1 de gen. 2011

Atemptats islamistes contra les minories cristianes d'Iraq i Egipte

Atemptats islamistes contra les minories cristianes d'Iraq i Egipte

Els grups islamistes pròxims a AlQaida es dediquen a atemptar contra altres grups religiosos, concentrant-se especialment en minories com la cristiana a l'Iraq i l'Egipte. En un atemptat comés per terroristes islàmics a Egipte contra una església de la minoria copta han acabat amb la vida de 21 persones i ha ferit a 79 persones. Algunes de les persones ferides han declarat que si la missa hagués acabat un parell de minuts abans ara s'haurien de comptabilitzar molts més morts. També hi ha queixes que les autoritats haguessin permés aparcar el cotxe bomba davant de l'esglesia malgrat la prohibició de fer-ho des que fa dos mesos un grup terrorista iraquià afí a AlQaida va amenaçar de cometre atemptats contra aquesta església. Els coptes són una minoria que suposa aproximadament el 10% de la població egípcia i des de fa un temps se senten no només menyspreats per les institucions egípcies, també senten l'hostilitat de la resta de la població cap a ells encoratjada pels islamistes radicals. Mentrestant a l'Iraq una onada d'atemptats contra cristians obra d'AlQaida ha deixat un balanç de 2 persones mortes i 16 ferides com a conseqüència de l'explosió de 14 bombes a prop de cases de cristians. Tot i que en aquest cas no hi ha hagut una reivindicació oficial d'aquesta organització terrorista islàmica mesos enrere van declarar que els cristians eren un “blanc legítim”. El 31 d'octubre un comando terrorista es va fer fort en ua església a la que va entrar quan se celebrava la missa. Les conseqüències dels combats entre els terroristes i les forces de seguretat van ser la mort de 44 fidels, dos sacerdots, set membres de les forces de seguretat i tots els membres del comando terrorista.

Atentados islamistas contra las minorías cristianas de Irak y Egipto

Los grupos islamistas cercanos a AlQaida se dedican a atentar contra otros grupos religiosos, concentrándose especialmente en minorías como la cristiana en Irak y Egipto. En un atentado cometido por terroristas islámicos en Egipto contra una iglesia de la minoría copta han acabado con la vida de 21 personas y ha herido a 79 personas. Algunas de las personas heridas han declarado que si la misa hubiera terminado un par de minutos antes ahora deberían contabilizarse muchos más muertos. También hay quejas de que las autoridades hubieran permitido aparcar el coche bomba frente a la iglesia a pesar de la prohibición de hacerlo desde que hace dos meses un grupo terrorista iraquí afín a AlQaida amenazó con cometer atentados contra esta iglesia. Los coptos son una minoría que supone aproximadamente el 10% de la población egipcia y desde hace un tiempo se sienten no sólo despreciados por las instituciones egipcias, también sienten la hostilidad del resto de la población hacia ellos alentada por los islamistas radicales. Mientras tanto en Irak una ola de atentados contra cristianos obra de AlQaida ha dejado un balance de 2 personas muertas y 16 heridas como consecuencia de la explosión de 14 bombas cerca de casas de cristianos. Aunque en este caso no ha habido una reivindicación oficial de esta organización terrorista islámica meses atrás declararon que los cristianos eran un "blanco legítimo". El 31 de octubre un comando terrorista se hizo fuerte en uno iglesia en la que entró cuando se celebraba la misa. Las consecuencias de los combates entre los terroristas y las fuerzas de seguridad fueron la muerte de 44 fieles, dos sacerdotes, siete miembros de las fuerzas de seguridad y todos los miembros del comando terrorista.

Islamist attacks against Christian minorities in Iraq and Egypt
The Islamist groups are engaged in near AlQaida attack other religious groups, concentrating particularly on how the Christian minority in Iraq and Egypt. In an attack by Islamic terrorists against a church in Egypt's minority Coptic have killed 21 people and injured 79 people. Some of the injured persons have stated that if the Mass had ended a couple of minutes now before many more deaths should be counted. There are also complaints that authorities had allowed the car bomb parked in front of the church despite the prohibition to do so since two months ago an Iraqi terrorist group similar to AlQaida threatened to commit attacks against the church. The Copts are a minority representing approximately 10% of the Egyptian population and for a time not only feel spurned by the Egyptian institutions, also feel the hostility of other people towards them encouraged by radical Islamists. Meanwhile in Iraq, a wave of attacks against Christians AlQaida work has left a balance of two people killed and 16 wounded as a result of the explosion of 14 bombs near houses of Christians. Although in this case there has been no official claim an Islamic terrorist organization that claimed months ago that Christians were a "legitimate target". On 31 October a terrorist commando was the strongest one in church that came when he celebrated mass. The consequences of fighting between terrorists and security forces were killed 44 worshipers, two priests, seven members of the security forces and all members of the terrorist commando.