15 de jul. 2013

COLPISTES AMB TOGA, TRICORNI I GORRA DE PLAT

COLPISTES AMB TOGA, TRICORNI I GORRA DE PLAT


 

La declaració de sobirania suspesa pel Tribunal Constitucional
 

 

El Ple del Tribunal Constitucional espanyol, o Tribunal de Confiança del Partit Popular, ha decidit per unanimitat mantenir la suspensió de la Declaració de Sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. El Govern espanyol va presentar un recurs, les conseqüències del qual són què la Declaració queda en suspensió durant cinc mesos. La presentació del recurs demostra que si que el PP assumeix que la Declaració si que té validesa jurídica en contra del que els mateixos dirigents del PP deien. Els magistrats de confiança del PP, perdó, volia dir, els magistrats del Tribunal Constitucional espanyol justifiquen la suspensió de la Declaració de Sobirania amb l’argument que la Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir del poble de Catalunya són qüestions “d’una gran rellevància constitucional”. De fet, el que fan es suspendre la Declaració de Sobirania per donar-se més temps a si mateixos per poder decidir si la deroguen. El Tribunal Constitucional va trigar quatre anys a prendre una decisió sobre l’Estatut, i la decisió que van prendre és la que ens ha portat a la situació actual, crec que no se n’adonen que aquella sentència de l’Estatut va ser la que va posar en marxa el procés cap a la independència. Ens van deixar clar que els catalans no podem seguir sent catalans a Espanya, i ara no accepten que vulguem independitzar-nos per poder seguir sent catalans.
 

 

Una associació de la Guàrdia Civil recorda al jutge Santiago Vidal que a Espanya existeixen les penes de sedició
 

 

Primer cal saber que és la SEDICIÓ:

Sedició: (sedición (es), sedition (en)). Delicte consistent en l’alçament públic i tumultuari per obtenir o impedir per la força o fora de les vies legals, la promulgació o l’execució d’una llei, la celebració d’eleccions, l’exercici de les seves funcions a un funcionari públic, una autoritat o una corporació oficial, o atacar la persona o els béns d’una autoritat o les persones o els béns d’una col•lectivitat.

L’Associació Espanyola de Guàrdia Civils ha denunciat el jutge Santiago Vidal a la direcció de la Guàrdia Civil i al Consell General del Poder Judicial per haver declarat que si el govern espanyol enviés la Guàrdia Civil a retirar les urnes d’una consulta organitzada unilateralment pel Govern Català “els Mossos (d’Esquadra) i molts ciutadans els plantaríem cara”. Aquesta associació de la Guàrdia Civil afirma que “'no s'haurien de permetre amb tanta lleugeresa manifestacions en què es justifiquin accions de dubtosa legalitat o directament il·legals, com ara oposar-se als mandats de les forces i cossos de seguretat de l'estat, pretenent fer comprendre que l'acció es duria a terme d'aquesta manera perquè s'adiu amb uns principis ètics que, això no obstant, ometen l'existència de l'ordre públic perquè amb la seva actitud donen ales a la insubmissió”. Quina democràcia és aquesta on el Tribunal Constitucional està pel damunt del Parlament de Catalunya escollit pels ciutadans de Catalunya, l’exèrcit espanyol amenaça el nostre govern, la Guàrdia Civil s’atribueix el dret a passar pel damunt del poble de Catalunya i endur-se les urnes sota el braç? No, no és cap democràcia, Espanya no és cap democràcia. Aquesta associació de la Guàrdia Civil està dient que introduir un paper dins d’una urna és un delicte de sedició. Doncs, no és això el que diu el diccionari que és la sedició, però si que ho és que persones armades irrompin mentre s’està exercint un dret democràtic com és el del vot, i ho és qualsevol acció que suposi el derrocament d’autoritats electes. S’han tornat bojos aquests espanyolistes? Mig centenar de cops d’Estat, l’últim del qual el va perpetrar la Guàrdia Civil, i l’assassinat del President de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys, i aquesta gent segueixen amenaçant amb actuar com sempre. Aquesta associació de la Guàrdia Civil diu que l’article 472 del codi penal diu que és delicte de rebel•lió si una força armada desobeeix al Govern espanyol, però caldria recordar que l’obligació dels Mossos d’Esquadra és defensar els ciutadans de Catalunya i les seves autoritats electes de qualsevol amenaça, i això vol dir que si la Guàrdia Civil entrés al Palau de la Generalitat per arrestar o assassinar el President de la Generalitat els Mossos haurien de neutralitzar aquesta força armada hostil.
 

 

Catalunya és “terra naturalment espanyola” segons els militars espanyols
 

 

El coronel de l’exèrcit espanyol Luís Castuera, director de l’Acadèmia de Suboficials de Talarn durant el lliurament de despatxos als suboficials de la 38ena. Promoció s’ha referit a Catalunya com “en aquestes terres tan profundament catalanes i, per tant, tan naturalment espanyoles...”. A aquest acte han assistit la vicepresidenta del Govern català, Joana Ortega (CiU), l'alcalde de Talarn, Lluís Oliva (ERC), la delegada del govern espanyol, María de los Llanos de Luna (PP), i la presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho. Personalment crec que l’alcalde de Talarn i la vicepresidenta del Govern català no haurien d’haver assistit, cap membre del govern català o dirigent de partit català, en aquest cas l’alcalde de Talarn, haurien de participar en aquests actes d’una organització estrangera. A Sánchez Camacho i Llanos de Luna ja els agraden aquests actes amb molta estanquera i esperit espanyol. Que un militar espanyol, amb totes les barbaritats que han fet els militars espanyols a Catalunya, faci declaracions sobre Catalunya fa feredat.

