18 de jul. 2012

Els SoPPrano


Els SoPPrano 

Les Diputacions, un poder fosc 

Les Diputacions són una institució fundada cap als anys 30 del segle XIX cada vegada més discutides per l’ús que algunes elits polítiques n’han fet i per moltes altres raons. Els seus membres no són escollits per sufragi directe i el cert és que el seu funcionament és fosc. Hi ha un cas paradigmàtic, el de la Diputació de Castelló, des del començament aquesta diputació, descomptant algun breu període de la història com l’actual, ha estat presidida per un Fabra, l’últim en Carlos Fabra, dirigent del Partit Popular, un personatge que actua com un cacic del segle XIX, i al qual durant més de deu anys l’han intentat jutjar però tots els jutges que han hagut d’instruir el cas contra el cacic peper castellonenc Fabra han acabat demanant el trasllat per la pressió a què es trobaven sotmesos. Em ve a la ment l’escena aquella de la pel·lícula “El Padrí” en què un dels personatges es lleva al matí trobant-se el cap d’un cavall com advertència. El fet que una família, els Fabra, hagin presidit la Diputació de Castelló la major part de la història d’aquesta institució pot, probablement, ser la raó que aquesta família cregui que la Diputació castellonenca és part del seu domini particular. 

El cacic construeix un aeroport on no aterra cap avió 

La Diputació de Castelló va construir un aeroport on no ha aterrat encara cap avió des de la seva inauguració fa cosa d’un any amb tota la pompa (de sabó) i circumstància que l’esdeveniment mereix amb la presència del president de la Diputació de Castelló Carlos Fabra i del (llavors) president de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (defenestrat). Tot el projecte va començar malament, va seguir pitjor i només pot acabar en desastre. L’aeroport formava part d’un pla més gran encara que incloïa la construcció d’un parc temàtic, Mundo Ilusión, una dotzena de camps de golf i quaranta mil habitatges. La construcció dels camps de golf han estat aturats perquè no hi ha aigua per regar aquests camps, la construcció dels habitatges i el parc temàtic s’ha aturat degut a la crisi.

Un 25 de març de 2011 Carlos Fabra, president de la Diputació de Castelló, i Francisco Camps, president de la Generalitat Valenciana, van inaugurar l’aeroport de Castelló, com he dit una mica més amunt, amb tota la pompa i circumstància que requeria l’esdeveniment. Fabra va criticar als detractors de la construcció de l’aeroport dient que “'Hi qui ens diu que estem bojos per inaugurar un aeroport sense avions. No han entès res. Durant un mes i mig qualsevol ciutadà que vulgui podrà visitar la terminal o visitar per les pistes d'aterratge, cosa que no podrien fer si hi haguera avions enlairant-se o aterrant”. Calia construir un aeroport perquè la gent hi vagi a passejar?. La resposta de Fabra demostra el tarannà del personatge. La construcció de l’aeroport ha costat 150 milions d’euros, als quals s’han d’afegir 30 milions en publicitat. 30 milions en publicitat?. Que publiciten?. Un aeroport per anar a passejar?.

En aquest aeroport no pot aterrar cap avió perquè amb tot el que va costar han comés errors durant la seva construcció, sembla que la pista és massa curta per permetre l’aterratge i enlairament d’avions, especialment l’enlairament, encara que un avió aconseguís aterrar no tindria prou pista per enlairar-se, i el més patètic, tampoc tenen espai per maniobrar. I els va costar 150 milions d’euros.

En un any, malgrat que aquest aeroport mai ha funcionat com un aeroport ha patit un cert grau de deteriorament i s’han de realitzar reformes si es pretén que algun dia serveixi per allò que va ser construir, reformes que han de corregir els errors greus d’aquesta infraestructura. 

“Us agrada l'aeroport de l'avi?” 

