26 d’ag. 2008

METRO DE BARCELONA

BCN expandirà la xarxa de metro un 80% entre aquesta tardor i el 2014
• La pròxima arribada de la L-3 a Trinitat Nova obrirà el període més fructífer de la història del suburbà
• La infraestructura guanyarà 81 km i 80 estacions, la meitat amb correspondència amb altres línies
XABIER BARRENA
BARCELONA
Retalleu l'infogràfic adjunt i porteu-lo sempre a la cartera per agafar forces en els moments de falta de fe en el transport públic de Barcelona.
La xarxa de metro de la ciutat passarà dels 104,8 quilòmetres actuals als 185,9 l'any 2014. Aquests 81 quilòmetres, que impliquen la prolongació de totes les línies de metro excepte la L-7, la L-8 i la L-11, ja estan en diferents fases de tramitació i execució. La inauguració de la prolongació de la L-3 fins a Trinitat Nova (1,8 quilòmetres nous de metro) es produirà aquesta mateixa tardor. A l'altre extrem de l'evolució d'una obra, hi ha la prolongació de la L-2, que es troba en plena fase d'elaboració de l'estudi informatiu. Amb tot, fonts procednts de la Conselleria d'Obres Públiques van assenyalar a aquest diari que l'any 2014 les ampliacions en marxa estaran a punt i en servei.Mai en tota la història del sub- urbà barceloní s'ha produït un impuls semblant. La gran majoria d'aquest 80% de nous quilòmetres de suburbà se l'emporta una nova línia, que en realitat en seran dues, la L-9 i la L-10, la més llarga de tot Europa. Però a l'ombra de la interminable obra --projectada durant el mandat de CiU i revisada i executada per l'actual Govern-- s'hi amaguen 32 quilòmetres de túnel. S'hi afegiran en total 80 estacions, la meitat de correspondència. Perquè aquesta serà una de les millores que l'usuari notarà més, a banda que el metro arribarà a més llocs, ja que la xarxa estarà més travada. Serà pròpiament a partir del 2014 quan el metro de Barcelona deixi de ser una troca de poques línies més o menys independents entre si per convertir-se en una autèntica xarxa de metro.
CENTRES METROPOLITANS
La L-1 es prolongarà pels dos extrems. 3,5 quilòmetres de galeria desplaçaran el final de línia de l'estació de Fondo, al centre de Santa Coloma, fins al centre de Badalona. Al Llobregat, 3.800 metres serviran per poder unir l'Hospital de Bellvitge amb el centre del Prat i amb la línia L-2 i les L-9/L- 10.Les ampliacions de la L-2 --cinc quilòmetres nous de metro en total-- es troben en fase d'estudi informatiu. D'una banda, el curt trajecte entre Pep Ventura i Badalona Centre, on es trobarà amb la L-1 i, de l'altra, la perforació de la muntanya de Montjuïc --gairebé 30 anys després que ho proposés l'alcalde Pasqual Maragall i s'hi negués el president Jordi Pujol-- fins a enllaçar amb la L-9 a Pedrosa Fira i amb la L-10 a Foc Cisell. D'aquesta manera, les línies L-9, L-10 i L-2 compartiran vies fins a les estacions de l'aeroport.La L-3, la verda, sumarà els modestos --però clau per a la mobilitat-- 1,8 quilòmetres entre Canyelles i Trinitat Nova, que crearan la segona interconnexió entre les línies L-3 i L-4. A més a més, als usuaris habituals de la L-11 se'ls obre, amb l'ampliació, tot un ventall de transport amb la suma de la línia verda. A l'altre extrem, ja hi ha en exposició pública el tram entre la Zona Universitària i Sant Feliu Centre. Són 5,8 quilòmetres amb un enllaç amb la també prolongació de la L-6 --i també en exposició pública de l'estudi informatiu-- a Finestrelles La L-4 és una altra de les línies que ja té la feina feta. El túnel entre La Pau i Renfe Meridiana --de tres quilòmetres-- està gairebé acabat, només li falten 380 metres. No obstant, aquesta galeria se cetirà temporalment a la L-9 perquè pugui posar en servei el seu primer tram mentre es construeix el túnel propi de la macrolínia.


L'OMBRA DEL CARMEL


La L-5 batalla per acabar els tres quilòmetres de prolongació entre Horta i la Vall d'Hebron, on enllaçarà amb la L-3. Es tracta del túnel de l'enfonsament del Carmel i, per tant, s'hi treballa amb peus de plom.Per acabar, l'enorme L-9/L-10 treballa a diferents ritmes. Mentre s'està finalitzant el tram entre la Sagrera Renfe i Gorg (L-10) i Can Zam (L-9), que estarà en servei d'aquí a un any, a l'altre extrem, als voltants de la Fira i l'aeroport les obres continuen a bon ritme . El tram central entre la Zona Universitària i la Sagrera, després d'haver estat redibuixat, ja està en exposició pública.BCN expandirá la red de metro un 80% entre esta otoño y el 2014

• La próxima llegada de la L-3 a Trinidad Nueva abrirá el período más fructífero de la historia del suburbano
• La infraestructura ganará 81 km y 80 estaciones, la mitad con correspondencia con otras líneas
XABIER BARRENA
BARCELONA

Recortad el infogràfic adjunto y llevadlo siempre en la cartera por coger fuerzas en los momentos de falta de fe en el transporte público de Barcelona.

