4 de set. 2013

SER INDEPENDENTS NOMÉS DEPÈN DE NOSALTRES

SER INDEPENDENTS NOMÉS DEPÈN DE NOSALTRES

 

 

 

 

 

Parlar de quimeres com va fer certa testa coronada o d’utopies com han fet altres dirigents polítics espanyols i columnistes cavernaris quan del naixement d’un nou Estat es tracta és absurd. Quan els ciutadans s’ho proposen poden fer-ho possible.

Theodor Herzl, nascut a Budapest el 2 de maig de 1860 i mort a Edlach el 3 de juliol de 1904, escriptor i periodista jueu nascut a l’Imperi Austrohongarès, és l’autor de “L’Estat Jueu” (1896), un llibre que planteja que el problema de l’antisemitisme només se solucionarà quan els jueus puguin tenir el seu propi Estat, llibre que és considerat com el punt de partida del moviment sionista.

En aquell moment ningú creia en la possibilitat que els jueus poguessin tenir el seu propi Estat, encara menys un Estat on poguessin anar a viure tots els jueus, i encara menys que aquest Estat se situés en el mateix territori d’on havien estat expulsats l’any 70 del segle I, la Palestina sota l’Imperi Romà. En el moment de publicar-se “L’Estat Jueu” Palestina estava en mans de l’Imperi Otomà, que no trigaria gaire a desaparèixer. Ja s’havia produït l’emigració de molts jueus tot i que l’Imperi Otomà va començar a posar tota mena de restriccions, la més destacada era la prohibició de vendre terres a ciutadans estrangers, una prohibició que es va fer pensant en els jueus. En aquell moment molts creien que construir un Estat jueu en aquell territori era una quimera, una utopia, una fantasia, 44 anys després de la mort de Herzl naixia l’Estat d’Israel. Un Estat envoltat per Estats àrabs que desitgen destruir-los, i tot i així, avui és un Estat avançat, tot i que amb una gran complexitat interna degut a que en aquest Estat conflueixen les tres grans religions monoteistes (judaisme, cristianisme i islam), amb totes les seves branques, i també una gran complexitat deguda a l’origen variat dels seus ciutadans i a les llengües que amb ells han portat.

Nosaltres tenim una avantatge, a diferència dels jueus, nosaltres no hem hagut de tornar al país dels nostres avantpassats molts segles després que aquests fossin expulsats per la força de les armes, sempre hem estat aquí. Els israelians van haver de construir estructures d’Estat partint de zero, nosaltres tenim una part de la feina ja feta o iniciada. El que som i el que vulguem ser en el futur només depèn de nosaltres, no hem de confiar en promeses del Regne d’Espanya, un Estat que no compleix mai ni les seves promeses ni els acords signats.

En principi si la independència es produeix amb l’acord d’ambdues parts, Espanya i Catalunya, Catalunya també hauria d’acatar els Tractats internacionals signats pel Regne d’Espanya, ambdós Estats s’haurien de repartir proporcionalment el deute i, dit de manera planera, “els diners de la cartilla i els mobles”. I això significa que Catalunya ingressaria com Estat de ple dret en tots aquells organismes on està representat l’Estat espanyol. Però si l’Estat espanyol es nega a reconèixer Catalunya, s’oposa al nostra ingrés en institucions internacionals o fa alguna estupidesa, Catalunya com a nou Estat es podrà considerar lliure de qualsevol obligació internacional o deute derivats del seu anterior estatus internacional.

 

 

 

 

 

 

 

SER INDEPENDIENTES SOLO DEPENDE DE NOSOTROS

 

 

 

 

 

Hablar de quimeras como hizo cierta testa coronada o de utopías como han hecho otros dirigentes políticos españoles y columnistas cavernarios cuando el nacimiento de un nuevo Estado se trata es absurdo . Cuando los ciudadanos se lo proponen pueden hacerlo posible .

Theodor Herzl, nacido en Budapest el 2 de mayo de 1860 y muerto en Edlach el 3 de julio de 1904, escritor y periodista judío nacido en el Imperio Austrohúngaro, es el autor de "El Estado Judío" (1896), un libro que plantea que el problema del antisemitismo sólo se solucionará cuando los judíos puedan tener su propio Estado, libro que es considerado como el punto de partida del movimiento sionista.

En ese momento nadie creía en la posibilidad de que los judíos pudieran tener su propio Estado, aunque menos un Estado donde pudieran ir a vivir todos los judíos, y aún menos que ese Estado se situara en el mismo territorio de donde habían sido expulsados ​​del año 70 del siglo I, la Palestina bajo el Imperio Romano En el momento de publicarse "El Estado Judío" Palestina estaba en manos del Imperio Otomano, que no tardaría mucho en desaparecer. Ya se había producido la emigración de muchos judíos aunque el Imperio Otomano comenzó a poner todo tipo de restricciones, la más destacada era la prohibición de vender tierras a ciudadanos extranjeros, una prohibición que se hizo pensando en los judíos. En ese momento muchos creían que construir un Estado judío en aquel territorio era una quimera, una utopía, una fantasía, 44 años después de la muerte de Herzl nacía el Estado de Israel. Un Estado rodeado por Estados árabes que desean destruirlos, y aún así , hoy es un Estado avanzado, aunque con una gran complejidad interna debido a que en este Estado confluyen las tres grandes religiones monoteístas (judaísmo , cristianismo e islam), con todas sus ramas, y también una gran complejidad debida al origen variado de sus ciudadanos y a las lenguas que con ellos han traído.

Nosotros tenemos una ventaja, a diferencia de los judíos, nosotros no hemos tenido que volver al país de nuestros antepasados ​​muchos siglos después de que estos fueran expulsados ​​por la fuerza de las armas, siempre hemos estado aquí. Los israelíes tuvieron que construir estructuras de Estado partiendo de cero, nosotros tenemos una parte del trabajo ya hecho o iniciado. Lo que somos y lo que queramos ser en el futuro sólo depende de nosotros, no debemos confiar en promesas del Reino de España, un Estado que no cumple nunca ni sus promesas ni los acuerdos firmados.

En principio si la independencia se produce con el acuerdo de ambas partes, España y Catalunya, Catalunya también debería acatar los Tratados internacionales firmados por el Reino de España, ambos Estados deberían repartir proporcionalmente la deuda y, dicho de manera sencilla, "el dinero de la cartilla y los muebles". Y esto significa que Catalunya ingresaría como Estado de pleno derecho en todos aquellos organismos donde está representado el Estado español. Pero si el Estado español se niega a reconocer Catalunya, se opone a nuestro ingreso en instituciones internacionales o hace alguna estupidez, Catalunya como nuevo Estado se podrá considerar libre de cualquier obligación internacional o deuda derivados de su anterior estatus internacional.

3 comentaris:

Quadern de mots ha dit...

Depèn de nosaltres i en aquesta mesura volem ser.

Bona diada!!!

jomateixa ha dit...

Bona diada!

Jaume ha dit...

Quadern de mots:
Exacte. La nostra voluntat prevaldrà pel damunt de qualsevol amenaça.

Jomateixa:
Bona Diada.