13 d’abr. 2012

Serrat i Sabina actuaran a Israel

Serrat i Sabina actuaran a Israel

Joan Manel Serrat i Joaquín Sabina actuaran el proper juny a Israel. Han hagut de respondre a les ONGs espanyoles i israelianes Mundobat a Jerusalem Est, Acsur-Las Segovias a Israel i Palestina i la Rescop (Red Solidària Contra l’Ocupació De Palestina).que els van demanar que no actuessin en “un país que ocupa i oprimeix a un altre poble”. Aquestes ONGs van mostrar la seva decepció quan van saber que Serrat i Sabina actuarien el 21 de juny a Tel Aviv i que després de dècades cantant a la llibertat, segons el parer d’aquestes ONGs, no havien d’actuar en un país que ocupa i oprimeix a un altre poble. Serrat i Sabina actuen a Israel, un Estat democràtic envoltat de països que no ho són i des dels quals s’ataca el territori israelià. Les ONGs haurien de ser neutrals i ocupar-se de temes humanitaris, no prendre partit en cap sentit, i el més greu és que aquestes organitzacions no governamentals critiquen un Estat democràtic i callen davant dels actes de la organització terrorista Hamàs que es qui controla Gaza i responsable principal del que allà dins succeeix, no pas Israel.

Joan Manel Serrat va respondre que “tenim un compromís amb gent a la que estimem a Israel, amics nostres que estan lluitant per un Israel i una Palestina més justa i jo estaré al costat dels meus amics israelians, que no és el Govern, i des d’allà vaig a tractar de transmetre el que jo faig i com ho faig” i va afegir que “a aquestes alçades del partit no crec que hagi de donar explicacions del meu recorregut i és probable que les coses que faci no siguin dels gust de tots, però si haig de tractar de que siguin del meu propi gust”.

Sabina va dir que “anirem a Tel Aviv, en el meu cas per primera vegada, a cantar fonamentalment perquè hi ha una colònia de llatinoamericans amplíssima, crec que són més de cent mil”.

Sorprenentment aquestes ONGs estan referint-se a Israel, únic país democràtic de l’Orient Mitjà, ONGs que mai critiquen a Hamàs i que actuen com a corretja de transmissió de la propaganda de les organitzacions terroristes palestines. És molt curiós que cap d’aquestes presumptes ONGs critiquin mai el llançament de projectils contra Israel des de Gaza. El veritable opressor del poble palestí és Hamàs, però les ONGs guarden silenci còmplice. Aquestes ONGs no es dediquen a realitzar tasques humanitàries com correspondria a organitzacions d’aquesta mena sinó que són la corretja de transmissió d’organitzacions palestines, tot i que són generosament finançades amb diners dels Estats europeus, que usen per organitzar campanyes contra l’Estat d’Israel.

Nota: Dos cooperants membres de Mundobat van ser segrestats a Mali per un grup islamista, però Mundobat critica a Israel i demana el boicot contra aquest Estat democràtic.

Acsur-Las Segovias: Aquesta ONG es converteix en corretja de transmissió de la propaganda propalestina qualificant Israel de força d’ocupació amb idèntics termes que les organitzacions terroristes palestines. Gaza no és una terra ocupada per Israel, malgrat el que digui Hamàs i algunes ONGs. Israel va sortir de Gaza encara que va reservar-se el dret a realitzar incursions per tal de posar fre a accions terroristes palestines.

Rescop: Aquesta és una xarxa d’ONGs constituïda per altres ONGs per fer de corretja de transmissió de la propaganda de les organitzacions terroristes palestines.

La causa palestina no s’hauria de defensar servint de propagandistes de Hamàs i per atacar Israel com fan aquestes ONGs, la millor defensa dels drets del poble palestí seria impulsar els drets humans i això difícilment pot succeir si col·laboren amb organitzacions terroristes a les que haurien de denunciar per conculcar els drets individuals i col·lectius dels palestins. Gaza és un territori on Hamàs imposa la seva llei, entenc que no deu ser fàcil per a les ONGs treballar en aquella zona i que potser han d’acceptar algunes coaccions però això no pot justificar la col·laboració entusiasta d’aquestes ONGs amb Hamàs. La Unió Europea s’hauria de replantejar la possibilitat de tallar el finançament d’ONGs que col·laboren amb Hamàs, un grup considerat terrorista a la Unió Europea. Si tant els preocupen els drets humans del poble palestí a aquestes ONGs haurien de denunciar Hamàs, no fer crides a boicotejar Israel, que és un país democràtic. I també haurien de cuidar el llenguatge que empren perquè se’ls veu el llautó hamasià.Serrat y Sabina actuarán en Israel


Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina actuarán el próximo junio en Israel. Han tenido que responder a las ONGs españolas e israelíes Mundobat en Jerusalén Este, Acsur-Las Segovias en Israel y Palestina y la Rescop (Red Solidaria Contra la Ocupación De Palestina). Que les pidieron que no actuaran en "un país que ocupa y oprime a otro pueblo ". Estas ONGs mostraron su decepción cuando supieron que Serrat y Sabina actuarían el 21 de junio en Tel Aviv y que después de décadas cantando a la libertad, a juicio de estas ONGs, no debían actuar en un país que ocupa y oprime a otro pueblo.Serrat y Sabina actúan en Israel, un Estado democrático rodeado de países que no lo son y desde los que se ataca el territorio israelí. Las ONGs deberían ser neutrales y ocuparse de temas humanitarios, no tomar partido en ningún sentido, y lo más grave es que estas organizaciones no gubernamentales critican un Estado democrático y callan ante los actos de la organización terrorista Hamás que es quien controla Gaza y responsable principal de lo que allí dentro sucede, no Israel.
Joan Manel Serrat respondió que "tenemos un compromiso con gente a la que amamos a Israel, amigos nuestros que están luchando por un Israel y una Palestina más justa y yo estaré junto a mis amigos israelíes, que no es el Gobierno, y desde de allí voy a tratar de transmitir lo que yo hago y cómo lo hago "y añadió que" a estas alturas del partido no creo que tenga que dar explicaciones de mi recorrido y es probable que las cosas que haga no sean los gusto de todos, pero si tengo que tratar de que sean de mi propio gusto".
Sabina dijo que "iremos a Tel Aviv, en mi caso por primera vez, a cantar fundamentalmente porque hay una colonia de latinoamericanos amplísima, creo que son más de cien mil".
Sorprendentemente estas ONGs están refiriéndose a Israel, único país democrático de Oriente Medio, ONGs que nunca critican a Hamás y que actúan como correa de transmisión de la propaganda de las organizaciones terroristas palestinas. Es muy curioso que ninguna de estas presuntas ONGs critiquen nunca el lanzamiento de proyectiles contra Israel desde Gaza. El verdadero opresor del pueblo palestino es Hamas, pero las ONGs guardan silencio cómplice. Estas ONGs no se dedican a realizar tareas humanitarias como correspondería a organizaciones de este tipo sino que son la correa de transmisión de organizaciones palestinas, aunque son generosamente financiadas con dinero de los Estados europeos, que usan para organizar campañas contra el Estado de Israel.
Nota: Dos cooperantes miembros de Mundobat fueron secuestrados en Malí por un grupo islamista, pero Mundobat critica a Israel y pide el boicot contra este Estado democrático.
Acsur-Las Segovias: Esta ONG se convierte en correa de transmisión de la propaganda palestina calificando a Israel de fuerza de ocupación con idénticos términos que las organizaciones terroristas palestinas. Gaza no es una tierra ocupada por Israel, pese a lo que diga Hamás y algunas ONGs. Israel salió de Gaza aunque reservarse el derecho a realizar incursiones para poner freno a acciones terroristas palestinas.
Rescop: Esta es una red de ONGs constituida por otras ONGs para hacer de correa de transmisión de la propaganda de las organizaciones terroristas palestinas.
La causa palestina no debería defender sirviendo de propagandistas de Hamás y para atacar Israel como hacen estas ONGs, la mejor defensa de los derechos del pueblo palestino sería impulsar los derechos humanos y esto difícilmente puede suceder si colaboran con organizaciones terroristas a las que deberían denunciar por conculcar los derechos individuales y colectivos de los palestinos. Gaza es un territorio donde Hamás impone su ley, entiendo que no debe ser fácil para las ONGs trabajar en esa zona y que quizás tienen que aceptar algunas coacciones pero esto no puede justificar la colaboración entusiasta de estas ONGs con Hamás . La Unión Europea debería replantearse la posibilidad de cortar la financiación de ONGs que colaboran con Hamás, un grupo considerado terrorista en la Unión Europea. Si tanto les preocupan los derechos humanos del pueblo palestino a estas ONGs deberían denunciar Hamás, no hacer llamamientos a boicotear Israel, que es un país democrático. Y también deberían cuidar el lenguaje que emplean para que se les ve el plumero hamasià.

1 comentari:

patriciaroijonas ha dit...

Me parece interesante que dos grandes artistas como Serrat y Sabina actúen en Israel en el mes de Junio. Entiendo que hay muchas organizaciones de la “izquierda” israelí y activistas internacionales que siempre están realizando actos en contra de la ocupación de Palestina..Incluso hace un año hicieron un Encuentro en Belén me parece llamado “Bienvenido a Palestina” y que sin embargo aterrizan en el aeropuerto de Tel Aviv como turistas. La policía expulsa a muchos de ellos, pero dicen que ahora sólo les hacen firmar un papel donde las personas se comprometen a que “no van a violar la ley en Israel” Hago toda esta referencia porque si Serrat y Sabina van a Israel en Junio es seguro que mucha gente querrá ir como turistas a ese evento. .Será interesante leer las noticias de ese evento en Junio.