20 de maig 2008

"POLACOS"

Hi ha moltes teories sobre les causes que en alguns sectors espanyols se'ns anomena "polacos" als catalans. En aquest text que he decidit copiar integrament s'expliquen diverses teories perfectament plausibles encara que hi ha qui diu que este apel·latiu arrenca molt abans. El que si que és cert és que es va popularitzar després de la Guerra Civil especialment en ambients castrenses i que d'aquí va passar a la ciutadania.

"Per què als habitants De Catalunya s'els anomena polonesos de manera despectiva? Què tenen que veure els Polonesos de Polònia amb els "polacos" de Catalunya?"
LINK

La paraula "polacos" aplicada als naturals de Catalunya és, efectivament, summament despectiva. La majoria de la gent creu que es tracta simplement d'al·ludir al fet que a Catalunya es parla una llengua diferent de la què és oficial en Tot Espanya. No obstant, sembla que l'origen d'aquesta expressió es remunta a un fet concret. L'ús d'este adjectiu va sorgir a partir de la guerra Civil espanyola en els ambients castrenses. Cap als anys 70 es va popularitzar entre la població i en els anys 90 ha estat tristament d'actualitat. Segons Una de les explicacions més versemblants del seu origen estaria (segons sembla) en el paral·lelisme entre dos fets històrics quasi simultanis: l'ocupació de Catalunya per les tropes franquistes a principis de 1939 (durant la guerra Civil espanyola) i la invasió de Polònia pels nazis al setembre de 1939. Si aquesta explicació és certa, qui conegui l'actuació dels nazis a Polònia durant la II guerra mundial podrà comprendre fàcilment el profund sentit despectiu que tanca l'expressió "polacos" aplicada als catalans. Seria Molt desitjable que fos desterrada definitivament del nostre vocabulari quotidià.

Sembla que el qualificatiu de "polacos" no hi ha manera de fer-ho desaparéixer però i ha hagut una manera en què acabem desactivant-ho i aquesta ha sigut la creació de programa "Polònia" de TV3. No es tracta de documentals sobre aquest país sinó un programa d'humor, de sàtira sobre els polítics catalans i espanyols, i algun personatge conegut. A través de gags el programa aconsegueix satiritzar tant els polítics catalans com als espanyols. El programa s'emet en la cadena pública TV3. A Catalunya és un èxit encara que sembla que a Espanya, especialment en certs sectors conservadors alguns dels gags han molestat prou.
Hay muchas teorías acerca de las causas de que en algunos sectores españoles se nos llame polacos a los catalanes. En este texto que he decidio copiar integramente se explican varias teorías perfectamente plausibles aunque hay quien dice que este apelativo arranca mucho antes. Lo que si que es cierto es que se popularizó tras la Guerra Civil especialmente en ambientes castrenses y que de ahí pasó a la ciudadanía.
"¿Por qué a los habitantes de Cataluña se los llama polacos de manera despectiva? ¿Qué tienen que ver los polacos de Polonia con los polacos de Cataluña?"
LINK
La palabra "polacos" aplicada a los naturales de Cataluña es, efectivamente, sumamente despectiva. a mayoría de la gente cree que se trata simplemente de aludir al hecho de que en Cataluña se habla una lengua diferente de la que es oficial en toda España. Sin embargo, parece ser que el origen de esta expresión se remonta a un hecho concreto.
El uso de este adjetivo surgió a partir de la guerra civil española en los ambientes castrenses. Hacia los años 70 se popularizó entre la población y en los años 90 ha estado tristemente de actualidad. Según una de las explicaciones más verosímiles su origen estaría (al parecer) en el paralelismo entre dos hechos históricos casi simultáneos: la ocupación de Cataluña por las tropas franquistas a principios de 1939 (durante la guerra civil española) y la invasión de Polonia por los nazis en septiembre de 1939. Si esta explicación es cierta, quien conozca la actuación de los nazis en Polonia durante la II guerra mundial podrá comprender fácilmente el profundo sentido despectivo que encierra la expresión "polacos" aplicada a los catalanes. Sería muy deseable que fuera desterrada definitivamente de nuestro vocabulario cotidiano.
Parece que el calificativo de "polacos" no hay manera de hacerlo desaparecer pero ha habido una manera en que acabemos desactivándolo y ésta ha sido la creación del programa "Polònia" de TV3. No se trata de documentales sobre este país sino un programa de humor, de sátira sobre los políticos catalanes y españoles, y algún que otro personaje conocido. A través de gags el programa logra satirizar tanto a los políticos catalanes como a los españoles. El programa se emite en la cadena pública. En Catalunya es un éxito aunque parece que en España, especialmente en ciertos sectores conservadores algunos de los gags han molestado bastante.