20 de maig 2008

Antena col·lectiva / colectiva

Fa uns quants anys l'Ajuntament de Barcelona va decidir la supressió de les antenes dels terrats de les finques. Això implicava la seva substitució per les anomenades antenes col·lectives. La televisió digital terrestre o TDT suposarà haver d'adaptar aquestes antenes, si encara no ho estan, per poder rebre els canals en condicions. L'inconvenient de l'antena col·lectiva és que la comparteixes amb altres persones i si n'hi ha una que en fa un us irregular pot afectar la resta dels usuaris.
L'antena col·lectiva és molt més complexa que l'antena normal i això implica que pot patir avaries més sovint. A més ha de ser reajustada periòdicament i això suposa un cost de manteniment. Abans de l'obligatorietat de tenir antena col·lectiva jo en feia servir una de les individuals que tenia molts anys i mai l'havien hagut de venir a arreglar. Ara s'ha de fer venir a arreglar la col·lectiva molt sovint.

Hace algunos años el Ayuntamiento de Barcelona decidió la supresión de las antenas de las azoteas de las fincas. Eso implicaba su sustitución por las llamadas antenas colectivas. La televisión digital terrestre o TDT supondrá deber adaptar estas antenas, si aún no lo están, para poder recibir los canales en condiciones. El inconveniente de la antena colectiva es que la compartes con otras personas y si hay una que hace un uso irregular puede afectar al resto de los usuarios.
La antena colectiva es mucho más compleja que la antena normal y eso implica que puede sufrir averías más a menudo. Además debe ser reajustada periódicamente y eso supone un coste de mantenimiento. Antes de la obligatoriedad de tener antena colectiva yo utilizaba una de las individuales que tenía muchos años y nunca la habían tenido que venir a arreglar. Ahora se tiene que hacer venir a arreglar la colectiva muy a menudo.