25 de set. 2008

Temes del 24 de setembre

FGC creix
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya allargarà la línia de Reina Elisenda fins a Finestrelles. També es parla de allarga el ramal de Plaça Espanya fins el Besòs. També llegeixo que es crearà una nova estació a Sant Cugat.
FGC crece
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya alargará la línea de Reina Elisenda hasta Finestrelles. También se habla de alargar el ramal de Plaza España hasta el Besòs. También leo que se creará una nueva estación a Sant Cugat.
Botiflers
Hi ha dues menes de gent que no m'agrada: una són aquells espanyolistes ignorants que tenen la barra de parlar de la meva terra sense saber realment de que parlen només perqué algú els ha dit que els catalans som... però encara tinc pitjor consideració per aquells catalans renegats i botiflers que pretenen ser més espanyols i espanyolistes que Franco escupen damunt la seva terra. Tant uns com altres són una colla de ignorants tot i que els catalans renegats com per exemple Vidal-Quadras o Boadella els considero gent sense honor ni vergonya. A Boadella ja li han pagat les seves trenta monedes per la seva traició. Aquest individu que en altres temps fins i tot va anar a la presó quan manaven els feixistes ara es dedicar a llepar-li el cul als feixistes del PP acceptant com a premi a la seva traició un càrrec a la Comunidad de Madrid. Gens estimats botiflers, heu quedat retratats. D'en Vidal-Quadras només cal recordar que els seus avantpassats van ser destacats negrers durant el segle XIX.
Botiflers
Hay dos tipos de gente que no me gusta: una son aquellos españolistas ignorantes que tienen la jeta de hablar de mi tierra sin saber realmente de que hablan solo porque alguien les ha dicho que los catalanes somos...(...) pero aún tengo peor consideración por aquellos catalanes renegados y botiflers que pretenden ser más españoles y españolistas que Franco, que escupen encima su tierra. Tanto unos como otros son una pandilla de ignorantes aunque los catalanes renegados como por ejemplo Vidal-Quadras o Boadella los considero gente sin honor ni vergüenza. En Boadella ya le han pagado sus treinta monedas por su traición. Este individuo que en otro tiempo incluso fue a la prisión cuando mandaban los fascistas ahora se dedicar a lamerle el culo a los fascistas del PP aceptando como premio a su traición un cargo en la Comunidad de Madrid. Nada estimados botiflers, habéis quedado retratados. De Vidal-Quadras solo hay que recordar que sus antepasados fueran destacados negreros durante el siglo XIX.
11 membres d'HB detinguts a França
La policia francesa deté a la cúpula d'HB al País Basc francés. Unes 14 persones lligades a Batasuna - legal a França però no a Espanya - van ser detingudes però només 11 han quedat en poder de la policia.
11 miembros de HB detenidos en Francia
La policía francesa detiene en la cúpula de HB al País Vasco francés. Unas 14 personas atadas a Batasuna - legal a Francia pero no a España - fueron detenidas pero solo 11 han quedado al poder de la policía.
McCain defuig el debat amb Obama
McCain ha demanat un aplaçament en el debat concertat amb Obama de cara a les eleccions a la Presidència del EUA però Obama no ha acceptat concedir l'aplaçament. McCain demana temps per centrar-se en les negociacions per debatre les mesures contra la crisi.
McCain rehuye el debate con Obama
McCain ha pedido un aplazamiento en el debate concertado con Obama de cara a las elecciones a la Presidencia de EUA UU Obama no ha aceptado conceder el aplazamiento. McCain pide tiempo por centrarse en las negociaciones por debatir las medidas contra la crisis.
La rave de Rouco
El cardenal Rouco dice que no descarta en organizar manifestaciones contra la Ley del Aborto. «El derecho a la vida no su puede someter a criterio de mayorías», dice el cardenal. La Iglesia católica en España tiene mucha afición a salir a la calle, antes lo hacía para quemar herejes, luego para pedir lluvia a la Virgen, para bendecir dictadores bajo palio o para protestar porque el Estado concede derechos a grupos de los que los señores obispos despotrican.
La rave de Rouco
