24 de maig 2010

Acord entre les companyies de serveis

Acord entre les companyies de serveis


Les principals companyies de serveis han decidit acordar posar-se d'acord – valgui la reiteració - a l'hora de fer obres al carrer. Traduint: es posaran d'acord per aprofitar que una d'elles ja té el carrer obert perquè les altres facin les intervencions que pertoquin i no com passa fins ara que t'obren el carrer per canviar els cables de telèfon, tanquen i dos dies més tard tornen a obrir el carrer per arreglar un altra cosa. Un exemple seria la cantonada mar de la Ronda Sant Pere amb el carrer Bruc, que en un espai de poques setmanes van obrir la vorera dos o tres cops, i quan la van tornar a arreglar, tot sigui dit, van deixar uns quants nyaps, Ja era hora que Aigües de Barcelona, Sorea, Gas Natural i Endesa arribessin a un acord en aquest sentit, ara cal que realment ho facin perquè em sembla que ja hi havia un acord en aquest sentit per coordinar-se quan fan obres a la via pública i no sembla que n'hagin fet gaire cas.

Acuerdo entre las compañías de servicios


Las principales compañías de servicios han decidido acordar ponerse de acuerdo - valga la reiteración - a la hora de hacer obras a la calle. Traduciendo: se pondrán de acuerdo para aprovechar que una de ellas ya tiene la calle abierta para que las otras hagan las intervenciones que correspondan y no como pasa hasta ahora que te abren la calle para cambiar los cables de teléfono, cierran y dos días más tarde vuelven a abrir la calle para arreglar otra cosa. Un ejemplo sería la esquina mar de la Ronda Sant Pere con la calle Bruc, que en un espacio de pocas semanas abrieron la acera dos o tres veces, y cuando la volvieron a arreglar, todo sea dicho, dejaron unas cuantas chapuzas, Ya era hora que Aguas de Barcelona, Sorea, Gas Natural y Endesa llegasen a un acuerdo en este sentido, ahora es necesario que realmente lo hagan porque me parece que ya había un acuerdo en este sentido para coordinarse cuando hacen obras en la vía pública y no parece que hayan hecho mucho caso.