26 de set. 2012

La independència de Catalunya i els militars espanyols

La independència de Catalunya i els militars espanyols 

Quin país de mones (espanyolistes)!

Dues associacions militars, apart de militars a títol personal estan fent declaracions sobre el procés independentista iniciat per Catalunya. La relació de l’Exèrcit espanyol i Catalunya no ha estat precisament una història d’amor, i és un conflicte que ve de molt lluny.

Catalunya fins el segle XVIII, fins el 1714, es regia per les seves pròpies lleis, per exemple, els catalans no estaven obligats a anar a la guerra a lluitar fora del seu territori, és a dir, si s’organitzava un exèrcit era per defensar les fronteres del Principat. La Guerra dels Segadors (1640) va produir-se perquè el vàlid de Felip IV, el sinistre comte-duc d’Olivares pretenia que Catalunya contribuís econòmica i militarment a ajudar a Castella en els seus múltiples conflictes. Castella estava en bancarrota, una de moltes, malgrat la plata que arribava d’Amèrica que ja estava gastada abans que entrés pel port de Sevilla, degut principalment a les guerres en què Castella estava involucrada i a l’afició a construir palaus del monarca Felip IV. I a Olivares se li va ocórrer que els altres regnes hi havia de col·laborar amb els seus impostos i amb soldats. Catalunya va dir que els catalans només estaven obligats a defensar el Principat. La bel·licositat castellana els va fer pensar que si els catalans no volien anar a la  guerra ells portarien la guerra a Catalunya, i que si els catalans no volien contribuir a finançar les dèries imperialistes del rei els soldats castellans ja s’ocuparien de robar tot el que poguessin. Aquell conflicte que anomenem Guerra dels Segadors va acabar tenint conseqüències greus per Catalunya, la més evident va ser a mig termini l’amputació d’una part del nostre territori, i que el país quedés molt fumut. La Guerra de Secessió (1714) va ser un desastre per a Catalunya, la derrota de l’11 de setembre de 1714 van tenir unes conseqüències que encara ara estem patint. I 298 anys després continuem igual. I sembla que en tot aquest temps res hagi canviat, l’Estat espanyol continua entossudit a deixar-nos ben escurats i per garantir poder seguint fent-ho no descarten l’ús de la força militar.

I entre la premsa hi ha partidaris de l’ús de la força, amb l’aquiescència, quan no també amb el fervent recolzament d’alguns partits polítics espanyolistes. 

El diari ultradretà Alerta Digital vol que el rei aturi la independència de Catalunya 

El diari digital ultradretà que va aconseguir una bona dosi de publicitat entrevistant el tinent coronel Alamán que deia allò de “Catalunya serà independent pel damunt del meu cadàver”, del cadàver del tinent coronel, és clar. Ahir el diari Alerta Digital demanava que el rei es posés l’uniforme de capità general, deu ser que al director d’Alerta Digital li posen els uniformes, miri, com a les putes, ara, sembla que a aquest periodista ningú li ha explicat que el rei regna però no governa, i si, pot posar-se l’uniforme de capità general o d’astronauta. El director d’Alerta Digital deu pensar que veure el rei en uniforme posarà la por al cos dels catalans. Però anem a la part seriosa del que diu al seu article i deixem les qüestions de moda castrense monàrquica. El diari demana:

-Il·legalització de tots els partits independentistes, segons l’article 30.1 de la Constitució espanyola.
-Empresonament dels seus polítics de nivell mitjà.
-Cadena perpetua als seus alts càrrecs per altra traïció.
-Militarització de les regions amb nivell ressenyable d’independentisme.
-Penalitzar l’apologia de la secessió, de la mateixa manera que està prohibida l’apologia del genocidi o de l’odi, Il·legalitzar la Estelada i les altres banderes independentistes de la mateixa manera que l’esvàstica és il·legal a Alemanya.
-Dissoldre les autonomies i dotar el govern de Madrid de capacitat per decidir sobre l’educació i els mitjans de comunicació de tot Espanya (i Catalunya, i el País Basc, i Galícia, Canàries, son part d’Espanya, per suposat).
 
El que pretén aquest individu és implantar una dictadura. Vol il·legalitzar els partits que defensen la independència, suprimir les institucions de Catalunya (i totes les autonomies), vol empresonar càrrecs electes democràticament, implantar una ocupació militar en aquelles autonomies on hi ha un sentiment independentista fort. Decididament des de les pàgines del digital ultradretà Alerta Digital s’està demanant que s’instauri una dictadura que controli els mitjans de comunicació i el sistema educatiu.

