20 de juny 2015

ANDREA LEVY (PP): "Als que els agrada parlar de la DUI de Kosovo potser haurien recordar també els seus 12.000 morts". / ANDREA LEVY (PP): "A los que les gusta hablar de la DUI de Kosovo quizás deberían recordar también sus 12.000 muertos".

ANDREA LEVY (PP): "Als que els agrada parlar de la DUI de Kosovo potser haurien recordar també els seus 12.000 morts".

 

 

 

 

 

Fa una setmana van prendre possessió els nous regidors que havien sortit escollits a les eleccions municipals. A les poques hores Guillermo Zapata, regidor de AhoraMadrid, que havia de ser regidor de cultura va haver de plegar quan es van publicar unes piulades de quatre anys enrere molt desafortunades. Ell va intentar justificar que el tema s’havia tret de context, però el cert és que les piulades són molt desafortunades. Zapata va dimitir del càrrec de regidor de cultura, però continua com a regidor.

Perfecte, ha dimitit, llàstima que no segueixin el seu exemple tots els polítics que fan piulades del mateix estil o declaracions semblants, encara que suposo que en el cas d’alguns partits això seria un problema, s’acabarien quedant sense gent. Hi ha partits on una piulada, vàries piulades o unes declaracions desafortunades fan que hagis de dimitir o que et cessin. Hi ha partits on fer declaracions i piulades desafortunades tenen premi. I si les declaracions són contra els catalans el premi és un ascens dins del partit.

Si Zapata d’AhoraMadrid, partit de radicals, comunistes i menjacapellans, segons el PP i els mitjans afins al PP, va dimitir per pixar fora de test fa quatre anys, Andrea Levy Soler, del PP, partit d’ordre, de centre (això no s’ho creuen ni ells), ha estat ascendida de tertuliana professional en representació del partit del Règim a vicesecretària d’estudis i programes del Règim Rajoyista. Levy, que quan el professor Sala i Martin li va preguntar si era delPP, durant una tertúlia de RAC1, va abandonar la tertúlia enfurismada ipresentant-se com una víctima, el líder suprem del PP i cabdill d’Espanya (per la gràcia d’Aznar) l’ha ascendit. I com s’ha guanyat l’ascens l’ara vicesecretària d’estudis i programes del Règim?. La catalanofòbia sempre té premi en alguns partits. I Levy va guanyar-se l’ascens amb aquesta piulada: "Als que els agrada parlar de la DUI de Kosovo potser haurien recordar també els seus 12.000 morts".

No és el primer cop que des del nacionalisme espanyol s’amenaça Catalunya posant com exemple el que va succeir a l’Antiga Iugoslàvia, on els serbis per impedir la descomposició de Iugoslàvia van decidir fer la guerra total. D’acord, tots els bàndols van matar, però la guerra la van iniciar els serbis que s’havien quedat amb el gruix de l’exèrcit iugoslau, i volien mantenir l’status quo existent. Andrea Levy recorda el que va succeir a Kosovo, això seria extensible al que va succeir a tot l’Antiga Iugoslàvia. A Levy caldria recordar-li que Milosevic, Karadzik i Mladic, les tres figures responsables d’aquell horror van acabar jutjades per crims contra la Humanitat a L’Haia. Si ella amenaça que el seu Estat està disposat a perpetrar crims contra la humanitat a Catalunya, caldrà dir-li que el futur del seu líder suprem és una garjola i ser considerat criminal de guerra.

A Levy no li calia anar tan lluny per anar a buscar exemples d’atrocitats, no calia que sortís d’Espanya, i de fet, sent barcelonina, hauria de recordar que la seva ciutat ha estat víctima dels crims comesos per l’exèrcit espanyol des de les atrocitats dels Terços a la Guerra dels Segadors a totes les atrocitats perpetrades 70 anys després o els periòdics bombardejos de Barcelona efectuats des del Castell de Montjuïc, cortesia del Regne d’Espanya, i que el seu partit no ha condemnat mai el franquisme, més aviat tot el contrari.

Per cert, vull recordar que la majoria de les Repúbliques ex Iugoslaves s’han integrat a la Unió Europea, Sèrbia, responsable de les atrocitats encara no, Kosovo encara tampoc per l’oposició d’Espanya. Si Espanya volgués fer el mateix a Catalunya que va fer Sèrbia que pensin en les conseqüències. Qui seria expulsada de la Unió Europea i de tots els organismes internacionals seria el Regne d’Espanya, els seus governants serien reclamats per L’Haia per ser jutjats per crims contra la Humanitat, i patiria la marginació internacional durant molts anys. És a dir, els mals que ells poguessin infringir a Catalunya amb les armes, ells els patirien en forma de sancions i la marginació internacional. Senyoreta o senyora Levy, és molt covard llançar una amenaça tan greu, amagar-se i presentar-se com una víctima.