El cacic, perdó, president de la Diputació de Castelló (per dret de naixement), perdó, expresident de la Diputació de Castelló, va inaugurar l’aeroport fa un any acompanyat de l’altre autoritat de la Comunitat Valenciana, el llavors president de la Generalitat Valenciana (ara ja defenestrat), Francisco Camps. Fabra també anava acompanyat pels seus nets i va demostrar novament el concepte patrimonial que el senyor Fabra té de Castelló, va dirigir-se als seus nets i els va preguntar: “Us agrada l’aeroport de l’avi?”.

A l’aeroport de Castelló han erigit una escultura de 24 metres d’alçada i trenta-tres tones de pes que ha costat a l’erari públic 300.000 euros, l’escultura és l’efígie de Carlos Fabra, i du per títol “L’home avió”. L’autor és Juan Ripollés i va ser encarregada per l’empresa AEROCAS, empresa pública que gestiona l’aeroport sense avions de Castelló. De fet, si que n’hi ha un avió, un que l’han col·locat coronant l’escultura efígie de Carlos Fabra. Sembla que de moment serà l’únic avió que es podrà trobar en aquest aeroport. La consellera interpel·lada per una parlamentària de Compromís sobre aquest generós sou ha respost que el director de l’aeroport cobra un sou de 42.100 euros als quals s’ha d’afegir que rep un complement de 42.100 euros més perquè també és director de vigilància i control de contracte i obra de l’aeroport. Doncs no s’ha guanyat el sou perquè no va vigilar gaire l’obra. Juan García Salas va ser entrevistat per la televisió pública francesa France 2 i li van preguntar si les instal·lacions de les que és director no són un aeroport fantasma, García Salas va respondre tot ufà que “No, és un aeroport buit actualment, tal com ho pot ser el Museu del Louvre de nit”. 

La filla del cacic 

Situem-nos. La setmana passada va produir-se una aparició mariana al Congrés dels Diputats, no, no va ser la verge sinó Mariano Rajoy, per explicar com un Moisès de les Espanyes el contingut de les “taules de la llei”, és a dir, les noves mesures del govern que presideix per, en teoria, atacar la crisi, encara que més aviat ataquen als pencaires i a la ciutadania. Els pepers van fer un paper ben galdós aplaudint les mesures mentre les anava explicant Mariano “Wally” Rajoy. Només els va faltar fer la onada. Doncs bé, aquell dia hi va haver una diputada del Partit Popular que va protagonitzar el moment més galdós d’una sessió que ho havia estat, i molt, la diputada valenciana del PP, Andrea Fabra, filla del cacic castellonenc Carlos Fabra. Com bona filla d’un cacic va mostrar el seu menyspreu vers les persones que eren les destinatàries de les mesures que el seu cap de partit estava explicant. En un moment donat quan la claca pepera aplaudia el seu cap la diputada Fabra va dir “que es fotin”. Ella afirma que es dirigia als diputats socialistes però tothom va interpretar que anaven dirigides a les persones que en aquelles hores es manifestaven a Madrid. Finalment la diputada Andrea Fabra, la filla del cacic de Castelló, ha decidit demanar disculpes enviant una carta a tots els diputats del Congrés. La diputada Fabra reconeix que va proferir una “inapropiada expressió” dirigida, segons ella, als diputats socialistes. Afirma que “vaig cometre un error del que no em sento honrada i pel que recorro a la benevolència de la cambra per tal que estimi les meves disculpes”. 

Els diputats cobren una dieta que varia depenent de la distància de la seva residència habitual respecte de Madrid, la diputada Andrea Fabra ho és representant a la circumscripció de Castelló, però la diputada Andrea Fabra no viu a Castelló sinó en una població pròxima a Madrid de la que el seu marit, també del PP, crec que és alcalde, no hauria, doncs, de cobrar aquestes dietes. En aquestes circumstàncies són més comprensibles les paraules de la filla del cacic – “que es fotin” – ella, diputada del PP i filla de l’expresident de la Diputació de Castelló i “hereva” d’una llarga nissaga de cacics cobra uns diners que no li pertoca cobrar mentre el seu partit legisla per fotre als treballadors que honestament reben un sou amb el que sovint no arriben a fi de mes.
Los SoPPrano 

