3 de gen. 2011

Amb aquests capellans, que Déu ens agafi ben confessats

Amb aquests capellans, que Déu ens agafi ben confessats
Tots gais el 2020, segons el bisbe de Còrdova

"Pecadors, penediu-vos, o sereu gais en 10 anys si feu cas a la UNESCO", bé, si fa no fa això és que digué Demetrio Fernández, bisbe de Còrdova durant una missa per la família celebrada el passat 26 de desembre de 2010. Segons el bisbe de Còrdova un representant del Vaticà li va dir que la UNESCO vol "homosexualitzar" la població a través de la implantació de la ideologia de gènere a les escoles i que això forma part d'una conxorxa per destruir la família tradicional. Penitentiagite. Agafeu-vos fort a la cadira. Segons el bisbe Fernández el cardenal Antonelli el va informar que la UNESCO té un programa educatiu que convertirà en gais a la meitat de la població mundial. Aquesta conxorxa de l'ONU denunciada pel cardenal Antonelli i que el bisbe Fernández fa pública implica que la UNESCO vol implantar una ideologia de gènere a les escoles per trencar el model tradicional de família, segons el bisbe i el cardenal aquesta ideologia diu que "un no neix home o dona, sinó que tria segons el seu caprici, i que permet canviar de sexe quan un vulgui segons la voluntat de cadascú". I això és, segons Fernández "l'últim dels èxits d'una cultura que vol trencar totalment amb Déu, amb un Déu creador, que ha fixat en la nostra naturalesa la distinció de l'home i de la dona". Si, home, la dona a casa fent el dinar i parint una criatura darrera l'altra, oi, senyors clergues?. Ara resulta que la UNESCO és la causa de tots els mals del món i que vol convertir en gais a la meitat de la població.

Rouco guardià de la civilització occidental

I agafeu-vos fort, Rouco Varela considera que l'avortament, el divorci i l'eutanàsia són una crisi pitjor que l'econòmica. Segons Rouco "Espanya viu una de les seves hores més complexes i dramàtiques" i fa una exhortació a les famílies a afrontar " el repte històric de ser els signes i instruments imprescindibles de l'esperança del continent (europeu)". Espanya ha de salvar Europa?. Pobre Europa. Els més vells dels que em llegiu recordareu que Franco - sota pali - creia que l'Espanya de la que ell era dictador era el bastió de la civilització occidental beneit a tort i a dret pels capellans. I sembla que l'alta jerarquia eclesiàstica espanyola té les mateixes idees. L'atur, ser desnonats per no poder pagar el lloguer o no tenir un euro per poder dinar son foteses per en Rouco i la seva camarilla. Ja fa temps que els bisbes espanyols han perdut els oremus, si és que n'han tingut alguna vegada, crec que voldrien viure en una altra època. Escoltar a tot un senyor bisbe denunciant una conxorxa de la UNESCO per convertir en gais a la meitat de la població mundial sembla propi d'un gag del Polònia però han estat les declaracions autèntiques d'un autèntic bisbe espanyol, una espècie única que sembla sortida de l'Edat Mitjana, però el bisbe Fernández és l'actual bisbe de Còrdova. El cap dels bisbes espanyols no és la primera vegada que ens regala les sentiu amb bajanades d'algú que té els seus esquemes mentals ancorats en èpoques que a hores d'ara només haurien de formar part dels llibres d'història. Rouco Varela destaca per la seva manca de pietat cristiana, més aviat actua com un inquisidor medieval. No és normal que aquest senyor consideri que la crisi econòmica, l'atur o els problemes de molta gent per poder menjar cada dia siguin considerades foteses i que quasi, o sense el quasi, doni les culpes per la pèrdua de la fe o l'abandonament d'uns valors dels quals els senyors bisbes no són precisament un exemple. Amb aquests capellans no ens hem de sorprendre que la gent perdi la fe, no en Déu, sinó en una Església cada cop més mancada del més mínim sentit de decència, humanitat i empatia cap a la gent, suposant que els senyors bisbes espanyols n'hagin tingut mai.
Amen.Con estos sacerdotes, que Dios nos coja bien confesados
Todos gays en 2020, según el obispo de Córdoba

