1 de des. 2012

L’ONU reconeix la República Terrorista Islàmica de Palestina

L’ONU reconeix la República Terrorista Islàmica de Palestina 

Les Nacions Unides reconeixen Palestina com Estat observador. Nacions Unides insulta novament Israel reconeixent un Estat governat per organitzacions terroristes islàmiques. Tant Fatah com Hamàs les dues principals organitzacions palestines s’han dedicat a perpetrat actes de terrorisme contra Israel.

Anem a pams. L’any 1947 les Nacions Unides van aprovar la creació de dos Estats al Protectorat britànic de Palestina, l’Estat d’Israel i l’Estat de Palestina. Israel va proclamar el seu Estat, els palestins van renunciar al seu Estat, i van unir-se a les potències àrabs de la zona que van llançar-se a la guerra d’extermini contra Israel amb el propòsit declarat d’esborrar Israel del mapa i als jueus també. Israel va aconseguir derrotar els àrabs. I des de llavors van haver dues guerres més entre àrabs i israelians, sempre iniciades pels àrabs amb el mateix propòsit, esborrar del mapa l’Estat d’Israel i exterminar els jueus, guerres que va guanyar Israel. Israel ha estat sotmès al terrorisme palestí del qual podem destacar:

-El segrest i assassinat d’11 atletes israelians als Jocs Olímpics de Munic perpetrat per terroristes de Setembre Negre.

-El segrest d’un avió d’Air France que va acabar a Entebe (Angola). I que va obligar els israelians a organitzar l’operació de rescat més complexa de la seva història.

-El llançament durant anys de milers de projectils contra ciutats israelianes des de Gaza.

-Atemptats terroristes contra ciutadans israelians arreu del Món.

-Atemptats terroristes contra ciutadans en territori israelià, per exemple, contra un autobús a Tel Aviv.

Fatah és una de les organitzacions terroristes que controlen aquest Estat, en concret la zona de Cisjordània. Aquesta organització va ser fundada pel muftí de Jerusalem, el palestí Hajj Amin el Husseini, un sinistre personatge que va col·laborar amb els nazis organitzant unitats de les Waffen SS formades per musulmans (principalment bosnians) proclamant “el dret dels àrabs a resoldre el problema jueu amb la mateixa modalitat i els mateix mitjans adoptats pel Führer” i va demanar a tots els musulmans contribuïssin amb les armes al triomf del nazisme. L’any 1944 el muftí va fer una al·locució radiofònica carregada d’odi contra els jueus: “Àrabs! Alceu-vos com un sol home i combaten pels seus sacrosants drets. Maten els jueus on els troben. Matant-los fareu una cosa grata a Allah”. L’Alemanya nazi va ser derrotada i el muftí de Jerusalem va ser detingut pels nord-americans, el van empresonar a França, d’on va aconseguir fugir primer a El Caire, d’allà a Síria i finalment al Líban, on va dedicar-se a organitzar plans per destruir Israel i assassinar els jueus allà on es trobessin. Aquest és l’origen de Fatah, l’organització que posteriorment dirigiria Yasir Arafat. Aquesta organització no només manté el mateix propòsit sinó tota la parafernàlia nazi, inclosa la salutació feixista.

L’altra organització terrorista palestina és Hamàs, organització que controla amb mà de ferro tot Gaza. Des d’allà realitza llançaments de projectils i míssils contra les ciutats israelianes, armes proveïdes principalment per la República terrorista Islàmica de l’Iran.

Hamàs declara en la seva carta fundacional el seu propòsit de destruir Israel, de fet, la prioritat de Hamàs no és pas constituir un Estat Palestí sinó destruir Israel i assassinar tots els jueus.

Preàmbul: Israel existirà i continuarà existint fins que l’Islam ho destrueixi, de la mateixa manera que ha  destruït a altres en el passat.

Article 7: "No vindrà el Dia del Juí fins que els musulmans combaten els jueus, fins que els jueus s'amaguen darrere de les muntanyes i els arbres, els quals cridaran: 'Oh, musulmà! Un jueu s'amaga darrere meu, veuen i mata'l!'".

L’actual president de l’Autoritat Palestina és un personatge bastant sinistre, entre d’altres coses va estar involucrat en el segrest de l’Achille Lauro, aquell creuer segrestat per quatre terroristes del PLF.

Nacions Unides reconeixent un Estat Palestí controlat per organitzacions terroristes ha obert un precedent perillós. Els palestins tindran accés a les agències de les Nacions Unides, i en especial podran usar el Tribunal Penal Internacional. Aquells que haurien de ser jutjats per terrorisme i crims contra la Humanitat poden acabar manegant el TPI i jutjant governants electes d’Estats democràtics, cosa que ja van provar de fer. Quina serà la següent baixada de pantalons de les Nacions Unides? Posaran al servei de Hamàs els cascos blaus?.