El cardenal Rouco diu que no descarta a organitzar manifestacions contra la Llei de l'avortament. «El dret a la vida no se'l pot sotmetre a criteri de majories», diu el cardenal. L'Església catòlica a Espanya té molta afició a sortir al carrer, abans ho feia per a cremar heretges, després per a demanar pluja a la Mare de Déu, per a beneir dictadors sota pal·li o per a protestar perquè l'Estat concedix drets a grups de què els senyors bisbes malparlen.
El Lehendakari Ibarretxe diu que la seva consulta seria letal per a ETA.
Probablement té raó ja que els bascos s'expressarien sobre el camí a prendre. Però aquest és el problema, a l'Estat espanyol no li interessa que ETA deixi d'existir, ETA és una bona excusa per a no fer res per a solucionar els problemes. Una cosa són les declaracions ressonants que tant Aznar en el seu moment com a Zapatero ara fan sobre que cal acabar amb ETA però ni al PP ni al PSOE els interessa que ETA desaparegui realment. La consulta d'Ibarretxe ens faria conéixer que és el que desitgen els bascos i no el que altres diuen que desitgen els bascos. Encara que ho he escoltat de passada i per tant no recordo el nom - però podria ser Miguel Ángel Revilla verborreic i histriònic president de la Comunitat Autónmoa de Cantabria - hi hagut algun dirigent d'algun partit que ha insinuat que el PNB ha de perdre el poder. Suposo que qui ho ha dit ha de desconéixer que hi ha quelcom que es diuen eleccions i que el senyor Ibarretxe és Lehendakari gràcies a què va guanyar les eleccions. Suposo que el cretí responsable de semblant disbarat és algú que no s'ha assabentat que el Lehendakari és un càrrec electe per la majoria dels vots emesos.
La consulta de Ibarretxe letal para ETA
El Lehendakari Ibarretxe dice que su consulta sería letal para ETA. Probablemente tiene razón ya que los vascos se expresarían sobre el camino a tomar. Pero ese es el problema, al Estado español no le interesa que ETA deje de existir, ETA es una buena excusa para no hacer nada para solucionar los problemas. Una cosa son las declaraciones rimbombantes que tanto Aznar en su momento como Zapatero ahora hacen acerca de que hay que acabar con ETA pero ni al PP ni al PSOE les interesa que ETA desaparezca realmente. La consulta de Ibarretxe nos haría conocer que es lo que desean los vascos y no lo que otros dicen que desean los vascos. Aunque lo he oido de pasada y por tanto no recuerdo el nombre - pero podría ser Miguel Ángel Revilla verborreico e histriónico presidente de la Comunidad Autónmoa de Cantabriaha - habido algún dirigente de algún partido que ha insinuado que el PNV tiene que perder el poder. Supongo que quien lo ha dicho debe desconocer que hay algo que se llaman elecciones y que el señor Ibarretxe es Lehendakari gracias a que ganó las elecciones. Supongo que el cretino responsable de semejante disparate es alguien que no se ha enterado de que el Lehendakari es un cargo electo por la mayoría de los votos emitidos.
Don Carlo, ¿el PPadrino de Castellón?
Carlos Fabra, Presidente de la Diputación de Castellón y dirigente del PP ha sido acusado de varios delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal, aunque sus juicios parecen ser un circo ya que en ocasiones no se presentan testigos y otras la falta de jueces, presiones que han obligado a éstos a renunciar al puesto, etc. Parece ser que es titular de 19 cuentas bancarias y co-titular de unas 75. Ahora se dedica a arremeter contra la prensa, especialmente contra la SER aunque también contra otros medios con una actitud que ha sido calificada por algunos de mafiosa.

El senyor Carlo, el PPadrí de Castelló?
Carlos Fabra, president de la Diputació de Castelló i dirigent del PP ha estat acusat de diversos delictes de suborn, tràfic d'influències, prevaricació i frau fiscal, encara que els seus judicis semblen ser un circ ja que de vegades no es presenten testimonis i altres la falta de jutges, pressions que han obligat a aquestos a renunciar al lloc, etc. Sembla que és titular de 19 contes bancàries i cotitular d'unes 75. Ara es dedica a arremetre contra la premsa, especialment contra la SER encara que també contra altres mitjans amb una actitud que ha sigut qualificada per alguns de mafiosa.