25 de jul. 2008

Un año después del apagón

Avui ( per ahír) fa un any de la gran apagada

Avui fa exactament un any Barcelona es va quedar a les fosques. 300.000 abonats de Fecsa Endesa es van quedar sense subministrament elèctric

Avui fa exactament un any Barcelona es va quedar a les fosques. 300.000 abonats de Fecsa Endesa es van quedar sense subministrament elèctric. Un cable d'Endesa de mitjana tensió que va caure sobre una subestació de Red Eléctrica (REE) va desencadenar una avaria que va acabar amb un greu incendi a la subestació de Maragall, que va provocar que uns 10.000 abonats es quedessin tres dies sense llum. L'apagada va posar de manifest el fràgil sistema energètic de Barcelona. Una xarxa de transport i distribució sense les proteccions suficients perquè un curtcircuit en un punt posés en perill el sistema sencer. I és que l'estructura gairebé lineal de la xarxa de transport fa molt difícil distribuir l'electricitat en segons quins punts de la ciutat si una de les grans subestacions queda inutilitzada. Ara mateix el que va passar amb Maragall es podria repetir a 3 de les 11 subestacions de Barcelona. Motors i les Corts només disposen d'un cable d'alimentació de 220 kV (alta tensió) mentre que Penitents rep l'electricitat a través d'un sol cable de 110 kV. L'informe sobre la situació elèctrica que l'Ajuntament va presentar al mes de juny alertava que la xarxa "no estava dissenyada per permetre una ràpida recuperació dels subministrament" davant d'un incident com el del 23-J. Una part important de la ciutat -les xifres dels experts ballen d'un 20% a un 40%- podria quedar-se sense subministrament si es produís un incident semblant. Ara mateix a la zona de Maragall, ja només queda desmuntar la subestació mòbil que es va construir després de l'incendi L'apagada ha acabat servint per posar les piles tant a les administracions com a les dues empreses implicades. Els deures que no s'havien fet en anys s'estan fent ara. A banda de refer els equips destruïts per l'incendi, la principal millora introduïda per REE ha sigut la instal·lació d'una tercera línia de 220 kV per completar l'enllaç de la subestació Maragall. Un cop reconstruïts els enllaços amb les subestacions d'Urgell i Badalona, cosa que ha permès recuperar la xarxa de transport prèvia a l'apagada d'ara fa un any, el 7 de juliol va entrar en funcionament la tercera línia elèctrica de 220 kV, que està connectada amb la nova subestació de Sagrera. Aquesta nova instal·lació està situada entre les de Maragall i Badalona, i està pensada per reforçar la xarxa de transport i per facilitar el subministrament a la línia 9 del metro, però en cas de ser necessària, també podria subministrar corrent elèctric als abonats particulars.Millor que fa un any"

Els treballs completats aquest juliol reforcen el mallat de la subestació de Maragall i podem afirmar que la xarxa de transport està ara millor que fa un any i molt millor de com estava quan REE va adquirir aquesta infraestructura a Endesa", va indicar un portaveu de REE. En canvi, des d'Endesa s'assegura que "la xarxa de distribució ja fa temps que està mallada". "Si no ho hagués estat, fins fa un mes la zona de Maragall encara funcionaria amb grups electrògens", explica un portaveu de la companyia. Endesa, però, sí que reconeix que el 23-J va donar un impuls més a les inversions. La companyia ha invertit 100 milions addicionals per realitzar millores que no estaven previstes. Per avalar aquestes tesis, els responsables de la companyia al·leguen, per exemple, que el temps d'interrupció -que és l'índex de qualitat del servei que s'utilitza habitualment- l'any 2001 era de 2 hores i 28 minuts mentre que l'any passat ja s'havia reduït a 54 minuts. De tota manera, les actuacions d'aquest any han permès rebaixar aquest índex a només 19 minuts, pràcticament un terç del que hi havia el 2007, cosa que indica que les actuacions de l'últim any han millorat molt el subministrament.Ara mateix a la zona de Maragall, ja només queda desmuntar la subestació mòbil que es va construir després de l'incendi. La subestació definitiva ja s'ha renovat completament, però està funcionant en període de proves fins a finals d'agost.


Esperem que no torni a repetir-se aquesta apagada però si es produeix espero que tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat de Catalunya no dubtin a sancionar les dues companyies responsables. Una apagada d'una hora es pot entendre tot i que sigui inacceptable, deixar a 300.000 ciutadans particulars i negocis sense subministrament elèctric durant tres dies és totalment inacceptable. I encara ho és més que una ciutat com Barcelona depengui de generadors repartits per tota la ciutat. És inacceptable que dues empreses com Fecsa-Endesa i REE fossin responsables d'aquesta vergonya i els seus caps no tinguessin prou coratge per demanar disculpes als barcelonins.