Pretén que el secessionisme sigui perseguit, segons ell igual que es persegueix l’apologia del genocidi i de l’odi. És cert que el codi penal espanyol considera delicte l’apologia de l’odi i de genocidi, però els delictes d’aquesta mena molt poques vegades han estat perseguits, ans al contrari, l’apologia de l’odi i del genocidi sol ser habitual en alguns mitjans de comunicació espanyols, així com la seva justificació. El director d’Alerta Digital demana que s’il·legalitzi la Estelada i les altres banderes independentistes de la mateixa manera que l’esvàstica és il·legal a Alemanya. Anem a pams. Hauria de definir aquest senyor quines són les altres banderes independentistes, està parlant de la Senyera?. És cert que l’esvàstica és il·legal a Alemanya com ho és el Partit Nazi, a Espanya, però, hi ha individus amb la mateixa ideologia que el director del diari Alerta Digital que demana que s’instauri una dictadura que empresoni representants electes democràticament, que es passegen pel carrer exhibint esvàstiques i banderes preconstitucionals (la del pollastre) escortats per membres de la policia de l’Estat, cridant consignes feixistes, antidemocràtiques i xenòfobes, mentre altres policies de l’Estat espanyol persegueixen Estelades i pitos per Madrid.

Per instaurar una dictadura com demana el director d’Alerta Digital cal derrocar les institucions democràtiques mitjançant l’ús de la força, d’això en diuen “alçament contra l'autoritat establida” o sedició. I cal dir que a Catalunya l’”autoritat establida” democràticament és la que representen el Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya. 

L’AME vol impedir la independència de Catalunya 

L’Associació de Militars Espanyols o AME demana al Govern espanyol que “prenguin immediatament les mesures oportunes per suprimir qualsevol indici de secessió” i si el Govern no ho fa “les Forces Armades es vegin en la irremissible i gravíssima tessitura de complir escrupolosa i estrictament amb la missió que la Carta Magna els atorga de garantir la sobirania, independència i integritat territorial de la nostra (la seva, és clar) Pàtria” i adverteixen que totes aquelles persones que “han permès, participat o col·laborat en arribar a aquesta amenaça de fractura d’Espanya” hauran de comparèixer davant dels tribunals per “alta traïció”. 

L’AUME desautoritza l’AME 

El secretari general de l’Associació Unificada de Militars Espanyols (AUME), Mariano Casado ha desautoritzat l’Associació de Militars espanyols (llegir paràgraf anterior) que les forces armades són neutrals en el debat territorial i que han d’obeir el Govern central i les Corts, critica que les declaracions de l’AME no fan “més que no contribuir a aclarir les coses” perquè poden crear “més polèmica en un afer que no és de la seva responsabilitat”. Casado afegeix que “ni les forces armades ni les associacions hi tenen res a dir perquè no és el seu paper: el seu paper és complir el que diguin els qui defensen interessos d'Espanya. Les forces armades no són una institució independent que pensi per si mateixa.”

 

 

 

 

 

 

 

La independencia de Catalunya y los militares españoles 

¡Vaya país de monas (españolistas)!
 
Dos asociaciones militares, aparte de militares a título personal están haciendo declaraciones sobre el proceso independentista iniciado por Catalunya. La relación del Ejército español y Catalunya no ha sido precisamente una historia de amor, y es un conflicto que viene de muy lejos.

Catalunya hasta el siglo XVIII, hasta el 1714, se regía por sus propias leyes, por ejemplo, los catalanes no estaban obligados a ir a la guerra a luchar fuera de su territorio, es decir, si se organizaba un ejército era para defender las fronteras del Principado. La Guerra de los Segadores (1640) se produjo porque el válido de Felipe IV, el siniestro conde-duque de Olivares pretendía que Catalunya contribuyera económica y militarmente a ayudar a Castilla en sus múltiples conflictos. Castilla estaba en bancarrota, una de muchas, a pesar de la plata que llegaba de América que ya había sido gastada antes de que entrara por el puerto de Sevilla, debido principalmente a las guerras en las que Castilla estaba involucrada y a la afición a construir palacios del monarca Felipe IV . Y a Olivares se le ocurrió que los otros reinos debían colaborar con sus impuestos y con soldados. Catalunya dijo que los catalanes sólo estaban obligados a defender el Principado. La belicosidad castellana les hizo pensar que si los catalanes no querían ir a la guerra ellos llevarían la guerra aCatalunya, y que si los catalanes no querían contribuir a financiar las manías imperialistas del rey los soldados castellanos ya se ocuparían de robar todo lo que pudieran. Aquel conflicto que llamamos Guerra de los Segadores terminó teniendo consecuencias graves para Catalunya, la más evidente fue a medio plazo la amputación de una parte de nuestro territorio, y que el país quedara muy fastidiado. La Guerra de Secesión (1714) fue un desastre para Catalunya, la derrota del 11 de septiembre de 1714 tuvieron unas consecuencias que todavía estamos sufriendo. Y 298 años después seguimos igual. Y parece que en todo este tiempo nada haya cambiado, el Estado español sigue empeñado en dejarnos bien apurados y para garantizar poder siguiendo haciéndolo no descartan el uso de la fuerza militar.

Y entre la prensa hay partidarios del uso de la fuerza, con la aquiescencia, cuando no también con el ferviente apoyo de algunos partidos políticos españolistas. 

