2 d’abr. 2013

Nacionalització telepàtica

Nacionalització telepàtica

 

Ho reconec, estava equivocat quan deia que l’Estat espanyol no era innovador, serà el primer Estat del Món, i probablement de l’Univers, que permetrà la tramitació telepàtica dels expedients de nacionalització.

El Ministeri de Justícia del govern espanyol ha presentat l’esborrany de l’avantprojecte de Llei de Reforma Integral dels Registres, que proposa en la pràctica la privatització dels Registres, seguint la política del PP de privatitzar-ho tot i desmantellar l’Estat, col·locant el que és públic en mans privades, mans privades que sovint són amics i parents de membres del propi govern. Això, però, no és el tema d’aquest article, si que ho és que entre els mitjans a través dels quals es podran tramitat els expedients de nacionalitat en el Registre Civil, segons l’esborrany, s’incorpora la via telepàtica.

Està bé, aquesta innovació, ja sabem que sovint els horaris del registre i els nostres són incompatibles, i que realitzar tràmits per telèfon pot arribar a convertir-se en una missió impossible. Però malauradament algú devia tenir les neurones desconnectades perquè no és que l’Estat inclogui ara la telepatia entre les vies de comunicació amb l’administració sinó que allà on a l’esborrany van escriure “telepàticament” en realitat volien escriure “telemàticament”.

 

 

 

 

 

Nacionalización telepática

 

Lo reconozco, estaba equivocado cuando decía que España no era innovador, será el primer Estado del Mundo, y probablemente del Universo, que permitirá la tramitación telemática de los expedientes de nacionalización.

El Ministerio de Justicia del gobierno español ha presentado el borrador del anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que propone en la práctica la privatización de los Registros, siguiendo la política del PP de privatizar todo y desmantelar el Estado, colocando lo público en manos privadas, manos privadas que a menudo son amigos y parientes de miembros del propio gobierno. Pero esto no es el tema de este artículo, si que lo es que entre los medios a través de los cuales se podrán tramitado los expedientes de nacionalidad en el Registro Civil, según el borrador, se incorpora la vía telepática.

Está bien, esta innovación, ya sabemos que a menudo los horarios del registro y nuestros son incompatibles, y que realizar trámites por teléfono puede llegar a convertirse en una misión imposible. Pero desgraciadamente alguien debía tener las neuronas desconectadas porque no es que el Estado incluya ahora la telepatía entre las vías de comunicación con la administración sino que allí donde al borrador escribieron "telepáticamente" en realidad querían escribir "telemáticamente".