9 de set. 2009

Spain is a frenzied (Espanya és delirant)

Spain is a frenzied (Espanya és delirant)

D'aquí dos mesos es compliran 34 anys de la mort del dictador que va governar, assassinar, torturar i empresonar gent durant quasi quaranta anys Fa molts anys que s'escolta aquella frase que diu que el dictador va deixar-ho tot lligat i ben lligat. Això ho podem apreciar en diversos fets: el segon partit de l'Estat, el PP, va ser fundat per un exministre de Franco, Manuel Fraga, i anys després va aconseguir col·locar a la presidència del govern de l'Estat al falangista Aznar. En lloc d'una dreta civilitzada i moderna hi ha una ultradreta a la que curiosament vota al voltant d'un 40% dels espanyols. Una ultradreta mediàtica molt potent i cridanera que dóna suport a la ultradreta política. Però és l'Estat mateix el que està tant infestat d'ultres.

Manos Limpias contra a Garzón

El sindicat de funcionaris públics Manos Limpias és un sindicat d'ideologia ultradretana creat per, segons ells, denunciar els casos de corrupció de les institucions governades per l'esquerra, és a dir, de la corrupció present en municipis del PP ni en parlen. El mateix sindicat que curiosament es fa dir Manos Limpias no ha donat exemple del que predica i dos dels seus principals dirigents van ser acusats ja fa uns mesos per assumptes de corrupció. Això tenen en comú amb el PP, denuncien corrupteles tenint les seves mans molt brutes, malgrat dir-se Manos Limpias. Doncs be, aquest sindicat ultra ha volgut acusar a Garzón de prevaricació per la investigació sobre les fosses del franquisme va iniciar. En aquest tema sembla que com en el de la corrupció van agafats de la ma amb el PP. Segons aquests ultres de Manos Limpias el jutge Garzón no pot instruir una causa contra el franquisme al·legant que hi ha una llei d'amnistia de l'any 1977 que ja en el seu moment va servir d'argument a un fiscal de l'Estat que actuava més aviat com a defensor del franquisme que no com a fiscal. És a dir, una institució de l'Estat tractava d'impedir que es jutgés els crims comés pel franquisme – crims contra la Humanitat – al·legant que la llei d'amnistia de 1977 els havia fet prescriure, i és curiós que això ho faci qui hi ha de vetllar per l'aplicació de la Justícia que hauria de saber que els crims contra la Humanitat no prescriuen. Recentment a Alemanya van jutjar a un vell nazi octogenari. Fins i tot a Xile han jutjat a més d'un centenar de repressors de la dictadura de Pinochet. A Espanya en canvi el franquisme té diaris (ABC, La (sin)Razón, El (in)Mundo), emissores de ràdio (COPE, Intereconomia), partits polítics (PP, Falange), organitzacions sindicals (Manos Limpias), la inestimable col·laboració d'algunes institucions de l'Estat (fiscalia) i fins i tot una fundació (Fundación Francisco Franco) que defensen la dictadura i en justifiquen els crims, i si algú en demana responsabilitats fan tot el que estigui en les seves mans per paralitzar la causa. Si cal, porten al jutge que instrueix la causa davant de la Justícia, en aquest cas el Tribunal Suprem davant l'estupefacció de la Comissió de Juristes Internacional, amb seu a Ginebra. Espanya és un dels pocs països on els jutges que investiguen crims contra la Humanitat poden acabar sent jutjats per la Justícia del seu propi país a petició de grupuscles ideològicament propers a la dictadura.

José Bono manté els retrats franquistes

El president del Congrés dels Diputats mantindrà els retrats dels presidents de les Corts franquistes en el mateix lloc al costat dels presidents de les Corts en època democràtica. El diputat Joan Herrera d'ICV ha demanat la retirada d'aquests en compliment de la llei de memòria històrica. Bono al·lega que la presència dels retrats no vulnera la llei de Memòria històrica. Les institucions públiques de l'Estat són les primeres en incomplir la seva llei en matèria de simbologia feixista ja que en molts edificis públics es continuen mantenint la simbologia feixista amb l'excusa que té un valor artístic, cosa gens certa si ens atenem què alguns d'aquests símbols feixistes van col·locar-se en edificis ja existents substituint l'anterior. Però és justament el Congrés dels Diputats la institució que hauria de donar exemple públic i no considerar que les Corts democràtiques (?) actuals són hereves de les Corts franquistes i donant a aquestes una legitimació que no poden tenir ja que no eren unes Corts democràtiques sinó una pantomima creada pel dictador per donar una imatge de fals parlamentarisme. Puc entendre que la presència dels retrats franquistes sigui defensada per dirigents del PP, que les defensi un dirigent del PSOE com és l'actual president del Congrés dels Diputats no ho trobo gens encertat.

