28 d’oct. 2011

La Història d'Espanya, Catalunya i Portugal segons Gregorio Peces Barba

La Història d'Espanya, Catalunya i Portugal segons Gregorio Peces Barba


Gregorio Peces Barba és un polític espanyol socialista que va ser president del Congrés dels Diputats i un dels ponents de la Constitució espanyola de 1978, que els mitjans de comunicació sempre qualifiquen de “pares de la Constitució”. El temps ha demostrat que amb els pares que va tenir aquella Constitució no podia sortir res de bo.

Espanya és un país amb escassa tradició democràtica, la dreta amb contades excepcions és una dreta cavernícola a la que li costa que el braç dret no s'alci per fer la “salutació romana” amb una concepció extremadament centralista de l'Estat, i l'esquerra té un concepte jacobí de l'Estat, ambdues posicions per tant, coincidents en aquest punt.

Dir bajanades contra els catalans és un recurs molt emprat per aconseguir uns quants vots, encara que no seria aquest el cas de Peces Barba perquè políticament està retirat.

Peces Barba ha fet les següents declaracions en el marc del X Congrés de l'Advocacia celebrat a Cadis parlant sobre l'esperit de la Constitució i el tema autonòmic. El to de befa sobre Catalunya de Peces Barba ha molestat als advocats catalans presents a la sala que s'han aixecat i han marxat i després han emés un comunicat desaprovant les paraules del ponent.

Gregorio Peces Barba: “Ese es el problema de España con este tema desde hace siglos, desde que el Conde-Duque de Olivares encontró el tiempo con el levantamiento de los catalanes, que por cierto, celebran, que yo creo que es un signo, siempre sus fiestas llamadas nacionales por derrotas, y los portugueses. Entonces se tomó una decisión, que fue dejar a los portugueses y quedarnos con los catalanes. Yo siempre digo en broma: ¿Y que hubiera pasado si nos quedamos con los portugueses y dejamos que se vayan los catalanes?. Igual nos habría ido mejor, pero, en fin, como eso ya es agua pasada, no se puede, bueno, habría habido un problema gordísimo, que no hubiera podido haber los partidos de fútbol Madrid-Barcelona. Claro, eso siempre es muy importante. Pero, en fin, dicho ésto, yo soy mucho más optimista que José Pedro Pérez Llorca y creo que es imposible que se produzca una situación de ese tipo, y es imposible que vayan a, que vayan a producirse esos efectos tan negativos.”

Anem a pams. És cert que Espanya fa segles que té un problema i és la incapacitat dels seus governants, independentment de si portaven una corona, una gorra de plat o fins i tot el vestit de demòcrata, d'assumir que l'Estat espanyol no és un Estat uniforme, ells han provat de crear un Estat amb una sola cultura i llengua, la castellana, amb unes úniques lleis, les castellanes i amb uns únics costums, els de Castella, i és evident que no ho han aconseguit malgrat que no els ha tremolat el pols per imposar aquesta uniformitat castellana. El senyor Peces Barba diu que “desde que el Conde-Duque de Olivares encontró el tiempo con el levantamiento de los catalanes, que por cierto, celebran, que yo creo que es un signo, siempre sus fiestas llamadas nacionales por derrotas, y los portugueses”. Cal dir que la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre, no celebra una derrota, la commemora, commemora la derrota soferta l'11 de setembre de 1714, i en aquell moment Olivares devia fer mig segle o més que criava malves. Crec que el senyor Peces Barba confon la guerra dels Segadors (1640) que es va produir en temps d'Olivares (burxador d'orelles reials) amb la Guerra de Succesió (1714) que va acabar quan va rendir-se la ciutat de Barcelona, un 11 de setembre, després de més d'un any de setge. Les derrotes es commemoren, les victòries se celebren, i si una derrota com la patida llavors es commemora no és perquè ens sentim cofois sinó perquè reivindiquem tot allò que es va perdre. Quan parla de “dejar a los portugueses y quedarnos con los catalanes” sembla que estigui parlant de joguines, el to és ofensiu. Els castellans van haver d'escollir entre esclafar la revolta portuguesa o la catalana. Castella no tenia tropes suficients per fer front a tots dos aixecaments alhora. Van optar per Catalunya, segurament amb la idea que quan el tema de Catalunya estigués enllestit s'ocuparien dels portuguesos. Per sort pels portuguesos, els castellans ja no van tenir mai més l'oportunitat ni els mitjans per envair Portugal. Olivares només va ser un dels molts que van creure que ens acabarien reduint a les lleis i costums de Castella, una idea que ha estat present en l'ideari de tots els nacionalistes espanyols. Fins i tot aquells polítics que podríem qualificar de demòcrates quan parlen de Catalunya els surt el nacionalista castellà que porten a dins, com si Olivares els posseís.

