4 de juny 2009

Aznar, un residu tòxic
Senyor Aznar: no pateixi pel meu nivell de castellà, jo vaig estudiar amb aquest sistema que vosté i el seu partit fa anys que intenten carregar-se'l i parlo i escric el català i el castellà. Quan vosté afirma que només amb dues hores no es pot parlar be en castellà diu dues mentides. No són dues hores i els alumnes surten parlant el castellà sense problemes. Si tant li preocupa el nivell de castellà comenci pagant-se un curs de castellà per a vosté mateix. Jo no dic com vosté diu "Madriz" o "Valladoliz", ni "acabao". De pas pagui-li a la seva senyora un curs de castellà on li ensenyin a dir "Bilbao" i no "Bilbado". Sempre m'ha cridat l'atenció el baix nivell de castellà que tenen tots aquests defensors del castellà que hi ha escampats a l'altiplà castellà. La insistència de vosté i d'altres membres del seu partit en atacar la meva llengua i el meu país comença a fartar-me. Oi, que a vosté no li agradaria que anessin a casa seva a dir-li en quina llengua ha de parlar?. A mi no m'agrada que vinguin a la meva a dir-me en quina llengua haig de parlar i a prohibir-me la meva. Encara menys quan jo parlo la seva llengua millor que ells, és a dir, que vosté i la seva camarilla. Franco ja ho va intentar, ell i vosté comparteixen un mateix pensament, només es diferencien que vosté no pot imposar-nos les seves idees amb les baionetes. Sé que si em llegeix, cosa que dubto, em faci cas, preferiria que m'ignorés, no crec que li costi tant ignorar-nos ja que és un ignorant feixista espanyol. Haver sigut president del govern, el pitjor president del govern en els últims 33 anys de la història d'Espanya, li hauria d'haver comportat l'obligació de ser prou responsable durant el seu govern però especialment després del seu govern. Si hagués decidit passar a l'oblit i desaparèixer de la política hauria fet el millor servei al seu país, als catalans i de pas a la Humanitat, ja que abans i durant el seu govern va ser més aviat un personatge nefast. Ha perdut el seny, senyor Aznar, no dic que s'hagi convertit en una ombra perquè vostè ja era una ombra sinistra però si que ha perdut el seny, si n'ha tingut mai, i és un impresentable feixista que més valdria que desaparegués. La insistència de vostés en el tema de la nostra llengua és un despropòsit. Fixi's en un detall, la llengua catalana va romandre prohibida mentre gent com vosté manava, en democràcia la nostra llengua es pot parlar en llibertat. Vosté no és un demòcrata, no ho ha sigut mai, no ho serà mai. Aprengui a parlar la seva llengua, senyor Aznar, i deixin's tranquils als que tenim com a llengua la llengua catalana.

-----

Vídeo: EL FÜHRER AZNAR DIU QUE ELS CATALANS NO PARLEM BE EL CASTELLÀ

Vídeo: ANA BOTELLA "MADRI" I "BILBADO"

-----

Señor Aznar: no sufra por mi nivel de castellano, yo estudié con este sistema que usted y su partido hace años que intentan cargárselo y hablo y escribo el catalán y el castellano. Cuando usted afirma que solo con dos horas no se puede hablar bien en castellano dice dos mentiras. No son dos horas y los alumnos salen hablando el castellano sin problemas. Si tanto le preocupa el nivel de castellano empiece pagándose un curso de castellano para usted mismo. Yo no digo como usted dice "Madriz" o "Valladoliz", ni "acabao". De paso páguele a su señora un curso de castellano donde le enseñen a decir "Bilbao" y no "Bilbado". Siempre me ha llamado la atención el bajo nivel de castellano que tienen todos estos defensores del castellano que hay repartidos por la meseta castellana. La insistencia de usted y otros miembros de su partido al atacar mi lengua y mi país empieza a hartarme. ¿Verdad, que a usted no le gustaría que fuesen a su casa a decirle en que lengua debe hablar?. A mí no me gusta que vengan a la mía a decirme en que lengua tengo que hablar y a prohibirme la mía. Menos aún cuando yo hablo su lengua mejor que ellos, es decir, que usted y su camarilla. Franco ya lo intentó, él y usted comparten un mismo pensamiento, solo se diferencian en que usted no puede imponernos sus ideas con las bayonetas. Sé que si me lee, cosa que dudo, dudo me haga caso, preferiría que me ignorase, no creo que le cueste tanto ignorarnos ya que es un ignorante fascista español. Haber sido presidente del gobierno, el peor presidente del gobierno en los últimos 33 años de la historia de España, le debería haber comportado la obligación de ser bastante responsable durante su gobierno pero especialmente después de su gobierno. Si hubiese decidido pasar al olvido y desaparecer de la política habría hecho el mejor servicio a su país, a los catalanes y de paso a la Humanidad, ya que antes y durante su gobierno fue más bien un personaje nefasto. Ha perdido la cordura, señor Aznar, no digo que se haya convertido en una sombra porque usted ya era una sombra siniestra pero si que ha perdido la cordura, si ha tenido nunca, y es un impresentable fascista que más valdría a que desapareciese. La insistencia de ustedes en el tema de nuestra lengua es un despropósito. Fíjese en un detalle, la lengua catalana permaneció prohibida mientras gente como usted mandaba, en democracia nuestra lengua se puede hablar en libertad. Usted no es un demócrata, no la ha sido nunca, no lo será nunca. Aprenda a hablar su lengua, señor Aznar, y déjenos tranquilos a los que tenemos como lengua la lengua catalana.

