1 de jul. 2012

La independència no és cap utopia

La independència no és cap utopia 

Qui digui que la independència de Catalunya és una utopia us menteix, qui us digui que la independència de Catalunya no és possible o que si es produeix serà la ruïna de Catalunya us menteix també. No existeix ni una mida mínima ni una mida màxima que decideixi si un país pot ser viable o no. Rússia és el país més gran, Xina és el més poblat, però entre els més petits trobem el que té el PIB més alt, Luxemburg. Catalunya és molt més gran que Luxemburg i té molts més recursos naturals que Luxemburg, però tampoc cal pensar que arribem a tenir el seu PIB, ara, malgrat l’espoli al qual està sotmès el nostre país tenim un dels PIBs més alts d’Europa.

Molt probablement algun espanyolista intentarà convèncer-vos que una Catalunya independent és una utopia, que sou un somiatruites. Segurament deu ser d’aquests espanyols que tot el seu coneixement sobre el món l’extreuen de l’ABC.

Quan jo estudiava allà pels anys 80 existien països que avui dia han desaparegut, i estic parlant de 25 anys enrere, però tampoc cal anar tan lluny en el temps, és probable que alguns dels que em llegeixin encara no tinguin ni tan sols 25 anys, d’altres segurament tenen la meva edat i d’altres en tenen molts més anys que jo i han vist en directe, pels telenotícies, fets que ningú podia arribar a pensar que passarien mai, o algú creia que el Mur de Berlin cauria algun dia i que les dues Alemanyes es reunificarien. Algú recorda un Estat que es deia Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, també coneguda com URSS?. Us sonen Rússia, Ucraïna, Bielorússia, Lituània, Estònia i Letònia, només per citar-ne alguns països?. Doncs bé, totes aquestes repúbliques formaven la URSS. I algú se’n recorda de Txecoslovàquia i de Iugoslàvia?. La primera va dividir-se en República Txeca i Eslovàquia de manera pacífica. Iugoslàvia va embrancar-se en una terrible guerra que va enfrontar el règim servi que volia mantenir l’estatus quo existent i les altres repúbliques, de fet van ser molts conflictes alhora on s’hi barrejaven tensions ètniques, religioses, odis de segles i que aquell Estat artificial mantingut per la força es descomposava. Com veieu no n’hi ha res d’utòpic en el fet que un país s’independitzi d’un altre, més aviat es tracta d’un fet ben normal i habitual. 

“En primer lloc cal que defensi el meu esbós contra el reprotxe d'utopia. D’aquesta manera evito als crítics superficials cometre una neciesa. No seria una vergonya haver escrit una utopia filantròpica. Hagués pogut esperar un èxit literari més fàcil, d’haver-li donat, a aquest pla, la forma irresponsable, per així dir-ho, d’una novel·la per a solaç dels lectors. Però no es tracta d’una amable quimera, a l’estil de les que s’han produït, amb tanta abundància, abans i després de Tomàs Moro.”

 “Per a preservar aquest esbós contra la sospita d’utopia, serè parc en els detalls pintorescos de la descripció. Suposo, a més, que una burla insensata tractarà de restar importància a tot el que esbós, caricaturitzant-lo.”  

De debò encara creu algú que la independència de Catalunya és una utopia. El diccionari diu que una utopia és la concepció d’un ideal irrealitzable i una utopia política és la concepció imaginària d’un govern ideal. No patiu, ara tornarem als dos fragments.

Com a catalans és cert que ens agradaria tenir pel nostre país un govern ideal però potser no seria tan bona idea, el que volem és un govern que ho faci el millor que pugui i la cagui poques vegades, però això suposo que ho vol qualsevol ciutadà de qualsevol país, els governs ideals no existeixen, i tremoleu quan un governant cregui que ell és el governant ideal, feu-lo fora a cops de roc, els governants que creuen que són ideals són molt perillosos. Que un país s’independitzi d’un altre no és part de cap ideal irrealitzable, és una realitat, el fet que a les Nacions Unides hi hagi 194 països reconeguts, i que una part important dels Estats membres de la UE ingressats aquests últims anys haguessin estat part d’altres Estats ho demostra, per tant, pensar que Catalunya no pot ser un Estat independent és propi d’ignorants que no s’han assabentat de com funciona el món.

