18 de nov. 2012

El lerrouxisme del segle XXI

El lerrouxisme del segle XXI 

Veiem que diu el diccionari sobre el lerrouxisme:

1.         m. HIST./POLÍT. Denominació aplicada al confús ideari que presidí la reorganització del republicanisme empresa per Lerroux els anys 1901-09 des de Barcelona.

2.         m. [p. ext.] POLÍT. Política demagògica espanyolista i anticatalana. 

Fixem-nos que el diccionari parla d’ideari confús del republicanisme de principis del segle XX al voltant de la figura d’Alejandro Lerroux que es caracteritzava per un discurs espanyolista, demagògic i anticatalà. 

El Partit Radical d’Alejandro Lerroux, l’home que feia els discursos mostrant una arengada per fer creure que ell era com la gent a la que es dirigia, treballadors majoritàriament immigrats des de l’Estat espanyol als quals els deia que la culpa era dels “amos” que eren catalans. Evidentment arguments com aquests no tenien ni caps ni peus perquè la majoria dels treballadors de les fàbriques eren catalans. 

L’anticlericalisme també era un element del discurs demagògic de Lerroux, incitava a violar les monges dient que se les havia d’elevar a la categoria de mares. Lerroux, malgrat la seva implicació evident en els incidents de la Setmana Tràgica mai va haver de respondre davant la Justícia, a diferència de molts innocents. No es tracta d’escriure cap biografia sobre Lerroux, qui vulgui conèixer una mica més en profunditat que busqui la biografia a Internet. Lerroux va crear el Partit Radical, un partit teòricament republicà, però va crear aquest partit i el va finançar amb diners que sortien dels fons de rèptils o fons reservats de l’Estat. L’Estat espantat per l’auge del catalanisme polític va decidir combatre’l i va posar al capdavant a un ex-sergent del cigró, que per cert, va servir sota les ordres d’un jove oficial català que es deia Francesc Macià, i sembla que hi havia una mútua animadversió per raons personals i ideològiques. 

S’ha de dir que no queda gaire clar si el Partit Radical era de dretes o d’esquerres fins que arriba la República i el partit de Lerroux s’associa amb les (ultra)dretes espanyoles de la CEDA. Malgrat haver estat president de la República i haver ocupat altres càrrecs polítics i que a principis del segle XX feia un discurs anticlerical no va haver d’exiliar-se quan Franco va fer-se amb el poder, i el van enterrar amb hàbits de monjo. 

Situem-nos ja al segle XXI. Un grup d’intel·lectuals – paraula molt desprestigiada des de fa uns anys – i de gent rebotada del PSC i de diversos altres llocs, van constituir una plataforma de (presumptes) ciutadans contraris al nacionalisme (català), a (la imposició de) la llengua catalana, i que pretenien presentar-se com una força d’esquerres. Aquesta plataforma antinacionalista d’esquerres va aconseguir un suport mediàtic de tota la caverna ultradreta espanyola. Aquí se’ls va caure la màscara però va ser en un acte celebrat el juny de 2006 per fer front a l’Estatut de Catalunya que s’havia de votar poc després en referèndum quan a la encara plataforma se li van veure totes les vergonyes. A aquella reunió van assistir el Foro de Ermua, DENAES, Vidal-Quadras, la Falange... el més granat de la púrria ultradretana espanyolista. 

Poc després aquesta plataforma ultranacionalista, espanyolista i ultradretana es transformava en partit polític, i lamentablement aconseguia entrar al Parlament de Catalunya. Un suport mediàtic que no té cap partit tradicional i encara menys altres partits de nova creació. El president d’aquest partit és un habitual d’alguns programes de cadenes ultres on el reben com un heroi. Sempre he pensat que els comptes dels partits polítics haurien de ser públics, que se sàpiga d’on venen els diners que reben, però en el cas de C’s hi ha alguna cosa del seu finançament que fa pudor. He dit abans que el Partit Radical de Lerroux va ser finançat amb els fons de rèptils, com també han estat finançats els partits blavers del País Valencià amb aquests fons de rèptils o fons reservats. Seria tan rar que l’Estat espanyol actual financés un partit com C’s a Catalunya quan coneixem precedents? 

Els fons de rèptils o fons reservats són diners que els Estats empren per finançar activitats inconfessables dels Estats i de l’ús dels quals no se sol donar cap explicació.

