24 de jul. 2008

Símbols franquistes a Barcelona - Símbolos franquistas a Barcelona

Símbols franquistes a Barcelona en l'era Chacón

Quan es compleixen els cent dies de la nova executiva del govern espanyol, amb la catalana Carme Chacón al capdavant del ministeri de Defensa, encara resten a Barcelona edificis amb símbols franquistes: el de la caserna del Bruc, el de Capitania General i el del Govern Militar

Quan es compleixen els cent dies del nou govern espanyol, amb la catalana Carme Chacón al capdavant de Defensa, encara resten a Barcelona edificis d'aquest ministeri amb símbols franquistes: l'àguila de Sant Joan que Francisco Franco va repescar de la simbologia dels Reis Catòlics encara es veu a les façanes de la caserna del Bruc, a la seu de la Capitania General i al Govern Militar. El novembre del 2007 l'Ajuntament de Barcelona va aprovar una proposició –a instàncies d'ERC i amb el vot de tots els grups municipals, tret del PP– que exigia al ministeri de Defensa la retirada dels escuts franquistes d'aquests edificis. El 9 de juliol passat, en la comissió d'Afers Institucionals al Parlament de Catalunya, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, menys el PP i C's, que la Generalitat insti el govern espanyol perquè cedeixi la caserna del Bruc a la ciutat de Barcelona. En aquesta comissió, la diputada d'ERC Patrícia Gomà va aprofitar per tornar a reclamar verbalment la retirada de la simbologia preconstitucional. Per la seva banda, el grup parlamentari de Convergència i Unió al Congrés acaba de presentar al registre de la cambra baixa una bateria de preguntes per saber l'estat de la qüestió de la cessió del Bruc, i està previst que en breu en presenti més, relatives a la retirada de la simbologia. Segons Jordi Xuclà, portaveu de CiU a la comissió de Defensa, CiU als anys vuitanta ja havia demanat al Congrés la retirada de la simbologia, però el govern deia que els edificis construïts durant el franquisme tenien un "valor artístic i arquitectònic" i que la retirada no tenia raó de ser. Ara, amb la llei de la memòria històrica aprovada l'any passat, el grup parlamentari insta el govern estatal a retirar els símbols, ja que no fer-ho seria '"incoherent" i "incompatible" amb el compliment d'aquesta llei.

Després que l'Ajuntament de Barcelona enviés a Madrid la petició aprovada al novembre, el delegat de Presidència de la corporació municipal, Ignasi Cardalús, s'ha reunit amb representants de Defensa diverses vegades per saber si s'executarà la retirada. Segons el president del grup municipal d'ERC, Jordi Portabella, se'ls ha assegurat que s'hi està treballant, però no s'ha concretat cap calendari. L'AVUI.cat ha demanat a Defensa, per telèfon i per escrit, quins són els seus plans respecte a aquests símbols, però el ministeri encara no ha donat cap resposta.

Les Claus: PSOE i PSC es contradiuen

La ministra de Defensa, Carme Chacón, va rebutjar a primers de mes la cessió de la caserna del Bruc, en la seva primera compareixença parlamentària al Congrés, en resposta a la petició del diputat de CiU Jordi Xuclà. "A dia d'avui és un enclavament militar d'interès per a Defensa, de necessitat per a Defensa, ja que actualment és l'únic aquarterament de l'exèrcit de terra en situació de plena operativitat a Barcelona", va argumentar Chacón.Una setmana després el Parlament català va aprovar fer una petició formal de cessió a la Generalitat, amb l'oposició del PP i C's.L'oposició de Chacón a la cessió es contradiu, però, amb la posició del PSC, que en una comissió a l'Ajuntament l'octubre de l'any passat va votar a favor d'instar el govern espanyol a cedir la caserna.

Vull afegir que en aquest tema dels símbols franquistes tant PP com C's han quedat retratats votant en contra de la retirada d'aquests simbols. El pitjor no és que votin en contra, són els arguments que donen per justificar el vot. I després diuen que no son franquistes. L'edifici de la caserna del Bruc pot tenir valor artístic, l'escut franquista no en té cap. Cert que els simbols franquistes remeten als simbols dels Reis Catòlics però només remeten. .


