11 d’ag. 2011

El CAT a les matrícules

El CAT a les matrículesFa 10 anys el govern d’Aznar va decidir canviar les matrícules. Fins aquell moment les matrícules tenien una lletra que identificava la província, seguida de quatre números i dues lletres més. Aznar va ordenar la desaparició de la lletra (o lletres) que informa de la província en què el vehicle havia estat matriculat. L’argument era que això facilitaria la venda de vehicles de segona mà, ja que seria més fàcil vendre un cotxe que no se sap de quina província és. Si fa no fa és l’època en què van començar a posar-se les matrícules amb la franja blava, les estrelles i l’indicatiu de país, aquest format de matrícula identifica als vehicles com vehicles de la Unió Europea.


Des de Catalunya es va demanar que s’inclogués el CAT a les matrícules, fet menyspreat per Aznar dient “que ell no jugava a les txapes”. Ja és curiós que el txaper major del regne digués que ell no jugava a les txapes considerant el seu paper de llepaculs oficial de George Bush.


Pel PP el fet de voler mostrar d’on és un és cosa de catets, trenca el seu propòsit de construir un Estat unitari, monolític, monolingüe i monocultural, un projecte d’Estat que abans que Aznar han provat de construir altres i amb mitjans més despietats, i que ha fracassat perquè el que no entenen els nacionalistes espanyols d’arrel castellana és que hi ha cultures que sobreviuen a tots els intents d’anorrear-les, i que per molt que Aznar o els seus predecessors en aquesta “magna obra” d’espanyolització ho hagin intentat, hi ha cultures que tenen unes arrels tan profundes i un sentiment que ni la més despietada llei espanyola pot fer-los desapareixer. Ja pot venir el txapero Aznar dient que això del CAT a les matrícules no pot ser perquè a ell no li agrada jugar a les txapes, referint-se a les matrícules, perquè les altres txapes li encanten, que la realitat és tossuda, com demostra que en altres països del nostre voltant a la franja blava hi apareixen també les inicials de la província. Pel fet que al senyor Aznar no li agradi veure a les matrícules el CAT nosaltres no tenim perquè no poder lluir a la matrícula del nostre vehicle aquestes tres lletres que ens identifiquen com a catalans. El senyor Aznar deu tenir molts traumes, segurament deguts als origens de la seva família, deu ser tràgic que algú que odia els bascos tingués l’avi navarrés i el pare basc, i encara que després es tornessin franquistes, tots dos sembla que van militar al PNB, això a un nacionalista espanyol i espanyolista furibund com ell el debia deixar ben traumatitzat.


A mi no m’avergonyeix dir que soc barceloní i català. Els meus dos cotxes anteriors van lluir la B de Barcelona a la matrícula, i el CAT enganxat al darrera amb el ruc català. I no em va passar mai res, espero que el seny s’imposi i poguem portar el CAT sense el perill que algun “defensor de la carpetovetònia interior i eterna” decideixi que som uns delinqüents perillosos.


La secció “catalana” del PP, alguns en diuen PP de Catalunya, ha proposat que es pugui portar el CAT a la matrícula sempre que no es tapi la E d’Espanya. S’acosten eleccions i el PP vol comprar el vot amb promesses que sospito que un cop guanyin les eleccions oblidaran convenientment per a ells i perquè segurament la direcció central del PP no sap res d’aquesta proposta.


Fa molts segles algú va advertir als troians que no acceptessin regals dels grecs, els troians van acceptar el famós cavall de fusta, i si heu vist la pel•lícula ja sabeu que allò no va acabar gens bé pels grecs. Que el PP accepti la proposta d’incloure el CAT és un “regal de grec”, un cavall de Troia del PP, no ens deixem enredar. És molt probable que guanyaran les properes eleccions, als catalans amb el PP al govern amb majoria absoluta ens espera una llarga travessa pel desert, no siguem tan babaus de ficar el seu cavall de fusta a casa nostra. Cave enim pepere dona ferentes.


El CAT en las matrículas


Hace 10 años el gobierno de Aznar decidió cambiar las matrículas. Hasta ese momento las matrículas tenían una letra que identificaba la provincia, seguida de cuatro números y dos letras más. Aznar ordenó la desaparición de la letra (o letras) que informa de la provincia en que el vehículo había sido matriculado. El argumento era que esto facilitaría la venta de vehículos de segunda mano, ya que sería más fácil vender un coche que no se sabe de qué provincia es. Más o menos es la época en que empezaron a ponerse las matrículas con la franja azul, las estrellas y el indicativo de país, este formato de matrícula identifica a los vehículos como vehículos de la Unión Europea.


