25 d’oct. 2010

Ajuda humanitària a Gaza

Ajuda humanitària a Gaza

Ha entrat a la Franja de Gaza un carregament d'ajuda humanitària pel pas fronterer egipci de Rafah, a la Península del Sinaí. El comboi integrat per 137 camions carregats de medicaments, aparells mèdics, aliments i material escolar, a més de 310 activistes que van arribar a Egipte procedents de Síria. Esperem que realment sigui ajuda humanitària i que no hagin aprofitat per ficar armes i explosius com han fet altres vegades sota l'epígraf d'ajuda humanitària. Entre els 310 activistes n'hi ha 40 que anaven a la famosa Flotilla de “pacifistes”. Egipte ha assumit una gran responsabilitat permetent l'entrada a Gaza des del seu territori, seran responsables del que passi si després resulta que entre tota aquesta ajuda humanitària hi havia armes i explosius que serveixi a Hamàs per iniciar una altra onada d'atacs contra Israel. El seny diu que els egipcis deuen haver comprovat que tot aquest enviament de medicaments, aparells mèdics, aliments i material escolar, sigui exactament això.

Ayuda humanitaria a Gaza

Ha entrado en la Franja de Gaza un cargamento de ayuda humanitaria por el paso fronterizo egipcio de Rafah, en la Península del Sinaí. El convoy integrado por 137 camiones cargados de medicamentos, aparatos médicos, alimentos y material escolar, además de 310 activistas que llegaron a Egipto procedentes de Siria. Esperamos que realmente sea ayuda humanitaria y que no hayan aprovechado para meter armas y explosivos como han hecho otras veces bajo el epígrafe de ayuda humanitaria. Entre los 310 activistas hay 40 que iban a la famosa Flotilla de "pacifistas".Egipto ha asumido una gran responsabilidad permitiendo la entrada a Gaza desde su territorio, serán responsables de lo que pase si luego resulta que entre toda esta ayuda humanitaria había armas y explosivos que sirva a Hamás para iniciar otra oleada de ataques contra Israel. La cordura dice que los egipcios habrán comprobado que todo este envío de medicamentos, aparatos médicos, alimentos y material escolar, sea exactamente eso.