28 de maig 2010

Competència o incompetència del TC

Competència o incompetència del TC

Dimecres el Parlament i el Govern de la Generalitat de Catalunya van demanar al Tribunal Constitucional que es declari incompetent per dictar la sentència contra l'Estatut de Catalunya. Els magistrats del TC han refusat aquesta petició amb un “no pertoca al que sol·licita”. El Parlament i el Govern van presentar set escrits en seu judicial demanant als magistrats del TC que es declararan incompetents perquè entre altres coses quatre dels magistrats – entre els que hi ha la mateixa presidenta del TC María Emilia Casas – tenen el mandat prorrogat des de desembre de 2007. En aquestes circumstàncies el Tribunal que ha de decidir sobre la constitucionalitat o no de les lleis es troba incapacitat per dictar sentència des del moment en què ells mateixos incompleixen la llei. Els magistrats diuen que la llei els obliga a romandre en el càrrec fins que siguin nomenats els seus substituts, fet que està en mans dels dos partits majoritaris espanyols, i que ja han demostrat, especialment el PP, no estar gaire disposats a corregir aquesta anomalia que hi hagi la meitat dels components del TC amb el mandat acabat – quatre d'ells -, un mort i un altre recusat, i que al novembre quatre més acabin el seu mandat, de manera que només dos estaran legalment en el seu càrrec. La presidenta del TC, María Emilia Casas – amb el seu mandat expirat des de 2007 – ha anunciat que pretenen tenir una sentència abans de l'estiu, suposo que deu referir-se a l'estiu de 2010, encara que podria ser qualsevol estiu que existeixi d'aquí al dia del judici final. Ja no es tracta que algú els demani que es declarin incompetents per jutjar l'Estatut i que ells s'autodeclarin competents, han demostrat una absoluta incompetència en aquest assumpte. Tampoc considero gaire correcte que ells mateixos puguin decidir sobre la seva competència, això més aviat ho hauria de decidir algú altre o alguna institució. En certa manera s'han jutjat a si mateixos i s'han absolt, això és absolutament irregular. És estrany que el TC resolgui aquesta qüestió tan ràpidament, només han trigat 24 hores, i que portin quasi quatre anys per decidir sobre l'Estatut. Però suposo que quan es pretén fer una cosa que no és la seva tasca costa. Ho dic perquè el Tribunal Constitucional pot decidir sobre la constitucionalitat o no d'una llei, en aquest cas l'Estatut de Catalunya, però aquests magistrats estan intentant actuar com una cambra legislativa, cosa que no són, reescrivint el text ells. La divisió de poders ha mort, ara els jutges són els que reescriuen les lleis a instàncies dels polítics que els van nomenar, i tot això incomplint ells mateixos la llei, ja que només sis dels dotze magistrats, i no per gaire temps, compleixen el propi reglament de la institució. Ja no es tracta de si els membres del TC són competents o no per dictar sentència sobre la constitucionalitat o no de l'Estatut de Catalunya, jo crec que no ho són, el que si que és segur és que no són competents per reescriure l'Estatut ja que no són un òrgan legislatiu, però si que a hores d'ara el que s'ha de plantejar és si el Tribunal Constitucional és constitucional no. Donat que s'agafa atribucions que no te, la de reescriure el text, i que tenen a un membre mort i un altre recusat que no han sigut substituïts, que quatre dels magistrats tenen el mandat esgotat i tampoc han sigut substituïts i que quatre més estan a punt d'esgotar-lo, penso que en aquests moments el TC no només no té legitimitat per dictar sentència – cosa que, repeteixo, no està fent, sinó que està reescrivint el text – sinó que podria ser que el propi TC sigui inconstitucional, al marge que després de quasi quatre anys de discussions i baralles entre ells han demostrat àmpliament la seva absoluta incompetència.