Hi ha un petit Estat que ningú pensava que arribés a constituir-se, molts ni tan sols hi pensaven, quan va constituir-se ningú esperava que durés gaire temps perquè de seguida unes poderoses forces destructores s’hi van llançar al damunt, parlo del modern Estat d’Israel, un Estat que neix com una idea per la que ningú donava un ral, però aquest Estat existeix i ha superat grans proves que l’han portat a un pas de la destrucció. Els dos fragments que he transcrit i traduït pertanyen a “L’Estat jueu” de Theodor Herzl, el pare del modern Estat d’Israel. Ells ho tenien molt més difícil que nosaltres, havien de tornar a un país del qual havien estat expulsats els seus avantpassats 20 segles enrere, “tornaven” a un país que en aquell moment estava sota la bota de l’Imperi Otomà i després va ser protectorat britànic, un país d’àrabs hostils que veien el retorn dels jueus com una amenaça, i malgrat això van tornar i van construir un Estat, després el van constituir, van ser reconeguts per les Nacions Unides, van proclamar-lo als quatre vents, i van haver de defensar-lo i defensar-se. Herzl va acabar d’impulsar i donar forma a una idea que partia d’una petita promesa que anava passant de generació en generació, “l’any pròxim a Jerusalem”. Nosaltres no hem deixat mai la nostra terra, tot i que aquesta ha patit tota mena de vicissituds, tenim molta feina avançada, tenim institucions pròpies, no hem de crear res, només hem de dir que volem la independència. Hi ha reticències com les tenien molts jueus que també creien que mai seria possible establir-se a la terra sagrada d’Israel, però ho van acabar fent. No hi ha res utòpic en voler que Catalunya sigui independent, és un desig que nosaltres podem fer realitat. Israel ho tenia molt més difícil, ells estan envoltats d’enemics que han provat de destruir-los tres vegades i que a diari sotmeten aquell petit país a l’atac amb tota mena de projectils, i han sobreviscut. Els espanyols no són els àrabs que envolten Israel, cridaran i ens diran de tot, però saben que no és una opció bombardejar Barcelona en l’actualitat. Qui digui que la independència de Catalunya no és possible és un ignorant, no hi ha res que pugui impedir que el nostre país sigui un Estat independent perquè això depèn de nosaltres. 

“L’Estat jueu”, per Theodor Herzl. Recomano llegir aquest llibre. Si algú vol aquest llibre en format PDF li puc fer arribar per correu electrònic. Allò que molts pensaven que era una utopia o el somni de quatre eixelebrats va convertir-se en una realitat. I de vegades cal una mica de rauxa per assolir allò que desitgem. 

La independencia no es ninguna utopía 

Quien diga que la independencia de Cataluña es una utopía os miente, quien os diga que la independencia de Cataluña no es posible o que si se produce será la ruina de Cataluña os miente también. No existe ni un tamaño mínimo ni un tamaño máximo que decida si un país puede ser viable o no. Rusia es el país más grande, China es el más poblado, pero entre los más pequeños encontramos lo que tiene el PIB más alto, Luxemburgo. Catalunya es mucho más grande que Luxemburgo y tiene muchos más recursos naturales que Luxemburgo, pero tampoco hay que pensar que llegamos a tener su PIB, ahora, a pesar del expolio al que está sometido nuestro país tenemos uno de los PIBs más altos de Europa .

Muy probablemente algún españolista intentará convencer de que una Cataluña independiente es una utopía, que sois un soñador. Seguramente debe ser de estos españoles que todo su conocimiento sobre el mundo del extraen de la ABC.

Cuando yo estudiaba allá por los años 80 existían países que hoy día han desaparecido, y estoy hablando de 25 años atrás, pero tampoco hay que ir tan lejos en el tiempo, es probable que algunos de los que me lean aunque no tengan ni siquiera 25 años, otros seguramente tienen mi edad y otras tienen muchos más años que yo y han visto en directo, por los telediarios, hechos que nadie podía llegar a pensar que pasarían nunca, o alguien creía que el Muro de Berlín caería algún día y que las dos Alemanias se reunificarían. Alguien recuerda un Estado que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como URSS?. Os suenan Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Estonia y Letonia, sólo por citar algunos países?. Pues bien, todas estas repúblicas formaban la URSS. Y alguien se acuerda de Checoslovaquia y de Yugoslavia?. La primera se dividió en República Checa y Eslovaquia de manera pacífica. Yugoslavia enzarzó en una terrible guerra que enfrentó al régimen servicios que quería mantener el status quo existente y las otras repúblicas, de hecho fueron muchos conflictos a la vez donde se mezclaban tensiones étnicas, religiosas, odios de siglos y que aquel Estado artificial mantenido por la fuerza se descompone. Como veis no hay nada de utópico en que un país se independice de otro, más bien se trata de un hecho bien normal y habitual. 