Las Diputaciones, un poder oscuro 

Las Diputaciones son una institución fundada hacia los años 30 del siglo XIX cada vez más discutidas por el uso que algunas élites políticas han hecho y por otras muchas razones. Sus miembros no son elegidos por sufragio directo y lo cierto es que su funcionamiento es oscuro. Hay un caso paradigmático, el de la Diputación de Castellón, desde el comienzo esta diputación, descontando algún breve período de la historia como el actual, ha sido presidida por un Fabra, el último en Carlos Fabra, dirigente del Partido Popular, un personaje que actúa como un cacique del siglo XIX, y al que durante más de diez años lo han intentado juzgar pero todos los jueces que han tenido que instruyó el caso contra el cacique pepero castellonense Fabra han acabado pidiendo el traslado por la presión a que se encontraban sometidos, Me viene a la mente la escena aquella de la película "El Padrino" en el que uno de los personajes se levanta por la mañana encontrándose la cabeza de un caballo como advertencia. El hecho de que una familia, los Fabra, hayan presidido la Diputación de Castellón la mayor parte de la historia de esta institución puede, probablemente, sea la razón que esta familia crea que la Diputación castellonense es parte de su dominio particular. 

El cacique construye un aeropuerto donde no aterriza ningún avión 

La Diputación de Castellón construyó un aeropuerto donde no ha aterrizado todavía ningún avión desde su inauguración hace aproximadamente un año con toda la pompa (de jabón) y circunstancia que el evento merece con la presencia del presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y del (entonces) presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (defenestrado). Todo el proyecto comenzó mal, siguió peor y sólo puede acabar en desastre. El aeropuerto formaba parte de un plan más grande aún que incluía la construcción de un parque temático, Mundo Ilusión, una docena de campos de golf y cuarenta mil viviendas. La construcción de los campos de golf han sido parados porque no hay agua para regar estos campos, la construcción de las viviendas y el parque temático se ha detenido debido a la crisis.

Un 25 de marzo de 2011 Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, y Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, inauguraron el aeropuerto de Castellón, como he dicho un poco más arriba, con toda la pompa y circunstancia que requería del evento. Fabra criticó a los detractores de la construcción del aeropuerto diciendo que "'Hay quien nos dice que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada. Durante un mes y medio cualquier ciudadano que quiera podrá visitar la terminal o visitar las pistas de aterrizaje, lo que no podrían hacer si hubiera aviones despegando o aterrizando". ¿Había que construir un aeropuerto para que la gente vaya a pasear?. La respuesta de Fabra demuestra el talante del personaje. La construcción del aeropuerto ha costado 150 millones de euros, a los que hay que añadir 30 millones en publicidad. ¿30 millones en publicidad?. ¿Que publiciten?. ¿Un aeropuerto para ir a pasear?.

En este aeropuerto no puede aterrizar ningún avión porque con todo lo que costó han cometido errores durante su construcción, parece que la pista es demasiado corta para permitir el aterrizaje y despegue de aviones, especialmente el despegue, aunque un avión lograra aterrizar no tendría suficiente pista para despegar, y el más patético, tampoco tienen espacio para maniobrar. Y les costó 150 millones de euros.

En un año, a pesar de que este aeropuerto nunca ha funcionado como un aeropuerto ha sufrido un cierto grado de deterioro y se han de realizar reformas si se pretende que algún día sirva para lo que fue construir, reformas que deben corregir los errores graves de esta infraestructura. 

"¿Os gusta el aeropuerto del abuelo?" 

El cacique, perdón, presidente de la Diputación de Castellón (por derecho de nacimiento), perdón, ex presidente de la Diputación de Castellón, inauguró el aeropuerto hace un año acompañado del otro autoridad de la Comunidad Valenciana, el entonces presidente de la Generalitat Valenciana (ahora ya defenestrado), Francisco Camps. Fabra también iba acompañado por sus nietos y demostró nuevamente el concepto patrimonial que el señor Fabra tiene de Castellón, se dirigió a sus nietos y les preguntó: "¿Os gusta el aeropuerto del abuelo?".

