11 de gen. 2011

La xària s'estén per Somàlia

La xària s'estén per Somàlia

Al Shabab (integristes islàmics somalis) han anunciat que des d'ara Jowhar es regirà per la xària (la llei islàmica) i que més endavant estendran l'aplicació de la xària a la resta de les regions somalis que estiguin sota control d'Al Shabab. Al Shabab és una organització islamista somali amb lligams amb AlQaida que intenta enderrocar el govern de transició de Somàlia i implantar la xària a tot el país. De moment, un jutge regional ha anunciat que “des d'avui, Al Shabab prohibeix que homes i dones se donin la mà entre ells en els saluts, que s'asseguin junts, que mantinguin converses o que passegin per llocs públics sense que certifiquin la relació entre ells”. És a dir que si no són familiars o no estan casats ni poden parlar ni passejar ni estar en el mateix lloc, i que han d'anar amb els documents que ho certifiquin, com vulgarment es diu, a la boca. L'advertència pels infractors de la xària és clara: “ És un deure que ens ve donat per la xària (llei islàmica) i estem implementant l'ordre d'Alà, i quin no obeeixi aquestes normes s'enfronta a un càstig públic”. Ens podem imaginar que els càstigs deuen anar en la línia de fuetejades, amputacions, lapidacions, penjaments a la forca i decapitacions, el sistema que els integristes islàmics imposen allà on se'n fan amos i senyors. Durant els últims anys a Somàlia els islamistes han decapitat, amputat i lapidat públicament, i ataquen als defensors dels drets humans, treballadors d'ONGs i a periodistes, i imposen un règim de terror a la població civil somali. Somàlia és un Estat en fallida, que al problema de la pobresa, la manca d'un Estat (govern), que cada zona del país està en mans d'un grup fortament armat que pot estar format per soldats al servei d'un senyor de la guerra, per islamistes o per simples bandolers i pirates que es dediquen a atacar els vaixells – i segrestar-los - que naveguen a prop de les costes somalis, encara que els pirates somalis cada cop cometen els seus actes de pirateria més lluny de la costa fet que dificulta la navegació per la zona, per una zona molt vital pel comerç marítim, i que ha obligat una flota internacional per combatre aquesta activitat. Feina que ells fan molt bé malgrat haver de fer-ho amb les mans lligades a l'esquena, ja que quan capturen pirates pràcticament els han de deixar en llibertat i perquè no poder actuar contra les bases dels pirates. Somàlia és un caos total que fa anys que estan en guerra que enfronta a tots els grups armats entre ells i amb un govern central, el poder del qual no va més enllà de la taula del president i dels seus ministres, un poder que pot minvar encara més si els islamistes aconsegueixen acomplir les seves pretensions, cosa molt probable si considerem els seus lligams amb AlQaida, cosa que sembla donar una força extra a Al Shabab.La sharia se extiende por Somalia

Al Shabab (integristas islámicos somalíes) han anunciado que desde ahora Jowhar se regirá por la sharia (la ley islámica) y que más adelante extenderán la aplicación de la sharia en el resto de las regiones somalíes que estén bajo control de Al Shabab. Al Shabab es una organización islamista somalí con vínculos con AlQaida que intenta derrocar el gobierno de transición de Somalia e implantar la sharia en todo el país. De momento, un juez regional ha anunciado que "desde hoy, Al Shabab prohíbe que hombres y mujeres se den la mano entre ellos en los saludos, que se sienten juntos, que mantengan conversaciones o que paseen por lugares públicos sin que certifiquen la relación entre ellos ". Es decir que si no son familiares o no están casados ni pueden hablar ni pasear ni estar en el mismo lugar, y que deben ir con los documentos que lo certifiquen, como vulgarmente se dice, en la boca. La advertencia por los infractores de la sharia es clara: "Es un deber que nos viene dado por la sharia (ley islámica) y estamos implementando la orden de Alá, y cuál no obedezca estas normas se enfrenta a un castigo público" . Nos podemos imaginar que los castigos deben ir en la línea de latigazos, amputaciones, lapidaciones, ahorcamientos en la horca y decapitaciones, el sistema que los integristas islámicos imponen allí donde se hacen dueños y señores. Durante los últimos años en Somalia los islamistas han decapitado, amputado y lapidado públicamente, y atacan a los defensores de los derechos humanos, trabajadores de ONGs y periodistas, e imponen un régimen de terror en la población civil somalí. Somalia es un Estado en quiebra, que el problema de la pobreza, la falta de un Estado (gobierno), que cada zona del país está en manos de un grupo fuertemente armado que puede estar formado por soldados al servicio de un señor de la guerra, por islamistas o por simples bandoleros y piratas que se dedican a atacar a los barcos - y secuestrarlos - que navegan cerca de las costas somalíes, aunque los piratas somalíes cada vez cometen sus actos de piratería más lejos de la costa lo que dificulta la navegación por la zona, por una zona muy vital para el comercio marítimo, y que ha obligado una flota internacional para combatir esta actividad. Trabajo que ellos hacen muy bien a pesar que hacerlo con las manos atadas a la espalda, ya que cuando capturan piratas prácticamente los deben dejar en libertad y para no poder actuar contra las bases de los piratas. Somalia es un caos total que hace años que están en guerra que enfrenta a todos los grupos armados entre ellos y con un gobierno central, el poder no va más allá de la mesa del presidente y de sus ministros, un poder que puede disminuir aún más si los islamistas consiguen cumplir sus pretensiones, cosa muy probable si consideramos sus vínculos con AlQaida, lo que parece dar una fuerza extra a Al Shabab.