"En primer lugar es menester que defienda mi esbozo contra el reproche de utopía. De esta manera evito a los críticos superficiales cometer una necedad. No sería una vergüenza el haber escrito una utopía filantrópica. Hubiera podido esperar un éxito literario más fácil, de haberle dado, a este plan, la forma irresponsable, por así decirlo, de una novela para solaz de los lectores. Pero no se trata de una amable quimera, al estilo de las que se han producido, con tanta abundancia, antes y después de Tomás Moro." 

 "Para preservar este esbozo contra la sospecha de utopía, seré parco en los detalles pintorescos de la descripción. Supongo, además, que una burla insensata tratará de restar importancia a todo lo que esbozo, caricaturizándolo." 

De verdad aún cree alguien que la independencia de Catalunya es una utopía. El diccionario dice que una utopía es la concepción de un ideal irrealizable y una utopía política es la concepción imaginaria de un gobierno ideal. No os preocupéis, ahora volveremos a los dos fragmentos.

Como catalanes es cierto que nos gustaría tener por nuestro país un gobierno ideal pero quizás no sería tan buena idea, lo que queremos es un gobierno que lo haga lo mejor que pueda y la cague pocas veces, pero eso supongo que lo quiere cualquier ciudadano de cualquier país, los gobiernos ideales no existen, y temblad cuando un gobernante crea que él es el gobernante ideal, hacedlo fuera a pedradas, los gobernantes que creen que son ideales son muy peligrosos. Que un país se independice de otro no es parte de ningún ideal irrealizable, es una realidad, el hecho de que en las Naciones Unidas haya 194 países reconocidos, y que una parte importante de los Estados miembros de la UE ingresados ​​estos últimos años hubieran sido parte de otros Estados lo demuestra, por tanto, pensar que Cataluña no puede ser un Estado independiente es propio de ignorantes que no se han enterado de cómo funciona el mundo.

Hay un pequeño Estado que nadie pensaba que llegara a constituirse, muchos ni siquiera pensaban, cuando se constituyó nadie esperaba que durara mucho tiempo porque enseguida unas poderosas fuerzas destructoras se echaron encima, hablo del moderno Estado de Israel, un Estado que nace como una idea para la que nadie daba un duro, pero este Estado existe y ha superado grandes pruebas que le han llevado a un paso de la destrucción. Los dos fragmentos que he transcrito y traducido pertenecen a "El Estado judío" de Theodor Herzl, el padre del moderno Estado de Israel. Ellos lo tenían mucho más difícil que nosotros, tenían que volver a un país del que habían sido expulsados ​​sus antepasados ​​20 siglos atrás, "volvían" a un país que en aquel momento estaba bajo la bota del Imperio Otomano y luego fue protectorado británico, un país de árabes hostiles que veían el regreso de los judíos como una amenaza, ya pesar de ello volvieron y construyeron un Estado, después lo constituyeron, fueron reconocidos por las Naciones Unidas, proclamaron a los cuatro vientos , y tuvieron que defenderlo y defenderse. Herzl terminó de impulsar y dar forma a una idea que partía de una pequeña promesa que iba pasando de generación en generación, "el año próximo en Jerusalén". Nosotros no hemos dejado nunca nuestra tierra, aunque esta ha sufrido todo tipo de vicisitudes, tenemos mucho trabajo avanzada, tenemos instituciones propias, no debemos crear nada, sólo tenemos que decir que queremos la independencia. Hay reticencias como las tenían muchos judíos que también creían que nunca sería posible establecer en la tierra sagrada de Israel, pero lo terminaron haciendo. No hay nada utópico en querer que Cataluña sea independiente, es un deseo que nosotros podemos hacer realidad. Israel lo tenía mucho más difícil, ellos están rodeados de enemigos que han tratado de destruirlos tres veces y que a diario someten aquel pequeño país al ataque con todo tipo de proyectiles, y han sobrevivido. Los españoles no son los árabes que rodean Israel, llamarán y nos dirán de todo, pero saben que no es una opción bombardear Barcelona en la actualidad. Quien diga que la independencia de Cataluña no es posible es un ignorante, no hay nada que pueda impedir que nuestro país sea un Estado independiente porque eso depende de nosotros. 