En el aeropuerto de Castellón han erigido una escultura de 24 metros de altura y treinta y tres toneladas de peso que ha costado al erario público 300.000 euros, la escultura es la efigie de Carlos Fabra, y lleva por título "El hombre avión ". El autor es Juan Ripollés y fue encargada por la empresa AEROCAS, empresa pública que gestiona el aeropuerto sin aviones de Castellón. De hecho, si que hay un avión, uno que lo han colocado coronando la escultura efigie de Carlos Fabra. Parece que de momento será el único avión que se podrá encontrar en este aeropuerto. La consejera interpelada por una parlamentaria de Compromís sobre este generoso sueldo ha respondido que el director del aeropuerto cobra un sueldo de 42.100 euros a los que hay que añadir que recibe un complemento de 42.100 euros más porque también es director de vigilancia y control de contrato y obra del aeropuerto. Pues no se ha ganado el sueldo porque no vigiló mucho la obra. Juan García Salas fue entrevistado por la televisión pública francesa France 2 y le preguntaron si las instalaciones de las que es director no son un aeropuerto fantasma, García Salas respondió todo ufano que "No, es un aeropuerto vacío actualmente, tal como lo puede ser el Museo del Louvre de noche".


La hija del cacique 

Situémonos. La semana pasada se produjo una aparición mariana en el Congreso de los Diputados, no, no fue la virgen sino Mariano Rajoy, para explicar cómo un Moisés de las Españas el contenido de las "tablas de la ley", es decir, las nuevas medidas del gobierno que preside para, en teoría, atacar la crisis, aunque más bien atacan a los currantes ya la ciudadanía. Los peperos hicieron un papel muy bonito aplaudiendo las medidas mientras las iba contando Mariano "Wally" Rajoy. Sólo les faltó hacer la ola. Pues bien, aquel día hubo una diputada del Partido Popular que protagonizó el momento más dichoso de una sesión que lo había sido, y mucho, la diputada valenciana del PP, Andrea Fabra, hija del cacique castellonense Carlos Fabra. Como buena hija de un cacique mostró su desprecio hacia las personas que eran las destinatarias de las medidas que su jefe de partido estaba explicando. En un momento dado cuando la claque pepera aplaudía su cabeza la diputada Fabra dijo "que se jodan". Ella afirma que se dirigía a los diputados socialistas pero todo el mundo interpretó que iban dirigidas a las personas que en aquellas horas se manifestaban en Madrid. Finalmente la diputada Andrea Fabra, la hija del cacique de Castellón, ha decidido pedir disculpas enviando una carta a todos los diputados del Congreso. La diputada Fabra reconoce que profirió una "inapropiada expresión" dirigida, según ella, los diputados socialistas. Afirma que "cometí un error del que no me siento honrada y por lo que recurro a la benevolencia de la cámara para que estime mis disculpas". 

Los diputados cobran una dieta que varía dependiendo de la distancia de su residencia habitual respecto de Madrid, la diputada Andrea Fabra lo es representante en la circunscripción de Castellón, pero la diputada Andrea Fabra no vive en Castellón sino en una población cercana a Madrid de la que su marido, también del PP, creo que es alcalde, no debería, pues, de cobrar estas dietas. En estas circunstancias son más comprensibles las palabras de la hija del cacique - "que se jodan" - ella, diputada del PP e hija del ex presidente de la Diputación de Castellón y "heredera" de una larga saga de caciques cobra un dinero que no le corresponde cobrar mientras su partido legisla para joder a los trabajadores que honestamente reciben un sueldo con el que a menudo no llegan a fin de mes.

5 comentaris:

Patric ha dit...