______________________

Diu Aznar que l'Estat espanyol és residual degut al poder de les autonomies. Diu que ja no tenen l'Estat de les Autonomies que va aprovar-se amb la Constitució. Aznar déu tenir menys memòria que un peix - 3 segons com deia un anunci que ara no recordo que anunciava - però les hemeroteques existeixen i serveixen per recordar que deien en altres èpoques certes persones que ara diuen altres coses. L'any 1979 José María Aznar López criticava les autonomies i la Constitució. L'any 86, 1986 va ser president de Castella Lleó, una Comunitat Autònoma. Trobo absurd que si no creu en les CCAA es presenti com a candidat al càrrec de president i ara que ni és president de CA ni del govern central digui que les CCAA són dolentes. La Constitució no era bona l'any 78 que va ser quan va entrar en vigor, no ho era l'any 79 i ara ho és encara menys. Les raons per les que jo crec això les explicaré a qui m'ho demani. Jo opinava això fa uns quants anys i opino això ara però també haig d'afegir que si aquesta Constitució és un nyap ho és perquè els demòcrates van acceptar que l'antic règim imposés la seva llei, per tant aquesta Constitució no mereixia les crítiques del senyor Aznar l'any 79, si és el que és, és perquè la Constitució espanyola la van escriure gent que hi hauria d'haver quedat inhabilitada per haver sigut part de l'anterior règim i no ser els redactors d'un nyap de Constitució. Aquesta Constitució i el mateix Aznar si que són residus i en una època en la que es parla de reciclar residus ens hauriem de plantejar-nos la possibilitat de reciclar la Constitució per fer paper reciclat i en el cas d'Aznar se li hauria de processar com es fa amb els residus tòxics o potser emmagatzemar-lo com es fa amb els residus que no es poden reciclar i són massa contaminants.

-----

Vídeo: El caudillo Aznar i les autonomies

-----

Dice Aznar que el Estado español es residual debido al poder de las autonomías. Dice que ya no tienen el Estado de las Autonomías que se aprobó con la Constitución. Aznar debe tener menos memoria que un pez - 3 segundos como decía un anuncio que ahora no recuerdo que anunciaba - pero las hemerotecas existen y sirven por recordar que decían en otras épocas ciertas personas que ahora dicen otras cosas. El año 1979 José María Aznar López criticaba las autonomías y la Constitución. El año 86, 1986 fue presidente de Castilla León, una Comunidad Autónoma. Encuentro absurdo que si no cree en las CCAA se presente como candidato al cargo de presidente y ahora que ni es presidente de CA ni del gobierno central diga que las CCAA son malas. La Constitución no era buena en el año 78 que fue cuando entró en vigor, no lo era en el año 79 y ahora lo es menos aún. Las razones por las que yo creo eso las explicaré a quien me lo pida. Yo opinaba eso hace alguns años y opino eso ahora pero también tengo que añadir que si esta Constitución es una chapuza lo es porque los demócratas aceptaron que el antiguo régimen impusiese su ley, por lo tanto esta Constitución no merecía las críticas del señor Aznar el año 79, si es lo que es, es porque la Constitución española la escribieron gente que debería haber quedado inhabilitada por haber sido parte del anterior régimen y no ser los redactores de una chapuza de Constitución. Esta Constitución y el mismo Aznar si que son residuos y en una época en la que se habla de reciclar residuos nos deberíamos plantear la posibilidad de reciclar la Constitución para hacer papel reciclado y en el caso de Aznar se le debería procesar como se hace con los residuos tóxicos o quizá almacenarle como se hace con los residuos que no se pueden reciclar y son demasiado contaminantes.

1 comentari:

Patric ha dit...

- Què puc dir jo sobre Aznar que tu ja no hagis dit?
Crec que el tema és aclaparador ...