24 de jul. 2011

L'amenaça iraniana va creixent

L'amenaça iraniana va creixent

Iran instal•la més centrifugadores per enriquir urani

El règim iranià ha decidit instal•lar més centrifugadores per enriquir urani perquè segons el portaveu del govern iranià Ramin Mehmanparast “a l'instal•lar les noves centrifugadores s'assoleixen avenços de major velocitat i millor qualitat”. La introducció de les noves centrifugadores suposa que es reduirà el temps necessari per enriquir l'urani, que pot ser emprat tant per a usos civils com militars. El règim nega les acusacions dels països occidentals que l'Iran està desenvolupant un programa nuclear militar. Ho nega per evitar les sancions de Nacions Unides però el mateix règim no deixa de vantar-se d'estar desenvolupant armes amb les que destruir Israel amb míssils amb prou abast per arribar a Israel i amb prou capacitat per transportar ogives nuclears.

Segons l'OIEA l'Iran posseeix 8000 centrifugadores de primera generació i 6000 d'elles enriqueixen urani al 3,5%. Iran té quatre tones d'urani enriquit al 3,5% i 60 quilos al 20%.

L'Armada iraniana pretén desplegar-se a l'Atlàntic

El contraalmirall iranià Habibula Sayyari ha anunciat que l'Iran enviarà vaixells a l'Índic, al Mediterrani i a l'Atlàntic. L'Armada iraniana va participar a l'operació internacional contra la pirateria somali amb un submarí de fabricació pròpia, això pot haver-los impulsat a fer una passa més però no veig raó que pugui justificar la presència de vaixells iranians al Mediterrani o l'Atlàntic. L'Armada iraniana és la que habitualment té un país que ha de vetllar per les seves costes i el seu àmbit, no parlem de flotes del tipus que puguin tenir els Estats Units, Gran Bretanya, França i altres grans potències navals. Aquests països enquadren en flotes combinades sota la bandera de l'OTAN o altres organismes supranacionals. La flota iraniana tot i haver estat potenciada els últims anys i haver crescut bastant continua sense ser una flota de la mena que es pugui moure's arreu del Món. La pretensió de l'Iran d'enviar els seus vaixells més enllà de les seves àrees d'influència em recorda l'Alemanya nazi que va desenvolupar d'una banda una flota de submarins dedicada a enfonsar principalment combois mercants per tallar els subministrament a Gran Bretanya i una flota de cuirassats de butxaca dedicats al cors contra els mercants. Per a fer allò van haver de desenvolupar un sistema de reabastiment a alta mar ja que no tenien ports amics. L'Iran haurà de desenvolupar un sistema semblant però el que no està clar són les raons de la seva presència al Mediterrani i molt especialment a l'Atlàntic. Recordem que Israel té ports al Mediterrani i al Mar Roig, i el pas de vaixells de guerra iranians pel davant de les costes israelianes pot ser considerat per Israel com una amenaça. El següent article convé llegir-lo perquè tracta de l'Armada iraniana.

L'Armada iraniana arma els seus vaixells de guerra amb míssils de llarg abast

L'Armada iraniana ha decidit armar les seves fragates, destructors i vaixells logístics amb míssils de llarg abast. Els portaveus iranians insisteixen en el fet que després de les proves realitzades han pogut comprovar que aquests míssils tenen prou abast per arribar fins a territori israelià. Els iranians van desenvolupant el seu armament sempre pensant en el seu ús contra Israel, i en el cas dels vaixells encara és més preocupant ja que l'Iran vol enviar els seus vaixells al Mediterrani i l'Atlàntic. Obrin un atles, se n'adonen que a l'Atlàntic nord estan bona part dels països europeus. Un vaixell iranià amb míssils de llarg abast podria atacar Paris, Londres i Berlin, només per citar-ne les tres principals potències europees. Des de la Mediterrània podria atacar Israel i Grècia, i de pas a alguns dels Estats àrabs o Turquia. I a l'oest podria atacar Madrid i Roma. Considerant que el règim iranià no deixar de llançar amenaces contra Israel crec que la pretensió del règim iranià d'enviar vaixells dotats amb míssils de llarg abast és per preocupar-se.

