10 d’ag. 2011

El món àrab davant la situació siriana

El món àrab davant la situació siriana
Bashar continua assassinant el seu poble
Bashar Al Asad sembla que està disposat a quedar ben gravat a la memòria del seu poble, d'aquells que quedin amb vida, és clar. Les forces repressores del règim empren tots els mètodes per intentar esclafar la revolta. Tancs i avions ataquen brutalment als revoltats atacant les ciutats sense contemplacions. Ataquen la ciutat d'Hama fins acabar prenent la plaça central d'aquesta ciutat, convertint en runa els edificis. Molta gent intenta fugir de la ciutat però les forces de seguretat del règim els tiroteja. També sembla voler emular el seu pare que fa 30 anys va perpetrar una matança a Hama quan va reprimir un aixecament islamista causant entre 10000 i 40000 morts. Abans del començament del Ramadà les forces repressores del règim van augmentar la intensitat dels seus atacs causant en quatre dies més d'un centenar de morts, només en quatre dies, des que van iniciar-se les revoltes contra Bashar al Asad, el mes de març, 1618 civils i 374 membres de les forces repressores han mort.
Ni el Ramadà atura les matances
Ni la celebració del Ramadà ha impedit que el règim mati amb fruïció, a les 24 hores del començament del Ramadà ja havien mort 24 persones a diferents punts de Síria. 10 persones van morir quan participaven en una protesta després de l'oració de Tarawih i unes altres 10 persones van morir a Hama, dues a Albu Kamal i dues més a Homs.
Un activista va denunciar que “ahir va haver-hi manifestacions a totes les zones i trets fins a dins de les mesquites, detencions massives i una campanya per aterrir els ciutadans”.
El règim intenta donar la seva visió dels incidents, diuen que grups armats ataquen els soldats i els edificis oficials amb armes i còctels molotov. El règim ha tallat les comunicacions en aquestes zones i impedeix que es pugui informar del que succeeix allà.
Aràbia retira el seu ambaixador de Damasc
Aràbia Saudita ha retirat el seu ambaixador de Damasc (Síria) i condemna la dura repressió del règim que presideix Bashar Al Asad en què ja s’han produït 1700 morts. El rei Abdulah d’Aràbia Saudita ha condemnat en un comunicat al dictador sirià i el commina a “aturar la màquina de mort” perquè el Regne Saudita “no pot acceptar el que succeeix a Síria”. Qatar va retirar el seu ambaixador fa un mes, altres Estats de la zona segueixen l’exemple d’Aràbia Saudita.
Està bé que ho facin, encara que és sorprenent que ho facin uns Estats que no són precisament exemplars en matèria de drets humans, almenys en allò que pertoca a la seva pròpia població, no dubtant a fer amb la seva gent el mateix que fa Bashar amb els sirians, però al marge de la condemna i la retirada d’ambaixadors, fet que arriba tard, crec que els països àrabs podrien mirar de pressionar al règim d’Asad, i de pas al règim libi.
Turquia pressiona Síria
El ministre turc d'exteriors Ahmet Davutoglu viatjarà a Damasc per entrevistar-se amb el dictador siri Bashar Al Asad. El ministre turc intentarà pressionar a Bashar Al Asad per convèncer-lo que posi fi a la repressió i que iniciï reformes polítiques.
El primer ministre turc Recep Tayyip Erdogan va declarar que “nosaltres no veiem el tema de Síria con un assumpte de política exterior, sinó que ens afecta intensament perquè compartim una frontera de 850 quilòmetres, relacions de parentiu, històriques i culturals”.
No es per estar gaire tranquil que al país del costat hi hagi una revolta massiva que el règim intenta esclafar sense miraments, i probablement Turquia és el país de la zona que està en millors condicions per cridar a l'ordre al règim sirià. Són majoritàriament musulmans, l'actual govern és islamista (moderat) i per tant no pot ser vist, no hauria de ser vist pel règim sirià com un “occidental pèrfid” o un “sionista maligne”, ells lligams religiosos poden ser útils perquè Bashar decideixi escoltar. També pot succeir que Bashar consideri que els turcs són una mena d'ariet occidental a l'Orient Mitjà, o simplement que el règim sirià consideri que ningú ha de fer res si mata la seva gent. Fins ara, alguns països àrabs com Aràbia Saudita, Qatar, Kuwait i algun altre han condemnat la repressió però Turquia és el primer país que envia a un dels seus ministres per tocar-li el crostó a Bashar. Segurament Bashar rebrà al ministre d'exteriors turc amb la pompa i circumstància de les millors ocasions i després continuarà amb la repressió.