Símbolos franquistas a Barcelona en la era Chacón
Cuando se cumplen los cien días de la nueva ejecutiva del gobierno español, con la catalana Carme Chacón en cabeza del ministerio de Defensa, aún quedan en Barcelona edificios con símbolos franquistas: la del cuartel del Bruc, la de Capitanía General y el del Gobierno MilitarCuando se cumplen los cien días del nuevo gobierno español, con la catalana Carme Chacón en cabeza de Defensa, aún quedan en Barcelona edificios de este ministerio con símbolos franquistas: la águila de San Juan que Francisco Franco repescó de la simbología de los Reyes Católicos aún se ve en las fachadas del cuartel del Brezo, a la sede de la Capitanía General y al Gobierno Militar. El noviembre de 2007 el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una proposición –a instancias de ERC y con el voto de todos los grupos municipales, excepto el PP– que exigía en el ministerio de Defensa la retirada de los escudos franquistas de estos edificios. El 9 de julio pasado, en la comisión de Asuntos Institucionales al Parlamento de Cataluña, se aprobó con los votos a favor de todos los grupos, menos el PP y C s, que la Generalidad insté al gobierno español porque ceda el cuartel del Bruc a la ciudad de Barcelona. En esta comisión, la diputada de ERC Patricia Gomà aprovechó por volver a reclamar verbalmente la retirada de la simbología preconstitucional. Por su banda, el grupo parlamentario de Convergencia y Unión al Congreso acaba de presentar al registro de la cámara baja una batería de preguntas por saber el estado de la cuestión de la cesión del Brezo, y está previsto que en breve en presente más, relativas a la retirada de la simbología. Según Jordi Xuclà, portavoz de CiU a la comisión de Defensa, CiU a los años ochenta ya había pedido en el Congreso la retirada de la simbología, pero el gobierno decía que los edificios construidos durante el franquismo tenían un "valor artístico y arquitectónico" y que la retirada no tenía razón de ser. Ahora, con la ley de la memoria histórica aprobada el año pasado, el grupo parlamentario insta al gobierno estatal a retirar los símbolos, ya que no hacerlo sería '"incoherente" y "incompatible" con el cumplimiento de esta ley.

Después de que el Ayuntamiento de Barcelona enviase a Madrid la petición aprobada en noviembre, el delegado de Presidencia de la corporación municipal, Ignasi Cardalús, se ha reunido con representantes de Defensa varias veces por saber si se ejecutará la retirada. Según el presidente del grupo municipal de ERC, Jordi Portabella, se los ha ha que se está trabajando, pero no se ha concretado ningún calendario. EL HOY.cat ha pedido a Defensa, por teléfono y por escrito, cuáles son sus planes con respecto a estos símbolos, pero el ministerio aún no ha dado ninguna respuesta.

Las Claves: PSOE y PSC se contradicen

La ministra de Defensa, Carme Chacón, rechazó a primeros de mes la cesión del cuartel del Bruc, en su primera comparecencia parlamentaria al Congreso, en respuesta a la petición del diputado de CiU Jordi Xuclà. "A día de hoy es un enclave militar de interés para Defensa, de necesidad para Defensa, ya que actualmente es el único acuartelamiento del ejército del suelo en situación de llena operatividad a Barcelona", argumentó Chacón.Una semana después el Parlamento catalán aprobó hacer una petición formal de cesión a la Generalidad, con la oposición del PP y C s. La oposición de Chacón a la cesión se contradice, sin embargo, con la posición del PSC, que en una comisión al Ayuntamiento el octubre del año pasado votó a favor de instar al gobierno español a ceder el cuartel.


Quiero añadir que en este tema de los símbolos franquistas tanto PP como C s han quedado retratados votando en contra de la retirada de estos símbolos. El peor no es que voten en contra, son los argumentos que dan para justificar el voto. Y después dicen que no son franquistas. El edificio del cuartel del Bruc puede tener valor artístico, el escudo franquista no tiene ninguno. Cierto que los símbolos franquistas remiten a los símbolos de los Reyes Católicos pero solo remiten.