10 d’ag. 2011

Kipat Barzel, relacions entre Israel i Palestina i poligàmia

Kipat Barzel, relacions entre Israel i Palestina i poligàmia

Kipat Barzel a Ashkelon

El Tzáhal ha desplegat novament el sistema de defensa antimíssils (Kipat BarzeKipat Barzel) a les proximitats de la ciutat d'Ashkelon que des de fa alguns dies està sent l'objectiu dels coets llançats des de Gaza contra Israel. L'intendent d'Ashkelon va demanar al primer ministre Netanyahu i al ministre de defensa Barak que tornessin a desplegar el Kipat Barzel a la zona.

La Força Aèria israeliana va respondre atacant objectius a Gaza. Els coets llançats per Hamàs contra Israel eren del tipus Grad, i van caure en un descampat proper a Kiriat Gat i Ashkelon sense provocar víctimes ni danys materials. Un dels llançaments d'un projectil amb un abast de 30 quilòmetres va ser reivindicat per un grup afí a AlQaida, les Brigades d'Abdalà Azzam. Ja fa temps que AlQaida intenta ficar-se a Gaza, com va ficant-se en aquells llocs en què troba certa debilitat: ho vam veure a l'Iraq, on AlQaida va entrar aprofitant el buit de poder, ho hem vist a la Península del Sinaí aprofitant que a Egipte ara hi ha cert descontrol. I segurament s'ha ficat a Gaza aprofitant que Hamàs està més dèbil del que semblava, aquesta debilitat seria la que ha impulsat a Hamàs a voler fer les paus amb Fatah. Tinc la sensació que l'operació plom fos va fer-los més mal del que Hamàs vol reconèixer i del que els israelians podrien arribar a pensar en un primer moment.

El mes de setembre pròxim està previst que israelians i palestins tornin a asseure's per negociar però a mida que s'acosta la data l'activitat d'Hamàs llançant míssils està augmentant.

Lieberman demana que es talli tota relació amb l'Autoritat Palestina

El ministre d'Exteriors israelià Avigdor Lieberman afirma que el govern israelià hauria de tallar qualsevol llaç amb l'Autoritat Palestina. Segons Lieberman “l'Autoritat Palestina està augmentant els seus esforços per portar a judici a oficials israelians a la Cort Internacional de L'Haia”. Si això és veritat pot ser com si el món s'hagués tornat boig o s'hagués capgirat, com si els assassins denunciessin les víctimes. “L'Autoritat Palestina – diu Lieberman – s'està preparant per a un vessament de sang a una escala mai vista. Com més parlen d'accions no violentes, més es preparen per al vessament de sang”. Si que és cert que Hamàs està augmentant el llançament de coets, i no em sorprenen gens ni mica les paraules de Lieberman si considerem que en altres moments en què hi havia negociacions entre israelians i palestins l'activitat terrorista d'Hamàs ha augmentat. Tindran aquesta vegada els palestins el valor d'intentar arribar a acords i després complir-los?. O faran com sempre han fet, ells perdran una altra oportunitat i faran perdre el temps a tothom?.

Demanen que es permeti la poligàmia

Un grup ultraortodox ha demanat que s'autoritzi la poligàmia, una pràctica que el judaisme va prohibir fa mil anys i que en l'antiguitat havia estat reservada als patriarques. L'argument d'aquest grup - Llar Jueva Completa - que vol recuperar aquesta pràctica és que per cada 2500 dones solteres hi ha 600 homes solters, i això condemna a aquestes dones a quedar-se solteres. I és clar, la solució proposada és que acceptin vàries dones formar part d'una mena d'harem. Aquesta organització, grup o secta afirma que no n'hi ha cap llei jueva vigent que ho prohibeixi i considera que la poligàmia és una pràctica beneficiosa per a la societat i per a les dones que davant l'escassetat d'homes poden compartir-ne un entre unes quantes.

Però sembla que si que hi ha una prohibició dictada pel rabí Gershon en Mainz (Alemanya) que va eradicar la poligàmia de la comunitat jueva asquenasites (jueus de l'Europa central i oriental) però va continuar vigent entre els sefardítes (expulsats d'Espanya). Però un representat d'aquest grupuscle ultraortodox considera que aquesta prohibició tenia una vigència limitada en el temps i el territori, que ara no està vigent i que s'han de regit pels costums dels avantpassats recordant que els patriarques tenien vàries esposes.

Però la posició del rabinat tant asquenasita com sefardita és de total oposició a la interpretació que fan els líders de Llar Jueva Completa.

El rabí Yakob Bezalel, assessor del rabí en cap sefardita Shlomo Amar, considera aquestes idees “una perversió del judaisme motivada únicament per la luxúria carnal (...). És una distorsió i una bogeria. Cap rabí pot permetre una cosa així, és una vilania”. I pel costat asquenasita el rabí Yeshua Lewin afirma que aquesta pràctica no existeix i recorda el manament d'”estimar la seva dona completament i que ella se senti completament estimada”.