Mentre els independentistes volem fer un procés pacífic, democràtic i sense incidents cap a la independència del nostre país, el nacionalisme espanyol continua sense fer cap proposta, cap ni una, que haurien de complir, per cert, i això de complir acords no forma part de l’ADN del nacionalisme espanyol, només recorren a les amenaces, de moment només són amenaces, d’emprar la violència contra nosaltres. El nacionalisme espanyol està assedegat de sang, fa 40 anys que no maten ningú, 79 anys que no prenen el poder amb les armes, no els cal, fa 79 anys que el nacionalisme espanyol més ranci governa Espanya, no els cal derrocar cap govern a trets perquè ells ja tenen el poder, però la violència que és la seva droga, els empeny a desbarrar, de moment, ho porten als gens. Res no s’assembla tant a un nacionalista espanyol de dretes com un nacionalista espanyol d’esquerres, fins i tot gent que aparentment hauria de tenir una mica més d’humanitat, els surt el nacionalistaespanyol que porten dins, i defensen que s’hagi de bombardejar Barcelona,em refereixo a Gregorio Peces-Barba, del PSOE.

Andrea Levy és jove, no pertany a aquesta generació que va néixer i créixer en ple franquisme, però és dirigent d’un partit fundat per exministres franquistes, i d’allò que es mama es cria. La criatura s’ha format en el vell nacionalisme espanyol que creu que la violència és el recurs per a solucionar tots els problemes. Veient els nous nomenaments fets per Rajoy veig que el PP té garantit seguir sent el partit hereu del franquisme.

Seguint l’exemple de Gregorio Zapata que va dimitir del càrrec per desbarrar també Andrea Levy hauria de dimitir o ser cessada pel seu cap, i sortir públicament a demanar disculpes. No s’hauria de premiar amb un càrrec una persona que defensa la violència contra Catalunya.

Demano la dimissió o el cessament immediat d’Andrea Levy.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDREA LEVY (PP): "A los que les gusta hablar de la DUI de Kosovo quizás deberían recordar también sus 12.000 muertos".

 

 

 

 

 

Hace una semana tomaron posesión los nuevos concejales que habían salido elegidos en las elecciones municipales. A las pocas horas Guillermo Zapata, concejal de AhoraMadrid, que había de ser concejal de cultura tuvo que dimitir cuando se publicaron unos tweets de cuatro años atrás muy desafortunados. Él intentó justificar que el tema se había sacado de contexto, pero lo cierto es que los tuits son muy desafortunados. Zapata dimitió del cargo de concejal de cultura, pero continúa como concejal.

Perfecto, ha dimitido, lástima que no sigan su ejemplo todos los políticos que hacen tweets del mismo estilo o declaraciones similares, aunque supongo que en el caso de algunos partidos esto sería un problema, se acabarían quedando sin gente. Hay partidos donde un tuit, varias tweets o unas declaraciones desafortunadas hacen que tengas que dimitir o que te cesen. Hay partidos donde hacer declaraciones y tweets desafortunados tienen premio. Y si las declaraciones son contra los catalanes el premio es un ascenso dentro del partido.

Si Zapata de AhoraMadrid, partido de radicales, comunistas y comecuras, según el PP y los medios afines al PP, dimitió por mear fuera de tiesto hace cuatro años, Andrea Levy Soler, del PP, partido de orden, de centro (eso no se lo creen ni ellos), ha sido ascendida de tertuliana profesional en representación del partido del Régimen a vicesecretaria de estudios y programas del Régimen Rajoyista. Levy, que cuando el profesor Sala i Martin le preguntósi era del PP, durante una tertulia de RAC1, abandonó la tertulia enfurecida ypresentándose como una víctima, el líder supremo del PP y caudillo de España (por la gracia de Aznar) la ha ascendido. ¿Y como se ha ganado el ascenso la ahora vicesecretaria de estudios y programas del Régimen?. La catalanofobia siempre tiene premio en algunos partidos. Y Levy se ganó el ascenso con este Tweet: "A los que les gusta hablar de la DUI de Kosovo quizás deberían recordar también sus 12.000 muertos".