El mundo árabe ante la situación siria
Bashar continúa asesinando a su pueblo
Bashar Al Asad parece que está dispuesto a quedar bien grabado en la memoria de su pueblo, de aquellos que queden con vida, claro. Las fuerzas represoras del régimen emplean todos los métodos para intentar aplastar la revuelta. Tanques y aviones atacan brutalmente a los sublevados atacando las ciudades sin contemplaciones. Atacan la ciudad de Hama hasta acabar tomando la plaza central de esta ciudad, convirtiendo en escombros los edificios. Mucha gente intenta huir de la ciudad pero las fuerzas de seguridad del régimen los tirotea. También parece querer emular a su padre que hace 30 años perpetró una matanza en Hama cuando reprimió un levantamiento islamista causando entre 10.000 y 40.000 muertos. Antes del comienzo del Ramadán las fuerzas represoras del régimen aumentaron la intensidad de sus ataques causando en cuatro días más de un centenar de muertos, sólo en cuatro días, desde que se iniciaron las revueltas contra Bashar al Asad, en el mes de marzo, 1618 civiles y 374 miembros de las fuerzas represoras han muerto.
Ni el Ramadán detiene las matanzas
Ni la celebración del Ramadán ha impedido que el régimen mate con fruición, a las 24 horas del comienzo del Ramadán ya habían muerto 24 personas en diferentes puntos de Siria. 10 personas murieron cuando participaban en una protesta tras la oración de tarawih y otras 10 personas murieron en Hama, dos en Albu Kamal y dos más en Homs.
Un activista denunció que "ayer hubo manifestaciones en todas las zonas y rasgos hasta dentro de las mezquitas, detenciones masivas y una campaña para aterrorizar a los ciudadanos".
El régimen intenta dar su visión de los incidentes, dicen que grupos armados atacan a los soldados y los edificios oficiales con armas y cócteles molotov. El régimen ha cortado las comunicaciones en estas zonas e impide que se pueda informar de lo que sucede allí.
Arabia retira su embajador de Damasco
Arabia Saudí ha retirado a su embajador de Damasco (Siria) ycondena la dura represión del régimen que preside Bashar AlAsad en que ya se han producido 1700 muertes. El rey Abdulahde Arabia Saudí ha condenado en un comunicado al dictadorsirio y le conmina a "parar la máquina de muerte" porqué el ReinoSaudí "no puede aceptar lo que sucede en Siria". Qatar retiró suembajador hace un mes, otros Estados de la zona siguen el ejemplo de Arabia Saudí.
Está bien que lo hagan, aunque es sorprendente que lo hagan unos Estados que no son precisamente ejemplares en materia de derechos humanos, al menos en lo que atañe a su propiapoblación, no dudando en hacer con su gente lo mismo quehace Bashar con los sirios, pero al margen de la condena y la retirada de embajadores, lo que llega tarde, creo que los paísesárabes podrían tratar de presionar al régimen de Asad, y de paso al régimen libio.
Turquía presiona Siria
El ministro turco de Exteriores Ahmet Davutoglu viajará a Damasco para entrevistarse con el dictador sirio Bashar Al Asad. El ministro turco intentará presionar a Bashar Al Asad para convencerle de que ponga fin a la represión y que inicie reformas políticas.
El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, declaró que "nosotros no vemos el tema de Siria como un asunto de política exterior, sino que nos afecta intensamente porque compartimos una frontera de 850 kilómetros, relaciones de parentesco, históricas y culturales".
No se por estar muy tranquilo que en el país de al lado haya una revuelta masiva que el régimen intenta aplastar sin miramientos, y probablemente Turquía es el país de la zona que está en mejores condiciones para llamar al orden al régimen sirio. Son mayoritariamente musulmanes, el actual gobierno es islamista (moderado) y por tanto no puede ser visto, no debería ser visto por el régimen sirio como un "occidental pérfido" o un "sionista maligno", ellos lazos religiosos pueden ser útiles para Bashardecida escuchar. También puede suceder que Bashar considere que los turcos son una especie de ariete occidental en Oriente Medio, o simplemente que el régimen sirio considere que nadie debe hacer nada si mata a su gente. Hasta ahora, algunos países árabes como Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y otro han condenado la represión pero Turquía es el primer país que envía a uno de sus ministros para dar un toque de atención a Bashar.Seguramente Bashar recibirá al ministro de exteriores turco con la pompa y circunstancia de las mejores ocasiones y luego continuará con la represión.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Parece que el gobernante sirio no quiere reconocer que en su país hay una gran protesta popular y dice que el gobierno sólo ataca a las revueltas de grupos terroristas..

Efectivamente el mundo árabe ha empezado a aislar al gobernante sirio como tu nos dices en tu artículo. El rey saudí dijo además frente a sangrientas jornadas que "la represión de los manifestantes sirios "va en contra de la religión, de los valores humanos y de la moral".

Jaume C. i B. ha dit...

A Bashar solo le preocupa la posibilidad de perder el poder e intenta mantenerse en el poder aunque para ello deba hacerlo sobre las calaveras de sus conciudadanos. Hasta ahora Bashar había usado al ejército, tanques y aviones contra su población, ahora leo que también ha usada la Armada atacando una ciudad costera siria.

A Bashar ya solo le apoya Ahmadinejad. Los egipcios están consternados ante lo que ocurre en Siria, incluso Arabia cuyo régimen no és precisamente un ejemplo en el respeto de los derechos humanos intenta que otros países árabes condenen a Bashar.