14 de febr. 2013

El nacionalisme espanyol més caspós emula Ferran VII

El nacionalisme espanyol més caspós emula Ferran VII

 

Admesa ILP protaurina amb l’entusiàstic suport del PP

 

El Congrés dels Diputats ha admès a tràmit la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), a la que el PP dóna suport, per declarar les curses de braus Bé d’Interès Cultural (BIC). Que les curses de braus siguin declarades BIC podria suposar, i aquesta és la intenció declarada del president de la comissió de cultura, el peper Juan Manuel Albendea, la derogació de la llei aprovada pel Parlament de Catalunya que prohibia les curses de braus, i segons el senyor Albendea hi haurà curses de braus a Catalunya el pròxim estiu.

Aquesta ILP de la Federació d’Entitats Taurines de Catalunya ha estat presentada amb 550000 signatures, i el PP, amb la seva majoria absoluta, ja ha anunciat que serà aprovada, quan encara no ha estat debatuda. Segons Albendea: “Crec que la llei pot estar aprovada per al mes de juny, a tot estirar, per al setembre, així que aleshores ja s'hauran declarat els toros bé d'interès cultural”. Segons el PP passa a ser un assumpte de l’Estat en ser aprovada la declaració de Bé d’Interès Cultural de les curses de braus, i això anul·la la legislació catalana, segons el Albendea, però des de la Generalitat no creuen que això sigui així.

El PP no se n’ha amagat mai que la seva intenció és passar pel damunt del Parlament de Catalunya i de la voluntat dels ciutadans catalans, i tornar a imposar els toros a Catalunya malgrat el rebuig general que les curses de braus tenen a Catalunya.

 

Del “panem et circenses” al “sine pane sed cum tauros”

 

Ferran VII (nascut el 14 d’octubre de 1784 i mort el 29 de setembre de 1833), que va ser rei entre  el 1808 i el 1833, i anomenat pels seus partidaris “el Deseado” (el Desitjat) o pels seus detractors “el Rey Felón” (el Rei traïdor) era un gran aficionat a la tauromàquia i poc partidari del coneixement, si fa no fa com el govern del Partit Popular, i va decidir l’any 1830 tancar les universitats i obrí escoles de tauromàquia, en concret a San Fernando (Cadis), el bressol de la Constitució de 1812, que el propi monarca absolutista havia derogat el 1814, i que va estar en vigor en altres períodes. Les universitats eren, a parer d’aquest cretí coronat, un niu de lliberals perillosos, en canvi la tauromàquia eren el millor exponent de la mentalitat del poble espanyol. Ferran VII sembla inspirar el PP, oi?. El 2010 el govern de Castella Lleó va proposar incloure en l’educació primària, secundària i batxillerat un temari sobre la tauromàquia. Ara és el govern central que no només vol convertir la barbàrie en un Bé d’Interès Cultural, sinó que pretenen incloure la tauromàquia en l’educació secundària.

 

I Toni Cantó va cantar

 

Només faltava Toni Cantó, aquest polític d’UPyD que diuen que també és actor, dient la bajanada del dia: “Ni els bous ni la resta dels animals tenen dos dels quals són els nostres drets fonamentals: el dret a la llibertat i el dret a la vida”. Un altre afirmació de Cantó és que com els animals, segons ell, estan mancats del lliure albir, del qual, segons ell, disposem els humans, no poden tenir drets ni tampoc dret a viure. Cal dir, que veient com funcionen alguns partits quan toca votar i tots els diputats d’un determinat partit voten el mateix, perquè si voten diferent del que diu el partit els sancionen, podríem arribar a la conclusió que els diputats també estan mancats del lliure albir i llavors... i aquí em reservo la meva opinió perquè no seria gaire correcte dir-ho.

 

A Catalunya ja només queda una plaça de toros, la Monumental, l’afició als toros és mínima i gens rendible, la Monumental no omple mai exceptuant quan toreja José Tomás, i sospito que  pocs dels que hi assisteixen són persones residents a Catalunya. Les Illes Canàries van suprimir les curses de braus l’any 1991 i en aquests 22 anys cap govern espanyol ha derogat la llei canària, en canvi el Parlament de Catalunya prohibeix les corrides i el nacionalisme espanyol desferma la seva ira, tot i que saben que a Catalunya ja només queda una plaça de toros. Una plaça de toros menys no perjudica al sector taurí, no és, per tant, un tema econòmic, però si que és un cop molt dur que una de les activitats que més s’identifica amb l’espanyolisme més ranci desaparegui de Catalunya, un cop molt dur a l’orgull del nacionalisme espanyol. El sector taurí viu de les subvencions que rep d’ajuntaments, comunitats autònomes, Estat i la Unió Europea, 600 milions d’euros anuals. Quants diners pagava l’ajuntament de Barcelona i la Generalitat d’aquests 600 milions?