Advocat de l'Estat falangista contra consulta d'Arenys de Munt

L'Estat vol impedir com sigui la celebració de la consulta popular d'Arenys de Munt però no només els arguments fallen com escopetes de fira, també aquells que els han de defensar. Si fa pocs dies era la vicepresidenta del govern espanyol la que escudant-se en la “santa” Constitució – en el més pur estil peper - deia que aquesta no recollia el dret a l'autodeterminació i va encarregar a l'advocacia de l'Estat que parés com fos la consulta d'Arenys de Munt. I han escollit a Jorge Buxadé Villalba, advocat de l'Estat que amb retalls de premsa, com ho sentiu, es presenta davant de la jutgessa per dir que darrera l'organització de la consulta hi ha regidors municipals d'Arenys de Munt. El problema és que aquest advocat de l'Estat creu que presenta uns arguments sòlids però aquests fan aigües per totes bandes. Cert, en la comissió organitzadora de la consulta popular hi ha regidors municipals, no se n'han amagat, però ho han fet a títol personal i mantenint l'Ajuntament al marge. La comissió és una entitat privada de la que en són membres els regidors però com a entitat privada si que la poden organitzar. Però el fet que si que s'hauria de considerar és que aquest advocat de l'Estat va ser candidat per Tarragona en les llistes de la Falange Española de les JONS i la Falange Española Auténtica. Us sonen?. Si, aquest home que pretén impedir per la via judicial la consulta d'Arenys ensenyant retalls de diaris a la jutgessa era candidat per la mateixa organització feixista espanyola que volia manifestar-se a Arenys el mateix dia de la consulta. I és el lletrat de l'Estat a qui el govern ha encarregat la tasca d'impedir que se celebri la consulta.

Sobre la consulta d'Arenys de Munt (annex)

La jutgessa ha prohibit la celebració de la consulta d'Arenys de Munt però s'ha autoritzat la manifestació de la Falange en aquesta població del Maresme. Alguna cosa falla.


Spain is a frenzied (España es delirante)

De aquí a dos meses se cumplirán 34 años de la muerte del dictador que gobernó, asesinó, tortuó y encarceló gente durante casi cuarenta años. Hace muchos años que se escucha aquella frase que dice que el dictador lo dejó todo atado y bien atado. Eso lo podemos apreciar en diversos hechos: el segundo partido del Estado, el PP, fue fundado por un exministro de Franco, Manuel Fraga, y años después consiguió colocar en la presidencia del gobierno del Estado al falangista Aznar. En lugar de una derecha civilizada y moderna hay una ultraderecha a la que curiosamente vota alrededor de uno 40% de los españoles. Una ultraderecha mediática muy potente y gritona que da apoyo a la ultraderecha política. Pero es el Estado mismo el que está tanto plagado de ultras.