No es la primera vez que desde el nacionalismo español se amenaza Catalunya poniendo como ejemplo lo que sucedió en la Antigua Yugoslavia, donde los serbios para impedir la descomposición de Yugoslavia decidieron hacer la guerra total. De acuerdo, todos los bandos mataron, pero la guerra la iniciaron los serbios que se habían quedado con el grueso del ejército yugoslavo, y querían mantener el status quo existente. Andrea Levy recuerda lo que sucedió en Kosovo, eso sería extensible a lo que sucedió en todo la Antigua Yugoslavia. A Levy habría recordarle que Milosevic, Karadzik y Mladic, las tres figuras responsables de aquel horror terminaron juzgadas por crímenes contra la Humanidad en La Haya. Si ella amenaza que su Estado está dispuesto a perpetrar crímenes contra la humanidad en Catalunya, habrá que decirle que el futuro de su líder supremo es una cárcel y ser considerado criminal de guerra.

A Levy no le hacía falta ir tan lejos para ir a buscar ejemplos de atrocidades, no era necesario que saliera de España, y de hecho, siendo barcelonesa, debería recordar que su ciudad ha sido víctima de los crímenes cometidos por el ejército español desde las atrocidades de los Tercios en la Guerra de los Segadores a todas las atrocidades perpetradas 70 años después o los periódicos bombardeos de Barcelona efectuados desde el Castillo de Montjuïc, cortesía del Reino de España, y que su partido no ha condenado nunca el franquismo , más bien todo lo contrario.

Por cierto, quiero recordar que la mayoría de las Repúblicas ex Yugoslavas se han integrado en la Unión Europea, Serbia, responsable de las atrocidades aún no, Kosovo todavía tampoco por la oposición de España. Si España quisiera hacer lo mismo en Catalunya que hizo Serbia que piensen en las consecuencias. Quien sería expulsada de la Unión Europea y de todos los organismos internacionales sería el Reino de España, sus gobernantes serían reclamados por La Haya para ser juzgados por crímenes contra la Humanidad, y sufriría la marginación internacional durante muchos años. Es decir, los males que ellos pudieran infringir en Catalunya con las armas, ellos los sufrirían en forma de sanciones y la marginación internacional. Señorita o señora Levy, es muy cobarde lanzar una amenaza tan grave, esconderse y presentarse como una víctima.

Mientras los independentistas queremos hacer un proceso pacífico, democrático y sin incidentes hacia la independencia de nuestro país, el nacionalismo español continúa sin hacer ninguna propuesta, ninguna, que deberían cumplir, por cierto, y eso de cumplir acuerdos no forma parte del ADN del nacionalismo español, sólo recurren a las amenazas, por el momento sólo son amenazas, de emplear la violencia contra nosotros. El nacionalismo español está sediento de sangre, hace 40 años que no matan a nadie, 79 años que no toman el poder con las armas, no les hace falta, hace 79 años que el nacionalismo español más rancio gobierna España, no necesitan derribar ningún gobierno a tiros porque ellos ya tienen el poder, pero la violencia que es su droga, los empuja a desbarrar, de momento, lo llevan en los genes. Nada se parece tanto a un nacionalista español de derechas como un nacionalista español de izquierdas, incluso gente que aparentemente debería tener un poco más de humanidad, lessale el nacionalista español que llevan dentro, y defienden que se debabombardear Barcelona cada 50 años​​me refiero a Gregorio Peces-Barba, del PSOE.

Andrea Levy es joven, no pertenece a esta generación que nació y creció en pleno franquismo, pero es dirigente de un partido fundado por exministros franquistas, y de lo que se mama se cría. La criatura se ha formado en el viejo nacionalismo español que cree que la violencia es el recurso para solucionar todos los problemas. Viendo los nuevos nombramientos hechos por Rajoy veo que el PP tiene garantizado seguir siendo el partido heredero del franquismo.

Siguiendo el ejemplo de Gregorio Zapata que dimitió del cargo por desbarrar también Andrea Levy debería dimitir o ser cesada por su jefe, y salir públicamente a pedir disculpas. No se debería premiar con un cargo a una persona que defiende la violencia contra Catalunya.

Pido la dimisión o el cese inmediato de Andrea Levy.
 

2 comentaris:

Oliva ha dit...

NO T'ESCARRASIS...UNA "PIJA"DEL PP.DIMITIR?...I LA LLIBERTAT D'EXPRESIO QUE?...ESPEREM QUE NOMES ELS I QUEDIN DEU TD....ESCLAR QUE ELS ALTRE....

Jaume ha dit...

Demanar no costa diners. Ja sé que al PP creuen que dimitir és un nom rus, però ja afegeixo que segueixin l'exemple d'altres que han dit bajanades i han plegat.