11 d’oct. 2010

Immigracio, integració i xenofòbia

Immigracio, integració i xenofòbia

Aprendre català és una mica més fàcil

L'Ajuntament de Badalona ha obert una web per ajudar a la ciutadania, encara que molt especialment es dirigeix als immigrants per facilitar-los l'aprenentatge del català. En aquesta pàgina mitjançant uns examens es podrà saber quin és el nivell de català de cadascun i dóna informació dels cursos de català a la ciutat de Badalona. La pàgina vol convertir-se en un punt de coordinació de les entitats locals. El portal és
badalonaparlacatala.cat.

Xenòfobs a la recerca del vot

En els últims mesos Badalona havia aparegut als diaris per motius relacionats amb la immigració en un sentit molt negatiu, el dirigent del PP badaloní Xavier García Albiol acompanyat de la presidenta del partit, Alícia Sánchez Camacho, intentaven treure'n redits electorals amb una campanya contra els gitanos romanesos residents a la ciutat. És a dir, enlloc d'aportar solucions a un problema greu de convivència intentaven que aquest problema s'agreugés encara més.

Integració versus xenofòbia

És rar que a les institucions actuïn el seny s'imposi i que s'intenti solucionar un problema, la integració dels nouvinguts facilitant-los l'aprenentatge de la llengua del país, si coneixes la llengua del país fas un pas molt important per integrar-te en ell.

Divideix i potser venceràs... però a quin preu?

No crec que els programes que facilitin la integració dels nouvinguts faci gens de gràcia als que creuen que la immigració pot ser útil, tant si serveix per crear un conflicte amb els autòctons promogut des de certs partits, en el cas de la immigració procedent d'Espanya i que malgrat fer 50 anys que viuen aquí encara viuen com si estiguessin a la seva terra i que no senten cap lligam amb la terra que els acull, tampoc amb la seva terra d'origen, una pedrera de vots per a lerrouxistes i espanyolistes, o si es pot usar als immigrants procedents de fora de l'Estat per acusar-los de tots els mals, i arribar a aconseguir crear una tensió social només per veure que poden pescar, usant als immigrants espanyols contra els autòctons i contra els immigrants estrangers, una societat que ha de construir-se en un sol cos i treballar tots plegats, hi ha partits que pretenen fragmentar-la i enfrontar-la, com si no tinguéssim prou problemes, aquests irresponsables volen crear-ne un que a mig i llarg termini pot tenir conseqüències desastroses. Hi hi ha últimament un auge de la xenofòbia a tot Europa, ni Espanya ni Catalunya podien quedar al marge d'aquests corrents ideològics, malauradament, i el més greu és que la xenofòbia ja no forma part de grups minoritaris molt cridaners, a Espanya el principal partit xenòfob és el Partit Popular.

Fernández Díaz (PP) i els immigrants

Sanitat

El Partit Popular continua en la seva línia xenòfoba, avui he escoltat al president del PP a Barcelona i regidor municipal de l'Ajuntament de Barcelona demanant que es restringeixi l'empadronament dels immigrants i es cedeixin les dades a la policia i també demana que es limiti l'accés dels immigrants a les prestacions de la sanitat pública. Fernández Díaz diu que "és cada vegada més freqüent que importants sectors de la població immigrada converteixin en un veritable abús l'accés i dret a l'ús de la sanitat" i que "són qüestions que caldrà regular de la mateixa manera que per a nosaltres, els nacionals, se'ns ha limitat l'accés a una sèrie de prestacions sanitàries". Però no diu quina és la seva proposta per fer el que diu que s'ha de fer, és una vaguetat pensada en captar el vot assenyalant un problema i uns culpables però sense proposar la solució, tret que algú es cregui que la solució només és desfer-nos dels immigrants. Els metges de capçalera del servei públic de sanitat han presentat un informe en què demostren que els immigrants usen les prestacions sanitàries un 40% menys que els autòctons.

Cues de marroquins

A Alberto Fernández Díaz sembla que les cues de marroquins li molesten i ha demanat al Consolat General del Marroc que tanqui la seva seu a l'Eixample – situada al carrer Diputació 68 de Barcelona – per evitar els problemes que provoquen les cues de marroquins en aquest carrer. No és que hi hagi incidents, és que estan allà i es veuen. Fernández Díaz recomana traslladar aquest servei a un altre emplaçament per evitar atendre millor – cosa que dubto que a Fernández Díaz li preocupi gaire – i evitar "els problemes que causen les llargues cues a les portes de l'actual edifici" i que són deguts a "les llargues cues que diàriament es formen a les portes i carrers adjacents del consolat confirmen la inadequació de l'actual emplaçament consular i de la necessitat del seu tancament". Segons Fernández Díaz el Consolat hauria de tenir unes instal·lacions adequades per acollir totes les persones que hi acudeixen a fer tràmits en el seu interior i evitarien els problemes que impliquen l'ocupació de la via pública.

Davant de casa meva tinc una de les comissaries on es renoven DNI i passaports, cada dia hi ha de bon matí una llarga cua que arriba fins a la cantonada o una mica més enllà, cosa que dificulta l'entrada a la tenda de làmpares de la cantonada. Suposo que el senyor Fernández Díaz no deu haver-se assabentat d'aquesta circumstància.