El parche de Fecsa-Endesa al apagón de hace un año

TV3 - APM: Endesa vs. Red Eléctrica

Hoy ( por ayer) hace un año de el gran apagón
Hoy hace exactamente un año Barcelona se quedó en las oscuras. 300.000 abonados de Fecsa Endesa se quedaran sin suministro eléctrico
Hoy hace exactamente un año Barcelona se quedó en las oscuras. 300.000 abonados de Fecsa Endesa se quedaran sin suministro eléctrico. Un cable de Endesa de media tensión que cayó sobre una subestación de Red Eléctrica (REE) desencadenó una avería que acabó con un grave incendio a la subestación de Maragall, que provocó que unos 10.000 abonados se quedessin tres días sin luz. El apagón puso de manifiesto el frágil sistema energético de Barcelona. Una red de transporte y distribución sin las protecciones suficientes para que un cortocircuito en un punto pusiese en peligro el sistema entero. Y es que la estructura casi lineal de la red de transporte hace muy difícil distribuir la electricidad en según cuáles puntos de la ciudad si una de las grandes subestaciones queda inutilizada. Ahora mismo el que pasó con Maragall se podría repetir a 3 de las 11 subestaciones de Barcelona. Motors y les Corts solo disponen de un cable de alimentación de 220 kV (alta tensión) mientras que Penitentes recibe la electricidad a través de uno solo cable de 110 kV. El informe sobre la situación eléctrica que el Ayuntamiento presentó en el mes de junio alertaba que la red "no estaba diseñada por permitir una rápida recuperación de los suministro" ante un incidente como la del 23-J. Una parte importando de la ciudad -las cifras de los expertos bailan de uno 20% a un 40%- podría quedarse sin suministro si se produjese un incidente semejante. Ahora mismo a la zona de Maragall, ya solo queda desmontar la subestación móvil que se construyó tras el incendio El apagón ha acabado sirviendo por poner las pilas tanto a las administraciones como las dos empresas implicadas. Los deberes que no se habían hecho en años se están haciendo ahora. Aparte de rehacer los equipos destruidos por el incendio, la principal mejora introducida por REE ha sido la instalación de una tercera línea de 220 kV por completar el enlace de la subestación Maragall. Un golpe reconstruidos los enlaces con las subestaciones de Urgell y Badalona, cosa que ha permitido recuperar la red de transporte previa al apagón de ahora hace un año, el 7 de julio entró en funcionamiento la tercera línea eléctrica de 220 kV, que está conectada con la nueva subestación de Sagrera. Esta nueva instalación está situada entre las de Maragall y Badalona, y está pensada por reforzar la red de transporte y por facilitar el suministro a la línea 9 del metro, pero en caso de ser necesaria, también podría suministrar corriente eléctrica a los abonados particulares.Mejor que hace un año"
Los trabajos completados este julio refuerzan el mallat de la subestación de Maragall y podemos afirmar que la red de transporte está ahora mejor que hace un año y muy mejor de como estaba cuando REE adquirió esta infraestructura a Endesa", indicó un portavoz de REE. En cambio, desde Endesa se asegura que "la red de distribución ya hace tiempo que está mallada". "Si no la hubiese hubiese, hasta fa un mes la zona de Maragall aún funcionaría con grupos electrógenos", explica un portavoz de la compañía. Endesa, sin embargo, sí que reconoce que la 23-J dio un impulso más a las inversiones. La compañía ha invertido 100 millones adicionales por realizar mejoras que no estaban previstas. Por avalar ésta tesis, los responsable de la compañía alegan, por ejemplo, que el tiempo de interrupción -que es el índice de calidad del servicio que se utiliza habitualmente- el año 2001 era de 2 horas y 28 minutos mientras que el año pasado ya se había reducido a 54 minutos. De toda manera, las actuaciones de este año han permitido rebajar este índice a solo 19 minutos, prácticamente un tercio del que había la 2007, cosa que indica que las actuaciones del último año han mejorado muy el suministro.Ahora mismo a la zona de Maragall, ya solo queda desmontar la subestación móvil que se construyó tras el incendio. La subestación definitiva ya se ha renovado completamente, pero está funcionando en período de pruebas hasta finales de agosto.

Esperamos que no volví a repetirse esta apagón pero si se produce espero que tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalidad de Cataluña no dubtin a sancionar las dos compañías responsables. Una apagón de una hora se puede entender aunque sigui inaceptable, dejar a 300.000 ciudadanos particulares y negocios sin suministro eléctrico durante tres días es totalmente inaceptable. Y aún lo es más que una ciudad como Barcelona depengui de generadores repartidos por toda la ciudad. Es inaceptable que dos empresas como Fecsa-Endesa y REE fossin responsables de esta vergüenza y sus cabezas no tinguessin bastante coraje por pedir disculpas a los barceloneses.