Manos Limpias contra Garzón

El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias es un sindicato de ideología ultraderechista creado para, según ellos, denunciar los casos de corrupción de las instituciones gobernadas por la izquierda, es decir, de la corrupción presente en municipios del PP ni hablan. El mismo sindicato que curiosamente se hace llamar Manos Limpias no ha dado ejemplo de lo que predica y dos de sus principales dirigentes fueron acusados ya hace unos meses por asuntos de corrupción. Eso tienen en común con el PP, denuncian corruptelas teniendo sus manos muy sucias, a pesar de llamarse Manos Limpias. Pues bien, este sindicato ultra ha querido acusar a Garzón de prevaricación por la investigación sobre las fosas del franquismo que inició. En este tema parece que como en la de la corrupción van cogidos de la mano con el PP. Según estos ultras de Manos Limpias el juez Garzón no puede instruir una causa contra el franquismo alegando que hay una ley de amnistía del año 1977 que ya en su momento sirvió de argumento a un fiscal del Estado que actuaba más bien como defensor del franquismo que como fiscal. Es decir, una institución del Estado trataba de impedir que se juzgase los crímenes cometido por el franquismo – crímenes contra la Humanidad – alegando que la ley de amnistía de 1977 los había hecho prescribir, y es curioso que eso lo haga quien ha de velar por la aplicación de la Justicia que debería saber que los crímenes contra la Humanidad no prescriben. Recientemente en Alemania juzgaron a un viejo nazi octogenario. Incluso en Chile han juzgado a más de un centenar de represores de la dictadura de Pinochet. En España en cambio el franquismo tiene diarios (ABC, La (sin)Razón, El (in)Mundo), emisoras de radio (COPE, Intereconomía), partidos políticos (PP, Falange), organizaciones sindicales (Manos Limpias), la inestimable colaboración de algunas instituciones del Estado (fiscalía) e incluso una fundación (Fundación Francisco Franco) que defienden la dictadura y justifican su crímenes, y si alguien pide responsabilidades hacen todo lo que esté en sus manos para paralizar la causa. Si es preciso, llevan al juez que instruye la causa ante la Justicia, en este caso el Tribunal Supremo delante de ls estupefacción de la Comisión de Juristas Internacional, con sede en Ginebra. España es uno de los pocos países donde los jueces que investigan crímenes contra la Humanidad pueden acabar siendo juzgados por la Justicia de su propio país a petición de grupúsculos ideológicamente próximos a la dictadura.

José Bono mantiene los retratos franquistas

El presidente del Congreso de los Diputados mantendrá los retratos de los presidentes de las Cortes franquistas en el mismo lugar al lado de los presidentes de las Cortes en época democrática. El diputado Joan Herrera de ICV ha pedido la retirada de estos en cumplimiento de la ley de memoria histórica. Bono alega que la presencia de los retratos no vulnera la ley de Memoria histórica. Las instituciones públicas del Estado son las primeras al incumplir su ley en materia de simbología fascista ya que en muchos edificios públicos se continúan manteniendo la simbología fascista con la excusa que tiene un valor artístico, cosa nada cierta si nos atendemos qué algunos de estos símbolos fascistas se colocaron en edificios ya existentes sustituyendo lo anterior. Pero es justamente el Congreso de los Diputados la institución que debería dar ejemplo público y no considerar que las Cortes democráticas (?) actuales son herederas de las Cortes franquistas y dando a estas una legitimación que no pueden tener ya que no eran unas Cortes democráticas sino una pantomima creada por el dictador por dar una imagen de falso parlamentarismo. Puedo entender que la presencia de los retratos franquistas sea defendida por dirigentes del PP, que las defienda un dirigente del PSOE como es el actual presidente del Congreso de los Diputados no lo encuentro nada acertado.

Abogado del Estado falangista contra consulta de Arenys de Munt

El Estado quiere impedir como sea la celebración de la consulta popular de Arenys de Munt pero no solo los argumentos fallan como escopetas de feria, también aquellos que los deben defender. Si hace pocos días era la vicepresidenta del gobierno español la que escudándose en la “santa” Constitución – en el más puro estilo pepero - decía que esta no recogía el derecho a la autodeterminación y encargó a la abogacía del Estado que parase como fuese la consulta de Arenys de Munt. Y han escogido a Jorge Buxadé Villalba, abogado del Estado que con retales de prensa, como lo oís, se presenta ante la jueza para decir que detrás de la organización de la consulta hay concejales municipales de Arenys de Munt. El problema es que este abogado del Estado cree que presenta unos argumentos sólidos pero estos hacen aguas por todas partess. Cierto, en la comisión organizadora de la consulta popular hay concejales municipales, no se han escondido, pero lo han hecho a título personal y manteniendo el Ayuntamiento al margen. La comisión es una entidad privada de la que son miembros los concejales pero como entidad privada si que la pueden organizar. Pero el hecho de que si que se debería considerar es que este abogado del Estado fue candidato por Tarragona en las listas de la Falange Española de las JONS y la Falange Española Autentica. ¿Os suenan?. Si, este hombre que pretende impedir por la vía judicial la consulta de Arenys enseñando retales de diarios a la jueza era candidato por la misma organización fascista española que quería manifestarse en Arenys el mismo día de la consulta. Y es el letrado del Estado a quien el gobierno ha encargado la tarea de impedir que se celebre la consulta.