Inmigracion, integración y xenofobia

Aprender catalán es un poco más fácil
El Ayuntamiento de Badalona ha abierto una web para ayudar a la ciudadanía, aunque muy especialmente se dirige a los inmigrantes para facilitarles el aprendizaje del catalán. En esta página mediante unos exámenes se podrá saber cuál es el nivel de catalán de cada uno y da información de los cursos de catalán en la ciudad de Badalona. La página quiere convertirse en un punto de coordinación de las entidades locales. El portal es badalonaparlacatala.cat.
Xenófobos en busca del voto
En los últimos meses Badalona había aparecido en los periódicos por motivos relacionados con la inmigración en un sentido muy negativo, el dirigente del PP badalonés Xavier García Albiol acompañado de la presidenta del partido, Alicia Sánchez Camacho, intentaban sacar rédito electoral con una campaña contra los gitanos rumanos residentes en la ciudad. Es decir, en lugar de aportar soluciones a un problema grave de convivencia intentaban que este problema se agravara aún más.
Integración versus xenofobia

Es raro que a las instituciones actúen la cordura se imponga y que se intente solucionar un problema, la integración de los recién llegados facilitándoles el aprendizaje de la lengua del país, si conoces la lengua del país das un paso muy importante para integrar -en él.
Divide y quizás vencerás ... pero ¿a qué precio?
No creo que los programas que faciliten la integración de los recién llegados haga ninguna gracia a los que creen que la inmigración puede ser útil, tanto si sirve para crear un conflicto con los autóctonos promovido desde ciertos partidos, en el caso de la inmigración procedente de España y que a pesar de hacer 50 años que viven aquí todavía viven como si estuvieran en su tierra y que no sienten ningún vínculo con la tierra que los acoge, tampoco con su tierra de origen, una cantera de votos para lerrouxistas y españolistas , o si se puede usar a los inmigrantes procedentes de fuera del Estado para acusarlos de todos los males, y llegar a conseguir crear una tensión social sólo para ver que pueden pescar, usando a los inmigrantes españoles contra los autóctonos y contra los inmigrantes extranjeros, una sociedad que debe construirse en un solo cuerpo y trabajar todos juntos, hay partidos que pretenden fragmentarla y enfrentarla, como si no tuviéramos suficientes problemas, estos irresponsables quieren crear uno que a medio y largo plazo puede tener consecuencias desastrosas. Hay hay últimamente un auge de la xenofobia en toda Europa, ni España ni Cataluña podían quedar al margen de estas corrientes ideológicas, desgraciadamente, y lo más
grave es que la xenofobia ya no forma parte de grupos minoritarios muy llamativos, en España el principal partido xenófobo es el Partido Popular.

Fernández Díaz (PP) y los inmigrantes
Sanidad

El Partido Popular continúa en su línea xenófoba, hoy he escuchado al presidente del PP en Barcelona y concejal municipal del Ayuntamiento de Barcelona pidiendo que se
restrinja el empadronamiento de los inmigrantes y se cedan los datos a la policía y también pide que se limite el acceso de los inmigrantes a las prestaciones de la sanidad pública. Fernández Díaz dice que "es cada vez más frecuente que importantes sectores de la población inmigrada conviertan en un verdadero abuso el acceso y derecho al uso de la sanidad" y que "son cuestiones que habrá que regular de la misma manera que para nosotros, los nacionales, nos ha limitado el acceso a una serie de prestaciones sanitarias ". Pero no dice cuál es su propuesta para hacer lo que dice que hay que hacer, es una vaguedad pensada en captar el voto señalando un problema y unos culpables pero sin proponer la solución, salvo que alguien se crea que la solución sólo es deshacernos de los inmigrantes. Los médicos de cabecera del servicio público de sanidad han presentado un informe en el que demuestran que los inmigrantes usan las prestaciones sanitarias un 40% menos que los autóctonos.
Colas de marroquíes
A Alberto Fernández Díaz parece que las colas de marroquíes le molestan y ha pedido al Consulado General de Marruecos que cierre su sede en el Eixample - situada en la calle Diputación 68 de Barcelona - para evitar los problemas que provocan las colas de marroquíes en este calle. No es que haya incidentes, es que están allí y se ven. Fernández Díaz recomienda trasladar este servicio a otro emplazamiento para evitar atender mejor - lo que dudo que a Fernández Díaz le preocupe mucho - y evitar "los problemas que causan las largas colas a las puertas del actual edificio" y que son debidos a "las largas colas que diariamente se forman en las puertas y calles adyacentes del consulado confirman la inadecuación del actual emplazamiento consular y de la necesidad de su cierre". Según Fernández Díaz el Consulado debería tener unas instalaciones adecuadas para acoger todas las personas que acuden a hacer trámites en su interior y evitarían los problemas que implican la ocupación de la vía pública.

Ante mi casa tengo una de las comisarías donde se renuevan DNI y pasaportes, cada día hay de buena mañana una larga cola que llega hasta la esquina o un poco más allá, lo que dificulta la entrada a la tienda de lámparas de la esquina. Supongo que el señor Fernández Díaz no debe haberse enterado de esta circunstancia.