26 de maig 2010

A Madrid no van entendre les paraules de Montilla

A Madrid no van entendre les paraules de Montilla
El president Montilla va fer un discurs al senat per demanar el desbloqueig de la renovació de la composició del Tribunal Constitucional. Va fer el seu discurs en català, èuscar, gallec i castellà. A aquest acte hi havien d'assistir tots els presidents autonòmics però els del Partit Popular no hi han assistit ja que és justament el PP el partit que bloqueja la renovació del TC i el partit que va presentar els recursos. En aquestes circumstàncies suposo que no estaven disposats que se'ls retregués que la situació actual és, per partida doble, culpa d'ells. El PP va decidir enviar representants de segon ordre. Cal dir que alguns tenien excusa per no assistir, la distància a recórrer, clar que Montilla va haver de fer 600 quilòmetres, i alguns ho tenien més a prop, sens dubte que excusa per no assistir-hi qui no en tenia cap era la presidenta de la comunitat de Madrid. La premsa madrilenya ha tractat el tema a la seva manera destacant el fet que Montilla va usar els quatre idiomes oficials – català, gallec, èuscar i castellà – en una de les poques oportunitats que això es permet al Senat i s'han queixat del cost – 6500 euros – i per exemple el titular del diari monarquicofalangista ABC diu que “el Senat es gasta 6500 euros per entendre's – referint-se a la contractació dels serveis d'intèrpret. Potser caldria dir-los als abecedaris que fa molt de temps que el mateix que va dir Montilla abans d'ahir en quatre idiomes, inclòs el castellà, se'ls ha estat dient des de Catalunya, des de molts sectors diferents – socials, polítics, premsa – i se'ls ha estat dient en castellà i ells segueixen sense entendre ni un borrall. No s'han gastat 6500 euros per entendre's, és evident que quan davant tens un ase que no vol entendre allò que li estàs explicant en el seu idioma ni un intèrpret pot arreglar-ho, perquè no és un problema d'idiomes que el Tribunal Constitucional faci quasi quatre anys que discuteix sobre la constitucionalitat de l'Estatut de Catalunya, no és un problema d'idiomes que el Partit Popular sigui responsable – hauria de dir irresponsable – d'haver presentat el recurs perquè com recentment va reconéixer l'inhàbil Marià Rajoy – líder incapaç de fer neteja de corruptes dins del seu partit – només ho van fer com una rebequeria perquè no van poder imposar la seva opinió durant la tramitació a les Corts, el problema és que hi ha qui espera beneficiar-se electoralment de la bronca. No és un problema d'idiomes quan això que va dir Montilla se'ls ha dit en castellà moltes vegades i no ho han entés, és un problema d'enteniment, una cosa que en l'ambient polític i mediàtic de Madrid és impossible perquè no volen escoltar les paraules, independentment de l'idioma en què hagin sigut dites.

Cospedal des de la COPE

María Dolores de Cospedal, secretària general del Partit Popular va anar corrent a dir la baixen del dia des dels micròfons de la COPE, des del programa La Mañana, ara dirigit per l'home de la veu de presentador del NODO, Ignacio Villa, va llençar 1 ATAC contra la llengua catalana. La ultranacionalista espanyola María Dolores de Cospedal contínua pensant, com bona ultranacionalista espanyola que és, que els altres llengües que és parlen en aquest Bunyol conegut com Espanya que no són el castellà no tenen dret a existir.
Ignacio Villa: "Anem a parlar més de la retallada de la despesa pública. Aquest matí a la premsa la imatge realment és demolidora, el senyor Montilla ahir al Senat ia tres metres el senyor Chaves, un parlant en català, l'altre amb el pinganillo, els dos andalusos, un parlant com li dic en català, l'altre parlant en català, i amb traducció simultània pel mig. "