Sobre la consulta de Arenys de Munt (anexo)

La jueza ha prohibido la celebración de la consulta de Arenys de Munt pero se ha autorizado la manifestación de la Falange en esta población de la Maresme. Algo falla.

7 comentaris:

Patric ha dit...

Dius que el judici o la raó d'Espanya està pertorbada. Que en dos mesos es compliran 34 anys de la mort del dictador que va assassinar, torturar i va mantenir a la presó persones durant gairebé 40 anys. No obstant això es mantenen ideologia i partits pels quals voten aproximadament el 40% dels espanyols, i que són hereus de la ideologia de la dictadura.
- Dius que continuen procediments de la dictadura a través d'alguns grups o organitzacions d'ultradreta com l'organització / sindicat anomenada "mans netes" que busca i denúncia corrupteles en el govern, però que tracta d'impedir que es jutgin crims contra la humanitat comesos per la dictadura de Franco.

- En relació a altres assumptes, dius que les institucions de l'Estat no són capaços de desfer-se dels retrats públics i simbologia feixista de la dictadura, per exemple, en el congrés de diputats. La qual cosa sembla una aberració.

- Crec que està clara la posició de la dreta espanyola, però el que sembla estrany és que el govern de Rodríguez Zapatero, si bé ha de recolzar-se en la Constitució, designi un advocat de dreta / falange perquè impedeixi es dugui a terme la consulta popular a Arenys de Munt.

-També és estrany que una jutge prohibeixi la celebració de la consulta d'Arenys de Munt però que s'autoritzi la manifestació de la Falange en aquesta població.

Antonia ha dit...

Me parece una vergüenza todo eso que explicas de Manos Limpias, escandaloso.
Me parece una vergúenza que no quiten todos los retratos de líderes franquistas cuando se está luchando por la Memoria histórica, es como mantener el busto de Hitler en una plaza de Berlin...es ofensivo.
Me parece una verguüenza que una jueza en Arenys no permita la consulta sobre la independencia y sí la manifestación de los ultraderechistas....es increible.
Yo, que no soy independentista, lo veo interesante, veo interesante y no perjudicial la consulta. Por qué tenemos miedo a la Verdad?....yo no tengo miedo a la Verdad. La Democracia se basa en las libertades y se basa en la Verdad, no en : "no pregunteis por si acaso"....eso es esconder la cabeza debajo del ala....Me encanta lo tranparente y todavía aquí hay mucha confusión, miedos, mentiras.....
Muy acertadas tus alegaciones, tus críticas.
Un abrazo!

Jaume C. i B. ha dit...

Patric: És una mostra de les feblesses de l'Estat espanyol i de la seva democràcia, i aquella frase que sembla una broma de que el general ho va deixar "tot lligat i ben lligat" sembla que comença a demostrar-se certa amb tota la seva cruessa.
Quan en altres països són jutjats individus responsables de crims contra la Humanitat a Espanya jutgen als jutges que intenten condemnar els crims del franquisme.
I el més curiós del cas és que el president del Congrés dels Diputats és dirigent del PSOE, encara que ell ha declarat molt sovint que el seu pare era falangista. I a vegades penso que aquest senyor malgrat militar en el PSOE encara porta la camisa blava posada.
Sembla delirant que una jutgessa autoritzi una manifestació de caire feixista que pot acabar en greus incidents i prohibeixi una consulta popular que és una mostra a màxim nivell de la democràcia d'un país.

Antonia: Tampoco sería imaginable ese busto de Hitler en una sala del Bundestag, y sin embargo yo recuerdo que cuando hice el servicio militar en los cuarteles aún había retratos del dictador, de ello tan solo hace 20 años. y Franco llevaba muerto y enterrado 14 años pero en las instalaciones militares del Estado español se le seguía teniendo en lugar destacado.
No solo por el hecho de que es una manifestación de una organización fascista, es que hay riesgo grave de incidentes. También está el detalle que esa manifestación se ha organizado desde fuera de Catalunya, lo puedes comprobar entrando en la web de esta gentuza, y que el tono de la convocatoria no es precisamente pacífico. Además no creo que las JNC y las JERC se vayan a quedar cruzados de brazos por lo que he oído.
La democracia no está tan afianzada en España como alguna gente se cree y el Estado aún tiene tics autoritarios.
Hace mucho alguien me dijo: Si se hace un referéndum y sale que no ¿que haréis los independentistas?. Si sale SI lo celebraremos y si sale NO lo sentiremos, el problema no es nuestro, es de quienes se niegan a que se haga el referéndum por miedo a que salga SI.