Amenaça iraniana

Les amenaces de l'Iran contra l'Estat d'Israel no es poden prendre a broma. Si es tractés d'una guerra convencional seria preocupant depenent de quants països col•laboressin amb l'Iran, de segur que Síria s'hi afegiria, i segurament Hamàs i Hezbolà també voldrien participar, en aquests moments el que no podem saber és que faria Egipte. Però si una guerra convencional seria molt perillosa per a Israel si els combats i els atacs fossin sobre territori israelià, una guerra en què l'Iran decidís emprar armes nuclears seria terrible per a Israel, però hem de pensar que Israel podria respondre amb les mateixes armes atacant l'Iran. Com reaccionaria el Món àrab si l'Iran fos atacat amb armes nuclears per Israel en resposta a un atac nuclear contra Israel per part de l'Iran?.

Cal tallar el cap a la bèstia abans que la bèstia se'ns mengi

Crec que si a l'Iran se li hagués tallat el cap fa temps ara no ens hauríem d'estar plantejant altres qüestions. Abans he comparat l'enviament de vaixells a fer el cors per l'Atlàntic part de l'Alemanya nazi comparant-lo amb els plans d'enviar vaixells de l'Armada iraniana.

Tirans paral•lels

L'Iran té de president Ahmadinejad, un líder boig que aprofita cada discurs per escopir el seu antisemitisme tal com feia Hitler. Hitler va perseguir els jueus del seu país i d'aquells països que anava conquerint i enviant-los a la mort, Ahmadinejad de moment s'ha de conformar amb el desig d'exterminar a tots els jueus declarat reiteradament en públic. Mentre el primer els enviava en trens, el segon desenvolupa armes que facin aquesta tasca. Però malgrat tot Ahmadinejad podria trobar-se que aquests als que vol exterminar mitjançant armes de llarg abast li tornin els cops.

Insisteixo que a l'Iran fa temps que se li hauria d'haver tallat el cap fa temps per no haver de lamentar-nos després. No tallar el cap al petit caporal de Bohèmia quan s'hauria d'haver fet va suposar sis anys de guerra, milions de morts i uns nivells de destrucció mai vistos. Les armes de llavors no tenien ni molt menys la potència de les armes actuals. A l'Ahmadinejad ja fa temps que algú li hauria d'haver tallat el cap i haver debilitat el potencial bèl•lic de l'Iran.La amenaza iraní va creciendo

Irán instala más centrifugadoras para enriquecer uranio

El régimen iraní ha decidido instalar más centrifugadoras para enriquecer uranio porque según el portavoz del gobierno iraní Ramin Mehmanparast "al instalar • lar las nuevas centrifugadoras alcanzan avances de mayor velocidad y mejor calidad". La introducción de las nuevas centrifugadoras supone que se reducirá el tiempo necesario para enriquecer el uranio, que puede ser utilizado tanto para usos civiles como militares. El régimen niega las acusaciones de los países occidentales que Irán está desarrollando un programa nuclear militar. Lo niega para evitar las sanciones de Naciones Unidas pero el mismo régimen no deja de jactarse de estar desarrollando armas con las que destruir Israel con misiles con suficiente alcance para llegar a Israel y con suficiente capacidad para transportar ojivas nucleares.

Según el OIEA Irán posee 8.000 centrifugadoras de primera generación y 6000 de ellas enriquecen uranio al 3,5%. Irán tiene cuatro toneladas de uranio enriquecido al 3,5% y 60 kilos al 20%.