 


 


 

 

 

 

El nacionalismo español más casposo emula Fernando VII

 

Admitida ILP protaurinos con el entusiástico apoyo del PP

 

El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), en la que el PP apoya, para declarar las corridas de toros Bien de Interés Cultural (BIC). Que las corridas de toros sean declaradas BIC podría suponer, y ésta es la intención declarada del presidente de la comisión de cultura, el pepero Juan Manuel Albendea, la derogación de la ley aprobada por el Parlamento de Catalunya que prohibía las corridas de toros, y según el señor Albendea habrá corridas de toros en Catalunya el próximo verano.

Esta ILP de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña ha sido presentada con 550.000 firmas, y el PP, con su mayoría absoluta, ya ha anunciado que será aprobada, cuando aún no ha sido debatida. Según Albendea: "Creo que la ley puede estar aprobada para el mes de junio, a lo sumo, para septiembre, así que entonces ya se habrán declarado los toros bien de interés cultural". Según el PP pasa a ser un asunto del Estado al ser aprobada la declaración de Bien de Interés Cultural de las corridas de toros, y eso anula la legislación catalana, según el Albendea, pero desde la Generalitat no creen que esto sea así.

El PP no se ha escondido nunca que su intención es pasar por encima del Parlamento de Catalunya y de la voluntad de los ciudadanos catalanes, y volver a imponer los toros en Catalunya pese al rechazo general que las corridas de toros tienen en Catalunya.

 

Del "panem et circenses" en el "sine pane sed cum Tauros"

 

Fernando VII (nacido el 14 de octubre de 1784 y fallecido el 29 de septiembre de 1833), que fue rey entre 1808 y 1833, y llamado por sus partidarios "el Deseado" (el Deseado) o por sus detractores " el Rey Felón "(el Rey traidor) era un gran aficionado a la tauromaquia y poco partidario del conocimiento, más o menos como el gobierno del Partido Popular, y decidió en 1830 cerrar las universidades y abrió escuelas de tauromaquia, en concreto en San Fernando (Cádiz), la cuna de la Constitución de 1812, que el propio monarca absolutista había derogado en 1814, y que estuvo en vigor en otros períodos. Las universidades eran, en opinión de este cretino coronado, un nido de liberales peligrosos, en cambio la tauromaquia eran el mejor exponente de la mentalidad del pueblo español. Fernando VII parece inspirar el PP, ¿verdad?. En 2010 el gobierno de Castilla León propuso incluir en la educación primaria, secundaria y bachillerato un temario sobre la tauromaquia. Ahora es el gobierno central que no sólo quiere convertir la barbarie en un Bien de Interés Cultural, sino que pretenden incluir la tauromaquia en la educación secundaria.

 

Y Toni Cantó cantó

 

Sólo faltaba Toni Cantó, este político de UPyD que dicen que también es actor, diciendo la tontería del día: "Ni los toros ni el resto de los animales tienen dos de los cuales son nuestros derechos fundamentales: el derecho a la libertad y el derecho en la vida ". Otro afirmación de Cantó es que como los animales, según él, carecen del libre albedrío, del que, según él, disponemos los humanos, no pueden tener derechos ni tampoco derecho a vivir. Hay que decir, que viendo cómo funcionan algunos partidos cuando toca votar y todos los diputados de un determinado partido votan lo mismo, porque si votan distinto de lo que dice el partido los sancionan, podríamos llegar a la conclusión de que los diputados también carecen del libre albedrío y entonces ... y aquí me reservo mi opinión porque no sería muy correcto decirlo.
 
 

En Catalunya ya sólo queda una plaza de toros, la Monumental, la afición a los toros es mínima y nada rentable, la Monumental no llena nunca excepto cuando torea José Tomás, y sospecho que pocos de los que asisten son personas residentes en Catalunya. Las Islas Canarias suprimieron las corridas de toros en 1991 y en estos 22 años ningún gobierno español ha derogado la ley canaria, en cambio el Parlament de Catalunya prohíbe las corridas y el nacionalismo español desata su ira, aunque saben que en Catalunya ya sólo queda una plaza de toros. Una plaza de toros menos no perjudica al sector taurino, no es, por tanto, un tema económico, pero si que es un golpe muy duro que una de las actividades que más se identifica con el españolismo más rancio desaparezca de Catalunya, un golpe muy duro al orgullo del nacionalismo español. El sector taurino vive de las subvenciones que recibe de ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado y la Unión Europea, 600 millones de euros anuales. ¿Cuánto dinero pagaba el ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de esos 600 millones?