1 de març 2013

Espanya, hàbitat hostil per a la democràcia (II)

Espanya, hàbitat hostil per a la democràcia (II)

 

El Govern espanyol (Partit Popular) presidit per Mariano Rajoy va sol·licitar al Consell d’Estat, un òrgan consultiu del Regne d’Espanya que vetlla per l’observança i el compliment de la Constitució i de la resta de l’ordenament jurídic espanyol. Aquest consell també vetlla per “l’harmonia del sistema, el rigor de la tècnica normativa i el bon fer de l'Administració, per a reduir al mínim la conflictivitat amb els ciutadans”.

 

Com veurem immediatament fan el contrari del que diuen que és la raó de ser del Consell d’Estat. El Consell d’Estat ha aprovat la sol·licitud del Govern espanyol de recórrer davant el Tribunal Constitucional la declaració de sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. El Consell d’Estat diu “hi ha fonaments jurídics suficients” per recórrer la declaració de sobirania. També l’advocacia de l’Estat havia apreciat arguments favorables per recórrer la declaració de sobirania. Segons l’Advocacia de l’Estat la declaració si té “efectes jurídics” perquè reconeix que el poble de Catalunya si és “subjecte de sobirania”, i segons el PP el subjecte de sobirania és el poble espanyol. Segons l’informe de l’advocacia de l’Estat la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya vulnera els articles 1.2 i 2 de la Constitució espanyola.

 

1.2 - La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l'Estat.

2. La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat entre totes elles.

 

El mateix govern que s’empara en aquests dos articles de la Constitució per recórrer la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya, obliden que la Constitució espanyola també diu:

 

Article 47: Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l’interés general per impedir l'especulació. La comunitat participarà en les plusvàlues que generi l'acció urbanística dels ens públics.

Article 50: Els poders públics garantiran, mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat. Així mateix, i amb independència de les obligacions familiars, en promouran el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els seus problemes específics de salut, habitatge, cultura i oci.

 

El mateix govern espanyol del Partit Popular que ha posat a la venda els drets de tots els ciutadans i de pas la sanitat, l’educació i els serveis públics, així com el dret a la vivenda al que tenen drets tots els ciutadans.

 

Una Constitució que serveix per privar i negar dels seus drets a la ciutadania i privar els drets de determinades cultures no és una Constitució democràtica.

 

 

 

 

España, hábitat hostil para la democracia (II)

 

El Gobierno español (PP) presidido por Mariano Rajoy solicitó al Consejo de Estado, un órgano consultivo del Reino de España que vela por la observancia y el cumplimiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico español. Este consejo también vela por "la armonía del sistema, el rigor de la técnica normativa y el buen hacer de la Administración, para reducir al mínimo la conflictividad con los ciudadanos".

 

Como veremos inmediatamente hacen lo contrario de lo que dicen que es la razón de ser del Consejo de Estado. El Consejo de Estado ha aprobado la solicitud del Gobierno español de recurrir ante el Tribunal Constitucional la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento de Catalunya el 23 de enero de 2013. El Consejo de Estado dice "hay fundamentos jurídicos suficientes" para recurrir la declaración de soberanía. También la abogacía del Estado había apreciado argumentos favorables para recurrir la declaración de soberanía. Según la Abogacía del Estado la declaración si tiene "efectos jurídicos" porque reconoce que el pueblo de Catalunya si es "sujeto de soberanía", y según el PP el sujeto de soberanía es el pueblo español. Según el informe de la Abogacía del Estado la declaración de soberanía del Parlamento de Catalunya vulnera los artículos 1.2 y 2 de la Constitución española.

 

1.2 - La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

 

El mismo gobierno que se ampara en estos dos artículos de la Constitución para recurrir la declaración de soberanía del Parlamento de Catalunya, olvidan que la Constitución española también dice:

 

Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

 

Artículo 50: Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

 

El mismo gobierno español del Partido Popular que ha puesto a la venta los derechos de todos los ciudadanos y de paso la sanidad, la educación y los servicios públicos, así como el derecho a la vivienda al que tienen derechos todos los ciudadanos.

 

Una Constitución que sirve para privar y negar sus derechos a la ciudadanía y privar a los derechos de determinadas culturas no es una Constitución democrática.