La Armada iraní pretende desplegarse en el Atlántico

El contralmirante iraní Habibula Sayyari anunció que Irán enviará buques en el Índico, el Mediterráneo y el Atlántico. La Armada iraní participó en la operación internacional contra la piratería somalí con un submarino de fabricación propia, esto puede haberles impulsado a dar un paso más pero no veo razón que pueda justificar la presencia de barcos iraníes en el Mediterráneo o elAtlántico. La Armada iraní es la que habitualmente tiene un país que debe velar por sus costas y su ámbito, no hablamos de flotas del tipo que puedan tener los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otras grandes potencias navales. Estos países encuadran en flotas combinadas bajo la bandera de la OTAN u otros organismos supranacionales. La flota iraní a pesar de haber sido potenciada en los últimos años y haber crecido bastante continúa sin ser una flota de la clase que se pueda moverse por todo el Mundo. La pretensión de Irán de enviar sus buques más allá de sus áreas de influencia me recuerda la Alemania nazi que desarrolló por un lado una flota de submarinos dedicada a hundirse principalmente convoyes mercantes para cortar el suministro en Gran Bretaña y una flota de acorazados de bolsillo dedicados al corso contra los mercantes. Para hacer lo tuvieron que desarrollar un sistema de reabastecimiento en alta mar ya que no tenían puertos amigos. Irán deberá desarrollar un sistema similar pero lo que no está claro son las razones de su presencia en el Mediterráneo y muy especialmente en el Atlántico.Recordemos que Israel tiene puertos en el Mediterráneo y el Mar Rojo, y el paso de buques de guerra iraníes por delante de las costas israelíes puede ser considerado por Israel como una amenaza. El siguiente artículo conviene leerlo porque trata de la Armada iraní.

La Armada iraní arma sus buques de guerra con misiles de largo alcance

La Armada iraní ha decidido armar sus fragatas, destructores y buques logísticos con misiles de largo alcance. Los portavoces iraníes insisten en que tras las pruebas realizadas han podido comprobar que estos misiles tienen suficiente alcance para llegar hasta territorio israelí. Los iraníes van desarrollando su armamento siempre pensando en su uso contra Israel, y en el caso de los buques todavía es más preocupante ya que Irán quiere enviar sus barcos en el Mediterráneo y el Atlántico. Abran un atlas, se dan cuenta que en el Atlántico norte están buena parte de los países europeos. Un barco iraní con misiles de largo alcance podría atacar París, Londres y Berlín, sólo por citar las tres principales potencias europeas. Desde el Mediterráneo podría atacar a Israel y Grecia, y de paso a algunos de los Estados árabes o Turquía. Y al oeste podría atacar Madrid y Roma. Considerando que el régimen iraní no dejar de lanzar amenazas contra Israel creo que la pretensión del régimen iraní de enviar barcos dotados con misiles de largo alcance es para preocuparse.

Amenaza iraní

Las amenazas de Irán contra el Estado de Israel no se pueden tomar a broma. Si se tratara de una guerra convencional sería preocupante dependiendo de cuántos países colaboraran con Irán, seguro que Siria se añadiría, y seguramente Hamás y Hezbolá también querrían participar, en estos momentos lo que no podemos saber es que haría Egipto. Pero si una guerra convencional sería muy peligrosa para Israel si los combates y los ataques fueran sobre territorio israelí, una guerra en la que Irán decidiera emplear armas nucleares sería terrible para Israel, pero debemos pensar que Israel podría responder con las mismasarmas atacando Irán. Cómo reaccionaría el Mundo árabe si Irán fuera atacado con armas nucleares por Israel en respuesta a un ataque nuclear contra Israel por parte de Irán?.

Hay que cortar la cabeza a la bestia antes de que la bestia nos coma

Creo que si Irán se le hubiera cortado la cabeza hace tiempo ahora no nos deberíamos estar planteando otras cuestiones. Antes he comparado el envío de barcos a hacer el corso por el Atlántico parte de la Alemania nazi comparándolo con los planes de enviar buques de la Armada iraní.

