1 de juny 2008

Profanació de tombes a Elna / Profanación de tumbas en Elna

A Elna, localitat de la Catalunya Nord han estat profanades 250 tombes del cementiri local. Damunt les làpides han aparegut inscripcions amb el 6 o la paraula Satan. Algunes creus han estat destrossades. Segons les autoritats no ha estat oberta cap tomba. Amb certa periodicitat apaereixen notícies de profanacions en cementiris. Ho poden investir de pràctiques satàniques però no deixa de ser cap altra cosa que un acte vandàlic i una falta de respecte als difunts.

En Elna, localidad de la Cataluña Norte han sido profanadas 250 tumbas del cementerio local. Encima de las lápidas han aparecido inscripciones con la 6 o la palabra Satán. Algunas cruces han estado destrozadas. Según las autoridades no ha sido abierta ninguna tumba. Con cierta periodicidad aparecen noticias de profanaciones en cementerios. Lo pueden investir de prácticas satánicas pero no deja de ser ninguna otra cosa que un acto vandálico y una falta de respeto a los difuntos.