11 de jul. 2008

El Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya és la cambra legislativa de Catalunya. Els diputats són triats per sufragi universal de tots els ciutadans de Catalunya majors de 18 anys. Per períodes de quatre anys. La cambra la componen 135 diputats representants de les quatre circumscripcions electorals de Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).
Els orígens d'aquesta institució els trobem en el segle XI quan es van crear les assemblees de "Pau i treva" (Paz i tregua) per a posar fre als excessos de la noblesa sobre els llauradors. La primera d'aquestes assemblees de "Pau i treva" es va celebrar en 1027 presidida per l'abat Oliva.
Amb el temps les assemblees de "Pau i treva" es van convertir en les Corts Catalanes en què els tres braços (real, eclesiàstic i militar) en el segle XII. En el segle XIV les Corts Catalanes van crear la Diputació del General de Catalunya o Generalitat (1359). La Generalitat de Catalunya va governar a Catalunya fins a la seva dissolució "manu militari" en 1714 després de la caiguda de Barcelona.
En 1914 es va crear la Mancomunitat de Catalunya que va reprendre l'obra de govern de la Generalitat aconseguint importants avenços socials, culturals i de qualsevol tipus fins que en 1925 va ser abolida pel dictador Primo de Rivera. La desaparició de la dictadura va suposar la restauració de la Generalitat de Catalunya i el 20 de novembre de 1932 es van celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya.
Novament va ser suspesa manu militari en 1934 pel govern de Lerroux i la CEDA fins que en 1936 es va restaurar. La victòria en la guerra civil del dictador militar Franco va suposar la derogació de la Generalitat i del Parlament de Catalunya. Els diputats es van veure obligats a fugir a l'exili i el president Companys va ser capturat pels nazis i entregat als franquistes que el van assassinar després d'un judici ple d'irregularitats legals i formals.
Amb la mort de Franco i el retorn de la democràcia la Generalitat i el Parlament de Catalunya van ser restaurats. L'edifici i seu del Parlament de Catalunya es troba en el Parc de la Ciutadella. Es tracta d'un dels pocs edificis que queda de l'antiga fortalesa de la Ciutadella erigida per a sotmetre per mitjà del terror i les armes als barcelonins després de la caiguda de la ciutat de Barcelona l'11 de setembre de 1714. Este edifici era el polvorí de la fortalesa, el lloc en què durant segle i mig s'emmagatzemaven les bombes que mataven als barcelonins alberga avui la cambra de representants dels ciutadans de Catalunya.


El Parlamento de Catalunya es la cámara legislativa de Catalunya. Los diputados son elegidos por sufragio universal de todos los ciudadanos de Cataluña mayores de 18 años por períodos de cuatro años. La cámara la componen 135 diputados representantes de las cuatro circunscripciones electorales de Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona). Los orígenes de esta institución los encontramos en el siglo XI cuando se crearan las asambleas de "Pau y treva" (Paz y tregua) para poner freno a los excesos de la nobleza sobre los labradores. La primera de estas asambleas de "Paz y tregua" se celebró en 1027 presidida por el abad Oliva. Con el tiempo las asambleas de "Paz y tregua" se convirtieran en las Cortes Catalanas en que los tres brazos (real, eclesiástico y militar) en el siglo XII. En el siglo XIV las Cortes Catalanas
crearon la Diputación del General de Catalunya o Generalitat (1359). La Generalitat de Catalunya gobernó en Catalunya hasta su disolución "manu militari" en 1714 tras la caída de Barcelona. En 1914 se creó la Mancomunidad de Catalunya que reanudó la obra de gobierno de la Generalitat consiguiendo importantes avances sociales, culturales y de todo tipo hasta que en 1925 fue abolida por el dictador Primo de Rivera. La desaparición de la dictadura supuso la restauración de la Generalitat de Cataluña y el 20 de noviembre de 1932 se celebraron las elecciones al Parlament de Catalunta. Nuevamente fue suspendida manu militari en 1934 por el gobierno de Lerroux y la CEDA hasta que en 1936 se restauró. La victoria en la guerra civil del dictador militar Franco supuso la derogación de la Generalitat y del Parlament de Catalunya. Los diputados se vieron obligados a dirigirse al exilio y el presidente Compays fue capturado por los nazis y entregado a los franquistas que le asesinaron tras un juicio lleno de irregularidades legales y formales. Con la muerte de Franco y el retorno de la democracia la Generalitat y el Parlament de Catalunya fueron restaurados. El edificio y sede del Parlament de Catalunya se encuentra en el Parque de la Ciudadela. Se trata de uno de los pocos edificios que queda de la antigua fortaleza de la Ciudadela erigida para someter por medio del terror y las armas a los barceloneses tras la caída de la ciudad de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. Este edificio era el polvorín de la fortaleza, el lugar en que durante siglo y medio se almacenaban las bombas que mataban a los barceloneses alberga hoy la cámara de representantes de los ciudadanos de Catalunya.