 
Vídeo: 1972 Jocs Olímpics de Munic matança d'atletes israelians

 
 

 

 

 

 

La ONU reconoce la República Terrorista Islámica de Palestina 


Las Naciones Unidas reconocen Palestina como Estado observador. Naciones Unidas insulta nuevamente Israel reconociendo un Estado gobernado por organizaciones terroristas islámicas. Tanto Fatah como Hamás las dos principales organizaciones palestinas se han dedicado a perpetrado actos de terrorismo contra Israel.

Vamos por partes. En 1947 las Naciones Unidas aprobaron la creación de dos Estados al Protectorado británico de Palestina, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Israel proclamó su Estado, los palestinos renunciaron a su Estado, y unirse a las potencias árabes de la zona que lanzarse a la guerra de exterminio contra Israel con el propósito declarado de borrar Israel del mapa y los judíos también. Israel consiguió derrotar a los árabes. Y desde entonces hubo dos guerras más entre árabes e israelíes, siempre iniciadas por los árabes con el mismo propósito, borrar del mapa al Estado de Israel y exterminar a los judíos, guerras que ganó Israel. Israel ha sido sometido al terrorismo palestino del que podemos destacar:

-El secuestro y asesinato de 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Munich perpetrado por terroristas de Septiembre Negro.

-El secuestro de un avión de Air France que terminó en entibiar (Angola). Y que obligó a los israelíes a organizar la operación de rescate más compleja de su historia.

-El lanzamiento durante años de miles de proyectiles contra ciudades israelíes desde Gaza.

-Atentados terroristas contra ciudadanos israelíes por todo el mundo.

-Atentados terroristas contra ciudadanos en territorio israelí, por ejemplo, contra un autobús en Tel Aviv.

Fatah es una de las organizaciones terroristas que controlan este Estado, en concreto la zona de Cisjordania. Esta organización fue fundada por el muftí de Jerusalén, el palestino Hajj Amin al Husseini, un siniestro personaje que colaboró ​​con los nazis organizando unidades de las Waffen SS formadas por musulmanes (principalmente bosnios) proclamando "el derecho de los árabes a resolver el problema judío con la misma modalidad y los mismo medios adoptados por el Führer "y pidió a todos los musulmanes contribuyeran con las armas al triunfo del nazismo. En 1944 el muftí hizo una alocución radiofónica cargada de odio contra los judíos: "Árabes! Levantaos como un solo hombre y combaten por sus sacrosantos derechos. Matan a los judíos donde los encuentran. Matándolos haréis algo grata a Allah ". La Alemania nazi fue derrotada y el muftí de Jerusalén fue detenido por los estadounidenses, lo encarcelaron en Francia, de donde logró huir primero a El Cairo, de allí a Siria y finalmente el Líbano, donde dedicó a organizar planes para destruir Israel y asesinar a los judíos allí donde se encontraran. Este es el origen de Fatah, la organización que posteriormente dirigiría Yasir Arafat. Esta organización no sólo mantiene el mismo propósito sino toda la parafernalia nazi, incluida la saludo fascista.

La otra organización terrorista palestina es Hamás, organización que controla con mano de hierro todo Gaza. Desde allí realiza lanzamientos de proyectiles y misiles contra las ciudades israelíes, armas provistas principalmente por la República terrorista Islámica de Irán.

Hamás declara en su carta fundacional su propósito de destruir Israel, de hecho, la prioridad de Hamás no es constituir un Estado Palestino sino destruir Israel y asesinar a todos los judíos.

Preámbulo: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que ha destruido a otros en el pasado.

Artículo 7: "No vendrá el Día del Juicio hasta que los musulmanes combatan a los judíos, hasta que los judíos se esconden detrás de las montañas y los árboles, los cuales gritarán: 'Oh, musulmán! Un judío se esconde detrás mío, ven y mátalo!'".

El actual presidente de la Autoridad Palestina es un personaje bastante siniestro, entre otras cosas estuvo involucrado en el secuestro del Achille Lauro, aquel crucero secuestrado por cuatro terroristas del PLF.

Naciones Unidas reconociendo un Estado Palestino controlado por organizaciones terroristas ha abierto un precedente peligroso. Los palestinos tendrán acceso a las agencias de las Naciones Unidas, y en especial podrán usar el Tribunal Penal Internacional. Aquellos que deberían ser juzgados por terrorismo y crímenes contra la Humanidad pueden terminar manejando el TPI y juzgando gobernantes electos de Estados democráticos, algo que ya intentaron hacer. ¿Cuál será la siguiente bajada de pantalones de las Naciones Unidas? ¿Pondrán al servicio de Hamás los cascos azules?.