Mama por, Espanya s'enfonsa perquè Montilla s'ha dirigit en català, èuscar i gallec – també en castellà – al Senat. Tanta por els fa la nostra llengua – també l'èuscar i el gallec que han de considerar demolidor el fet que el president de la Generalitat de Catalunya usi aquestes llengües al Senat?.
María Dolores de Cospedal: "Miri, la imatge és demolidora, la imatge és la representació de l'absurd a què ens ha portat el govern del senyor Zapatero, i de l'absurd en el qual ens té submergits la política de partit socialista obrer espanyol. Que dos andalusos estan entenent a través de la traducció simultània al Senat quan hi ha una llengua que els és comú a tots dos, amb independència del senyor Montilla sigui andalús de naixement, però hi ha una llengua que els és comú als dos com és el català, que és la llengua de tots els espanyols, que tots tenim el dret a utilitzar i el deure d'aprendre, és de tal esperpent, tal barbaritat, el que ha propiciat el Partit Socialista de Rodríguez Zapatero en aquest país, i he de dir-ho amb el suport incondicional de tots els barons del Partit Socialista, inclosos el que estàvem parlant abans que francament no té nom. Amb la despesa que tenim al nostre país, congelant les pensions als
funcionaris, perdó, fent una retallada ..., perdó els pensions als pensionistes, fent una retallada dràstica en els sous dels funcionaris, que el Partit Socialista i el govern es gasti (...) aquestes coses és insultar, insultar aquells a qui també se'ls ha dit per part del senyor Zapatero que seran els receptors dels seus excessos i les seves malbarataments. Jo crec que és un esperpent, ia més des del punt de vista dels fonaments jurídics de la nostra nació, tenint una llengua comú no entenc perquè fa falta alguna cosa així
. "
Segons María Dolores de Cospedal que els catalans parlem en català també la deu tenir en Zapatero. Després ens surt amb la rucada de la “llengua comú” en un to imperialista i mancat de respecte que em fa fàstic. Els catalans per sort ara tenim el dret a parlar la nostra llengua, hi ha hagut èpoques que la senyora Cospedal deu enyorar en què no podíem, i tenim el deure d'aprendre-la, per molt que el PP faci molts anys que ho intenti impedir recorrent la llei d'immersió lingüística, intents fracassats a Catalunya, tot i que a València el PP i els seus col·legues blavers si que han aconseguit fer retrocedir l'ús del català. Aquí qui insulta és la senyora Cospedal, insulta als catalans i a la seva
llengua. Fins i tot la seva companya de partit, i això haig de reconèixer que m'ha sorprés li ha hagut de cridar l'atenció en aquest assumpte. Però jo li demano a la senyora Cospedal que continui dient aquestes bajanades, a veure si l'independentisme puja suficient per declarar-nos independents, així la senyora Cospedal podrà viure en la seva Espanya castellana. Cert, ha costat 6500 euros el servei de traducció, però ja té pebrots que la secretària general d'un partit de lladres ara es preocupi de 6500 euros quan el seu partit ha afavorit casos de corrupció en què les xifres que es movien i de la que s'han beneficiat dirigents del PP molt rellevants pugen a milions.

ßà


Video: Esperpèntic atac de María Dolores de Cospedal contra la llengua catalanaEn Madrid no entendieron las palabras de Montilla

El presidente Montilla hizo un discurso en el Senado para pedir el desbloqueo de la renovación de la composición del Tribunal Constitucional. Hizo su discurso en catalán, euskera, gallego y español. A este acto debían asistir todos los presidentes autonómicos pero los del Partido Popular no han asistido ya que es justamente el PP el partido que bloquea la renovación del TC y el partido que presentó los recursos. En estas circunstancias supongo que no estaban dispuestos a que se les reproche que la situación actual es, por partida doble, culpa de ellos. El PP decidió enviar representantes de segundo orden. Hay que decir que algunos tenían excusa para no asistir, la distancia a recorrer, claro que Montilla tuvo que hacer 600 kilómetros, y algunos lo tenían más cerca, sin duda que excusa para no asistir que no tenía era la presidenta de la comunidad de Madrid. La prensa madrileña ha tratado el tema a su manera destacando el hecho de que Montilla usar los cuatro idiomas oficiales - catalán, gallego, euskera y español - en una de las pocas oportunidades que esto se permite en el Senado y se han quejado del coste - 6500 euros - y por ejemplo el titular del diario monarquicofalangista ABC dice que "el Senado se gasta 6,500 euros por entenderse - refiriéndose a la contratación de los servicios de intérprete. Quizás habría que decirles a los abecedarios que hace mucho tiempo que lo mismo que dijo Montilla antes de ayer en cuatro idiomas, incluido el español, se les ha estado diciendo desde Cataluña, desde muchos sectores diferentes - sociales, políticos , prensa - y se les ha estado diciendo en español y ellos siguen sin entender ni jota. No se han gastado 6.500 euros para entenderse, es evidente que cuando ante tienes un asno que no quiere entender lo que le estás explicando en su idioma ni un intérprete puede arreglarlo, porque no es un problema de idiomas que el Tribunal Constitucional haga casi cuatro años que discute sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, no es un problema de idiomas que el Partido Popular sea responsable - debería decir irresponsable - de haber presentado el recurso porque como recientemente reconoció el inhábil Mariano Rajoy - líder incapaz de hacer limpieza de corruptos dentro de su partido - sólo lo hicieron como una rabieta porque no pudieron imponer su opinión durante la tramitación en las Cortes, el problema es que hay quien espera beneficiarse electoralmente de la bronca. No es un problema de idiomas cuando esto que dijo Montilla les ha dicho en español muchas veces y no lo han entendido, es un problema de entendimiento, algo que en el ambiente político y mediático de Madrid es imposible porque no quieren escuchar las palabras, independientemente del idioma en que hayan sido dichas.

