23 de jul. 2012

Espanya s’encamina cap a una dictadura

Espanya s’encamina cap a una dictadura 

Diuen que Franco li deia als seus ministres “faci com jo, no s’hi fiqui en política”, segurament Mariano Rajoy, aquest gris registrador de la propietat immobiliària que ara és el president del govern d’Espanya deu haver adaptat aquesta frase a la seva mentalitat i li deu dir als seus ministres “deixeu-me llegir el Marca mentre fumo purets i feu la política vosaltres”. Però malgrat aquest passotisme del cap del govern espanyol va camí de convertir-se en el nou cabdill de les Espanyes, el dictador impossible. 

Augment de policia espanyola a Catalunya per vigilar els indígenes

El govern espanyol ha decidit enviar més casaques blaves (policia nacional espanyola) a la reserva del Nord-est (Catalunya), han detectat que els indígenes estan desenterrant la destral de la independència. De moment els casaques blaves han assaltat el fort de la policia indígena (Mossos d’Esquadra) a la recerca d’informació d’una investigació oberta per un cas que implicava agents corruptes dels casaques blaves, policia indígena i casaques verdes (Guàrdia Civil).

El contingent de casaques blaves enviat a la reserva és d’uns 600, fa uns dies corria el rumor que la xifra era de 800, i que la raó d’aquest enviament de “tropes” és la preocupació que hi ha a la Vila i Cort pel creixement del sentiment independentista entre els indígenes. Però tampoc els casaques blaves estan contents, quan la “virreina imperial delegada del govern, allò que abans anomenàvem govern civil”, Llanos de Luna, i el director dels casaques blaves, Ignacio Cosidó han anat a passar revista a les seves forces, aquests els han donat l’esquena i s’han posat a aplaudir els sindicalistes del CEP i el SUP que cridaven “policies indignats, policies indignats”. En altres èpoques les tropes castellanes havien estat enviats a Catalunya i havien hagut de viure aprofitant-se de la població autòctona en tots els sentits, els excessos i els abusos d’aquelles tropes que no rebien les soldades i que es dedicaven a viure saquejant la població autòctona va conduir a revoltes. No crec que veiem els policies assaltant les cases per proveir-se d’aliments però no tinc cap dubte que uns policies enviats a Catalunya, terra hostil per a ells, i sabent que els han enviat per a un propòsit, pot crear situacions de tensió.

Restriccions al dret a la manifestació

El PP aprovarà molt probablement una moció sobre seguretat urbana que tipifica la violència urbana com a delicte i modifica la Llei reguladora del dret de reunió per a aconseguir “una millor regulació de les mesures i serveis de seguretat a les manifestacions i concentracions ciutadanes”. Aquesta moció és de CiU i el PP li dóna suport, proposa tipificar específicament el delicte de violència urbana i l’aplicació de la presó provisional com a mesura cautelar. També pretén modificar el delicte d’”alteració de l’ordre públic” i el delicte d’atemptat. Segons Jordi Jané, portaveu de Seguretat Vial de CiU al Congrés es pretén poder oferir una millor resposta als casos de violència urbana que es produeixen en reunions i manifestacions d’especial perillositat com per exemple la ocultació de la identitat o la possessió de material d’alt risc susceptibles de ser emprats per accions il·legals. És cert que des de fa temps moltes manifestacions acaben amb greus aldarulls degut a la presència d’individus encaputxats que es dediquen a destruir tot el que troben al seu pas. Vull recordar el cas especialment greu dels fets que van produir-se durant la vaga general quan individus encaputxats perfectament organitzats van dedicar-se a destruir aparadors i mobiliari urbà incloent incendis com el de l’Starbucks de la Plaça Urquinaona de Barcelona, la destrucció de la pràctica totalitat dels aparadors del centre de la ciutat o amenaces i agressions contra persones per part d’individus encaputxats, com el cas d’un treballador de l’Estació de Sants. Però aquells fets no poden justificar que es pugui imputar per la via penal la convocatòria d’una manifestació sigui pel mitjà que sigui (xarxes socials com Twitter o Facebook, per exemple). El dret a la manifestació i el dret a convocar una manifestació no poden ser perseguits penalment, no en un Estat democràtic. De fet, crec que al govern espanyol del PP – i sembla que a CiU també – el que menys els preocupa és si les manifestacions acaben en aldarulls, el que els preocupa és que la gent pugui manifestar-se, i saben que amb les mesures que estan prenent tindran manifestacions molt sovint. Trobo lògic que puguin perseguir a individus que cometin actes vandàlics, individus que sovint no tenen res a veure amb la manifestació, que només aprofiten la protesta per dedicar-se a fer el brètol, i ho fan encaputxats, però la immensa majoria de la gent que hem assistit a alguna de les manifestacions que s’han celebrat aquests últims mesos anem donant la cara. I demostra que al govern els vàndals encaputxats no són els que els preocupen realment sinó la manifestació per ella mateixa és que també volen criminalitzar els actes de resistència passiva i la desobediència a les autoritats. I que és una cosa i l’altra ho decideixen ells. Pots acabar sent imputat penalment per asseure’t al mig de la Via Laietana per protestar mentre que és molt probable que el vàndal encaputxat que estigui uns metres més enllà cremant un contenidor quedi impune.