 

 

 

 

 

 

 

 

El lerrouxismo del siglo XXI 

Vemos que dice el diccionario sobre el lerrouxismo:

1. m. HIST. / Política. Denominación aplicada al confuso ideario que presidió la reorganización del republicanismo empresa para Lerroux los años 1901-09 desde Barcelona.

2. m. [P. ext.] Política. Política demagógica españolista y anticatalana.
 

Fijémonos que el diccionario habla de ideario confuso del republicanismo de principios del siglo XX en torno a la figura de Alejandro Lerroux que se caracterizaba por un discurso españolista, demagógico y anticatalán. 

El Partido Radical de Alejandro Lerroux, el hombre que hacía los discursos mostrando un arenque para hacer creer que él era como la gente a la que se dirigía, trabajadores mayoritariamente inmigrantes desde el Estado español a los que les decía que la culpa era los "dueños" que eran catalanes. Evidentemente argumentos como éstos no tenían ni jefes ni pies porque la mayoría de los trabajadores de las fábricas eran catalanes. 

El anticlericalismo también era un elemento del discurso demagógico de Lerroux, incitaba a violar las monjas diciendo que se las había de elevar a la categoría de madres. Lerroux, a pesar de su implicación evidente en los incidentes de la Semana Trágica nunca tuvo que responder ante la Justicia, a diferencia de muchos inocentes. No se trata de escribir una biografía sobre Lerroux, quien quiera conocer un poco más en profundidad que busque la biografía en Internet. Lerroux creó el Partido Radical, un partido teóricamente republicano, pero creó este partido y lo financió con dinero que salían de los fondos de reptiles o fondos reservados del Estado. El Estado asustado por el auge del catalanismo político decidió combatirlo y puso al frente a un ex-sargento del garbanzo, que por cierto, sirvió bajo las órdenes de un joven oficial catalán que se llamaba Francesc Macià, y parece que había una mutua animadversión por razones personales e ideológicas. 

Hay que decir que no queda muy claro si el Partido Radical era de derechas o de izquierdas hasta que llega la República y el partido de Lerroux se asocia con las (ultra) derechas españolas de la CEDA. A pesar de haber sido presidente de la República y haber ocupado otros cargos políticos y que a principios del siglo XX hacía un discurso anticlerical no tuvo que exiliarse cuando Franco se hizo con el poder, y lo sepultaron con hábitos de monje. 

Situémonos ya en el siglo XXI. Un grupo de intelectuales - palabra muy desprestigiada desde hace unos años - y de gente rebotada del PSC y de varios otros lugares, constituyeron una plataforma de (presuntos) ciudadanos contrarios al nacionalismo (catalán), en (la imposición de ) la lengua catalana, y que pretendían presentarse como una fuerza de izquierdas. Esta plataforma antinacionalista de izquierdas logró un apoyo mediático de toda la caverna ultraderecha española. Aquí les cayó la máscara pero fue en un acto celebrado en junio de 2006 para hacer frente al Estatuto de Catalunya que se debía votar poco después en referéndum cuando la todavía plataforma se le vieron todas las vergüenzas . A esa reunión asistieron el Foro de Ermua, DENAES, Vidal-Quadras, la Falange ... lo más granado de la chusma ultraderechista españolista. 

Poco después esta plataforma ultranacionalista, españolista y ultraderechista se transformaba en partido político, y lamentablemente conseguía entrar en el Parlamento de Catalunya. Un apoyo mediático que no tiene ningún partido tradicional y menos otros partidos de nueva creación. El presidente de este partido es un habitual de algunos programas de cadenas ultras donde lo reciben como un héroe. Siempre he pensado que las cuentas de los partidos políticos deberían ser públicos, que se sepa de dónde viene el dinero que reciben, pero en el caso de C 's hay algo de su financiación que huele mal. He dicho antes que el Partido Radical de Lerroux fue financiado con los fondos de reptiles, como también han sido financiados los partidos blaveros del País Valenciano con estos fondos de reptiles o fondos reservados. ¿Sería tan raro que el Estado español actual financiara un partido como C 's en Catalunya cuando conocemos precedentes? 

Los fondos de reptiles o fondos reservados es dinero que Estados emplean para financiar actividades inconfesables de los Estados y de cuyo uso no se suele dar ninguna explicación.