9 d’oct. 2010

El PP ara contra el català a les Balears

El PP ara contra el català a les Balears

José Ramón Bauza, president del PP de les Balears ha anunciat que si guanyen les eleccions a les Balears derogaran la llei de normalització lingüística de les Balears per convertir el castellà en la llengua vehicular de l'ensenyament La llei que Bauza vol derogar està vigent des de 1986 i a Balears hi ha hagut en tots aquests anys algun govern del PP que no l'ha derogat – suposo que estaven massa distrets cobrant suborns - i que en el seu moment hi va donar suport. "El que nosaltres hem aprés dels nostres avis i dels nostres pares són una sèrie de paraules absolutament pròpies que determinen la nostra riquesa cultural i no estic disposat a què des de fora, des de Catalunya, se'ns imposen", ha dit Bauza.
La llei que el PP vol derogar garanteix que els ciutadans balears coneguin el català i el castellà, Intenten presentar-se com a defensors de les diverses variants dialectals i del bilingüisme però la realitat és que al PP només l'interessa defensar l'ús del castellà i la marginació del català allà on es parla. Sorprén que es presentin com a defensors de la riquesa cultural, cosa que no han sigut mai, i ho facin qualificant les diverses variants dialectals de “una serie de paraules apreses dels avis i els pares”. No és que el PP menysprei el català en qualsevol de les seves variants i allà on es parla, es que demostren cada dia un furibund odi contra la nostra llengua. Sota la falòmia de la defensa del bilingüisme amaguen la gens dissimulada intenció d'esborrar el català del mapa. Són massa rucs per adonar-se que les seves paraules en delaten les seves intencions d'altra banda gens dissimulades. Les normes de la gramàtica catalana venen fixades per l'Institut d'Estudis Catalans, en aquestes normes es recullen totes les variants dialectals, com és normal, i són aquestes normes les que s'apliquen a cadascun dels territoris en què es parla la llengua, com la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola marca les directrius que segueixen totes les altres acadèmies dels països que tenen el castellà o espanyol com a llengua pròpia tot i que incloent-hi les diverses variants. El PP organitzaria un merder impressionant si per exemple a Xile diguessin que ells no parlen ni espanyol ni castellà sinó xilè, i diguessin que el xilè no té res a veure amb el castellà només perquè a Xile fessin servir unes quantes paraules que no es fan servir a Espanya, doncs bé, aquest mateix Partit Popular que no acceptaria que es cometés un disbarat d'aquesta mena amb el castellà, comet un disbarat d'aquesta mena amb el català del País Valencià, incloent-hi la fundació d'una acadèmia de la llengua valenciana al marge de la reconeguda oficialment, i redactant unes normes ortogràfiques que han anat canviant en aquests 30 anys a una velocitat sorprenent fins aconseguir un nivell de degeneració del valencià impensable, per sort, els valencians que encara escriuen en valencià ho fan en el normatiu, fins i tot el corrector ortogràfic SALT promogut per la Generalitat Valenciana – en mans del PP – segueix el català normatiu segons les variants valencianes i no les normes artificials.
El PP té un seriós problema amb el català, i molt poc respecte per les persones que tenen, que tenim, aquesta llengua com a pròpia. Que encara hi hagi tanta gent que la parla malgrat els esforços que històricament l'Estat espanyol ha posat per fer-la desaparéixer del mapa deu ser un fracàs, però ja n'hi ha prou, senyors del PP, si no els agrada oblidint-se que existeix, i si us plau, no usin els atacs a la nostra llengua per tractar d'amagar la merda que hi ha dins del PP. No és gens rar que siguin el PP valencià i balear qui més merder faci amb aquest assumpte, no debades són els que tenen més casos de corrupció oberts. No tenim perquè ser ni els catalans ni la llengua que parlem catalans, valencians i balears, entre d'altres, qui haguem de suportar les ires d'uns feixistes corruptes.El PP ahora contra el catalán en Baleares

José Ramón Bauza, presidente del PP de Baleares ha anunciado que si ganan las elecciones en Baleares derogarán la ley de normalización lingüística de Baleares para convertir el castellano en la lengua vehicular de la enseñanza La ley que Bauza quiere derogar está vigente desde de 1986 y en Baleares ha habido en todos estos años algún gobierno del PP que no la ha derogado - supongo que estaban demasiado distraídos cobrando sobornos - y que en su momento apoyó. "Lo que nosotros hemos aprendido de nuestros abuelos y de nuestros padres son una serie de palabras absolutamente propias que determinan nuestra riqueza cultural y no estoy dispuesto a que desde fuera, desde Cataluña, nos imponen", dijo Bauza.La ley que el PP quiere derogar garantiza que los ciudadanos baleares conozcan el catalán y el castellano, Intentan presentarse como defensores de las diversas variantes dialectales y del bilingüismo pero la realidad es que el PP sólo le interesa defender el uso del castellano y la marginación del catalán donde se hable. Sorprende que se presenten como defensores de la riqueza cultural, cosa que no han sido nunca, y lo hagan calificando las diversas variantes dialectales de "una serie de palabras aprendidas de los abuelos y los padres". No es que el PP menosprecie el catalán en cualquiera de sus variantes y allí donde se habla, es que demuestran cada día un furibundo odio contra nuestra lengua. Bajo la patraña de la defensa del bilingüismo esconden la nada disimulada intención de borrar el catalán del mapa. Son demasiado burros para darse cuenta de que sus palabras delatan sus intenciones por otra parte nada disimuladas. Las normas de la gramática catalana son vienen fijadas por el Instituto de Estudios Catalanes, en estas normas se recogen todas las variantes dialectales, como es normal, y son estas normas las que se aplican a cada uno de los territorios en que se habla la lengua , como la Real Academia de la Lengua Española marca las directrices que siguen todas las demás academias de los países que tienen el castellano o español como lengua propia aunque incluyendo las diversas variantes. El PP organizaría un follón impresionante si por ejemplo en Chile dijeran que ellos no hablan ni español ni castellano sino chileno, y dijeran que el chileno no tiene nada que ver con el castellano sólo porque en Chile utilizaran unas cuantas palabras que no se utilizan en España, pues bien, ese mismo Partido Popular que no aceptaría que se cometiera un disparate de este tipo con el castellano, comete un disparate de este tipo con el catalán del País Valenciano, incluyendo la fundación de una academia de la lengua valenciana al margen de la reconocida oficialmente, y redactando unas normas ortográficas que han ido cambiando en estos 30 años a una velocidad sorprendente hasta alcanzar un nivel de degeneración del valenciano impensable, por suerte, los valencianos que todavía escriben en valenciano lo hacen en el normativo, incluso el corrector ortográfico SALT promovido por la Generalitat Valenciana - en manos del PP - sigue el catalán normativo según las variantes valencianas y no las normas artificiales.El PP tiene un serio problema con el catalán, y muy poco respeto por las personas que tienen, que tenemos, esta lengua como propia. Que todavía haya tanta gente que la habla a pesar de los esfuerzos que históricamente el Estado español ha puesto para hacerla desaparecer del mapa debe ser un fracaso, pero ya basta, señores del PP, si no les gusta olvídense que existe, y por favor, no usen los ataques a nuestra lengua para tratar de ocultar la mierda que hay dentro del PP. No es nada raro que sean el PP valenciano y balear los que más follón haga con este asunto, no en vano son los que tienen más casos de corrupción abiertos. No tenemos porque ser ni los catalanes ni la lengua que hablamos catalanes, valencianos y baleares, entre otros, que tengamos que soportar las iras de unos fascistas corruptos.