"Pecadores, arrepentíos, o seréis gays en 10 años haciendo caso a la UNESCO", bien, más o menos esto es que dijo Demetrio Fernández, obispo de Córdoba durante una misa por la familia celebrada el pasado 26 de diciembre de 2010. Según el obispo de Córdoba un representante del Vaticano le dijo que la UNESCO quiere "homosexualizar" la población a través de la implantación de la ideología de género en las escuelas y que esto forma parte de una conspiración para destruir la familia tradicional. Penitentiagite. Tome en cuenta fuerte a la silla. Según el obispo Fernández el cardenal Antonelli le informó de que la UNESCO tiene un programa educativo que convertirá en gays a la mitad de la población mundial. Esta conjura de la ONU denunciada por el cardenal Antonelli y que el obispo Fernández hace pública implica que la UNESCO quiere implantar una ideología de género en las escuelas para romper el modelo tradicional de familia, según el obispo y el cardenal esta ideología dice que "un no nace hombre o mujer, sino que elige a su antojo, y que permite cambiar de sexo cuando uno quiera según la voluntad de cada uno ". Y eso es, según Fernández "el último de los logros de una cultura que quiere romper totalmente con Dios, con un Dios creador, que ha fijado en nuestra naturaleza la distinción del hombre y de la mujer". Si, hombre, la mujer en casa haciendo la comida y pariendo una criatura tras otra, ¿verdad, señores clérigos?. Ahora resulta que la UNESCO es la causa de todos los males del mundo y que quiere convertir en gays a la mitad de la población.

Rouco guardián de la civilización occidental

Y tome en cuenta fuerte, Rouco Varela considera que el aborto, el divorcio y la eutanasia son una crisis peor que la económica. Según Rouco "España vive una de sus horas más complejas y dramáticas" y hace una exhortación a las familias a afrontar "el reto histórico de ser los signos e instrumentos imprescindibles de la esperanza del continente (europeo)". España debe salvar Europa?. Pobre Europa. Los más viejos de los que me leéis recordaréis que Franco - bajo pali - creía que la España de la que él era dictador era el bastión de la civilización occidental tonto a diestro y siniestro por los curas. Y parece que la alta jerarquía eclesiástica española tiene las mismas ideas. El paro, ser desahuciados por no poder pagar el alquiler o no tener un euro para poder comer son tonterías por Rouco y su camarilla.Ya hace tiempo que los obispos españoles han perdido el oremus, si es que han tenido alguna vez, creo que querrían vivir en otra época. Escuchar a todo un señor obispo denunciando una conspiración de
la UNESCO para convertir en gays a la mitad de la población mundial parece propio de un gag del Polonia pero han sido las declaraciones auténticas de un auténtico obispo español, una especie única que parece salida de la Edad Media, pero el obispo Fernández es el actual obispo de Córdoba.El jefe de los obispos españoles no es la primera vez que nos regala las sentís con tonterías de alguien que tiene sus esquemas mentales anclados en épocas que a estas alturas sólo deberían formar parte de los libros de historia. Rouco Varela destaca por su falta de piedad cristiana, más bien actúa como un inquisidor medieval. No es normal que este señor considere que la crisis económica, el paro o los problemas de mucha gente para poder comer cada día sean consideradas naderías y que casi, o sin el casi, dé las culpas por la pérdida de la fe o la abandono de unos valores de los cuales los señores obispos no son precisamente un ejemplo. Con estos curas no nos hemos de sorprender que la gente pierda la fe, no en Dios, sino en una Iglesia cada vez más carente del más mínimo sentido de decencia, humanidad y empatía hacia la gente, suponiendo que los señores obispos españoles la hayan tenido alguna vez.
Amen.