Sofer fa campanya en favor d'aquesta tesi en favor de la poligàmia i per canviar la llei vigent, però sembla que no és una tesi que tingui gaire suport malgrat que Sofer intenta exposar arguments per justificar una pràctica que com moltes altres va desapareixent.

Personalment considero que la poligàmia és un disbarat, potser tenia alguna justificació fa 3000 anys però no ara. I no em sorprèn gens ni mica que sigui un líder d'una secta ultraortodoxa qui proposi aquest retorn a una pràctica menyspreable.

Kipat Barzel, relaciones entre Israel y Palestina y poligamia

Kipat Barzel en Ashkelon

El Tzahal ha desplegado nuevamente el sistema de defensa antimisiles (Kipat BarzeKipat Barzel) en las proximidades de la ciudad de Ashkelon que desde hace algunos días está siendo el objetivo de los cohetes lanzados desde Gaza contra Israel. El intendente de Ashkelon pidió al primer ministro Netanyahu y el ministro de defensa Barak que volvieran a desarrollar el Kipat Barzel en la zona.

La Fuerza Aérea israelí respondió atacando objetivos en Gaza.Los cohetes lanzados por Hamás contra Israel eran del tipo Grad, y cayeron en un descampado cercano a Kiriat Gat y Ashkelon sin provocar víctimas ni daños materiales. Uno de los lanzamientos de un proyectil con un alcance de 30 kilómetros fue reivindicado por un grupo afín a AlQaida, las Brigadas de Abdalá Azzam. Ya hace tiempo que AlQaida intenta meterse en Gaza, como metiéndose en aquellos lugares en los que encuentra cierta debilidad: lo vimos en Irak, donde AlQaida entró aprovechando el vacío de poder, lo hemos visto en la Península del Sinaí aprovechando que en Egipto ahora hay cierto descontrol. Y seguramente se ha metido en Gaza aprovechando que Hamás está más débil de lo que parecía, esta debilidad sería la que ha impulsado a Hamás a querer hacer las paces con Fatah. Tengo la sensación de que la operación plomo fundido se hacerles más daño de lo que Hamás quiere reconocer y del que los israelíes podrían llegar a pensar en un primer momento.

En septiembre próximo está previsto que israelíes y palestinos vuelvan a sentarse para negociar pero a medida que se acerca la fecha la actividad de Hamás lanzando misiles está aumentando.

Lieberman pide que se corte toda relación con la Autoridad Palestina

El ministro de Exteriores israelí Avigdor Lieberman afirma que el gobierno israelí debería cortar cualquier lazo con la Autoridad Palestina. Según Lieberman "la Autoridad Palestina está aumentando sus esfuerzos para llevar a juicio a oficiales israelíes en la Corte Internacional de La Haya". Si esto es verdad puede ser como si el mundo se hubiera vuelto loco o se hubiera dado la vuelta, como si los asesinos denunciaran las víctimas. "La Autoridad Palestina - dice Lieberman - se está preparando para un derramamiento de sangre a una escala nunca vista. Cuanto más hablan de acciones no violentas, más se preparan para el derramamiento de sangre ". Si que es cierto que Hamás está aumentando el lanzamiento de cohetes, y no me sorprenden lo más mínimo las palabras de Lieberman si consideramos que en otros momentos en que había negociaciones entre israelíes y palestinos la actividad terrorista de Hamás ha aumentado. Tendrán esta vez los palestinos el valor de intentar llegar a acuerdos y luego cumplirlos?. O harán como siempre han hecho, ellos perderán otra oportunidad y harán perder el tiempo a todo el mundo?.

Piden que se permita la poligamia

Un grupo ultraortodoxo ha pedido que se autorice la poligamia, una práctica que el judaísmo prohibió hace mil años y que en la antigüedad había sido reservada a los patriarcas. El argumento de este grupo - Hogar Judía Completa - que quiere recuperar esta práctica es que por cada 2500 mujeres hay 600 hombres solteros, y eso condena a estas mujeres a quedarse solteras. Y claro, la solución propuesta es que acepten varias mujeres formar parte de una especie de harén. Esta organización, grupo o secta afirma que no hay ninguna ley judía vigente que lo prohíba y considera que la poligamia es una práctica beneficiosa para la sociedad y para las mujeres que ante la escasez de hombres pueden compartir uno entre varias.

Pero parece que si que hay una prohibición dictada por el rabino Gershon en Mainz (Alemania) que erradicar la poligamia de la comunidad judía askenazis (judíos de Europa central y oriental) pero siguió vigente entre los sefardíes (expulsados de España ). Pero un representante de este grupúsculo ultraortodoxo considera que esta prohibición tenía una vigencia limitada en el tiempo y el territorio, que ahora no está vigente y que deben regido por las costumbres de los antepasados recordando que los patriarcas tenían varias esposas.

Pero la posición del rabinato tanto Ashkenazi como sefardí es de total oposición a la interpretación que hacen los líderes de Hogar Judía Completa.

El rabino Yakob Bezalel, asesor del rabino jefe sefardí Shlomo Amar, considera estas ideas "una perversión del judaísmo motivada únicamente por la lujuria carnal (...). Es una distorsión y una locura. Ningún rabino puede permitir algo así, es una villanía ". Y por el lado Ashkenazi el rabino Yeshua Lewin afirma que esta práctica no existe y recuerda el mandamiento de "amar a su mujer completamente y que ella se sienta completamente amada".

