13 d’ag. 2011

LA SITUACIÓ SIRIANA PREOCUPA A TOT EL MÓN ÀRAB

LA SITUACIÓ SIRIANA PREOCUPA A TOT EL MÓN ÀRAB


EGIPTE TEM QUE LA CRISI SIRIANA S'INTERNACIONALITZI

El ministre egipci d'Exteriors Muhammad Amro tem que la situació siriana “es dirigeixi cap a un punt de no retorn” i va advertir dels riscos que s'internacionalitzi la crisi siriana d'una manera que la regió – Orient Mitjà – no està en condicions d'afrontar. “Egipte – diu el ministre - segueix amb una forta preocupació el perillós deteriorament de la situació a Síria. Cal moure's ràpid per salvar la situació”. És bo que sigui un àrab qui expliqui que el que està succeint a Síria és perillós perquè podria encendre tota la zona amb unes conseqüències que ningú pot preveure.

Incís: Fixem-nos com la crisi siriana preocupa a tothom pel risc que acabi saltant als països veïns. Els turcs no volen merders al costat de casa seva, els israelians estan en alerta per si Bashar decideix que ja que tot està perdut estendre el conflicte als seus veïns, i el Líban continua sent un país inestable potinejat tant per Síria com per l'Iran des de fora donant suport a Hezbolà que potineja el Líban des de l'interior. I en canvi veiem que el tema de Líbia ha quedat arraconat, és una crisi considerada menor malgrat que és a Líbia on les forces internacionals estan intervenint, ara per ara l'única intervenció internacional que hi ha hagut a Síria ha estat la d'unitats especials de l'exèrcit iranià i membres d'Hezbolà que col•laboren amb les forces de Bashar.

El ministre egipci critica “les reformes acompanyades amb vessament de sang i màrtirs que cauen a diari” i que “no tenen cap utilitat”. Demana que les parts enfrontades facin el possible per entendre's i acabar amb la violència. Suposo que Bashar deu pensar que si mata a tots els que no pensen com ell no haurà de canviar res.

El ministre egipci està realitzant consultes amb altres països àrabs per trobar una sortida a la crisi siriana. Reconec que escoltar a un dirigent àrab tan centrat i raonable m'està sorprenent molt gratament.

Mentrestant Bashar segueix sense entrar en raons i continuen morint més persones com a conseqüència de la repressió de les seves tropes sobre la població civil.

INTEL•LECTUALS LIBANESOS CONTRA LES MATANCES A SÍRIA

Centenars d'intel•lectuals libanesos van manifestar-se a la Plaça dels Màrtirs, a Beirut, en favor del poble sirià. “Hem decidit organitzar aquesta manifestació perquè el nostre silenci equivalia a ser còmplices dels assassinats a Síria”, digué l'escriptor Elias Jury.

Els lemes de les pancartes eren: “No més silenci al Líban”, “el règim sirià assassina a Síria i al Líban” i “sentim vergonya perquè el Líban no va votar la declaració presidencial de l'ONU de condemna a Síria”. Segurament la presència d'Hezbolà – organització finançada i armada pel règim sirià (i l'iranià) té molt a veure amb el fet que el govern libanès no condemni la repressió i les matances perpetrades per les tropes sirianes contra la seva població. Van recollir signatures per exigir que l'Estat libanès castigui als culpables de l'agressió contra els manifestants opositors al règim sirià davant de l'ambaixada siriana a Beirut.

Mentrestant el govern libanès va dir que condemna els assassinats de civils a Síria però també defensa la seva postura davant les Nacions Unides.

NOU MINISTRE DE DEFENSA SIRIÀ

Bashar al Asad va nomenar ministre de defensa al general Daud Ragha, càrrec que abans ocupava el general Ali Habib Mahmud, i va endurir-se la repressió. Aquest nomenament forma part de les reformes anunciades per Bashar. Segurament ha considerat que l'anterior ministre de defensa era un tou i no matava opositors amb més eficiència. Ja sabem que els dictadors tenen aquestes coses, si no maten molta gent no estan contents. De moment han estat assassinades unes 1700 persones a Síria i milers han estat detingudes. Considerant que el règim no dubta a emprar avions i tancs, sospito que 1700 persones mortes són una xifra molt baixa, a tot això hem d'afegir els danys materials. Bashar si aconsegueix guanyar aquesta guerra contra el seu poble governarà sobre un munt de runes fumejants i bassals de sang.