El diario ultraderechista Alerta Digital quiere que el rey detenga la independencia de Catalunya 

El diario digital ultraderechista que consiguió una buena dosis de publicidad entrevistando el teniente coronel Alamán que decía aquello de "Catalunya será independiente por encima de mi cadáver", del cadáver del teniente coronel, claro. Ayer el diario Alerta Digital pedía que el rey se pusiera el uniforme de capitán general, será que el director de Alerta Digital le ponen los uniformes, mire, como las putas, ahora, parece que a este periodista nadie le ha explicado que el rey reina pero no gobierna, y si, puede ponerse el uniforme de capitán general o de astronauta. El director de Alerta Digital debe pensar que ver al rey en uniforme pondrá el miedo en el cuerpo de los catalanes. Pero vamos a la parte seria de lo que dice en su artículo y dejamos las cuestiones de moda castrense monárquica. El diario pide:

-Ilegalización de todos los partidos independentistas, según el artículo 30.1 de la Constitución española.
-Encarcelamiento de sus políticos de nivel medio.
-Cadena perpetua a sus altos cargos para otra traición.
-Militarización de las regiones con nivel reseñable de independentismo.
-Penalizar la apología de la secesión, de la misma manera que está prohibida la apología del genocidio o del odio, Ilegalizar la Estelada y las otras banderas independentistas de la misma manera que la esvástica es ilegal en Alemania.
-Disolver las autonomías y dotar al gobierno de Madrid de capacidad para decidir sobre la educación y los medios de comunicación de toda España (y Catalunya, y el País Vasco, y Galicia, Canarias, son parte de España, por supuesto).

Lo que pretende este individuo es implantar una dictadura. Quiere ilegalizar los partidos que defienden la independencia, suprimir las instituciones de Catalunya (y todas las autonomías), quiere encarcelar cargos electos democráticamente, implantar una ocupación militar en aquellas autonomías donde hay un sentimiento independentista fuerte. Decididamente desde las páginas del digital ultraderechista Alerta Digital está pidiendo que se instaure una dictadura que controle los medios de comunicación y el sistema educativo.

Pretende que el secesionismo sea perseguido, según él igual que se persigue la apología del genocidio y del odio. Es cierto que el código penal español considera delito la apología del odio y de genocidio, pero los delitos de este tipo muy pocas veces han sido perseguidos, sino al contrario, la apología del odio y del genocidio suele ser habitual en algunos medios de comunicación españoles, así como su justificación. El director de Alerta Digital pide que s'ilegalice la Estelada y las otras banderas independentistas de la misma manera que la esvástica es ilegal en Alemania. Vamos por partes. Debería definir este señor cuáles son las otras banderas independentistas, ¿está hablando de la Senyera?. Es cierto que la esvástica es ilegal en Alemania como lo es el Partido Nazi, en España, sin embargo, hay individuos con la misma ideología que el director del diario Alerta Digital que pide que se instaure una dictadura que encarcele representantes electos democráticamente, que se pasean por la calle exhibiendo esvásticas y banderas preconstitucionales (la del pollo) escoltados por miembros de la policía del Estado, gritando consignas fascistas, antidemocráticas y xenófobas, mientras otros policías de España persiguen Estelades y pitos por Madrid .

Para instaurar una dictadura como pide el director de Alerta Digital necesario derribar las instituciones democráticas mediante el uso de la fuerza, de eso le llaman "levantamiento contra la autoridad establecida" o sedición. Y hay que decir que en Catalunya la "autoridad establecida" democráticamente es la que representan el Parlamento de Catalunya y la Generalitat de Catalunya. 

El AME quiere impedir la independencia de Catalunya 

La Asociación de Militares Españoles o AME pide al Gobierno español que "tomen inmediatamente las medidas oportunas para suprimir cualquier indicio de secesión" y si el Gobierno no lo hace "las Fuerzas Armadas se verán en la irremisible y gravísima tesitura de cumplir escrupulosa y estrictamente con la misión que la Carta Magna les otorga garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial de nuestra (la suya, claro) Patria "y advierten que todas aquellas personas que" han permitido, participado o colaborado en llegar a esta amenaza de fractura de España "deberán comparecer ante los tribunales por" alta traición". 

La AUME desautoriza el AME 

El secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Mariano Casado ha desautorizado la Asociación de Militares españoles (leer párrafo anterior) que las fuerzas armadas son neutrales en el debate territorial y que deben obedecer el Gobierno central y las Cortes, critica que las declaraciones del AME no hacen "más que contribuir a aclarar las cosas" porque pueden crear "más polémica en un asunto que no es de su responsabilidad". Casado añade que "ni las fuerzas armadas ni las asociaciones tienen nada que decir porque no es su papel: su papel es cumplir lo que digan los que defienden intereses de España. Las fuerzas armadas no son una institución independiente que piense por sí misma."

2 comentaris:

Patric ha dit...

Impresionada con este artículo tuyo, impresionada ante la posibilidad de una nueva dictadura en España..

Jaume C. i B. ha dit...

Basta leer la prensa española y las declaraciones de algunos dirigentes españoles, además de las de diversos militares, parece que hay cosas que en España no cambian. Si España no estuviera integrada en la UE y la OTAN hace días que tendríamos los tanques paseándose por las calles de Barcelona.