El PP diu que amb aquestes noves mesures es pretén protegir els drets de tots. Ah, si?. Ens garanteixen els nostres drets privant-nos del dret de manifestació?. Vaja, aquesta si que és bona.

El PSOE recorda que aquestes propostes recorden al codi penal del franquisme. Home, el PP es un partit que té els seus orígens en el règim franquista, per tant “és comprensible” que proposi restringir el dret de manifestació fins convertir-lo quasi en un delicte. El més greu és que aquesta moció és de CiU, deu ser que de tant anar agafats de la maneta amb el PP se’ls ha encomanat l’autoritarisme d’aquests?.

Convocar manifestacions per Internet penat amb més de dos anys de presó 

Convocar manifestacions per Internet podria ser penat amb més de dos anys de presó, segons el ministre de l’Interior del govern espanyol, Jorge Fernández Díaz, perquè es podria considerar que és una incitació a la guerrilla urbana. Organitzar o convocar una manifestació per Internet o per qualsevol altre mitjà de comunicació serà considerat “delicte d’integració en organització criminal” per alterar “greument l’ordre públic”. “Ens sembla fonamental per fer front a aquests moviments que actuen concertadament prèviament i amb tècniques de guerrilla urbana incloure com delicte d’integració en organització criminal les accions la finalitat de les quals sigui alterar greument l’ordre públic i aquelles que, amb tal fi, es concertin per qualsevol mitjà de comunicació”. Això és una dictadura. Que serà els següent, prohibir els partits polítics i nomenar dictador vitalici al cabdill Mariano?. Les manifestacions es convoquen emprant els mitjans de comunicació i Internet, i el fet de convocar una manifestació no pot ser considerat un delicte, no en un Estat democràtic. I si malgrat tot es convoca i es celebra la manifestació que faran enviar els tancs a esclafar els manifestants?. Sembla que la primavera àrab va contaminar moviments com el 15-M però les dictadures àrabs estan contaminant al govern del PP.

España se encamina hacia una dictadura 

Dicen que Franco le decía a sus ministros "haga como yo, no se meta en política", seguramente Mariano Rajoy, este gris registrador de la propiedad inmobiliaria que ahora es el presidente del gobierno de España debe de haber adaptado esta frase en la su mentalidad y le debe decir a sus ministros "dejadme leer el Marca mientras fumo puritos y haga la política vosotros". Pero pese a este pasotismo del jefe del gobierno español va camino de convertirse en el nuevo caudillo de las Españas, el dictador imposible. 

Aumento de policía española en Cataluña para vigilar los indígenas 

El gobierno español ha decidido enviar más casacas azules (policía nacional española) a la reserva del Noreste (Cataluña), han detectado que los indígenas están desenterrando el hacha de la independencia. De momento los casacas azules asaltaron el fuerte de la policía indígena (Mossos d'Esquadra) en busca de información de una investigación abierta por un caso que implicaba agentes corruptos de los casacas azules, policía indígena y casacas verdes (Guardia Civil) .