"El Estado judío", por Theodor Herzl. Recomiendo leer este libro. Si alguien quiere este libro en formato PDF le puedo hacer llegar por correo electrónico. Lo que muchos pensaban que era una utopía o el sueño de cuatro alocados se convirtió en una realidad. Y a veces hay un poco de locura para alcanzar lo que deseamos.

5 comentaris:

Patric ha dit...

Creo que está excelente tu defensa de la independencia catalana..y concuerdo contigo en que no es una utopía..es algo real que depende de las personas que forman el pueblo de Catalunya..nada más. Yo creo, me la impresión por lo que he leído en alguna encuesta que la mayoría de los catalanes se sienten catalanes y españoles a la vez y que son un poco menos lo que se sienten únicamente catalanes. Creo que los que se sienten sólo catalanes logran transmitir ese sentimiento a los otros podrían ser independientes más fácilmente, podrían construir el país o forma de gobierno que quisieran. Realmente me gustaría que lograran la independencia si es buena para ustedes..

Jaume C. i B. ha dit...

El sentimiento independentista está creciendo incluso entre personas que se sienten espñolas además de catalanas. Estamos hablando de sondeos de opinión oficiales no de la encuesta hecha por un periódico, el CEO es un institituto de la Generalitat que contrata a empresas privadas dedicadas a estudios de opinión. Aunque no es la primera vez que se pregunta sobre el sentimiento independentista si que es la primera vez que la pregunta directamente. Quien más está haciendo para convencer a mucha gente que se haga independentista és el Estado español.

Patric ha dit...

Me parece excelente si es así, entonces espero que cada día sean más los independentistas para que finalmente sean un país independiente y libre...!

Anònim ha dit...

No existe ninguna razón socio/cultural/histórica que justifique la independencia de Catalunya de España . Únicamente razones políticas/económicas. Piensan que algún político de las altas esferas de ERC desea realmente que se declarase la independencia? Les interesa mantenernos ocupados liando nuestros pensamientos y sentimientos. Si algún dia fuese finalmente independiente se les acabaría la gallina de los huevos de oro. (políticos=carroñeros). Hay mucha mentira detrás del nacionalismo independentista catalán, a mi particularmente me recuerda al nacionalsocialismo y el ideal de raza aria. Hay gente que piensa que si no eres catalán de pura cepa e independentista convencido, eres un ser inferior o un monstruo fascista... En fin. Recomiendo el blog : mites y mentides del nacionalisme

Jaume C. i B. ha dit...

las razones son cada vez más.
Económicas: Poner fin a un expolio continuado y creciente de nuestros recursos económicos.
Culturales: Poner fin a los interminables ataques contra la lengua propia de Catalunya, la lengua catalana.
Como catalán sé que el Estado español no va a cambiar, llevan siglos robando a todos los pueblos que caen bajo su bota, y es evidente que eso no va a cambiar.
No, ANÓNIMO, cuando nos independicemos a quien se le acabará la moma será a los políticos carroñeros españoles. Por su manera de expresarse diría que si vive en Catalunya es votante del partido neolerrouxista Ciudadanos, ustedes tienen una cierta fijación en llamar nazis a los partidos catalanistas cuando en Catalunya, aparte de PxC lo que más se parece a un partido nazi és esa caterva españolista de los Ciudadanos. Conozco ese blog del que me habla, bloc de los nazis españolistas de C's. Ustedes son unos nazis, y además son estúpidos si niegan que España roba a Catalunya gran parte de sus recursos, si, son estúpidos, porqué si ustedes pagan impuestos aquí también les roban a ustedes.
Le recomiendo que pregunte a los jefes de su partido de donde sale la financiación de Ciudadanos, ese partido está financiado con fondos que tienen el mismo origen que los que financiaban el terrorismo de Estado, si, a Ciudadanos los financia el Estado con los fondos de reptiles.
Si usted forma parte de Ciudadanos usted es el nazi.
No soy partidario de la violencia pero si creo que con nazis como ustedes cuando llegue el momento habrá que hacer algo, echarlos a patadas o juzgarlos por colaboración con el enemigo. En todos los países ocupados siempre hay colaboracionistas como ustedes, cuando el ocupante se va, o se van con sus amos o se les somete a juicio.