Cospedal desde la COPE

María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular fue corriendo
a decir la bajan del día desde los micrófonos de la COPE, desde el programa La Mañana, ahora dirigido por el hombre de la voz de presentador del NODO, Ignacio Villa, lanza primero ataque contra la lengua catalana. La ultranacionalista española María Dolores de Cospedal continua pensando, como buena ultranacionalista española que es, que los demás lenguas que se hablan en este buñuelo conocido como España que no son el castellano no tienen derecho a existir. Ignacio Villa: "Vamos a hablar más del recorte del gasto público. Esta mañana en la prensa la imagen realmente es demoledora, el señor Montilla ayer en el Senado y tres metros el señor Chaves, un hablante en catalán, el otro con el pinganillo, los dos andaluces, un hablante como le digo en catalán, el otro hablando en catalán, y con traducción simultánea por medio. "
Mama miedo, España se hunde porque Montilla se ha dirigido en catalán, euskera y gallego - también en español - en el Senado. Tanto miedo les hace nuestra lengua - también el euskera y el gallego que deben considerarse demoledor el hecho de que el presidente de la Generalitat de Catalunya use estas lenguas en el Senado?.
María Dolores de Cospedal: "Mire, la imagen es demoledora, la imagen es la representación del absurdo al que nos ha llevado el gobierno del señor Zapatero, y del absurdo en el que nos tiene sumergidos la política de partido socialista obrero español. Que dos andaluces están entendiendo a través de la traducción simultánea al Senado cuando hay una lengua que les es común a ambos, con independencia del señor Montilla sea andaluz de nacimiento, pero hay una lengua que les es común a los dos como es el catalán, que es la lengua de todos los españoles, que todos tenemos el derecho a utilizar y el deber de aprender, es de tal esperpento, tal barbaridad, lo que ha propiciado el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero en este país, y tengo que decirlo con el apoyo incondicional de todos los barones del Partido Socialista, incluidos lo que estábamos hablando antes de que francamente no tiene nombre. Con el gasto que tenemos en nuestro país, congelando las pensiones a los funcionarios, perdón, haciendo un recorte. .., perdón los pensiones a los pensionistas, haciendo un recorte drástico en los sueldos de los funcionarios, que el Partido Socialista y el gobierno se gaste (...) estas cosas es insultar, insultar aquellos a quienes también se les ha
dicho por parte del señor Zapatero que serán los receptores de sus excesos y sus despilfarros. Yo creo que es un esperpento, y además desde el punto de vista de los fundamentos jurídicos de nuestra nación, teniendo una lengua común no entiendo porque hace falta algo así
. "
Según María Dolores de Cospedal que los catalanes hablamos en catalán también debe tener en Zapatero. Después nos sale con la tontería de la "lengua común" en un tono imperialista y falto de respeto que me da asco. Los catalanes por suerte ahora tenemos el derecho a hablar nuestra lengua, ha habido épocas que la señora Cospedal debe añorar en que no podíamos, y tenemos el deber de aprenderla, por mucho que el PP haga muchos años que lo intente impedir recorriendo la ley de inmersión lingüística, intentos fracasados en Cataluña, aunque en Valencia el PP y sus colegas blaveros si que han conseguido hacer retroceder el uso del catalán. Aquí quien insulta es la señora Cospedal, insulta a los catalanes ya su lengua. Incluso su compañera de partido, y eso debo reconocer que me ha sorprendido le ha tenido que llamar la atención en este asunto. Pero yo le pido a la señora Cospedal que siga diciendo estas tonterías, a ver si el independentismo sube suficiente para declararnos independientes, así la señora Cospedal podrá vivir en su España castellana. Cierto, ha costado 6.500 euros el servicio de traducción, pero ya tiene pimientos que la secretaria general de un partido de ladrones ahora se preocupe de 6500 euros cuando su partido ha favorecido casos de corrupción en que las cifras que se movían y de la que se han beneficiado dirigentes del PP muy relevantes ascienden a millones.