9 de març 2011

Últimes bajanades de C's

Últimes bajanades de C's

El candidat Cañas, el "Don Limpio" neolerrouxista

El candidat del partit neolerrouxista C's a les eleccions municipals barcelonines, Jordi Cañas - rar que no és faci dir Jorge - té esperit de Mister Proper ciutadà (crec que ara li diuen Don Limpio) s'ha compromès a "netejar els carrers" de la ciutat de delinqüents, molt lloable sinó fos que darrera aquesta proposta hi ha un tuf d'oportunisme polític que em fastigueja. Aquesta proposta del candidat neolerrouxista Cañas es produeix després de l'assassinat que va produir-se a Ciutat Vella, on un jove botiguer - per cert, d'origen pakistanès - va ser assassinat per un delinqüent d'origen també estranger, sembla que era francès. És a dir, víctima i delinqüent eren estrangers. Les propostes de C's sempre s'han d'agafar amb pinces, vull dir, posant-se una pinça al nas, perquè fan pudor, en aquest cas, com he dit, fan pudor d'oportunisme. Cañas també vol netejar Barcelona del "domini nacionalista" de CiU i ERC. També podria demanar fer neteja del domini nacionalista (espanyol) de PP i C's, clar, que ja diuen que ningú pot olorar la seva pròpia merda. Home, candidat Cañas, no fem bromes, que alguns fa anys que ens afaitem, no vingui a donar lliçons formant part de C's. Els delinqüents han de ser jutjats i condemnats a allò que digui la llei segons la pena que correspongui al seu delicte, i sense fer distincions entre estrangers i autòctons, candidat Cañas.

I en aquest tema de netejar la ciutat de dominis nacionalistes hauria d'anar amb molta cura no sigui que els ciutadans - els de debò, no aquells que nomenen així al seu partit - facin fora als nacionalistes, sens dubte, el 22 de maig els barcelonins és molt probable que no deixem que el domini nacionalista espanyol creixi en el nostre Ajuntament, espero que no calgui netejar perquè la porqueria neolerrouxista es quedi al carrer.

Rivera adalil de les primàries

El president de C's defensa que els partits celebrin primàries per escollir els candidats, defensa que siguin obligatòries per a tots els partits i repta a CiU i PP a "atrevir-se a ser democràtics". Que precisament Rivera repti a altres partits a ser democràtics em sembla perfecte però hauria de començar sent-t'ho ell i a deixar els rampells autoritaris del qual l'han acusat gent del seu propi partit, precisament a la passada legislatura del Parlament, els dos diputats de C's van abandonar al seu líder acusant-lo d'autoritari, i ara ell és presenta com adalil de la democràcia interna dels partits.

Rivera acusa a Rajoy de posar-se als peus de CiU

Mariano Rajoy està als peus de CiU perquè s'avé a obrir la porta al pacte fiscal, segons el líder neolerrouxista Albert Rivera. Encara sort que Rajoy està als peus de CiU, i va carregar-se l'Estatut i altres lleis del Parlament de Catalunya, si no arriben a estar als peus no sé que haurien fet.

C's, bilingües de pa sucat amb oli

Exceptuant Rivera, tots els altres "dirigents" del partit neolerrouxista parlen únicament en castellà però són grans defensors del bilingüisme, del nostre, no del d'ells, perquè els que som catalanoparlants som per naturalesa com a mínim bilingües, mentre que la immensa majoria d'aquests grans defensors del bilingüisme que són els senyors de C's, són monolingües castellanoparlants. Rivera proposa que l'administració pública sigui bilingüe. I jo estic d'acord, però les administracions catalanes ja ho són, i m'ensumo que el senyor Rivera no es refereix a l'administració de l'Estat, que no hauria de ser bilingüe sinó multilingüe, i que en canvi és monolingüe castellana, no, el senyor Rivera sempre demana que les administracions públiques catalanes siguin bilingües, cosa que ja són.

Senyor Rivera, vostè és diputat en un Parlament en què els seus dos correligionaris poden expressar-se en castellà sense que es produeixin escarafalls, no ens expliqui sopars de duro, vostès en el nostre Parlament gaudeixen de la llibertat de parlar en la llengua que volen, el nostre Parlament és de fet un Parlament trilingüe sense que es produeixin escarafalls, és ridícul que vostè exigeixi un dret que exercita cada dia, mentre que al Congrés dels Diputats i al Senat espanyols els diputats i senadors bascos, gallecs i catalans no poden exercir d'aquest dret. I tampoc els ciutadans, i no em refereixo al seu partit, podem dirigir-nos en la nostra llengua a les institucions espanyoles.

No és a Catalunya on vostè ha de defensar el bilingüisme, perquè aquí ja ho som els catalanoparlants, els que no són bilingües son els castellanoparlants, com alguns dels seus coreligionaris, i és a Madrid on ha de demanar que els catalans tinguem el dret a dirigir-nos a l'administració de l'Estat en català perquè som nosaltres als quals se'ns priva exercir tots els nostres drets. Ja n'hi ha prou de demagògia neolerrouxista.