 
Tiranos paralelos

Irán tiene de presidente Ahmadineyad, un líder loco que aprovecha cada discurso para escupir su antisemitismo como hacía Hitler.Hitler perseguir a los judíos de su país y de aquellos países que iba conquistando y enviándolos a la muerte, Ahmadineyad por el momento debe conformarse con el deseo de exterminar a todos los judíos declarado reiteradamente en público. Mientras el primero los enviaba en trenes, el segundo desarrolla armas que hagan esta tarea. Pero a pesar de todo Ahmadineyad podría encontrarse con que estos los que quiere exterminar mediante armas de largo alcance le devuelvan los golpes.

Insisto en que en Irán hace tiempo que se le debería haber cortado la cabeza hace tiempo para no tener que lamentarnos después.No cortar la cabeza al pequeño cabo de Bohemia cuando se debería haber hecho supuso seis años de guerra, millones de muertos y unos niveles de destrucción nunca vistos. Las armas de entonces no tenían ni mucho menos la potencia de las armas actuales. Al Ahmadineyad ya hace tiempo que alguien le debería haber cortado la cabeza y haber debilitado el potencial bélico de Irán.

4 comentaris:

Patric ha dit...

Los pueblos necesitan cubrir sus necesidades de energía - la energía es la base de la civilización industrial - sin ella la vida moderna dejaría de existir. Los recursos energéticos son vulnerables: leña , carbón, petróleo. Es así que el aprovechamiento de la energía nuclear para producir electricidad se transformó en una alternativa importante.
En el mundo hay muchos países que producen energía nuclear con fin pacífico, con fuerte debate sobre la seguridad de ese uso.. Sólo 5 países tienen armas nucleares, el resto no e Irán no es una excepción.
El régimen iraní niega las acusaciones de los países occidentales de que están desarrollando un programa nuclear militar. Además, "la OIEA tiene como objetivo asegurar que la asistencia prestada no se utilice con fines militares, la OIEA establece normas de seguridad nuclear y protección ambiental, ayuda a los países miembros mediante actividades de cooperación técnica y alienta el intercambio de información científica y técnica sobre la energía nuclear.
Cuenta con asesores, equipo y capacitación para suministrar asistencia a los gobiernos en desarrollo y promueve la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos para que los países receptores puedan ejecutar eficaz y seguramente sus programas de energía atómica. Formula también normas básicas de seguridad para la protección contra radiaciones y publica reglamentos y códigos de prácticas sobre determinados tipos de operaciones, incluido el transporte de material radiactivo."


Irán pertenece a los países que aprovechan la energía nuclear para producir electricidad, y creo que no hay razón para negarle ese derecho.


Pensar que Irán puede utilizar la producción de energía nuclear para fabricar armas nucleares es posible pero al mismo tiempo no entendería para que está la OIEA que se supone es un control para los países que producen energía nuclear. Significa que la OIEA no sirve para nada si los países pueden fabricar armas nucleares en sus narices.

A mi me gustaría mucho conocer como producen su energía nuclear con fin pacífico otros países, ya que si es tan fácil usar esa energía tanto con fin pacífico como con fin militar, me interesa. Por ejemplo, la energía nuclear que producen Pakistán o la India.
Hay varios países que no han firmado ningún protocolo y nadie los controla. Al menos Irán acepta el control de la OIEA.

Estoy de acuerdo que la idea es no tener armas nucleares en el mundo.


El resto de tu artículo relacionado directamente con el potencial militar iraní me parece muy impresionante.

Jaume C. i B. ha dit...

Nadie niega a Irán que desarrolle un programa de producción de energía pero el programa nuclear iraní tiene el claro y nada disimulado propósito de desarrollar armas nucleares y el claro y declarado propósito de usarlas contra Israel. En todas las declaraciones sobre el desarrollo de estas armas los dirigentes iraníes siempre citan que su objetivo es que sus armas alcances Israel. En estas circunstancias creo que el programa nuclear iraní debería ser detenido por las buenas o por las malas. Y debe hacerse lo antes posible antes de que tengamos que lamentar que tengan capacidad de emplear esas armas.
El régimen iraní niega un día y afirma al siguiente. Cuando les ponen sanciones niegan que estén desarrollando esas armas pero cuando no se habla de sanciones hacen propaganda de su programa nuclear militar y que tienen intención de hacer con él. Sería como aquel vecino que se pasea por la calle pistola en mano amenazando a los vecinos con ella, cuando viene la policía niega que tenga armas y que amenace a nadie.