La red de metro de la ciudad pasará de los 104,8 kilómetros actuales a los 185,9 el año 2014. Estos 81 quielòmetros, que implican la prolongación de todas las líneas de metro excepto la L-7, la L-8 y la L-11, ya están en diferentes fases de tramitación y ejecución. La inauguración de la prolongación de la L-3 hasta Trinidad Nueva (1,8 kilómetros nuevos de metro) se producirá esta mismo otoño. Al otro extremo de la evolución de una obra, hay la prolongación de la L-2, que se encuentra en plena fase de elaboración del estudio informativo. Con todo, fuentes procedentes de la Consejería de Obras Públicas señalaron a este diario que el año 2014 las ampliaciones en marcha estarán a punto y en servicio.Nunca en toda la historia del suburbano barcelonés se ha producido un impulso parecido. La gran mayoría de este 80% de nuevos kilómetros de suburbano se lo lleva una nueva línea, que en realidad serán dos, la L-9 y la L-10, la más larga de toda Europa. Pero a la sombra de la interminable obra --proyectada durante el mandato de CiU y revisada y ejecutada por el actual Gobierno-- se esconden 32 kilómetros de túnel. Se añadirán en total 80 estaciones, la mitad de correspondencia. Porque esta será una de las mejoras que el usuario notará más, aparte que el metro llegará además lugares, ya que la red estará más tupida. Será propiamente a partir de 2014 cuando el metro de Barcelona dejé de ser una red de pocas líneas más o menos independientes entre sí por convertirse en una auténtica red de metro.
CENTROS METROPOLITANOS
La L-1 se prolongará por los dos extremos. 3,5 kilómetros de galería desplazarán el final de línea de la estación de Hondo, en el centro de Santa Coloma, hasta el centro de Badalona. En el Llobregat, 3.800 metros servirán por poder unir el Hospital de Bellvitge con el centro del Prado y con la línea L-2 y las L-9/L- 10.Las ampliaciones de la L-2 --cinco kilómetros nuevos de metro en total-- se encuentran en fase de estudio informativo. Por una parte, el corto trayecto entre Pep Ventura y Badalona Centro, donde se encontrará con la L-1 y, de la otra, la perforación de la montaña de Montjuic --casi 30 años después de que lo propusiese el alcalde Pasqual Maragall y se
negase el presidente Jordi Pujol-- hasta enlazar con la L-9 en Pedrosa Feria y con la L-10 a Fuego Cincel. De esta manera, las líneas L-9, L-10 y L-2 compartirán vías hasta las estaciones del aeropuerto.La L-3, la verde, sumará los modestos --pero clave para la movilidad-- 1,8 kilómetros entre Canillas y Trinidad Nueva, que crearán la segunda interconexión entre las líneas L-3 y L-4. Además además, a los usuarios habituales de la L-11 se les obre, con la ampliación, todo un abanico de transporte con la suma de la línea verde. Al otro extremo, ya hay en exposición pública el tramo entre la Zona Universitaria y Santo Feliu Centro. Son 5,8 kilómetros con un enlace con la también prolongación de la L-6 --y también en exposición pública del estudio informativo-- a Finestrelles. La L-4 es otra las líneas que ya tiene el trabajo hecho. El túnel entre La Paz y Renfe Meridiana --de tres kilómetros-- está casi acabado, solo le
faltan 380 metros. No obstante, esta galería se cederá temporalmente a la L-9 para que pueda poner en servicio su primer tramo mientras se construye el túnel propio de la macrolínea.
LA SOMBRA DEL CARMEL
La L-5 batalla por acabar los tres kilómetros de prolongación entre Horta y el Valle de Hebrón, donde enlazará con la L-3. Se trata del túnel del hundimiento del Carmel y, por lo tanto, se trabaja con pies de plomo.Para acabar, la enorme L-9/L-10 trabaja a diferentes ritmos. Mientras se está finalizando el tramo entre la Sagrera Renfe y Gorg (L-10) y Can Zam (L-9), que estará en servicio de aquí a un año, al otro extremo, en los alrededores de la Feria y el aeropuerto las obras continúan a buen ritmo . El tramo central entre la Zona Universitaria y la Sagrera, tras haber estado redibujado, ya está en exposición pública.