No entiendo lo que dices al principio de tu artículo: " Las Diputaciones son una institución fundada hacia los años 30 del siglo XIX cada vez más discutidas por el uso que algunas élites políticas han hecho y por otras muchas razones. Sus miembros no son elegidos por sufragio directo y lo cierto es que su funcionamiento es oscuro."; y yo leo en la Constitución española vigente que dice: "Artículo 68
El Congreso de
los Diputados
1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados,
elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que
establezca la ley.
Sistema
electoral
2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla
estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el
número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada
circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de
representación proporcional.
Cuatro años de
legislatura
4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina
cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus
derechos políticos.
La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los
españoles que se encuentren fuera del territorio de España.
6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la
terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los
veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones. "..

Patric ha dit...

En cuanto a lo que señalas que "su funcionamento es oscuro", puede ser, si las personas no respetan la constitucion y las leyes.. Yo destaco donde dice: "Artículo 66
Cortes
Generales:
potestad
legislativa y
control del
Gobierno
1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el
Congreso de los Diputados y el Senado.
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus
Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias
que les atribuya la Constitución.
3. Las Cortes Generales son inviolables." Para mi es importante que la teoría vaya junto con la práctica. O sea lo que hacen los representantes de un pueblo y las leyes orgánicas que determinan su organización, funciones y atribuciones."

Jaume C. i B. ha dit...

Los Fabra llevan dirigiendo la Diputación de Castellón desde que esta fue creada, ellos eso de la Constitución es algo que saben que está ahi, pero ellos siguen actuando como los caciques locales. En teoría las Diputaciones son una institución de carácter provincial, está por encima de los municipios, sería como la unión de los municipios para realizar tareas que afectan a varios municipios de la misma provincia. Sus miembros son elegidos indirectamente.
No existen diputaciones solo en las comunidades autónomas uniprovinciales. Hace tiempo que se pide su supresión. En mi opinión deberían suprimirse las Diputaciones y los Gobiernos Civiles, dos rémoras de cuando el Estado español era un Estado centralista.

No creo que sea muy normal que la misma familia haya presidido desde 1836 la misma institución de gobierno independientemente del régimen que gobernara. En España ha habido monarquía (absoluta, parlamentaria y de algún otro tipo), dictadura militar, dos repúblicas y esta especie de democracia que hay ahora. Y los Fabra han coexistido con todos esos regímenes. Fabra me recuerda a los típicos dictadores latinoamericanos tipo Chávez, lo controla todo, da prebendas a los afines y dificultades a los no afines. Llevan más de 10 años intentando juzgarle por diversos casos de corrupción, por el juzgado que instruye la causa en la que está imputado han pasado más de 10 jueces que cuando llevan unos meses solicitan su traslado inmediato a otra provincia porqué no aguantan las presiones. Te recomiendo que veas "El Padrino" para que te hagas una idea.

Patric ha dit...

Entiendo lo que dices parece difícil hacer asambleas constituyentes de ciudadanos con personas así en España..digo esto porque leí que al parecer hay gente en España que con motivo de la crisis económica creen que pueden hacer asambleas constituyentes para cambiar la estructura del Estado..En Chile también está la idea de cambiar la constitución mediante una Asamblea constituyente, pero primero van a preguntar a la gente si quieren o no esa asamblea..

Jaume C. i B. ha dit...

Ayer los del 25-S rodearon el Congreso de los Diputados pidiendo la dimisión del gobierno español y la disolución de las Cortes. Hubo incidentes.
Hay un riesgo, sin embargo, con estas manifestaciones, pueden acabar logrando que caiga el sistema o su substitución por otro peor. Sin embargo, si se ha llegado a esta situación es porqué el nefasto gobierno español actual está demostrando su absoluta incompetencia a la hora de resolver los problemas.
Ayer Rajoy fue a hacer un discurso ante las Naciones Unidas, curioso que coincidiera el mismo día con el psicópata de Ahmadinejad, que también hizo su discurso.
Ayer cuando Rajoy tenía en la calle a miles de personas protestando contra él a él no se le ocurre otra idea mejor que alabar a los que no se manifestaron. Este hombre es un insensato.