Un altre comentari desafortunat d'aquest personatge posa en evidència al personatge:“No soy pesimista, estaremos en mejores condiciones que en otras épocas. No sé cuántas veces hubo que bombardear Barcelona.(...) Creo que esta vez se resolverá sin necesidad de bombardear Barcelona”. Malament anem quan un polític presumptament democràtic diu bestieses d'aquest nivell. Cal dir que un dels grans polítics espanyols, Manuel Azaña, deia que a ell algú li havia comentat que calia bombardejar Barcelona cada 50 anys. I aquests són els polítics demòcrates espanyols, ja podeu imaginar que deuen pensar els que només són polítics espanyols però no són gens demòcrates. Parafrasejant el rabí del “Violinista a la teulada” diré “senyor, tingues molts anys els polítics espanyols... tan lluny de Catalunya com sigui possible”. Unes hores més tard Peces Barba declarava en una emissora de ràdio que “los catalanes no deberían ser tan susceptibles a las bromas”. Les seves paraules no són cap broma, són les paraules d'un cretí espanyolista. Parlar amb aquesta alegria de bombardejar Barcelona cada 50 anys és impropi d'un demòcrata. I després algú se sorprèn a la Carpetovetònia interior que a Catalunya hi hagi independentistes. Si fins i tot els que presumptament són demòcrates diuen aquestes coses que podem esperar d'aquells que no ho són en un país sense tradició democràtica ni respecte pels altres pobles.

Als catalans segurament les coses ens haurien anat millor sense Espanya, i ara estaríem compadint-nos dels pobres portuguesos per haver tingut la desgràcia d'acabar a les urpes castellanes. El que li hauria calgut a Espanya/Castella és civilitzar-se, Peces Barba és un exemple que alguna cosa succeeix a l'Altiplà castellà que els impedeix actuar com éssers civilitzats, serà la ferum fermentada durant segles a la caverna de Mordor que ha enrarit tant l'aire que els impedeix ser persones civilitzades.

En posteriors declaracions Peces Barba ha dit que mai faria bromes amb el bombardeig de Gernika o amb els atemptats terroristes però si que fa bromes amb els bombardejos a Barcelona. Si les primeres declaracions es podien considerar molt ofensives els seus intents de justificar-se a posteriori no fan més que ser un insult darrera d'un altre.

Certament, Catalunya segur que sense Espanya hauria estat millor, amb aquesta Espanya irrespectuosa, barroera i grollera. Si aquest que presumptament era un demòcrata pensa que és normal bombardejar Barcelona, fa por imaginar què deuen pensar els que no són demòcrates.Video: La Història d'Espanya, Catalunya i Portugal segons Gregorio Peces Barba


La Historia de España, Cataluña y Portugal según Gregorio Peces Barba

Gregorio Peces Barba es un político español socialista que fue presidente del Congreso de los Diputados y uno de los ponentes de la Constitución española de 1978, que los medios de comunicación siempre califican de "padres de la Constitución".El tiempo ha demostrado que con los padres que tuvo esa Constitución no podía salir nada bueno.

España es un país con escasa tradición democrática, la derecha con contadas excepciones es una derecha cavernícola a la que le cuesta que el brazo derecho no se alce para hacer la "saludo romano" con una concepción extremadamente centralista del Estado, y la la izquierda tiene un concepto jacobino del Estado, ambas posiciones por lo tanto, coincidentes en este punto.

Decir tonterías contra los catalanes es un recurso muy utilizado para conseguir unos cuantos votos, aunque no sería este el caso de Peces Barba para que políticamente está retirado.

Peces Barba ha hecho las siguientes declaraciones en el marco del X Congreso de la Abogacía celebrado en Cádiz hablando sobre el espíritu de la Constitución y el tema autonómico. El tono de burla sobre Cataluña de Peces Barba ha molestado a los abogados catalanes presentes en la sala que se han levantado y han marchado y luego han emitido un comunicado desaprobando las palabras del ponente.