El contingente de casacas azules enviado a la reserva es de unos 600, hace unos días corría el rumor de que la cifra era de 800, y que la razón de este envío de "tropas" es la preocupación que hay en la Villa y Corte por el crecimiento del sentimiento independentista entre los indígenas. Pero tampoco los casacas azules están contentos, cuando la "virreina imperial delegada del gobierno, lo que antes llamábamos gobierno civil", Llanos de Luna, y el director de los casacas azules, Ignacio Cosidó han ido a pasar revista a sus fuerzas, estos los han dado la espalda y se han puesto a aplaudir los sindicalistas del CEP y el SUP que gritaban "policías indignados, policías indignados". En otras épocas las tropas castellanas habían sido enviados a Cataluña y habían tenido que vivir aprovechándose de la población autóctona en todos los sentidos, los excesos y los abusos de aquellas tropas que no recibían las soldadas y que se dedicaban a vivir saqueando la población autóctona condujo a revueltas. No creo que vemos los policías asaltando las casas para proveerse de alimentos pero no tengo ninguna duda de que unos policías enviados a Cataluña, tierra hostil para ellos, y sabiendo que los han enviado para un propósito, puede crear situaciones de tensión. 

Restricciones al derecho a la manifestación 

El PP aprobará muy probablemente una moción sobre seguridad urbana que tipifica la violencia urbana como delito y modifica la Ley reguladora del derecho de reunión para lograr "una mejor regulación de las medidas y servicios de seguridad a las manifestaciones y concentraciones ciudadanas". Esta moción es de CiU y el PP le apoya, propone tipificar específicamente el delito de violencia urbana y la aplicación de la prisión provisional como medida cautelar. También pretende modificar el delito de "alteración del orden público" y el delito de atentado. Según Jordi Jané, portavoz de Seguridad Vial de CiU en el Congreso se pretende poder ofrecer una mejor respuesta a los casos de violencia urbana que se producen en reuniones y manifestaciones de especial peligrosidad como por ejemplo la ocultación de la identidad o la posesión de material de alto riesgo susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales. Es cierto que desde hace tiempo muchas manifestaciones terminan con graves disturbios debido a la presencia de individuos encapuchados que se dedican a destruir todo lo que encuentran a su paso. Quiero recordar el caso especialmente grave de los hechos que se produjeron durante la huelga general cuando individuos encapuchados perfectamente organizados se dedicaron a destruir escaparates y mobiliario urbano incluyendo incendios como el del Starbucks de la Plaza Urquinaona de Barcelona, ​​la destrucción de la práctica totalidad de los escaparates del centro de la ciudad o amenazas y agresiones contra personas por parte de individuos encapuchados, como el caso de un trabajador de la Estación de Sants. Pero aquellos hechos no pueden justificar que se pueda imputar por la vía penal la convocatoria de una manifestación sea por el medio que sea (redes sociales como Twitter o Facebook, por ejemplo). El derecho a la manifestación y el derecho a convocar una manifestación no pueden ser perseguidos penalmente, no en un Estado democrático. De hecho, creo que al gobierno español del PP - y parece que a CiU también - lo que menos les preocupa es si las manifestaciones terminan en disturbios, lo que les preocupa es que la gente pueda manifestarse, y saben que con las medidas que están tomando tendrán manifestaciones muy a menudo. Encuentro lógico que puedan perseguir a individuos que cometan actos vandálicos, individuos que a menudo no tienen nada que ver con la manifestación, que sólo aprovechan la protesta para dedicarse a hacer el gamberro, y lo hacen encapuchados, pero la inmensa mayoría de la gente que hemos asistido a alguna de las manifestaciones que se han celebrado estos últimos meses vamos dando la cara. Y demuestra que el gobierno los vándalos encapuchados no son los que les preocupan realmente sino la manifestación en sí misma es que también quieren criminalizar los actos de resistencia pasiva y la desobediencia a las autoridades. Y que es una cosa y la otra lo deciden ellos. Puedes acabar siendo imputado penalmente por sentarte en medio de la Via Laietana para protestar mientras que es muy probable que el vándalo encapuchado que esté unos metros más allá quemando un contenedor quede impune.

El PP dice que con estas nuevas medidas se pretende proteger los derechos de todos. Ah, si?. Nos garantizan nuestros derechos privándonos del derecho de manifestación?. Vaya, esta sí que es buena.

