1 de març 2013

Espanya, hàbitat hostil per a la democràcia (I)

Espanya, hàbitat hostil per a la democràcia (I)

 

El general de divisió en la reserva Juan Antonio Chicharro ha declarat que “la pàtria és anterior i més important que la democràcia. El patriotisme és un sentiment i la Constitució no és més que una llei”. Aquestes declaracions van ser fetes a Madrid durant un acte de la societat Gran Peña, en presència d’altres militars retirats i amb ponents com el president de la Sala Militar del Suprem, Ángel Calderón; el rector de la Universitat Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano, i el magistrat i director de la "Revista Jurídica Militar", José Antonio Fernández Rodera, com a moderador. El general va afirmar que l’”ofensiva separatista-secessionista (catalana)” l’havia obligat a parlar. Segons Chicharro dins de l’exèrcit espanyol “hi ha un sentiment generalitzat de preocupació, temor, incertesa i confusió”. Chicharro va mostrar la seva preocupació per la possibilitat que el PP perdés les eleccions i hagués d’acceptar modificar l’article 2 de la Constitució a canvi del suport dels nacionalistes (catalans). “Que farien llavors les Forces Armades?”, es pregunta el general, i afegeix que “si els mecanismes de defensa de l'ordre constitucional no funcionen, per acció o omissió, llavors...".

És a dir, en 30 i escaig anys de democràcia res a canviat, Espanya continua estan governada per la mateixa dreta autoritària i antidemocràtica, i l’exèrcit continua creient-se el guardià de la Pàtria. Però, llavors, i on queda la democràcia a Espanya?. La democràcia a Espanya només era un miratge, una aparença. En un Estat democràtic l’exèrcit obeeix al poder civil, i el poder civil emana del poble. A Espanya el poder civil sovint ha estat sotmès a l’exèrcit per esclafar el poble.

 

 

 

 

España, hábitat hostil para la democracia (I)

 

El general de división en la reserva Juan Antonio Chicharro ha declarado que "la patria es anterior y más importante que la democracia. El patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley". Estas declaraciones fueron hechas en Madrid durante un acto de la sociedad Gran Peña, en presencia de otros militares retirados y con ponentes como el presidente de la Sala Militar del Supremo, Ángel Calderón, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano, y el magistrado y director de la "Revista Jurídica Militar", José Antonio Fernández Rodera, como moderador. El general afirmó que la "ofensiva separatista-secesionista (catalana)" le había obligado a hablar. Según Chicharro dentro del ejército español "hay un sentimiento generalizado de preocupación, temor, incertidumbre y confusión". Chicharro mostró su preocupación por la posibilidad de que el PP perdiera las elecciones y tuviera que aceptar modificar el artículo 2 de la Constitución a cambio del apoyo de los nacionalistas (catalanes). "¿Que harían entonces las Fuerzas Armadas?", se pregunta el general, y añade que "si los mecanismos de defensa del orden constitucional no funcionan, por acción u omisión, entonces ...".

Es decir, en 30 y tantos años de democracia nada a cambiado, España sigue están gobernada por la misma derecha autoritaria y antidemocrática, y el ejército continúa creyéndose el guardián de la Patria. Pero, entonces, y ¿donde queda la democracia en España?. La democracia en España sólo era un espejismo, una apariencia. En un Estado democrático el ejército obedece al poder civil y el poder civil emana del pueblo. En España el poder civil a menudo ha estado sometido al ejército para aplastar el pueblo.