10 d’ag. 2010

El carrer Trafalgar estarà sis mesos en obres

El carrer Trafalgar estarà sis mesos en obres

El 17 d'agost començaran les obres de renovació del carrer Trafalgar. Segons les dades que he extret de la web municipal les obres està previst que durin sis mesos. Renovaran les voreres: Bona falta els fa com he mostrat en anteriors articles i he denunciat reiteradament. Les voreres estan molt atrotinades i s'ha de dir que l'última vegada que van obrir les voreres per procedir a renovar les canalitzacions les van tancar tirant ciment i no posant els tradicionals panots.
Ara trobo explicació al bunyol de voreres que van deixar, estan previstes aquestes obres van considerar tancar les rasses de manera provisional. Renovaran la calçada: En alguns punts, especialment per on passa el carril bus la calçada necessitava un asfaltat urgent, perquè en alguns punts hi havia socs bastant grans. Plantaran arbres a la vorera mar: Ara només hi ha a la vorera muntanya. Segurament això implica que les voreres del costat muntanya s'eixamplaran i per tant l'amplada de la calçada es reduirà. Això pot implicar que el carrer es col·lapsi una mica més del que habitual passa.

Renovaran el mobiliari urbà: Suposo que fan referència a fanals, papereres i parades de bus perquè en aquest carrer no hi ha gaire mobiliari urbà més.
Renovaran l'enllumenat i soterraran les línies aèries: Alguns fanals estan una mica atrotinats, especialment el peu dels fanals degut a l'oxidació i la corrosió dels metalls, suposo que aprofitaran per posar fanals nous. Ara no recordo que hi tinguem línies aèries, és a dir, no hi ha cables que no estiguin soterrats ja, però suposo que hi deu haver algun si ho diuen. Ja m'ho miraré
Netejaran les façanes i n'eliminaran les pintades: I de pas podrien agafar als brètols que fan les pintades i pagar-los un viatge només d'anada al lloc més allunyat de la terra, perquè sinó d'aquí a poc ho tornaran a empastifar.
Bé, m'he proposat fer fotografies i vídeos que mostrin l'evolució de les obres al llarg dels sis mesos. Seguirem informant.
El següent text està extret de la web de l'Ajuntament de Barcelona.

Obres de renovació urbana al carrer de Trafalgar

En el Pla de millora dels barris de Barcelona està previst que es duguin a terme, al carrer de Trafalgar un conjunt d'actuacions amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la circulació de vianants. Les obres comencen el 17 d'agost i tindran una duració de sis mesos.
Les obres contemplen el següent conjunt d'actuacions:
Remodelació del paviment de les voreres i de la calçada.
Renovació de l'enllumenat amb el soterrament de les línies aèries.
Plantació d'una nova línia d'arbrat al costat del mar i renovació dels exemplars que estiguin malalts al costat muntanya.
Col·locació de nou mobiliari urbà.
Neteja de façanes i pintades.

Vídeo: El carrer Trafalgar - Chinatown barceloní (3CAT - Barcinonews)
L'àrea dels carrers Trafalgar, Ronda de Sant Pere i d'altres es coneix a nivell de mitjans amb el nom de Chinatown barceloní per la presència de gran quantitat de comerços regentats per xinesos. Els prejudicis d'alguns veins han omplert la secció de cartes al director dels diaris barcelonins. Fins i tot hi ha hagut alguna campanya en contra organitzada per grups de veins als que no sembla agradar la presència de xinesos. Les queixes principals van en el sentit de criticar la poca varietat en el model de comerç de la zona. Fa 35 anys que visc a la zona i sempre ha estat una zona comercial amb el mateix tipus de comerç. Tinc la sensació que en aquesta reacció hi ha més racisme i prejudicis que veritables raons. El que si és un problema son els grafits i el vandalisme.La calle Trafalgar estará seis meses en obras

El 17 de agosto comenzarán las obras de renovación de la calle Trafalgar. Según los datos que he extraído de la web municipal las obras está previsto que duren seis meses. Renovarán las aceras: Buena falta les hace como he mostrado en anteriores artículos y he denunciado reiteradamente. Las aceras están muy maltrechas y hay que decir que la última vez que abrieron las aceras para proceder a renovar las canalizaciones las cerraron tirando cemento y no poniendo los tradicionales panots. Ahora encuentro explicación al buñuelo de aceras que dejaron, están previstas estas obras consideraron cerrar las terrazas de manera provisional. Renovarán la calzada: En algunos puntos, especialmente por donde pasa el carril bus la calzada necesitaba un asfaltado urgente, porque en algunos puntos había zocos bastante grandes. Plantarán árboles en la acera mar: Ahora sólo hay en la acera montaña. Seguramente esto implica que las aceras del lado mar se ensancha y por tanto la anchura de la calzada se reducirá. Esto puede implicar que la calle se colapse un poco más de
lo que habitual pasa. Renovarán el mobiliario urbano: Supongo que hacen referencia a farolas, papeleras y paradas de bus para que en esta calle no hay mucha mobiliario urbano más. Renovarán el alumbrado y soterrarán las líneas aéreas: Algunos faroles están un poco maltrechos, especialmente el pie de las farolas debido a la oxidación y la corrosión de los metales, supongo que aprovecharán para poner farolas nuevos. Ahora no recuerdo que tengamos líneas aéreas, es decir, no hay cables que no estén enterrados ya, pero supongo que debe haber algún si lo dicen. Ya me lo miraré Limpiarán las fachadas y eliminarán las pintadas: Y de paso podrían tomar los gamberros que hacen las pintadas y pagarles un viaje sólo de ida al lugar más alejado de la tierra, porque sino dentro de poco volverán a embadurnar . Bueno, me he propuesto hacer fotografías y vídeos que muestren la evolución de las obras a lo largo de los seis meses. Seguiremos informando. El siguiente texto está extraído de la web del Ayuntamiento de Barcelona.

Obras de renovación urbana en la calle de Trafalgar

En el Plan de mejora de los barrios de Barcelona está previsto que se lleven a cabo, en la calle de Trafalgar un conjunto de actuaciones con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la circulación de peatones. Las obras comienzan el 17 de agosto y tendrán una duración de seis meses.
Las obras contemplan el siguiente conjunto de actuaciones:
Remodelación del pavimento de las aceras y de la calzada.
Renovación del alumbrado con el soterramiento de las líneas aéreas.
Plantación de una nueva línea de arbolado junto al mar y renovación de los ejemplares que estén enfermos en el lado montaña.
Colocación de nuevo mobiliario urbano.
Limpieza de fachadas y pintadas.