Últimas tonterías de C's

El candidato Cañas, el "Don Limpio" neolerrouxista
El candidato del partido neolerrouxistas Ciutadans en las elecciones municipales barcelonesas, Jordi Cañas - raro que no se haga llamar Jorge - tiene espíritu de Mister Proper ciudadano (creo que ahora le llaman Don Limpio) se ha comprometido a "limpiar las calles" de la ciudad de delincuentes, muy loable sino fuera porque detrás de esta propuesta hay un tufo de oportunismo político que me fastidia. Esta propuesta del candidato neolerrouxistas Cañas se produce después del asesinato que se produjo en Ciutat Vella, donde un joven tendero - por cierto, de origen paquistaní - fue asesinado por un delincuente de origen también extranjero, parece que era francés. Es decir, víctima y delincuente eran extranjeros. Las propuestas de C's siempre deben tomarse con pinzas, quiero decir, poniéndose una pinza en la nariz, porque huelen mal, en este caso, como he dicho, huelen mal de oportunismo. Cañas también quiere limpiar Barcelona del "dominio nacionalista" de CiU y ERC. También podría pedir hacer limpieza del dominio nacionalista (español) de PP y C's, claro, que ya dicen que nadie puede oler su propia mierda. Hombre, candidato Cañas, no hagamos bromas, que algunos hace años que nos afeitamos, no venga a dar lecciones formando parte de C's. Los delincuentes deben ser juzgados y condenados a lo que diga la ley según la pena que corresponda a su delito, y sin hacer distinciones entre extranjeros y autóctonos, candidato Cañas.
Y en este tema de limpiar la ciudad de dominios nacionalistas debería ir con mucho cuidado no sea que los ciudadanos - los de verdad, no aquellos que llaman así a su partido - echen a los nacionalistas, sin duda, el 22 de mayo los barceloneses es muy probable que no dejemos que el dominio nacionalista español crezca en nuestro Ayuntamiento, espero que no sea necesario limpiar para que la basura neolerrouxista se quede en la calle.
Rivera adalid de las primarias
El presidente de C's defiende que los partidos celebren primarias para elegir los candidatos, defiende que sean obligatorias para todos los partidos y reta a CiU y PP a "atreverse a ser democráticos". Que precisamente Rivera rete a otros partidos a ser democráticos me parece perfecto pero debería empezar siéndolo él y dejar los arrebatos autoritarios de los que lo han acusado gente de su propio partido, precisamente en la pasada legislatura del Parlamento, los dos diputados de C's abandonaron a su líder acusándolo de autoritario, y ahora él se presenta como adalid de la democracia interna de los partidos.
Rivera acusa a Rajoy de ponerse a los pies de CiU
Mariano Rajoy está a los pies de CiU porqué se aviene a abrir la puerta al pacto fiscal, según el líder neolerrouxista Albert Rivera. Menos mal que Rajoy está a los pies de CiU, y se cargó el Estatut y otras leyes del Parlamento de Cataluña, si no llegan a estar a los pies no sé que habrían hecho.
C's, bilingües de medio pelo
Exceptuando Rivera, todos los demás "dirigentes" del partido neolerrouxistas hablan únicamente en castellano pero son grandes defensores del bilingüismo, del nuestro, no del de ellos, porque los que somos catalanohablantes somos por naturaleza como mínimo bilingües, mientras que la inmensa mayoría de estos grandes defensores del bilingüismo que son los señores de C's, son monolingües castellanohablantes. Rivera propone que la administración pública sea bilingüe. Y yo estoy de acuerdo, pero las administraciones catalanas ya lo son, y me huelo que el señor Rivera no se refiere a la administración del Estado, que no debería ser bilingüe sino multilingüe, y que en cambio es monolingüe castellana, no, el señor Rivera siempre pide que las administraciones públicas catalanas sean bilingües, lo que ya son.
Señor Rivera, usted es diputado en un Parlamento en el que sus dos correligionarios pueden expresarse en castellano sin que se produzcan aspavientos, no nos explique cuentos chinos, ustedes en nuestro Parlamento gozan de la libertad de hablar en la lengua que quieren , nuestro Parlamento es de hecho un Parlamento trilingüe sin que se produzcan aspavientos, es ridículo que usted exija un derecho que ejercita cada día, mientras que en el Congreso de los Diputados y al Senado españoles los diputados y senadores vascos, gallegos y catalanes no pueden ejercer de este derecho. Y tampoco los ciudadanos, y no me refiero a su partido, podemos dirigirnos en nuestra lengua a las instituciones españolas.
No es en Cataluña donde usted tiene que defender el bilingüismo, porque aquí ya lo somos los catalanohablantes, los que no son bilingües son los castellanohablantes, como algunos de sus correligionarios, y es en Madrid donde tiene que pedir que los catalanes tengamos el derecho a dirigirnos a la administración del Estado en catalán porque somos nosotros los que nos priva ejercer todos nuestros derechos. Basta ya de demagogia neolerrouxista.