Gregorio Peces Barba: "Ese es el problema de España con este tema desde hace siglos, desde que el Conde-Duque de Olivares encontró el tiempo con el levantamiento de los catalanes, que por cierto, celebran, que yo creo que es un signo, siempre sus fiestas llamadas nacionales por derrotas, y los portugueses. Entonces se tomó una decisión, que fue dejar a los portugueses y quedarnos con los catalanes. Yo siempre digo en broma: ¿Y que hubiera pasado si nos quedamos con los portugueses y dejamos que se vayan los catalanes?. Igual nos habría ido mejor, pero, en fin, como eso ya es agua pasada, no se puede, bueno, habría habido un problema gordísimo, que no hubiera podido haber los partidos de fútbol Madrid-Barcelona. Claro, eso siempre es muy importante. Pero, en fin, dicho ésto, yo soy mucho más optimista que José Pedro Pérez Llorca y creo que es imposible que se produzca una situación de ese tipo, y es imposible que vayan a, que vayan a producirse esos efectos tan negativos."

Vayamos por partes. Es cierto que España hace siglos que tiene un problema y es la incapacidad de sus gobernantes, independientemente de si llevaban una corona, una gorra de plato o incluso el traje de demócrata, de asumir que el Estado español no es un Estado uniforme, ellos han tratado de crear un Estado con una sola cultura y lengua, la castellana, con unas únicas leyes, las castellanas y con unos únicos costumbres, los de Castilla, y es evidente que no lo han conseguido a pesar de que no les ha temblado el pulso para imponer esta uniformidad castellana. El señor Peces Barba dice que "desde que el Conde-Duque de Olivares encontró el tiempo con el Levantamiento de los catalanes, que puede Cierta, celebran, que yo creo que es un signo, siempre susceptibles fiestas llamadas nacionales por derrotas, y los portuguesas ". Hay que decir que la Diada Nacional de Cataluña, el 11 de septiembre, no celebra una derrota, la conmemora, conmemora la derrota sufrida el 11 de septiembre de 1714, y en ese momento Olivares debía hacer medio siglo o más que criaba malvas. Creo que el señor Peces Barba confunde la guerra de los Segadors (1640) que se produjo en tiempos de Olivares (burxador de orejas reales) con la Guerra de Sucesión (1714) que terminó cuando rendirse la ciudad de Barcelona , un 11 de septiembre, tras más de un año de asedio. Las derrotas se conmemoran, las victorias se celebran, y si una derrota como la sufrida entonces se conmemora no es porque nos sentimos orgullosos sino porque reivindicamos lo que se perdió. Cuando habla de "Dejar a los portugueses y quedarnos con los catalanes" parece que esté hablando de juguetes, el tono es ofensivo. Los castellanos tuvieron que elegir entre aplastar la revuelta portuguesa o la catalana. Castilla no tenía tropas suficientes para hacer frente a los dos levantamientos vez. Optaron por Cataluña, seguramente con la idea de que cuando el tema de Cataluña estuviera listo se ocuparían los portugueses. Por suerte para los portugueses, los castellanos no tuvieron nunca más la oportunidad ni los medios para invadir Portugal. Olivares sólo fue uno de los muchos que creyeron que nos acabarían reduciendo a las leyes y costumbres de Castilla, una idea que ha estado presente en el ideario de todos los nacionalistas españoles. Incluso aquellos políticos que podríamos calificar de demócratas cuando hablan de Cataluña les sale el nacionalista español que llevan dentro, como si Olivares los poseyera.

Otro comentario desafortunado de este personaje pone en evidencia al personaje: "No soy pesimista, estaremos en mejores condiciones que en Otras epocas. No sé cuántas veces hubo que bombardeos Barcelona .(...) Creo que esta Vez se resolvers sin Necesidad de bombardeos Barcelona ". Mal vamos cuando un político presuntamente democrático dice tonterías de este nivel. Hay que decir que uno de los grandes políticos españoles, Manuel Azaña, decía que a él alguien le había comentado que había que bombardear Barcelona cada 50 años. Y estos son los políticos demócratas españoles, ya podéis imaginar que pensarán los que sólo son políticos españoles pero no son nada demócratas. Parafraseando el rabino del "Violinista en el tejado" diré "señor, ten muchos años los políticos españoles ... tan lejos de Cataluña como sea posible ". Unas horas más tarde Peces Barba declaraba en una emisora de radio que "los catalanes no deberian ser tan susceptibles a las bromas". Sus palabras no son ninguna broma, son las palabras de un cretino españolista. Hablar con esta alegría de bombardear Barcelona cada 50 años es impropio de un demócrata. Y luego alguien se sorprende a la Carpetovetònia interior que en Cataluña haya independentistas. Si incluso los que presuntamente son demócratas dicen estas cosas que podemos esperar de aquellos que no lo son en un país sin tradición democrática ni respeto por los demás pueblos.