BASHAR CONTINUA LES MATANCES MALGRAT LES PETICIONS DE TURQUIA

Les xifres de morts per la repressió de les tropes de Bashar Al Asad arriben a 1700 persones, milers més han estat detinguts. Considerant les dificultats que hi ha per saber amb exactitud que succeeix allà dins aquestes xifres podrien ser molt més altes. El govern turc està preocupat per aquesta situació ja que comparteix uns 800 quilòmetres de frontera amb Síria i ha advertit a Bashar que aturi la repressió però Bashar respon que “Síria no vacil•larà en perseguir als grups terroristes armats per preservar l'estabilitat de la pàtria i la seguretat dels ciutadans”. Els dictadors tenen unes manies ben rares, maten la gent per salvar-la d'ella mateixa. De moment els terroristes armats que són les tropes de Bashar són els que posen en perill la seguretat i la vida dels ciutadans sirians, encara que potser només són ciutadans sirians aquells sirians que lloen al líder.

L'anterior dictador sirià Hafez al Asad, pare de l'actual dictador Bashar Al Asad, va ser responsable fa 30 anys del brutal esclafament d'un alçament islamista a Hama, llavors van produir-se entre 10000 i 40000 morts, de moment el fill malgrat que la seva repressió s'estén a vàries ciutats sirianes, “només” ha causat 1700 morts. El govern turc va demanar al dictador sirià per veu del seu ministre d'exteriors Davutoglu que “no corri més sang, sigui de qui sigui” i que el règim sirià comenci a aplicar les reformes anunciades. Bashar ha respost que està disposat a “complir amb els passos de la reforma global que du a terme i que està oberta a qualsevol ajuda que presentin els països àrabs i amics”. Unes reformes que ningú es creu, segurament qui menys se les creu és Bashar que intenta que el temps passi i poder mantenir-se en el poder encara que sigui damunt els cranis dels seus ciutadans.LA SITUACIÓN SIRIA PREOCUPA EN TODO EL MUNDO ÁRABE

EGIPTO TEM QUE LA CRISIS SIRIA SE INTERNACIONALIZA

El ministro egipcio de Exteriores Mohamed Amro teme que la situación siria "se dirija hacia un punto de no retorno" y advirtió de los riesgos que se internacionaliza la crisis siria de manera que la región - Oriente Medio - no está en condiciones de afrontar. "Egipto - dice el ministro - sigue con una fuerte preocupación el peligroso deterioro de la situación en Siria. Hay moverse rápido para salvar la situación ". Es bueno que sea un árabe que explique que lo que está sucediendo en Siria es peligroso porque podría encender toda la zona con unas consecuencias que nadie puede prever.

Inciso: Fijémonos como la crisis siria preocupa a todos por el riesgo de que acabe saltando a los países vecinos. Los turcos no quieren líos junto a su casa, los israelíes están en alerta por si Bashar decide que ya que todo está perdido extender el conflicto a sus vecinos, y el Líbano sigue siendo un país inestable jugado con tanto por Siria como Irán desde fuera apoyando Hezbolá que enredar el Líbano desde el interior. Y en cambio vemos que el tema de Libia ha quedado arrinconado, es una crisis considerada menor a pesar de que es en Libia donde las fuerzas internacionales están interviniendo, hoy por hoy la única intervención internacional que ha habido en Siria ha sido la de unidades especiales del ejército iraní y miembros de Hezbolá que colaboran con las fuerzas de Bashar.

El ministro egipcio critica "las reformas acompañadas con derramamiento de sangre y mártires que caen a diario" y que "no tienen ninguna utilidad". Pide que las partes enfrentadas hagan lo posible por entenderse y acabar con la violencia. Supongo que Bashar debe pensar que si mata a todos los que no piensan como él no tendrá que cambiar nada.

El ministro egipcio está realizando consultas con otros países árabes para encontrar una salida a la crisis siria. Reconozco que escuchar a un dirigente árabe tan centrado y razonable me sorprendente muy gratamente.

Mientras Bashar sigue sin entrar en razones y siguen muriendo más personas como consecuencia de la represión de sus tropas sobre la población civil.

