12 de maig 2008

Alcaldes de Barcelona: el doctor Bartomeu Robert
Dedico aquest text a un dels millors alcaldes de Barcelona a qui els seus conciutadans van retre homenatge públic construïnt l'imponent monument que avui podem veure a la Plaça Tetuan tot i que l'emplaçament original era la Plaça Universitat. Diuen les cròniques de l'època que el seu funeral va ser multitudinari. Els ciutadans retien homenatge al pas del feretre del doctor Robert mort el 10 d'abril de 1902. Poc després eks seus conciutadans sufragaven la construcció del monument que tots coneixem, obra de Josep Llimona.


Doctor Bartomeu Robert(Tampico (Méxic) 20 d'octubre de 1842 -Barcelona 10 d'abril de 1902)Es doctorà en medecina l'any 1864 i va exercir diversos càrrecs inclós el de catedràtic de patologia interna. La epidèmia de febre groga de 1870 i la de cólera de 1885 van fer que destaqués fins el punt de ser cridat a consulta médica per la familia reial.Va ser comissionat per la cerca de terrenys per a intal·lar l'hospital de la Santa Creu. El 14 de març de 1899 va ser escollit alcalde de Barcelona.La seva tasca com alcalde va ser tant excel·lent que a la seva mort els seus conciutadans van decidir aixecar-li un monument.No només va ser alcalde de Barcelona, també va ser diputat al Parlament espanyol per la Lliga Regionalista defensant els interessos de Catalunya davant de la regent. Davant les messures del ministre Silvela, va donar suport a la vaga de botiguers, anomenada "tancament de caixes". La resposta del govern va ser l'embargament dels morossos i això va impulsar al doctor Robert a presentar la dimisió. Els barcelonins van votar-lo massivament.A la seva mort es decidir la construcció d'aquest monument que avui veiem a la Plaça Tetuan, i que fins
abans de la Guerra Civil estava a la Plaça Universitat d'on els franquistes el van treure l'any 1940 perqué era espai d'exaltació catalanista que el régim feixista no podia acceptar. L'any 1988 el monument va ser reconstruït al seu actual emplaçament de la Plaça Tetuan.El monument és obra de l'escultor Josep Llimona, autor de molts monuments de la nostra ciutat

Dedico este texto a uno de los mejores alcaldes de
Barcelona a quien sus conciudadanos rindieran homenaje público construyendo el imponente monumento que hoy podemos ver en La Plaça Tetuan aunque el emplazamiento original era la Plaça Universitat. Dicen las crónicas de la época que su funeral fue multitudinario. Los ciudadanos le rendían homenaje al paso del feretre del doctor Robert muerto el 10 de abril de 1902. Poco después sus conciudadanos sufragaban la construcción del monumento que todos conocemos, obra de Josep Llimona.
Doctor Bartomeu Robert (Tampico (México) 20 de octubre de 1842 - Barcelona 10 de abril de 1902) Se doctoró en medicina el año 1864 y ejerció varios cargos incluido el de catedrático de patología interna. La epidemia de fiebre amarilla de 1870 y la de cólera de 1885 hicieron que destacase hasta el punto de ser gritado a consulta medica por la familia real. Fue comisionado por la búsqueda de terrenos para intalar el hospital de la Santa Creu. El 14 de marzo de 1899 fue escogido alcalde de Barcelona. su tarea como alcalde fue tanto excelente que a su muerte sus conciudadanos decidieron levantarle un monumento. No solo fue alcalde de Barcelona, también fue diputado en el Parlamento español por la Liga Regionalista defendiendo los intereses de Catalunya ante la regente. Delante las medidas del ministro Silvela, dio apoyo a la huelga de tenderos, conocida como "cierre de cajas". La respuesta del gobierno fue el embargo de los morosos y eso impulsó al doctor Robert a presentar la dimisión. Los barceloneses le votaran masivamente. A su muerte se decidió la construcción de este monumento que hoy vemos En La Plaça Tetuan, y que hasta antes de la Guerra Civil estaba en la Plaça Universitat de donde los franquistas lo suprimieron en 1940 porqué era espacio de exaltación catalanista que el regimos fascista no podía aceptar. En el año 1988 el monumento fue reconstruido en su actual emplazamiento de la Plaça Tetuan.El monumento es obra del escultor Josep Limón, autor de muchos monumentos de nuestra ciudad.
VIDEO