6 de set. 2015


CORRUPCIONS, DEPENDÈNCIA I INDEPENDÈNCIA

 

 

 

 

 

El nostre món no és ideal, per sort, i les persones poden caure fàcilment en el mal de la corrupció, es podria dir parafrasejant Orwell que “totes les persones són presumptament corruptibles però algunes persones són certament corruptes”. I ara anem per feina. I Catalunya no ha estat, no és, i no serà mai perfecta, però faria bé el nacionalisme espanyol en no anar donant lliçons d’honestedat perquè l’honestedat no ha estat i no és part de la seva mentalitat, espero que algun dia ho sigui, però tinc els meus dubtes.

Fa uns dies un de NNGG del PP de Madrid deia que Catalunya és la comunitat autònoma més corrupta d’Espanya i CDC el partit más corrupto. Ser del PP de Madrid i fer aquestes afirmacions és no tenir vergonya.

Les dades són les següents:

http://public.tableau.com/profile/el.mundo.datos#!/vizhome/corruptos_analisis/partidosD

El PP és el partit més corrupte d’Espanya, la corrupció del PP suposa el 50% de la de tot l’Estat, el 30% dels casos de corrupció corresponen al PSOE, CDC (en realitat les xifres corresponen a CiU, és a dir, CDC i UDC) representa el 5% dels casos de corrupció a tot l’Estat.

http://public.tableau.com/profile/el.mundo.datos#!/vizhome/corruptos_analisis/TasaD

Madrid, d’on és aquest noi de NNGG, és la setena comunitat autònoma on més casos de corrupció hi ha hagut, de les 7 primeres CCAA amb més casos de corrupció 5 estaven governades pel PP. Catalunya és la cinquena comunitat autònoma menys corrupta.

Com podeu veure les dades les publica El Mundo, un diari que no destaca precisament ni pel seu amor per Catalunya (i menys pel catalanisme) i si per ser profundament espanyolista (no hi ha cap mal en ser espanyolista si s’és respectuós amb altres opcions ideològiques, cosa que El Mundo mai ha estat).

Diuen els unionistes que CDC ha impulsat la independència per amagar els seus casos de corrupció (5% del total de tot l’Estat). La teoria falla quan hi ha gent que vota ERC i la CUP, partits independentistes. D’acord, CDC i ERC són el nucli dur de Junts pel SI. Però l’argument se’ls podria girar en contra als unionistes perquè PP (50% dels casos de corrupció de tot l’Estat), PSOE (30%)... per cert, UDC que s’ha passat al bàndol unionista també té casos de corrupció, i C’s no són precisament exemplars.

Podríem resumir-ho de la següent manera: Si segons els casos de corrupció de CDC (5%) són un motiu per deixar de ser independentista, els casos de corrupció del bàndol unionista (més del 80%) són el millor argument per independitzar-nos.

La corrupció no és només l’econòmica, que és de la que fins ara he estat parlant, també hi ha una corrupció del propi Estat. El PP, partit que governa amb majoria absoluta ha confós tenir majoria absoluta amb tenir poder absolut. Ja sabem que el poder corromp, en aquest cas el poder absolut tal i com ha estat emprat pel PP confirma que el poder absolut corromp absolutament.

En les anteriors eleccions els mitjans afins al Règim del PP van publicar informes sobre el President Mas, informes fabricats per la UDEF, depenent del Ministeri de l’Interior, informes dels quals, passades les eleccions, ningú se’n va voler fer responsable. Després la UDEF va fabricar informes falsos sobre l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, informes que després es van demostrar falsos, i molt barroers.

El Règim ha enviat la Guàrdia Civil a registrar la seu de CDC. Van enviar 17 guàrdies civils a registrar un despatx de 6 m2, el Circ du Soleil vol contractar aquests 17 guàrdies civils per fer un número de contorsionisme.

Per si tot això falla, fabricar informes falsos i filtrar-los als mitjans afins, dels quals ningú no se’n fa responsable ni es demana disculpes, el Règim Rajoyista fa una llei d’urgència que li permetria inhabilitar Mas. Fer lleis a mida no és cosa nova en el PP. L’any 2002 van fer una llei de partits que els va permetre il·legalitzar l’esquerra abertzale, i de pas, tancar el diari Egunkaria, i empresonada la direcció. Cal dir que l’Estat espanyol va ser condemnat.

Tampoc no és la primera vegada que l’Estat espanyol resulta condemnat per haver comés una arbitrarietat. Va ser condemnat per haver torturat els independentistes detinguts el 1992.

 

Jo vull independitzar-me d’aquest Estat corrupte, autoritari, que empresona i tortura la gent per les seves idees, que fa lleis a mida per convertir en legal el que ells saben que és il·legal, i en il·legal el que és legal, que fabrica informes falsos per enfonsar oponents polítics, vull independitzar-me d’aquest Estat espanyol on qui era president del govern va ordenar assassinar persones i enterrar-les en cal viva té la poca vergonya de titllar-nos de nazis a qui només volem votar.