Nadie le niega a desarrollar un programa nuclear para producir energía pero dado que su programa tiene la componente militar hay mucha oposición de la UE y de Israel principalmente, pero también algunos de los vecinos más próximos de Irán piden que se ponga fin a ese programa nuclear.

La OIEA se dedica a hacer informes sobre el tema nuclear y hace recomendaciones pero son los demás países los que deben tomar medidas mediante organizaciones supranacionales como la UE o la ONU.

Tanto la India como Pakistán tienen programas de producción energética mediante centrales nucleares y programas militares. Quizá eso ha evitado en los últimos años que se enzarcen en una guerra ya que ambos países pueden aniquilarse mutuamente, el riesgo está en que a uno de esos países llegue al poder un loco que decida usar las armas nucleares contra su vecino. Y en el caso de Pakistán, con un islamismo radical en ascenso, es un temor que debe tomarse en serio.

En España hay 6 centrales nucleares, dos de esas centrales tienen 2 reactores, y esas dos están en Catalunya, es decir, en Catalunya tenemos cuatro centrales nucleares. España, sin embargo, no tiene armamento nuclear. Aunque con lo viejos que son los reactores españoles y los fallos que tienen algunos de ellos no es necesario que nadie ataque a España con armas nucleares, a lo mejor solo hay que esperar que estalle alguno de ellos.

Otro tema preocupante es tanto que Irán dote a sus barcos de guerra con misiles de largo alcance y que quiera enviar buques de guerra al Atlántico y al Mediterráneo. La presencia de la Armada iraní paseándose por el Mediterráneo me parece un grave riesgo para la paz. Si resulta difícil de entender que pretende Irán enviando sus barcos al Mediterráneo lo de enviarlos al Atlántico aún tiene menos sentido. Y deberían aclarar el propósito de semejantes intenciones.

Patric ha dit...

En relación a todo lo que dices sobre las armas de los iraníes, y que es muy interesante, digo lo siguiente:

Yo creo que en el mundo siempre hay enfrentamientos y tensiones ideológicas, problemas económicos y sociales, políticos y militares. Hemos sufrido dos guerras mundiales por la incapacidad de los pueblos de solucionar los problemas.Y hemos pasado, digo yo, una guerra fría.

La gran mayoría de los pueblos tienen políticas militares, instalaciones y armas. Siempre se habla también de desarme y miles de personas son parte de movimientos contra la guerra y por la paz, y últimamente contra los actos de terrorismo de personas o grupos..

Yo creo que un tema importante de esta época son los tratados de no proliferación nuclear para evitar las armas nucleares. Se han firmado muchos tratados desde los años 60 y 70 para reducir el peligro de una guerra nuclear entre las superpotencias que son las que tienen las armas nucleares.

1963 - Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares: Impulsado por Kennedy, prohibía los test nucleares en la atmósfera, bajo el agua y en el espacio. Ni China ni Francia, ambas potencias nucleares, firmaron el tratado.
1968 - Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP): En primera instancia promovido por Irlanda, regulaba la posición de los Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y China como "Estados Nuclearmente Armados". El resto de países tenían prohibida la posesión, creación o adquisición de armas nucleares u otros artefactos nucleares.
1972 - Tratado ABM: Acuerdo bilateral entre Estados Unidos y la Unión Soviética para limitar el uso de misiles balísticos.
1972 - 1979 - Acuerdos SALT (SALT I y SALT II): Firmados por los Estados Unidos y la URSS tendentes a limitar la cantidad de armamento nuclear, y que prohibía los ensayos nucleares sobre tierra y en el mar.
1973 - Acuerdo de Prevención de Guerra Nuclear:Firmado por los EE. UU. y la URSS que vinculaba a ambas partes a consultarse en situaciones que pudieran desembocar en una guerra nuclear


Yo creo que esos acuerdos son válidos y hay muchas razones hoy que permiten mantenerlos y mejorarlos.