INTELECTUALES LIBANESES CONTRA LAS MATANZAS EN SIRIA

Cientos de intelectuales libaneses se manifestaron en la Plaza de los Mártires, en Beirut, en favor del pueblo sirio. "Hemos decidido organizar esta manifestación para que nuestro silencio equivalía a ser cómplices de los asesinatos en Siria", dijo el escritor Elias Jury.

Los lemas de las pancartas eran: "No más silencio en el Líbano", "el régimen sirio asesina a Siria y el Líbano" y "sentimos vergüenza porque el Líbano no votó la declaración presidencial de la ONU de condena a Siria". Seguramente la presencia de Hezbolá - organización financiada y armada por el régimen sirio (y el iraní) tiene mucho que ver con el hecho de que el gobierno libanés no condene la represión y las matanzas perpetradas por las tropas sirias contra su población. Recogieron firmas para exigir que el Estado libanés castigue a los culpables de la agresión contra los manifestantes opositores al régimen sirio frente a la embajada siria en Beirut.

Mientras el gobierno libanés dijo que condena los asesinatos de civiles en Siria pero también defiende su postura ante las Naciones Unidas.

NUEVO MINISTRO DE DEFENSA SIRIO

Bashar al Asad nombró ministro de Defensa al general Daud Ragha, cargo que antes ocupaba el general Ali Habib Mahmud, y endurecerse la represión. Este nombramiento forma parte de las reformas anunciadas por Bashar. Seguramente ha considerado que el anterior ministro de defensa era un blando y no mataba opositores con más eficiencia. Ya sabemos que los dictadores tienen estas cosas, si no matan mucha gente no están contentos. De momento han sido asesinadas unas 1700 personas en Siria y miles han sido detenidas. Considerando que el régimen no duda en emplear aviones y tanques, sospecho que 1700 personas muertas son una cifra muy baja, a todo esto debemos añadir los daños materiales. Bashar si consigue ganar esta guerra contra su pueblo gobernará sobre un montón de escombros humeantes y charcos de sangre.

BASHER SIGUE LAS MATANZAS A PESAR DE LAS PETICIONES DE TURQUÍA

Las cifras de muertos por la represión de las tropas de Bashar Al Asad llegan a 1700 personas, miles más han sido detenidos. Considerando las dificultades que hay para saber con exactitud lo que sucede allí en estas cifras podrían ser mucho más altas. El gobierno turco está preocupado por esta situación ya que comparte unos 800 kilómetros de frontera con Siria y ha advertido a Bashar que detenga la represión pero Bashar responde que "Siria no vacilará en perseguir a los grupos terroristas armados para preservar la estabilidad de la patria y la seguridad de los ciudadanos ". Los dictadores tienen unas manías muy raras, matan a la gente para salvarla de sí misma. De momento los terroristas armados que son las tropas de Bashar son los que ponen en peligro la seguridad y la vida de los ciudadanos sirios, aunque quizá sólo son ciudadanos sirios aquellos sirios que alaban al líder.

El anterior dictador sirio Hafez al Asad, padre del actual dictador Bashar Al Asad, fue responsable hace 30 años del brutal aplastamiento de un levantamiento islamista en Hama, entonces se produjeron entre 10.000 y 40.000 muertos, de momento el hijo a pesar de que su represión se extiende a varias ciudades sirias, "sólo" ha causado 1700 muertos. El gobierno turco pidió al dictador sirio por voz de su ministro de exteriores Davutoglu que "no corra más sangre, sea de quien sea" y que el régimen sirio empiece a aplicar las reformas anunciadas. Bashar ha respondido que está dispuesto a "cumplir con los pasos de la reforma global que lleva a cabo y que está abierta a cualquier ayuda que presenten los países árabes y amigos". Unas reformas que nadie se cree, seguramente quien menos se las cree es Bashar que intenta que el tiempo pase y poder mantenerse en el poder aunque sea sobre los cráneos de sus ciudadanos.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Cierto, la situación Siria preocupa a todo el mundo árabe pero no se ven indicios que eso termine.

Jaume C. i B. ha dit...

Les preocupa porqué Siria podría intentar extender su conflicto más allá de sus límites, pero me parece que tampoco hay demasiado interés en que el conflicto acabe si ello debilita a Siria.