20 d’ag. 2010

La defensora del poble espanyol recorre la llei catalana d'acollida amb un argument banal

La defensora del poble espanyol recorre la llei catalana d'acollida amb un argument banal

La defensora del poble espanyol en funcions, María Luísa Cava de Llano – que s'ha de dir que és del Partit Popular - ha volgut justificar la presentació del recurs contra la llei catalana d'acollida amb l'argument que “Catalunya és Espanya” i que no es pot imposar la llengua catalana. Diu la defensora del poble espanyol: “Entenem que la llei estableix una preferència lingüística a favor del català sobre el castellà, tant en la formació com en informació i en la prestació de serveis de primera acollida” Segons la defensora del poble espanyol la llei no és constitucional “no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè ho diu el Tribunal Constitucional”.

La llei catalana d'acollida pretén servir per ajudar a integrar als nouvinguts a Catalunya, això implica entre altres coses que puguin conèixer la llengua pròpia del país, el català, llengua que els ha de servir a ells per integrar-se, ja sé que aquesta part a Espanya no l'entenen, però si no l'entenen farien bé de no ficar cullerada. La integració dels immigrants mitjançant l'aprenentatge de la llengua – ja que és aquest el punt que s'ha recorregut – ha d'impedir que en el futur tinguem una societat fragmentada en què una part de la gent que viu al nostre país ignori completament la llengua pròpia del país.

El nacionalisme espanyol vol que la societat catalana estigui com més fragmentada millor, això a la llarga seria un focus de conflictes, segurament és el que volen, i no és una cosa nova. Si et vols carregar un país destrueix la convivència i fragmenta la societat. Ho va intentar Alejandro Lerroux, ho va intentar el general Franc, ho intenta el PP, ho ha intentat el partit C's...

Però em crida l'atenció un dels arguments de la defensora del poble espanyol sigui un argument tan groller com el “Catalunya és Espanya”. Realment és un argument molt primari, que això ho posi un carallot espanyolista en una pancarta ho puc entendre però fer-ho servir com argument per justificar
un recurs al Tribunal Constitucional em sembla una poca-soltada.

Crec que algú a Espanya hauria de posar seny. Després de la sentència contra l'Estatut de Catalunya seguir insistint a portar les lleis del Parlament de Catalunya no fa més que obrir una ferida entre Catalunya i Espanya.

Em crida l'atenció que un dels arguments d'aquesta senyora, nascuda a Barcelona, per cert, allò del “Catalunya és Espanya” sigui el mateix “argument” que aquells que fa temps que escrivim en un bloc o ens hem mogut per fòrums a internet veiem escrits pel típic troll espanyolista que bombardeja qualsevol tema amb aquest argument tan pobre sense dir res més, al marge de l'acompanyament d'insults als catalans i/o bascos i les habituals proclames feixistes. Però la senyora defensora del poble espanyol ho fa servir per justificar un recurs contra la llengua de la terra on ha nascut.

Que la senyora defensora del poble espanyol usi els mateixos arguments que un troll em sembla preocupant. I sent catalana – va néixer a Barcelona – hauria d'haver-se estalviat recórrer una llei que pretén ajuda a integrar-se a Catalunya a la població immigrant, tot i que sent militant del PP no em sorprén que sigui tan irresponsable com per desitjar una societat catalana dividida i compartimentada en funció de l'origen.

Resum de la llei:

-Facilitar la integració de les persones immigrades

-Estendre un servei de primera acollida homogeni al conjunt de Catalunya

-Fomentar l'autonomia personal i la igualtat d'oportunitats

-Reduir les situacions de vulnerabilitat i de risc d'exclusió

-Fer del català la llengua comuna d'acollida arreu del territori.

Amb aquesta llei, Catalunya és la primera comunitat de l'Estat espanyol en establir un marc legal de referència integral per a l'acollida. També és pionera pel que fa a la participació de la Generalitat en els processos d'estrangeria, gràcies a l'acreditació de la integració prevista en la darrera reforma de la Llei d'estrangeria. En concret, en els tràmits d'arrelament, de renovació de les autoritzacions de residència temporal i d'accés a la nacionalitat per residència.

Ja és prou greu que un partit polític tracti de posar impediments a qualsevol programa d'integració i que prefereixi una societat completament dividida, a Catalunya hi ha dos partits amb representació parlamentària als quals els sembla bé que la societat catalana es compartimenti, PP i C's, un fet molt greu per la irresponsabilitat de cara al futur del país i de la convivència ciutadana, però encara és més greu que una institució que ha de defensar els drets dels ciutadans i solucionar problemes, el Defensor del Poble Espanyol, es dediqui a recórrer lleis que van en la línia de facilitar la integració dels que venen de fora, amb lo que a la llarga podríem tenir problemes de convivència greus que fins ara no hem tingut, i no perquè no hi hagi hagut irresponsables dirigents polítics – i gent estrambòtica que no sé a qui punyetes representen - que no hagin intentat embolicar la troca.