Competencia o incompetencia del TC

Miércoles el Parlamento y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña pidieron al Tribunal Constitucional que se declare incompetente para dictar la sentencia contra el Estatut de Cataluña. Los magistrados del TC han rechazado esta petición con un "no ha lugar a lo solicitado". El Parlamento y el Gobierno presentaron siete escritos en sede judicial pidiendo a los magistrados del TC que se declararán incompetentes porque entre otras cosas cuatro de los magistrados - entre los que está la propia presidenta del TC María Emilia Casas - tienen el mandato prorrogado desde diciembre de 2007. En estas circunstancias el Tribunal que debe decidir sobre la constitucionalidad o no de las leyes se encuentra incapacitado para dictar sentencia desde el momento en que ellos mismos incumplen la ley. Los magistrados dicen que la ley les obliga a permanecer en el cargo hasta que sean nombrados sus sustitutos, lo que está en manos de los dos partidos mayoritarios españoles, y que ya han demostrado, especialmente el PP, no estar muy dispuestos a corregir esta anomalía que haya la mitad de los componentes del TC con el mandato acabado - cuatro de ellos -, uno muerto y otro recusado, y que en noviembre cuatro acaben su mandato, de modo que sólo dos estarán legalmente en su cargo. La presidenta del TC, María Emilia Casas - con su mandato expirado desde 2007 - ha anunciado que pretenden tener una sentencia antes del verano, supongo que debe referirse en verano de 2010, aunque podría ser cualquier verano que exista de aquí al día del juicio final. Ya no se trata de que alguien les pida que se declaren incompetentes para juzgar el Estatut y que ellos se autodeclara competentes, han demostrado una absoluta incompetencia en este asunto. Tampoco considero muy correcto que ellos mismos puedan decidir sobre su competencia, esto más bien debería decidir alguien o alguna institución. En cierto modo se han juzgado a sí mismos y han absuelto, eso es absolutamente irregular. Es extraño que el TC resuelva esta cuestión tan rápidamente, sólo han tardado 24 horas, y que lleven casi cuatro años para decidir sobre el Estatut. Pero supongo que cuando se pretende hacer algo que no es su tarea costa. Lo digo porque el Tribunal Constitucional puede decidir sobre la constitucionalidad o no de una ley, en este caso el Estatuto de Cataluña, pero estos magistrados están intentando actuar como una cámara legislativa, lo que no son, reescribiendo el texto ellos. La división de poderes ha muerto, ahora los jueces son los que reescriben las leyes a instancias de los políticos que los nombraron, y todo ello incumpliendo ellos mismos la ley, ya que sólo seis de los doce magistrados, y no por mucho tiempo, cumplen propio reglamento de la institución. Ya no se trata de si los miembros del TC son competentes o no para dictar sentencia sobre la constitucionalidad o no del Estatuto de Cataluña, yo creo que no lo son, lo que si que es seguro es que no son competentes para reescribir la Estatuto ya que no son un órgano legislativo, pero sí que en estos momentos lo que hay que plantearse es si el Tribunal Constitucional es constitucional no. Dado que se toma atribuciones que no tiene, la de reescribir el texto, y que tienen a un miembro fallecido y otro recusado que no han sido sustituidos, que cuatro de los magistrados tienen el mandato agotado y tampoco han sido sustituidos y que cuatro más están a punto de agotarse el, pienso que en estos momentos el TC no sólo no tiene legitimidad para dictar sentencia - lo que, repito, no está haciendo, sino que está reescribiendo el texto - sino que podría ser que el propio TC sea inconstitucional, al margen de que después de casi cuatro años de discusiones y peleas entre ellos han demostrado ampliamente su absoluta incompetencia.

4 comentaris:

desencanto ha dit...

Una molt bona reflexió, no s'enten que els maxims representants d'un organ de l'estat, actuïn com ho estan fent. O guanyent molts de diners pel carrec o es pasen pel forro al poble que representen o en el nom del qual han obtingut el nomenament. Faig l'enllaç.
Salut

Jaume C. i B. ha dit...

Gràcies pel teu comentari. Justament és això el que critico, el TC actua amb unes atribucions que no li corresponen. Quan estudiava, i d'això fa anys, potser ho tinc rovellat, van dir-me que les lleis les fan els governs i les cambres legislatives, els tribunals s'ocupen de vetllar pel seu compliment. Però el TC s'ha volgut convertir en una tercera cambra legislativa cosa que mai hauria de ser. Subscric tot el que has dit.

Patric ha dit...

Estamos de acuerdo, las leyes las redactan en el congreso o desde el gobierno, pero creo que la Justicia al interpretar una ley o precepto en disputa o duda, de alguna manera orienta esa redacción.
- De acuerdo, el TCE o TC debe indicar cual es su objeción y devolver el Estatuto a quienes lo redactaron para que lo corrijan, siempre y cuando simplemente no elimine un precepto o artículo, lo cual también puede hacer.
- Exactamente, el problema es que se trata de rumores y por tanto es difícil saber con exactitud el origen.
- Yo no se que dice la Constitución española cuando un Estatuto autónomico, después de haber sido votado por sus ciudadanos debe ser corregido, pero imagino que si permanece la obra gruesa del texto no es necesario votarlo de nuevo, a menos que la corrección cambie la esencia de dicho Estatuto.
-¿Estás seguro que los candidatos del PP no tienen los años exigidos como juristas para ser candidatos al TC? Porque si es así lo seguro es que no puedan ser elegidos.
-

Jaume C. i B. ha dit...

No, entre sus atribuciones no está la de legislar, en realidad tampoco está la de interpretar, en tanto que ellos no juzgan, ellos solo pueden decidir si una ley encaja en la Constitución, si no es así deben decirle al legislador porqué no encaja.
Los rumores parten del mismo TC en tanto que anuncian que van a hacer pública una sentencia y luego no es así.
El Estatut de Catalunya es una ley orgánica, es decir, tiene idéntico rango que la Constitución ya que forma parte de ella. La aprobación de una ley orgánica requiere de una serie de pasos: Aprobación por el parlamento autonómico, estudio, discusión y aprobación por el Congreso de los Diputados y el Senado, y finalmente sanción del jefe del Estado, en el caso del de Catalunya - y creo que en el caso del de Andalucía - se requiere que además lo aprueben los ciudadanos en referéndum, cosa que no sucede con la mayoría de Estatutos de autonomía, es decir, el Estatut tiene un trámite más que es el de la aprobación de los ciudadanos.
Exacto, los dos candidatos propuestos por el PP no tienen el mínimo de años requeridos y incumplen otros requisitos pero en el fondo al PP le importa un rábano este asunto. El hecho de que haya impedido la renovación cuando se le ha pedido y que presente a dos candidatos que no cumplen con los requisitos muestra una labor obstruccionista que se inició con la recusación de uno de los magistrados. Creen que sin no puede obtener la sentencia deseada hay que impedir que haya sentencia, paralizar la acción hasta que puedan imponer una mayoría afín.