Sofer hace campaña en favor de esta tesis en favor de la poligamia y para cambiar la ley vigente, pero parece que no es una tesis que tenga mucho apoyo a pesar de que Sofer intenta exponer argumentos para justificar una práctica que como muchas otras va desapareciendo.

Personalmente considero que la poligamia es un disparate, tal vez tenía alguna justificación hace 3000 años pero no ahora. Y no me sorprende lo más mínimo que sea un líder de una secta ultraortodoxa que proponga este retorno a una práctica despreciable.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Me parece bien que Israel despliegue su sistema de defensa antimisiles para detener los misiles que le lanzan en un conflicto que parece no terminar nunca. Yo creo que si el conflicto se transforma en una guerra más grande, entonces existe el derecho de las partes a desplegar todos los sistemas de defensa y ataque que ellos quieran; yo quisiera que una gran parte de los israelíes y palestinos no quieran embarcarse en una verdadera guerra, con malas consecuencias para todos. Una cosa es hacer una guerra, ganar por ejemplo territorios, pero lo difícil es mantener lo ganado. Creo que el problema así no termina nunca.

Si el ministro de Relaciones Exteriores de Israel piensa que el gobierno israelí debería cortar cualquier lazo con la Autoridad Palestina porque ésta demanda llevar a juicio a oficiales israelíes en la Corte Internacional de La Haya, no estoy muy de acuerdo que corten las relaciones por eso porque si los oficiales no son culpables de nada, la Corte de la Haya lo dirá. Si a Israel no le interesa nada de lo que digan los organismos internacionales, me imagino está en su derecho de no pertenecer a ellos.Si a Israel no le interesan los organismos internacionales entonces a mi no me interesa lo que haga Israel o hagan los países con los cuales pelee.Yo creo que la monogamia, poligamia o androgamia son sistemas o formas de vida de personas que no necesitan pedir permiso para tenerlas. Lo que sucede creo es que las sociedades humanas dictan leyes y en esas leyes no existe el matrimonio polígamo o andrógamo en las sociedades occidentales cristianas en la actualidad. La mayoría de las familias son monógamas en occidente. entiendo yo. Que los ortoxos judíos quieran revivir la poligamia porque asi eran sus antiguos patriarcas no veo cual es problema que lo hagan en su país. Existen los mormones y nadie los cuestiona.

Jaume C. i B. ha dit...

Los palestinos deben saber que en una guerra tienen todas las de perder. Ahora pueden lanzar cohetes sobre Israel y cuando Israel responde con un ataque ir a llorar a la ONU. En una guerra eso no podrían hacerlo. Corrijo, es lo que hicieron los sirios y los egipcios en la Guerra de los 6 días. Mientras ellos llevaban la iniciativa contra Israel hicieron oídos sordos a las peticiones de Naciones Unidas de detenerse, cuando cambiaron las tornas e Israel les causó graves pérdidas e incluso atacó El Cairo y Damasco con la aviación tanto egipcios como sirios imploraron que la ONU parara a Israel.

Los que deberían ir ante un tribunal son los dirigentes de Hamás.Es una broma de mal gusto que Hamás quiera llevar a oficiales israelíes ante un tribunal internacional. Me parece que la propuesta de Lieberman de cortar relaciones con los palestinos está justificada. Es absurdo tener relaciones con una gente que dice que quieren exterminar a todos los judíos y destruir el Estado de Israel, y que cada día lanzan varios artefactos sobre territorio israelí.Que han atentado empleando suicidas contra ciudadanos israelíes. Ésta es la gente que quiere llevar a los oficiales israelíes ante un tribunal. Te imaginas que entran a robar en tu casa y los ladrones te acaban denunciando a ti ante la policía porqué el televisor se les ha caído en el pie. Sería el mundo al revés

La verdad es que Israel ha devuelto territorios a sus enemigos, ha detenido el avance de sus tropas cuando las Naciones Unidas lo ha pedido, incluso ha aflojado la presión a los palestinos atendiendo la petición de Naciones Unidas, a cambio los palestinos han realizado ataques terroristas en ciudades israelíes, lo que ha obligado a Israel a presionar de nuevo a los palestinos.

La poligamia es ilegal en todos los países occidentales, e Israel en muchos aspectos lo és. En este caso se trata de una pequeña secta ultraortodoxa la que pide que se autorice la poligamia, algo que está prohibido en Israel y también en el judaísmo según proclaman dos de las ramas principales del judaísmo a través de sus rabinos jefes. En cuanto a los mormones: En Estados Unidos la bigamia, trigamia y poligamia son delito con penas de cárcel. Los mormones la practicaron en el siglo XIX aunque fue poco a poco abandonada y ahora solo una pequeña rama de los mormones la practica, y ello les hace tener dificultades con las leyes de Estados Unidos que lo prohiben. Tengo una prima que vive en Estados Unidos y es mormona, conozco el tema.