A los catalanes seguramente las cosas nos hubieran ido mejor sin España, y ahora estaríamos compadeciéndonos los pobres portugueses por haber tenido la desgracia de acabar en las garras castellanas. Lo que le habría hecho falta en España / Castilla es civilizarse, Peces Barba es un ejemplo que algo sucede en el Altiplano castellano que les impide actuar como seres civilizados, será la hedor fermentada durante siglos en la caverna de Mordor que enrarecido tanto el aire que les impide ser personas civilizadas.

En posteriores declaraciones Peces Barba dijo que nunca haría bromas con el bombardeo de Gernika o con los atentados terroristas pero si que hace bromas con los bombardeos en Barcelona. Si las primeras declaraciones se podían considerar muy ofensivas sus intentos de justificar a posteriori no hacen más que ser un insulto detrás de otro.

Ciertamente, Cataluña seguro que sin España habría sido mejor, con esta España irrespetuosa, grosera y soez. Si éste que presuntamente era un demócrata piensa que es normal bombardear Barcelona, da miedo imaginar qué pensarán los que no son demócratas.

2 comentaris:

Lobby ha dit...

Si algú s’ha carregat Espanya son els nacionalistes castellans, nosaltres no hem fet més que reaccionar davant l’espoli i el maltractament.
Llegint les declaracions del Senyor. Peces-Barba, crec que hi ha un aspecte que no ha estat prou ben valorat, prou ben entès, en les seves exclamacions.

Quan assegura “No se cuántas veces hubo que bombardear Barcelona. Creo que esta vez se resolverá sin hacerlo”, el senyor Peces-Barba està fent un reconeixement de la necessitat de bombardejar la ciutat “hubo que”. No diu: “no se cuantas veces se bombardeó Barcelona” o “cuantas veces Barcelona sufrió bombardeos”, …

Al final hi afegeix una amenaça amagada en forma de falsa es`perança: “creo que esta vez se resolverá sin hacerlo”, implícitament afirmant que hi ha un problema i que l’opció de bombardeig existeix, malgrat ser remota.

Si jo o qui sigui afirméssim: “no sé quants guàrdia civils van haver de ser morts per aconseguir tal o qual” o digués “no sé quants periodistes calgué executar per aconseguir tal o qual” estaria fent apologia del terrorisme, justificant aquelles morts, justificant el mètode per a l’obtenció de la finalitat.

No cal dir que acabar la frase amb una amenaça no fa sinó arrodonir la voluntat de l’expressió.

“No crec que calgui tornar a cremar els jueus per a resoldre-ho, aquest cop”. Aquesta afirmació, a Alemanya, seria motiu d’una entrada directa als tribunals.

Crec que no hem de menystenir aquestes declaracions, cal no passar per alt l’ús calculat del verb, de la conjugació “haver de” (hubo que) seria irresponsable. Tant com les paraules d’aquest enorme fill de puta i perdoneu la meva paraula però és que m’ha tret de polleguera.

Aquest senyor és pare de la Constitució i ha de cuidar les seves paraules, ja sabem que pensa però al menys que sigui més curós en el que diu, flac favor a fet al PSC-PSOE.

Salutacions

Jaume C. i B. ha dit...

Les seves declaracions han estat seguides d'entrevistes a diversos mitjans en què ha fet allò tan típic de demanar disculpes a mitges i després intentar donar les culpes als que se senten - sentim - ofesos. Ell considera que sobre el bombardeig de Gernika o els atemptats terroristes no es pot fer broma però si que es poden fer bromes sobre els bombardejos de Barcelona, és a dir, que en la seva mentalitat els barcelonins no tenim dret a viure i si estem vius som nosaltres els que hem de demanar disculpes.
La democràcia espanyola té moltes mancances, la primera és que fins i tot els que són demòcrates pensen igual que els que no ho són en allò que a Catalunya i els catalans fa referència.