Enllaç: Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya

Enlace: Ley de acogida de las personas inmigradas y retornadas a Cataluña

La defensora del pueblo español recurre la ley catalana de acogida con un argumento banal

La defensora del pueblo español en funciones, María Luísa Cava de Llano - que hay que decir que es del Partido Popular - ha querido justificar la presentación del recurso contra la ley catalana de acogida con el argumento de que "Cataluña es España" y que no se puede imponer la lengua catalana. Dice la defensora del pueblo español: "Entendemos que la ley establece una preferencia lingüística a favor del catalán sobre el español, tanto en la formación como en información y en la prestación de servicios de primera acogida" Según la defensora del pueblo español la ley no es constitucional "no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice el Tribunal Constitucional".
La ley catalana de acogida pretende servir para ayudar a integrar a los recién llegados a Cataluña, esto implica entre otras cosas que puedan conocer la lengua propia del país, el catalán, lengua que les ha de servir a ellos para integrarse, ya sé que esta parte en España no lo entienden, pero si no lo entienden harían bien en no meter baza. La integración de los inmigrantes mediante el aprendizaje de la lengua - a que es éste el punto que se ha recorrido - debe impedir que en el futuro tengamos una sociedad fragmentada en la que una parte de la gente que vive en nuestro país ignore completamente la lengua propia del país.
El nacionalismo español quiere que la sociedad catalana esté lo más fragmentada posible, eso a la larga sería un foco de conflictos, seguramente es lo que quieren, y no es algo nuevo.
Si quieres cargarte un país destruye la convivencia y fragmenta la sociedad. Lo intentó Alejandro Lerroux, lo intentó el general Franco, lo intenta el PP, lo ha intentado el partido C's ...
Pero me llama la atención uno de los argumentos de la defensora del pueblo español sea un argumento tan grosero como el "Catalunya es España". Realmente es un argumento muy primario, que esto lo ponga un gilipollas españolista en una pancarta lo puedo entender pero utilizarlo como argumento para justificar un recurso al Tribunal Constitucional me parece un poco-sueltas.
Creo que alguien en España debería sentar la cabeza. Tras la sentencia contra el Estatut de Catalunya seguir insistiendo en llevar las leyes del Parlamento de Cataluña no hace más que abrir una herida entre Catalunya y España.
Me llama la atención que uno de los argumentos de esta señora, nacida en Barcelona, por cierto, lo del "Cataluña es España" sea el mismo "argumento" que aquellos que hace tiempo que escribimos en un blog o nos hemos movido por foros a Internet vemos escritos por el típico troll españolista que bombardea cualquier tema con este argumento tan pobre sin decir nada más, al margen del acompañamiento de insultos a los catalanes y / o vascos y las habituales proclamas fascistas. Pero la señora defensora del pueblo español lo usa para justificar un recurso contra la lengua de la tierra donde ha nacido.
Que la señora defensora del pueblo español use los mismos argumentos que un troll me parece preocupante. Y siendo catalana - nació en Barcelona - debería haberse ahorrado recorrer una ley que pretende ayuda a integrarse en Cataluña a la población inmigrante, aunque siendo militante del PP no me sorprende que sea tan irresponsable como para desear una sociedad catalana dividida y compartimentada en función del origen.

Resumen de la ley:
-Facilitar la integración de las personas inmigradas
-Extender un servicio de primera acogida homogéneo al conjunto de Cataluña
-Fomentar la autonomía personal y la igualdad de oportunidades
-Reducir las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión
-Hacer del catalán la lengua común de acogida en todo el
territorio.
Con esta ley, Cataluña es la primera comunidad del Estado español en establecer un marco legal de referencia integral para la acogida. También es pionera en cuanto a la participación de la Generalitat en los
procesos de extranjería, gracias al acreditación de la integración prevista en la última reforma de la Ley de Extranjería. En concreto, en los trámites de arraigo, de renovación de las autorizaciones de residencia temporal y de acceso a la nacionalidad por residencia.

Ya es bastante grave que un partido político trate de poner impedimentos a cualquier programa de integración y que prefiera una sociedad completamente dividida, en Cataluña hay dos partidos con representación parlamentaria a los que les parece bien que la sociedad catalana se comparte, PP y C's , un hecho muy grave por la irresponsabilidad de cara al futuro del país y la convivencia ciudadana, pero aún es grave que una institución que debe defender los derechos de los ciudadanos y solucionar problemas, el Defensor del Pueblo Español, se dedique a recorrer leyes que van en la línea de facilitar la integración de los que vienen de fuera, con lo que a la larga podríamos tener problemas de convivencia graves que hasta ahora no hemos tenido, y no porque no haya habido irresponsables dirigentes políticos - y gente estrambótica que no sé a quién puñetas representan - que no hayan intentado liarla.