El PSOE recuerda que estas propuestas recuerdan al código penal del franquismo. Hombre, el PP es un partido que tiene sus orígenes en el régimen franquista, por lo tanto "es comprensible" que proponga restringir el derecho de manifestación hasta convertirlo casi en un delito. Lo más grave es que esta moción es de CiU, será que de tanto ir cogidos de la manita con el PP les ha encomendado el autoritarismo de estos?. 

Convocar manifestaciones por Internet penado con más de dos años de prisión

Convocar manifestaciones por Internet podría ser penado con más de dos años de prisión, según el ministro del Interior del gobierno español, Jorge Fernández Díaz, porque se podría considerar que es una incitación a la guerrilla urbana. Organizar o convocar una manifestación por Internet o por cualquier otro medio de comunicación será considerado "delito de integración en organización criminal" para alterar "gravemente el orden público". "Nos parece fundamental para hacer frente a estos movimientos que actúan concertadamente previamente y con técnicas de guerrilla urbana incluir como delito de integración en organización criminal las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que, con tal fin , se concierten por cualquier medio de comunicación ". Esto es una dictadura. Que será los siguiente, prohibió los partidos políticos y nombrar dictador vitalicio al caudillo Mariano?. Las manifestaciones se convocan utilizando los medios de comunicación e Internet, y el hecho de convocar una manifestación no puede ser considerado un delito, no en un Estado democrático. Y si a pesar de todo se convoca y se celebra la manifestación que harán enviar los tanques a aplastar a los manifestantes?. Parece que la primavera árabe contaminó movimientos como el 15-M pero las dictaduras árabes están contaminando al gobierno del PP.

5 comentaris:

Patric ha dit...

Tu artículo está muy bueno, en tu estilo irónico, entretenido. Creo que el tema de "seguridad urbana que tipifica la violencia urbana como delito y modifica la Ley reguladora del derecho de reunión para lograr “una mejor regulación de las medidas y servicios de seguridad a las manifestaciones y concentraciones ciudadanas”, es de mucho interés, es algo que también en mi país esta en uno de los primeros lugares de interés de la ciudadanía. Creo que no pueden prohibir ni penalizar los llamados que puedan hacer las personas para manifestarse en Internet. Yo creo que todo individuo tiene derecho a la libertad de emitir opinión y la informar sin censura previa. Y tiene derecho a reunión y asociación sin permiso previo. Todo individuo tiene derecho a libertad de conciencia, a la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de cultos..

Jaume C. i B. ha dit...

El gobierno del PP está tomando unas medidas que están perjudicando a amplios sectores de la sociedad, por ello es normal que la gente salga a manifestarse. Esas medidas perjudican a la inmensa mayoría de la gente que ve como disminuye su poder adquisitivo y a pesar de los sacrificios la situación no mejora si no que empeora. Además de estar poco acertados en las medidas tampoco las formas que emplean son las mejores. Como he dicho antes, la gente ante esta situación sale a manifestarse. Al gobierno tener manifestaciones en la calle cada día le molesta y ha decidido tomar medidas, no es que vayan a hacer las cosas bien para que la gente no vaya a protestar, no, lo que quieren hacer es prohibir las protestas en la calle y en la red. En un país democrático restringir la libertad de expresión no es aceptable, lo hacen países totalitarios como Irán, Korea del Norte, Cuba y China, parece que el PP aspira a entrar en el club de las dictaduras.

Patric ha dit...

Absolutamente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho en tu respuesta..!

Maria Boix ha dit...

El dret a manifestar-nos, no ens el poden prendre, el que han de fer és detenir els encaputxats que fan destrosses que, molt probablement estan pagats o incitats pels dirigents per prendre'ns aquest dret. No trobes molt estrany que l'11S no passés res i en altres manifestacions sí? Jo hi penso sovint... recordo haver trobat indicacions molt clares al Twitter i Facebook al respecte, si algú provoca, ignora'l, si persisteix, aïlleu-lo i aviseu la Policia. Coneguts m'han explicat que coneixen policies que anaven de paisà barrejats amb els manifestants per prevenció i poder ajudar en cas de problemes. Tanta por va fer això als que fan merder a les manifestacions?

Jaume C. i B. ha dit...

D'això en parlaré més endavant: L'altra dia Cospedal va enviar la Guàrdia Civil a identificar els usuaris dels ambulatoris que tanquen per la nit a la seva comunitat.