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRUPCIONES, DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA

 

 

 

 

 

Nuestro mundo no es ideal, por suerte, y las personas pueden caer fácilmente en el mal de la corrupción, se podría decir parafraseando a Orwell que "todas las personas son presuntamente corruptibles pero algunas personas son ciertamente corruptas". Y ahora vamos al grano. Y Cataluña no ha sido, no es, y nunca será perfecta, pero haría bien el nacionalismo español en no ir dando lecciones de honestidad porque la honestidad no ha sido y no es parte de su mentalidad, espero que algún día lo sea, pero tengo mis dudas.

Hace unos días uno de NNGG del PP de Madrid decía que Cataluña es la comunidad autónoma más corrupta de España y CDC el partido más corrupto. Ser del PP de Madrid y hacer estas afirmaciones es no tener vergüenza.

Los datos son los siguientes:

http://public.tableau.com/profile/el.mundo.datos#!/vizhome/corruptos_analisis/partidosD

El PP es el partido más corrupto de España, la corrupción del PP supone el 50% de la de todo el Estado, el 30% de los casos de corrupción corresponden al PSOE, CDC (en realidad las cifras corresponden a CiU, es decir, CDC y UDC) representa el 5% de los casos de corrupción en todo el Estado.

http://public.tableau.com/profile/el.mundo.datos#!/vizhome/corruptos_analisis/TasaD

Madrid, de donde es este chico de NNGG, es la séptima comunidad autónoma donde más casos de corrupción ha habido, de las 7 primeras CCAA con más casos de corrupción 5 estaban gobernadas por el PP. Cataluña es la quinta comunidad autónoma menos corrupta.

Como puede ver los datos los publica El Mundo, un diario que no destaca precisamente ni por su amor por Cataluña (y menos por el catalanismo) y si por ser profundamente españolista (no hay nada de malo en ser españolista si se es respetuoso con otros opciones ideológicas, lo que El Mundo nunca ha sido).

Dicen los unionistas que CDC ha impulsado la independencia para ocultar sus casos de corrupción (5% del total de todo el Estado). La teoría falla cuando hay gente que vota ERC y la CUP, partidos independentistas. De acuerdo, CDC y ERC son el núcleo duro de Juntos por el SI. Pero el argumento se podría volver en contra a los unionistas para PP (50% de los casos de corrupción de todo el Estado), PSOE (30%) ... por cierto, UDC que se ha pasado al bando unionista también tiene casos de corrupción, y C 's no son precisamente ejemplares.

Podríamos resumirlo de la siguiente manera: Si según los casos de corrupción de CDC (5%) son un motivo para dejar de ser independentista, los casos de corrupción del bando unionista (más del 80%) son el mejor argumento para independizarse.

La corrupción no es sólo la económica, que es de la que hasta ahora he estado hablando, también hay una corrupción del propio Estado. El PP, partido que gobierna con mayoría absoluta ha confundido tener mayoría absoluta con tener poder absoluto. Ya sabemos que el poder corrompe, en este caso el poder absoluto tal como ha sido empleado por el PP confirma que el poder absoluto corrompe absolutamente.

En las anteriores elecciones los medios afines al Régimen del PP publicaron informes sobre el Presidente Mas, informes fabricados por la UDEF, dependiente del Ministerio del Interior, informes de los que, pasadas las elecciones, nadie se quiso hacer responsable. Luego la UDEF fabricó informes falsos sobre el alcalde de Barcelona, ​​Xavier Trias, informes que luego se demostraron falsos, y muy torpes.

El Régimen ha enviado la Guardia Civil a registrar la sede de CDC. Enviaron 17 guardias civiles registrar un despacho de 6 m2, el Circo du Soleil quiere contratar estos 17 guardias civiles para hacer un número de contorsionismo.

Por si todo esto falla, fabricar informes falsos y filtrarlos a los medios afines, de los que nadie se hace responsable ni se pide disculpas, el Régimen Rajoyista hace una ley de urgencia que le permitiría desactivar a Mas. Hacer leyes a medida no es algo nuevo en el PP. En 2002 hicieron una ley de partidos que les permitió ilegalizar la izquierda abertzale, y de paso, cerrar el diario Egunkaria, y encarcelar la dirección. Hay que decir que el Estado español fue condenado.

Tampoco es la primera vez que España resulta condenado por haber cometido una arbitrariedad. Fue condenado por haber torturado a los independentistas detenidos en 1992.

 

Yo quiero independizarme de este Estado corrupto, autoritario, que encarcela y tortura a la gente por sus ideas, que hace leyes a medida para convertir en legal lo que ellos saben que es ilegal, y en ilegal lo que es legal, que fabrica informes falsos para hundir oponentes políticos, quiero independizarme de este Estado español donde quien era presidente del gobierno ordenó asesinar personas y enterrarlas en cal viva tiene la poca vergüenza de llamar hacernos de nazis a quien sólo queremos votar.