3 d’ag. 2008

Barcelona-Dunkerque

Eren els temps de la Revolució Francesa. A França com en tots els països els sistemes de mesures i pesos eren molts el que suposava un problema prou important. Es va decidir crear un sistema de pesos i mesures unificats que serviria per a tot França. Per a això van prendre com a base el sistema decimal, la qual cosa facilitava el comerç i també els comptes. Van prendre com a mesura la del quart meridià terrestre entre Barcelona i Dunkerque. Este treball va ser encomanat a Jean-baptiste Delambre que faria els càlculs a Dunkerque i Pierre Mechain a Barcelona. Els treballs s'inicien en 1792 i duren fins a 1795 degut principalment a la situació política europea. Els últims
treballs no es van completar, no obstant, fins a 1798. Va ser cap a 1840 quan aquest sistema de mesures i pesos es va convertir en oficial a França, el país que ho havia impulsat.
Eran los tiempos de la Revolución Francesa. En Francia como en todos los países los sistemas de medidas y pesos eran muchos lo que suponía un problema bastante importante. Se decidió crear un sistema de pesos y medidas unificados que sirviera para toda Francia. Para ello tomaron como base el sistema decimal, lo que facilitaba el comercio y también las cuentas. Tomaron como medida la del cuarto meridiano terrestre entre Barcelona y Dunkerque. Este trabajo fue encomendado a Jean-Baptiste Delambre que haría los cálculos en Dunkerque y Pierre Mechain en Barcelona. Los trabajos se inician en 1792 y duran hasta 1795 debido pricipalmente a la situación política europea. Los últimos trabajos no se completaron, sin embargo, hasta 1798. Fue hacia 1840 cuando este sistema de medidas y pesos se convirtió en oficial en Francia, el país que lo había impulsado.

Des d'aquesta torre l'astrònom Pierre Merchain durant els anys 1792-1795 establí les coordenades de Barcelona i la triangulació per al mesurament de l'arc de meridià que serví de base del sistema mètric decimal.II centenari del mesurament del meridiá Barcelona-DunkerqueAny 1993Ajuntament de Barcelona
Una placa situada en el Castell de Montjuïc commemora els mesuraments duts a terme per Pierre Mechain a Barcelona que conclourien amb la creació del metre, mesura usada actualment en molts països.

Desde esta torre el astrónomo Pierre Merchain durante los años 1792-1795 estableció las coordenadas de Barcelona y la triangulación para la medición del arco de meridiano que sirvió de base del sistema métrico decimal.II centenario de la medición del meridiano Barcelona-DunkerqueAño 1993Ayuntamiento de Barcelona. Una placa situada en el Castell de Montjuïc conmemora las mediciones llevadas a cabo por Pierre Mechain en Barcelona que concluirían con la creación del metro, medida usada actualmente en muchos países.