15 de març 2013

Senyores (del PP) que premien senyores del PP

Senyores (del PP) que premien senyores del PP

 

A Facebook creen grups que es titulen “Senyores que...”. Aquest fet m’ha inspirat el títol d’aquest article sobre la inefable virreina espanyola a la colònia catalana, Llanos de Luna. Si, aquesta funcionària imperial enviada a espanyolitzar les tribus nadiues de laietans, indigetes, cessetans i ilergets.

A Llanos de Luna, la funcionària que es dedica a empaitar caps tribals i a amenaçar de colpejar-los amb la “Sagrada Constitució” espanyola, l’associació Temps de Dones li ha concedit un guardó reconeixent-li la seva tasca “en defensa de les llibertats i drets individuals, del compliment de la legalitat i de l'estat de dret”. Temps de Dones és una associació de dones amb lligams contra el Partit Popular (secció catalana). Com deia en el títol: “Senyores (del PP) que premien senyores del PP”. Que premiïn a algú per defensar la llibertat a algú que actua com un d’aquells governadors civils d’èpoques passades que perseguien qualsevol dissensió política, cultural o social que es produís a Catalunya és d’un cinisme injustificable.

 

Moció demanant la substitució de Llanos de Luna

 

El Parlament de Catalunya va aprovar aquest dijous una moció per demanarla substitució de Llanos de Luna per la seva “actitud hostil” cap a lesinstitucions catalanes. La moció ha estat aprovada amb els vots de CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP, l’oposició de PP i C’s, i l’abstenció del PSC. El text critica les accions, declaracions i actituds "tendents a coaccionar la voluntat expressada pels plenaris municipals" que "no fan cap favor a l'exercici de la democràcia”.

 

Suprimim la Delegació del Govern espanyol i les Diputacions

 

La substitució de Llanos de Luna per algun altre funcionari del règim marià no és cap solució, la solució és la supressió de la delegació del govern espanyol a Catalunya, això ens estalviaria haver de pagar el que costa mantenir un organisme quasi sense funcions, que crea problemes i que costa molts diners. Per cert, el Govern espanyol parla molt de reduir municipis i d’eliminar nivells administratius, ho fa sempre mirant les Comunitats Autònomes, aquestes dues administracions la formen persones escollides per la ciutadania, en canvi, oblida que les Diputacions i Delegacions del Govern són organismes sobre els que els ciutadans no tenim cap poder de decisió ni escollim els seus membres.

 

 

 

 

 

 

Señoras (del PP) que premian señoras del PP

 

En Facebook crean grupos que se titulan "Señoras que ...". Este hecho me ha inspirado el título de este artículo sobre la inefable virreina española a la colonia catalana, Llanos de Luna. Si, esta funcionaria imperial enviada a españolizar las tribus nativas de layetanos, indigetes, cesetanos y ilergetes.

A Llanos de Luna, la funcionaria que se dedica a perseguir jefes tribales y amenazó golpearlos con la "Sagrada Constitución" española, la asociación Tiempo de Mujeres le ha concedido un galardón reconociéndole su labor "en defensa de las libertades y derechos individuales, del cumplimiento de la legalidad y del estado de derecho". Tiempo de Mujeres es una asociación de mujeres con lazos contra el Partido Popular (sección catalana). Como decía en el título: "Señoras (del PP) que premian señoras del PP". Que premien a alguien por defender la libertad a alguien que actúa como uno de esos gobernadores civiles de épocas pasadas que perseguían cualquier disensión política, cultural o social que se produjera en Cataluña es de un cinismo injustificable.

 

Moción pidiendo la sustitución de Llanos de Luna

 

El Parlamento de Cataluña aprobó este jueves una moción para pedir la sustitución de Llanos de Luna por su "actitud hostil"hacia las instituciones catalanas. La moción ha sido aprobada con los votos de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, la oposición de PP y C 's, y la abstención del PSC. El texto critica las acciones, declaraciones y actitudes "tendentes a coaccionar la voluntad expresada por los plenarios municipales" que "no hacen ningún favor al ejercicio de la democracia".

 

Suprimimos la Delegación del Gobierno y las Diputaciones

 

La sustitución de Llanos de Luna por algún otro funcionario del régimen mariano no es ninguna solución, la solución es la supresión de la delegación del Gobierno en Catalunya, esto nos ahorraría tener que pagar lo que cuesta mantener un organismo casi sin funciones, que crea problemas y que cuesta mucho dinero. Por cierto, el Gobierno español habla mucho de reducir municipios y de eliminar niveles administrativos, lo hace siempre mirando las Comunidades Autónomas, estas dos administraciones la forman personas elegidas por la ciudadanía, en cambio, olvida que las Diputaciones y Delegaciones del Gobierno son organismos sobre los que los ciudadanos no tenemos ningún poder de decisión ni elegimos a sus miembros.