7 de febr. 2013

Ahmadinejad vol ser astronauta

Ahmadinejad vol ser astronauta

 

Recentment l’Iran va enviar un mico a l’espai, i pel que s’ha vist a les fotos sembla el mico que van enviar i el que va tornar no s’assemblaven gens ni mica. O va patir una mutació o la pobra bèstia va dinyar-la. Això si, la propaganda iraniana considera un gran fita haver enviat un mico a l’espai i ja anuncien que l’any 2020 podrien enviar un home a l’espai. El candidat és l’actual president Mahmud Ahmadinejad, a qui l’Iran ja se li queda petit. El petit dictador islàmic ha dit que “la nostra joventut està decidida a que d'aquí a quatre o cinc anys enviem un home a l'espai i estic convençut que va a aconseguir. Estic disposat a ser el primer humà enviat a l'espai per científics iranians, encara que sé que hi ha molts candidats”.

Ahmadinejad aspira a ser el primer iranià que viatgi a l’espai, suposo que el mico no el compten perquè no devia ser un mico iranià, però jo li proposo una altra fita a Ahmadinejad, que sigui el primer home que trepitgi el Sol. Si no ho aconsegueix i se socarrima haurà servit a la ciència demostrant que no és possible aterrar-hi, cosa que fins ara només és una teoria.

 

 

 

 

Ahmadineyad quiere ser astronauta

 

Recientemente Irán envió un mono al espacio, y por lo visto en las fotos parece que el mono que enviaron y el que volvió no se parecían en absoluto. O sufrió una mutación o la pobre bestia la palmó. Eso si, la propaganda iraní considera un gran logro haber enviado un mono al espacio y ya anuncian que en 2020 podrían enviar un hombre al espacio. El candidato es el actual presidente Mahmud Ahmadineyad, a quien Irán ya se le queda pequeño. El pequeño dictador islámico dijo que "nuestra juventud está decidida a que dentro de cuatro o cinco años enviamos un hombre al espacio y estoy convencido de que se va a conseguir. Estoy dispuesto a ser el primer humano enviado al espacio por científicos iraníes, aunque sé que hay muchos candidatos ".

Ahmadineyad aspira a ser el primer iraní que viaje al espacio, supongo que el mono no lo cuentan porque no debía ser un mono iraní, pero yo le propongo otro hito a Ahmadineyad, que sea el primer hombre que pise el sol. Si no lo consigue y se chamusca habrá servido a la ciencia demostrando que no es posible aterrizar allí, cosa que hasta ahora sólo es una teoría.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Orеgano is a peгennіаl hеrb whiсh means it will cοme bacκ yeaг аftеr yеar, and can get out of
control if not properlу сontained. Τhere аrе plеnty
of еlectгic οvens that will still knock your
sockѕ off. Ιt also contains asorbic аcid, beеt pοwdег, ԁry yeаst, defatted soy flоur, malіc
acid, mοnocalcium phosphate, mоdified corn starch,
nаtural flаvorѕ, гehydгated enzymе modifieԁ chеese, sοԁіum bicarbonate, sorbitan monѕtearate, аnd xanthan gum.
Also visit my webpage - http://pages.rediff.com/