Desde Cataluña se pidió que se incluyera el CAT en las matrículas, lo despreciado por Aznar diciendo "que él no jugaba a las chapas". Ya es curioso que el chapero mayor del reino dijera que él no jugaba a las chapas considerando su papel de lameculos oficial de George Bush.


Para el PP el hecho de querer mostrar de donde es uno es cosa de catetos, rompe su propósito de construir un Estado unitario, monolítico, monolingüe y monocultural, un proyecto de Estado que antes de que Aznar han tratado de construir otras y con medios más despiadados, y que ha fracasado porque lo que no entienden los nacionalistas españoles de raíz castellana es que hay culturas que sobreviven a todos los intentos de aniquilar-las, y que por mucho que Aznar o sus predecesores en esta "magnaobra "de españolización lo hayan intentado, hay culturas que tienen unas raíces tan profundas y un sentimiento que ni la más despiadada ley española puede hacerlos desaparecer. Ya puede venir el chapero Aznar diciendo que esto del CAT en las matrículas no puede ser porque a él no le gusta jugar a las chapas, refiriéndose a las matrículas, porque las otras chapas le encantan, que la realidad es tozuda, como demuestra que en otros países de nuestro entorno en la franja azul aparecen también las iniciales de la provincia. Debido a que el señor Aznar no le guste ver a las matrículas el CAT nosotros no tenemos porque no pudo lucir en la matrícula de nuestro vehículo estas tres letras que nos identifican como catalanes. El señor Aznar debe tener muchos traumas, seguramente debidos a los orígenes de su familia, debe ser trágico que alguien que odia a los vascos tuviera el abuelo navarro y el padre vasco, y aunque luego se volvieran franquistas, ambos parece que militaron el PNV, esto a un nacionalista español y españolista furibundo como él debía dejar traumatizado.


A mí no me avergüenza decir que soy barcelonés y catalán. Mis dos coches anteriores lucieron la B de Barcelona en la matrícula, y el CAT pegado detrás con el burro catalán. Y no me pasó nada, espero que la cordura se imponga y podamos llevar el CAT sin el peligro de que algún "defensor de la carpetovetònia interior y eterna" decida que somos unos delincuentes peligrosos.


La sección "catalana" del PP, algunos lo llaman PP de Cataluña, ha propuesto que se pueda llevar el CAT en la matrícula siempre que no se tape la E de España. Se acercan elecciones y el PP quiere comprar el voto con Promesses que sospecho que una vez ganen las elecciones olvidarán convenientemente para ellos y porque seguramente la dirección central del PP no sabe nada de esta propuesta.


Hace muchos siglos alguien advirtió a los troyanos que no aceptaran regalos de los griegos, los troyanos aceptaron el famoso caballo de madera, y si habéis visto la película ya sabéis que aquello no terminó nada bien para los griegos. Que el PP acepte la propuesta de incluir el CAT es un "regalo de griego", un caballo de Troya del PP, no nos dejemos engañar.Es muy probable que ganarán las próximas elecciones, los catalanes con el PP en el gobierno con mayoría absoluta nos espera una larga travesía por el desierto, no seamos tan bobos de meter su caballo de madera en nuestro país. Cave enim pepere dona ferentes.

3 comentaris:

Patric ha dit...

Me parece bien que las autonomías tengan sus propias letras en las patentes de los vehículos.

Jaume C. i B. ha dit...

Hasta hace 10 años los vehículos llevaban en la matrícula la inicial de la provincia en la que el vehículo había sido matriculado.
El formato era letra de la provincia, en el caso de mis dos coches anteriores era la B de Barcelona, seguida de 4 números y dos letras. Aznar cambió el formato de las matrículas para que no se supiera de que provincia era el vehículo. Es el formato actual con cuatro números y tres letras. Además se añadió una franja azul con las estrellas de la UE y la E de España, Alemania tiene la D, Francia la F, Gran Bretaña la GB, Holanda la NL, etc. Pero algunos países incorporan en la misma franja azul las iniciales de su provincia - lander en el caso de Alemania - o en algún caso lo ponen en una segunda franja situada en el lado derecho.

Anònim ha dit...

que se le va ha hacer xD