 

 

 

 

 

 

 

GOLPISTAS CON TOGA, TRICORNIO Y GORRA DE PLATO
 

 

La declaración de soberanía suspendida por el Tribunal Constitucional
 

 

El Pleno del Tribunal Constitucional español, o Tribunal de Confianza del Partido Popular, ha decidido por unanimidad mantener la suspensión de la Declaración deSoberanía aprobada por Parlamento de Catalunya el 23 de enero de 2013. El Gobierno español presentó un recurso, las consecuencias son que la Declaración queda en suspensión durante cinco meses. La presentación del recurso demuestra que si el PP asume que la Declaración si que tiene validez jurídica en contra de lo que los propios dirigentes del PP decían. Los magistrados de confianza del PP, perdón, quería decir, los magistrados del Tribunal Constitucional español justifican la suspensión de la Declaración de Soberanía con el argumento de que la Declaración de Soberanía y el Derecho a Decidir del pueblo de Catalunya son cuestiones "de una gran relevancia constitucional". De hecho, lo que hacen es suspender la Declaración de Soberanía para darse más tiempo a sí mismos para poder decidir si la derogan. El TC tardó cuatro años en tomar una decisión sobre el Estatuto, y la decisión que tomaron es la que nos ha llevado a la situación actual, creo que no se dan cuenta que aquella sentencia del Estatut fue la que puso en marcha el proceso hacia la independencia. Nos dejaron claro que los catalanes no podemos seguir siendo catalanes en España, y ahora no aceptan que queramos independizarnos para poder seguir siendo catalanes.
 

 

Una asociación de la Guardia Civil recuerda al juez Santiago Vidal que en España existen las penas de sedición
 

 

Primero hay que saber que es la sedición:

Sedición: (sedición (s), sedition (en)). Delito consistente en el levantamiento público y tumultuario para obtener o impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, la promulgación o la ejecución de una ley, la celebración de elecciones, el ejercicio de sus funciones a un funcionario público, una autoridad o una corporación oficial, o atacar a la persona o los bienes de una autoridad o las personas o los bienes de una colectividad.
 

La Asociación Española de Guardia Civiles ha denunciado el juez Santiago Vidal en la dirección de la Guardia Civil y al Consejo General del Poder Judicial por haber declarado que si el gobierno español enviara la Guardia Civil a retirar las urnas de una consulta organizada unilateralmente por Gobierno Catalán "los Mossos (de Escuadra) y muchos ciudadanos los plantaríamos cara". Esta asociación de la Guardia Civil afirma que "no se deberían permitir con tanta ligereza manifestaciones en que se justifiquen acciones de dudosa legalidad o directamente ilegales, como oponerse a los mandatos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, pretendiendo hacer comprender que la acción se llevaría a cabo de esta manera porque concuerda con unos principios éticos que, no obstante, omiten la existencia del orden público para que con su actitud dan alas a la insumisión". ¿Qué democracia es ésta donde el Tribunal Constitucional está por encima del Parlamento de Catalunya elegido por los ciudadanos de Catalunya, el ejército español amenaza nuestro gobierno, la Guardia Civil se atribuye el derecho a pasar por encima del pueblo de Catalunya y llevarse las urnas bajo el brazo? No, no es ninguna democracia, España no es ninguna democracia. Esta asociación de la Guardia Civil está diciendo que introducir un papel dentro de una urna es un delito de sedición. Pues, no es eso no es lo que dice el diccionario que es la sedición, pero sí lo es que personas armadas irrumpan mientras se está ejerciendo un derecho democrático como es el del voto, y lo es cualquier acción que suponga el derribo de autoridades electos. ¿Se han vuelto locos estos españolistas? Medio centenar de golpes de Estado, el último que lo perpetró la Guardia Civil, y el asesinato del Presidente de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys, y esta gente siguen amenazando con actuar como siempre. Esta asociación de la Guardia Civil dice que el artículo 472 del código penal dice que es delito de rebelión si una fuerza armada desobedece al Gobierno español, pero habría que recordar que la obligación de los Mossos es defender a los ciudadanos de Catalunya y sus autoridades electas de cualquier amenaza, y esto quiere decir que si la Guardia Civil entrara en el Palau de la Generalitat para arrestar o asesinar al Presidente de la Generalitat los Mossos deberían neutralizar esta fuerza armada hostil.
 

 

Catalunya es "tierra naturalmente española" según los militares españoles
 

 

El coronel del ejército español Luís Castuera, director de la Academia de Suboficiales de Talarn durante la entrega de despachos a los suboficiales de la 38ena. Promoción se ha referido a Catalunya como "en estas tierras tan profundamente catalanas y, por tanto, tan naturalmente españolas ...". A este acto han asistido la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega (CiU), alcalde de Talarn, Lluís Oliva (ERC), la delegada del gobierno español, María de los Llanos de Luna (PP), y la presidenta del PPC , Alicia Sánchez-Camacho. Personalmente creo que el alcalde de Talarn y la vicepresidenta del Gobierno catalán no deberían haber asistido, ningún miembro del gobierno catalán o dirigente de partido catalán, en este caso el alcalde de Talarn, deberían participar en estos actos de una organización extranjera. A Sánchez Camacho y Llanos de Luna ya les gustan estos actos con mucha estanquera y espíritu español. Que un militar español, con todas las barbaridades que han hecho los militares españoles en Catalunya, haga declaraciones sobre Catalunya da miedo.