Antonia ha dit...

Tu eres independentista, yo no. Tú eres tranparente y democrático y yo creo que también. ¿Es tan difícil convivir?...tú aceptarás lo que pudiera contestarse en ese referéndum ...yo también!!. Yo me llamo Sánchez García, todos mis cromosomas son de fuera de Catalunya, es lógico que yo me sienta integrada en España y mi corazón sea de Catalunya...¿por qué no podemos entendernosen este país, si tú y yo, que somos tan distintos nos entendemos a la perfección?

Jaume C. i B. ha dit...

Antonia: Mi madre es andaluza, mi padre era catalán, falleció. No tengo nada contra España pero no me identifico con ese país. Yo nací en Barcelona, sóc fill de Les Corts, es decir, nací en el barrio de Les Corts. Soy por tanto catalán. En muchos sentidos España es para mi otro mundo. Acepto que haya catalanes que no sean independentistas. El problema no está en Catalunya, el problema está en España y en sus dirigentes. Han querido crear un Estado sin tener nada claro que clase de Estado quieren. El Estado unitario y centralista se ha demostrado un fracaso. Los gobernantes españoles no entienden que un catalán, andaluz, castellano, etc. no son iguales. Eso viendo el tema desde el ámbito de las idiosincracias de los pueblos, pero también hay diferencias culturales, políticas e históricas.
No se puede quitar a un pueblo sus instituciones, quemar sus libros y convertirlo en lo que no es. Ahí es donde ningún gobierno español sabe que hacer.

antoniatenea ha dit...

Pues yo Jaume, soy de madre cordobesa y padre manchego y hay en mi manera de serreminiscencias... puede que atavismos que recuerdan mucho esos lugares...no se, tengo ganas de cantar siempre... me enamora Andalucía cuando voy, soy muy extravertida... Mis costumbres incluida la comida que hago es muy catalana y a mis hijos siempre les leí cada día en un idioma(catalán -castellano) y ellos hablan catalán y lo escriben perfectamente y lo usan más que el castellano. Yo estoy contigo en que lo que se hizo en el régimen de Franco es capar la cultura catalana, sus instituciones, sus tradiciones, sus fiestas y forzar a todo el mundo...fue una cosa criminal y el que sufrió aquello debió sufrir mucho. Yo apostaría por un estado federal donde cada autonomía tuviera sus propias leyes y cultura pero seguir con un nexo de unión con todas las otras...
Seguramente tú me has entendido un poco lo que quiero transmitirte.
Somos un cúmulo de trocitos que hemos heredado las personas, y yo me siento un mosaico a veces..... pero mi Catalunya para mí es tan entrañable y querida que siento la canción de LLis LLach cuando canta que cuando él muera que lo entierren en el Ampurdán....y cuando canta a nuestra tierra, lo siento y estoy al unísono con él...creo que eso lo dice todo.

Jaume C. i B. ha dit...

Antonia: Lo del Estado federal podría ser una solución pero a los políticos españoles el término "federal" les pone al borde del ataque de síncope. La mayoría de los políticos que han propuesto una España federal son catalanes pero en el PP si alguien les habla de España federal se pondrán a temblar, entrarán en extasis al estilo "niña del exorcista" y gritarán que "España se rompe". Lo más grave es que en el PSOE no se diferencian mucho. Los socialistas extremeños y castellanos son jacobinos y tienen una enorme influencia en el PSOE.
El problema es que creo que se ha llegado a un punto en que recomponer las relaciones va a ser complicado. Al PP le importa un rábano la convivencia y el PSOE teme que si trata de promover las buenas relaciones entre CCAA sus votantes le abandonen. Y en Catalunya creo que mucha gente no se fía. Cuando el que cada vez que te ve te escupe en la cara un día te invita a comer tiendes a desconfiar de sus nuevas buenas intenciones.