6 de març 2011

Corruptio in factionibus politicis

Corruptio in factionibus politicis

Us enrecordeu del famós codi ètic del PP?. Bé, el mateix PP que va proposar aquell codi ètic ara han redactat un document en què es comprometen en “la lluita contra la corrupció és un dels objectius principals del Partit Popular, ja que el funcionament del sistema democràtic no ha de quedar mai en dubte per actituds permissives, indolents o exculpatòries davant la gravetat de determinats comportaments". Però en els actes oficials del PP, com el celebrat a les Balears – trama Palma Arena – un dels personatges convidats ha estat Francisco Camps – trama Gürtel – recentment proclamat candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana per la direcció del PP malgrat estar imputat. Suposo que quan en el PP volen acabar amb la corrupció política volen dir que és la corrupció que pugui haver en els altres partits, no pas en el Partit Popular, sino no s’entén que mantinguin a persones imputades en casos de corrupció alhora que es presenten com adalils de l’honestedat. Certament, la direcció del PP veu la palla en l'ull aliè i no la biga en el propi.

Corruptio in factionibus politicis

¿Os acordáis del famoso código ético del PP?. Bueno, el propio PP que propuso aquel código ético ahora han redactado un documento en el que se comprometen en "la lucha contra la corrupción es uno de los objetivos principales del Partido Popular, ya que el funcionamiento del sistema democrático no debe quedar nunca en duda por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos". Pero en los actos oficiales del PP, como el celebrado en Baleares - trama Palma Arena - uno de los personajes invitados ha sido Francisco Camps - trama Gürtel - recientemente proclamado candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana por la dirección del PP a pesar de estar imputado.Supongo que cuando en el PP quieren acabar con la corrupción política quieren decir que es la corrupción que pueda haber en los otros partidos, no en el Partido Popular, sino no se entiende que mantengan a personas imputadas en casos de corrupción a la vez que se presentan como adalides de la honestidad. Ciertamente, la dirección del PP ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.