Yo creo que las políticas militares en el presente siglo están dirigidas principalmente a defender a los países de las acciones terroristas y el narcotráfico, pero al mismo tiempo las crisis económicas obligan a reducir efectivos y gastos en defensa.De todos modos creo que cada país tiene sus propias políticas militares dentro de alguna tendencia mundial.


Creo que cambios han habido ya que muchos países - entre ellos Irán - han participado en operaciones conjuntas, por ejemplo, contra los piratas somalíes, como tú dijiste. Lo que me llama la atención es por qué existe todavía la OTAN que se creó para enfrentar a la Unión soviética considerada una amenaza, cuando hoy no existe ya la Unión soviética..

Jaume C. i B. ha dit...

Algunos historiadores consideran que la PGM y la SGM casi pueden considerarse un mismo conflicto con un paréntesis sin guerra de 20 años por el hecho de que en ambas se enfrentaran los mismos países y con pocas diferencias en los mismos bandos. Aunque entonces deberían considerar también la Guerra Francoprusiana. Básicamente son el enfrentamiento de Alemania con Francia y Gran Bretaña, con algunos actores secundarios. Lo que demuestra que en casi un siglo nadie aprendió de los errores porqué Europa se sumió en tres guerras en que el armamento era muy destructivo, a diferencia de guerras anteriores. Parece que la SGM les hizo aprender algo. De las cenizas de la SGM acabó surgiendo la UE con el tiempo, y en Europa llevamos 66 años sin matarnos entre nosotros. La guerra fría no fue tan fría, las potencias usaron títeres para enfrentarse y no tener que hacerlo directamente. De ello tenemos tres ejemplos claros, Korea, Vietnam y Afganistán.

En estos momentos hay varios países que no son potencias y sin embargo tienen armas nucleares. El caso de la India y Paquistán es el más conocido, quizá el que ambos países posean armas nucleares les ha impedido atacarse por miedo a la reacción del otro. Es, a una escala menor, parecido a lo que sucedió entre Estados Unidos y la URSS. Sin armas nucleares de por medio es muy probable que los soviéticos hubieran acabado invadiendo Europa, tenían una potencia convencional superior a Europa y los Estados Unidos, especialmente tenían más tropas. Pero el miedo a que les cayera una bomba nuclear en Moscú les paralizó. Desarrollaron su programa nuclear y llegó a un punto en que Estados Unidos y la Unión Soviética se dieron cuenta de que una guerra entre ambos solo podía suponer la destrucción de ambos y la del resto del mundo. De ahí que lo que llamamos guerra fría fueran en realidad pequeñas guerras entre peones movidos por las dos potencias.

La OTAN se creó, ciertamente, para hacer frente a la URSS, pero hoy tiene entre sus miembros a países del Pacto de Varsovia, y Rusia sin formar parte tiene una silla de invitados. La OTAN son básicamente los países europeos más Estados Unidos, y su función es defender los países occidentales. Dado que el mundo árabe está en ebullición hay motivos para que la OTAN siga existiendo. Nadie sabe como van a desarrollarse todas esas revueltas, ni que nuevos gobernantes van a subir al poder, lo que tengo claro es que esas revueltas no van a servir para democratizar el mundo árabe, creo que lo que puede venir es mucho peor que lo que había, y si hasta ahora era malo para sus ciudadanos, me temo que los nuevos regímenes que puedan tomar el poder en esos países pueden ser mucho peores porqué hay un auge del islamismo fanático que desea expandirse.